Garance

doc. PhDr. Stanislav ŠTĚPÁNÍK, Ph.D.

doc. PhDr. Stanislav ŠTĚPÁNÍK, Ph.D.

stanislav.stepanik@upol.cz
Žižkovo nám. 5
místnost: 3.53
585 635 610

Kontakty

Mgr. Věra BENEŠOVÁ
585635015
Žižkovo nám. 5
místnost: 2.49
projekty OP, GA ČR, TA ČR, MŠMT a ostatních ministerstev, Visegrádský fond, specifický výzkum (IGA) ad.

Lenka BODINKOVÁ
585635196
Žižkovo nám. 5
místnost: 4.18
zahraniční projekty (Norské fondy, Horizon 2020), smluvní výzkum

Aktuální informace

 • Informace o aktuálních výzvách jsou na www.psup.cz. Projektový servis rovněž poskytuje poradenství a servis ve všech výše uvedených oblastech.
 • Ministerstvo kultury České republiky, Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1 vyhlašuje dnem 14. března 2022 první veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích o účelovou podporu projektů programu NAKI III. Více informací v přiloženém dokumentu.
   
 • Program Interreg Europe vyhlásil 1. výzvu k podávání projektů.
  Termín pro odevzdání projektů byl stanoven na 31. 5. 2022 12:00 hod.  
  Jedná se o výzvu k předkládání návrhů projektů meziregionální spolupráce s předpokládanou dobou realizace 4 let.
  Cílem programu je podpora meziregionální spolupráci mezi regiony z celé Evropy zahrnující 27 členských států EU, Norsko a Švýcarsko v následujících programových oblastech: 
  • Smarter Europe 
  • Greener Europe 
  • More connected Europe 
  • More social Europe 
  • Europe closer to Citizens 
  Podrobnosti včetně zadávací dokumentace zde: https://www.interregeurope.eu/about-us/2021-2027/ 

Projekty Evropské výzkumné rady (ERC)

Posláním ERC je financování špičkového badatelského výzkumu ve všech vědních oborech. Jde o výzkum směřující za hranice poznání v daném oboru přinášející novou myšlenku, která může výrazně ovlivnit obor a posunout jeho hranice. Základním principem je financování projektů individuálních vědců a jejich týmů bez předepisování jakýchkoli tématických priorit. Jediným kritériem hodnocení je vědecká kvalita (návrhu projektu, samotného řešitele).

Více informací zde:

 

1. Workshop pro žadatele o granty ERC

Technologická agentura AV ČR společně s Expertní skupinou ERC pořádají první ze tří workshopů pro žadatele o granty ERC, který se bude konat 25. - 27. května 2022.

Workshopů by se měli zúčastnit pouze žadatelé se znalostí problematiky ERC grantů, kteří jsou již v pokročilé fázi přípravy projektu. Workshopy nejsou určeny pro žadatele bez znalosti ERC grantů či žadatele s hodnocením jejich předchozí podané žádosti v rámci Work Programme 2021 B či C v kroku 1. 

 

Registrace je spuštěna ZDE  s uzávěrkou v 11. dubna 2022.

Další informace:

Počet účastníků workshopu je omezen. Jejich výběr bude prováděn Expertní skupinou na podporu žadatelů ve výzvách ERC s použitím kritérií hodnocení ERC projektů (viz. ERC Work programme 2022 str. 38-39). K přihlášce je nutné přiložit název projektu, jeho akronym a abstrakt, a dále CV a „track record“ žadatele, vše ve formátu a podle pravidel ERC (viz. příloha).

Tyto podklady musí potenciální žadatelé zaslat nejpozději do 11. dubna 2022 na e-mail ES: erc.es@tc.cz. Před samotnou registrací je však nutné zajištění souhlasu vedení fakulty/institutu s podáním přihlášky a informování kontaktní osoby pro ERC.

Z hlediska organizace přihlášek na Univerzitě Palackého, která předchází vlastní registraci žadatele, prosím o dodržení následujícího postupu:

 1. Každý zájemce nejprve na příslušném oddělení VaV fakulty doloží veškeré potřebné podklady (krátký abstrakt návrhu, CV a track-record) a interní přihlášku (ER_proposal_form) k zajištění souhlasu vedení fakulty.
 2. Odpovědný pracovník fakultního oddělení VaV zašle vyplněné podklady společně s podepsanou interní přihláškou nejpozději do 1. 4. 2022 na email ondrej.nemcak@upol.cz (kontaktní osoba pro ERC). 
 3. Následně bude ze strany kontaktní osoby ERC pracovníkovi oddělení VaV potvrzena formální správnost dodaných podkladů.
 4. Žadatel o účast na workshopu ERC následně může provést registraci na webu www.horizontevropa.cz ve stanoveném termínu do 11.4.2022 včetně odeslání podkladů na email Expertní skupiny (erc.es@tc.upol.cz).
 5. Kontaktní osoba ERC následně Expertní skupině zašle kompletní seznam podaných přihlášek za Univerzitu Palackého v Olomouci

Přílohy:

2. Workshop pro žadatele o granty ERC

V rámci společné iniciativy Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM) a Polska Akademia Nauk (PAN) pořádají ve dnech 8. až 9. července 2022 - on-line workshop pro žadatele o ERC Starting a Consolidator granty ve společenských a humanitních vědách.

Jde o samostatnou akci nezávislou na workshopech pro žadatel o granty ERC, které letos v květnu pořádá Technologické centrum AV a Expertní skupina pro ERC. Účast na obou workshopech je na sobě nezávislá.

Další informace:

Přihlášky ve formě CV a dvoustránkového projektového návrhu je možné zaslat nejpozději do 27. května 2022 na erc@iwm.at

Workshop je určen pro výzkumné pracovníky z oblasti historie, antropologie, politologie, sociologie, vědeckých a technických studií a kulturní a literární vědy ze střední, východní a jihovýchodní Evropy, kteří hodlají žádat o granty ERC pro začínající a konsolidované výzkumné pracovníky. Cílem je poskytnout malé skupině žadatelů individuální poradenství ohledně rozvoje vědeckého obsahu jejich projektů prostřednictvím intenzivní diskuse mezi sebou a s etablovanými vědci, kteří působili jako členové hodnotících komisí ERC nebo kteří sami byli držiteli grantů ERC a budou působit jako mentoři. Semináře iniciativy se zaměřují výhradně na koncepci a návrh akademických výzkumných projektů.

Více o akci se dozvíte v přiloženém dokumentu „ERC_Workshoop_Call_July_22.pdf“. 


GAČR 2023

Návrhy projektů bude letos možné do soutěží Grantové agentury České republiky (GA ČR) na podporu základního výzkumu zasílat již od 15. února. Přijímány budou až do 7. dubna. Fakticky tak bude o týden prodloužena doba pro podávání návrhů projektů oproti obvyklé soutěžní lhůtě. Vzhledem k tomu, že v zadávací dokumentaci dojde jen k drobným změnám, je možno projektové záměry zpracovávat již nyní

 • Soutěžní lhůta začíná již 15. 2. 2022.
 • Fakultní termín pro podání projektového záměru je 1. 3. 2022. (přiložený formulář)
 • Fakultní termín pro podání návrhu projektu je 1. 4. 2022.
 • Uzávěrka pro zaslání návrhu GA ČR je 7. 4. 2022.
  Další informace na webu PSUP a GA ČR.

Vnitřní grantová činnost

GRANTOVÝ FOND DĚKANA PdF UP

podmínky projektů na období 2022–2023

 1. Účelem fondu je podpora excelentního výzkumu a publikační činnosti akademických pracovníků PdF UP v modulu 2 Metodiky 17+.
 2. Podmínkou přidělení finančních prostředků je předložení projektu s nejméně dvěma výstupy evidovanými v D1 a/nebo Q1–Q3 dle AIS a SJR v databázi WoS a/nebo Scopus. Alespoň jeden z výstupů musí být uplatněn v oblasti společenských věd (Ford 5.3 Education). Všechny výstupy musí mít výhradní dedikaci k PdF UP v Olomouci.
 3. Finanční prostředky přiděluje děkan fakulty na základě doporučení hodnotící komise. Tatáž komise hodnotí i průběžnou a závěrečnou zprávu projektu či případné změny v čerpání rozpočtu projektu.
 4. Žadatel předloží návrh projektu elektronicky na formuláři projektového záměru koordinátce VaV Bc. M. Novotné nejpozději do 29. dubna 2022.
 5. Předpokládané zahájení projektu je 9. května 2022. Doba řešení projektu je stanovena do 31. prosince 2023, čerpání finančních prostředků v daném kalendářním roce musí být dokončeno dle termínů zadaných ekonomickým oddělením.
 6. Základními kritérii hodnocení projektu jsou:
  1. kvalita projektu
  2. kvalita a počet započitatelných výstupů,
  3. novost, aktuálnost a jedinečnost výzkumného tématu,
  4. poměr navrhovaných nákladů k významnosti přislíbených výstupů,
  5. účelnost využití finančních prostředků,
  6. přínos pro společnost, rozvoj vědního oboru, pracoviště žadatele a PdF UP, žadatele samého a jeho akademický růst.
 7. Přislíbené výstupy musejí být zrealizovány do konce příslušného grantového období, v odůvodněných případech lze u publikovaných výstupů doložit zaslání výstupů do redakce a potvrzení o přijetí výstupů k publikování. Odpovědnost za splnění závazků nese řešitel projektu a jeho pracoviště.
 8. Řešitel grantu je povinen s přidělenými prostředky nakládat hospodárně v souladu s obecně závaznými právními předpisy a s vnitřními předpisy a normami UP.
 9. Žádost o grant musí být schválena vedoucím pracovníkem žadatele.
 10. Grantová podpora může být poskytnuta pouze na způsobilé náklady v souvislosti s realizací schváleného projektu.
 11. Minimální výše grantu je 100 000,- Kč, maximální výše grantu je 500 000,- Kč.
 12. Mezi způsobilé náklady projektu patří náklady na (a) vydání publikačních výstupů a poplatky spojené s relevantními vědeckými výstupy, (b) služby (překlady, proofreading a další), (c) nákup odborné literatury, kancelářských potřeb, testovacích materiálů, software (spjatý s realizací projektu), drobných zařízení potřebných k zajištění projektu, příp. další, (d) cestovné, (e) osobní náklady, (f) stipendia. Z projektu nelze hradit investice.
 13. Finanční prostředky je možné ve zdůvodněných případech převádět v rámci věcných nákladů mezi jednotlivými rozpočtovými položkami max. do výše
  10 % konkrétní rozpočtové položky. Tato změna nepodléhá schválení hodnotící komise. V případě potřeby převodu větší částky je toto možné pouze na základě písemné žádosti adresované koordinátorce VaV. Tato změna podléhá schválení hodnotící komise.
 14. Řešitel odpovídá za odevzdání informací o dosažených výsledcích do rejstříku informací o výsledcích (RIV) prostřednictvím evidenčního systému UP (OBD).
 15. Během realizace projektu řešitel vypracuje průběžnou zprávu a odevzdá ji elektronicky koordinátorce VaV, a to nejpozději do 28. února 2023.
 16. Při ukončení projektu řešitel vypracuje závěrečnou zprávu s uvedením relevantních výstupů a komentářem k reálnému čerpání rozpočtu projektu. Součástí závěrečné zprávy je vyúčtování přidělených finančních prostředků včetně výpisu ze SAP. Závěrečnou zprávu řešitel odevzdá elektronicky koordinátorce VaV, a to nejpozději do 31. ledna 2024.
 17. Uzavření jednotlivých projektů schvaluje děkan PdF UP na základě doporučení hodnotící komise.
 18. Splnění cílů projektu po ukončení se hodnotí stupni:
  1. Splnil s vynikajícím výsledkem.
  2. Splnil s výhradou.
  3. Nesplnil.
 19. V případě nesplnění podmínky č. 2 bude 50 % finančních prostředků přiděleného grantu vráceno do rozpočtu PdF UP na úkor rozpočtu katedry nebo ústavu.

V Olomouci dne 6. dubna 2022
doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D.
děkan PdF UP


 

Publikační fond

Publikační fond PdF UP systematicky podporuje kvalitní vědu a výzkum akademických pracovníků fakulty, konkrétně jejich publikační činnost v hodnocených, započitatelných a kvalitních časopisech (dle AIS nebo SJR). Zvyšuje tak potenciál úspěšnosti PdF UP v počtu prestižních publikačních výsledků a posiluje výzkumné kapacity a vědeckou infrastrukturu pro excelentní výzkum na národní i mezinárodní úrovni.

Řešené projekty a granty

Přehled projektů GAČR řešených od roku 2010

 • P407/11/0594 - Výzkum recepce poezie u pubescentních a adolescentních čtenářů
  Řešitel: doc. Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D.
 • P407/11/1306 - Evaluace vzdělávacích materiálů určených pro distanční vzdělávání a e-learning
  Řešitel: doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D.
 • P407/11/0696 - Percepce organizačního klimatu pedagogických fakult akademickými pracovníky
  Řešitel: prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.
 • P407/12/P057 - Česká muzejní edukace v kontextu současných evropských trendů
  Řešitel: doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.
 • 13-19162S - Souborné vydání Bohuslava Martinů - 2. Fáze
  Spoluřešitel: doc. MgA. Mgr. Vít Zouhar Ph.D.
 • 14-33854P - e-Přístupnost pro studenty se zrakovým postižením na vysokých školách v České a Slovenské republice
  Řešitel: doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D.
 • 14-31457S - Pragmatická jazyková rovina u osob s poruchami autistického spektra
  Řešitel: doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.
 • 17-18149S - Teoretická východiska výuky českého znakového jazyka testovaná prostřednictvím kvantitativně lingvistických metod
  Řešitel: doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)