Harmonogram cyklu seminářů PdF UP


Žižkovo nám. 5
místnost: 2.83


Efektivní adaptace začínajících učitelů na požadavky školské praxe

(projekt MŠMT ČR – Fond vzdělávací politiky)

 • Semináře jsou určeny pro studenty UP učitelských studijních oborů.
 • Všechny semináře jsou pro studenty zdarma.
 • Na závěr projektu obdrží účastníci certifikáty o absolvování seminářů.
Název seminářeLektor
Specifické formy kyberšikany učitelů v prostředí základních a středních škol [*.pdf] Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.,
PhDr. René Szotkowski, Ph.D.
Šikana jako pedagogický problém [*.pdf] Mgr. Miluše Hutyrová, Ph.D.
Žák jako oběť kybergroomingu [*.pdf]Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.,
PhDr. René Szotkowski, Ph.D.
Mobbing jako negativní fenomén v prostředí základních škol [*.pdf] doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.
Dopady rizikového chování ve škole i mimo ni. [*.pdf] Mgr. Miluše Hutyrová, Ph.D.
Primární prevence rizikového chování v podmínkách základní školy [*.pdf] doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.
Narušená komunikační schopnost u žáků a studentů a možnosti spolupráce s logopedy [*.pdf] doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.
Právní úprava negativních jevů ve školství I. [*.pdf] prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D
Specifika edukace žáků s poruchami chování [*.pdf] Mgr. Pavla Andrýsová, Ph.D.
Multikulturní výchova v pedagogické praxi – rozvoj tolerantní nebo xenofobní společnosti? [*.pdf] Mgr. Andrea Preissová Krejčí, Ph.D.
Problematika závislostí dětí a mladistvých jako celospolečenský problém [*.pdf]Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.
Multikulturalita, bilingvismus a multilingvismus ve školním prostředí [*.pdf] doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.
Kritika a obhajoba multikulturalismu ve světle aktuální situace aneb uprchlíci a migranti v České republice [*.pdf] doc. Mgr. Martina Cichá, Ph.D
Vazebné vztahy v rodině jako příčina sociálně patologických jevů [*.pdf] PhDr. Jana Kvintová, Ph.D.
Specifika komunikace učitele s rodiči a zástupci žáka [*.pdf] doc. Paedr. Marcela Musilová, Ph.D.
Etika a morálka a jejich místo v edukačním procesu ve 21. století [*.pdf]Mgr. Tomáš Hubálek, Ph.D.
Problematika národnostních menšin v České republice: historie a současnost [*.pdf] Mgr. Gabriela Cingelová, Ph.D.
Prevence poruch hlasu pro pedagogické pracovníky jakožto hlasové profesionály [*.pdf] doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.
Právní úprava negativních jevů ve školství II. [*.pdf] prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D
Formy psychického násilí ve školním prostředí [*.pdf] Mgr. Michaela Pugnerová, Ph.D.
Proč vznikla goniometrie? [*.pdf] Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D.,
Matematika v Olomouci: retrospektiva a perspektivy [*.pdf]prof. RNDr. dr hab. Jan Andres, DSc.
CLIL a integrace technologií ve výuce matematiky [*.pdf]RNDr. Jitka Kunčarová
Aktivity k rozvoji kombinačního myšlení žáků primární školy [*.pdf]doc. RNDr. Jana Příhonská, Ph.D.
Mezinárodní dimenze vzdělávání - projekt Erasmus+, postřehy ze Španělska [*.pdf]RNDr. Martina Uhlířová, Ph.D.

Harmonogram cyklu seminářů PdF UP pro studenty učitelských oborů


 • Semináře jsou určeny pro studenty UP učitelských studijních oborů.
 • Počet míst je omezený, student se musí závazně přihlásit na email:  barbora.vlachova@upol.cz.
 • Na závěr projektu obdrží účastníci certifikáty o absolvování seminářů.
Název seminářeLektor
Agrese a šikana ve školním prostředí
 • Specifika a konkrétní projevy agresivního jednání v prostředí školy.
 • Šikana mezi dětmi – podstata problému, prevence, intervence.
 • Šikana mezi učiteli (mobbing) jako soudobý problém.
doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.
Projektová činnost a fundraising pro pedagogické pracovníky
 • Popis mechanismu projektování, plánování a realizace projektových aktivit.
 • Aplikace teoretické znalosti v praxi - plánovat, tvořit a realizovat projekty rozvoje.
 • Aplikace postupů vyhledávání sponzorů a získávání finančních prostředků na podporu veřejně prospěšné či dobročinné činnosti.
 • Popis, určení a aplikace významné činnosti v oblasti škol a školských zařízení – finanční rozhodování, řízení, management a marketing.
 • Zhodnocení finanční situace školy či školského zařízení a návrh vhodné formy jejího financování.
 • Sestavení fundraisingového projektu resp. záměr zvolené školy či dílčí činnosti školy.
Ing. Alena Opletalová, Ph.D.
Postavení začínajícího učitele ve školské praxi (není určeno pro speciálně-pedagogické obory)
 • Role učitele v novém modelu tzv. inkluzivního vzdělávání.
 • Pracovně-právní aspekty učitelské profese.
prof. PaedDr. Mgr. Jan Michalík Ph.D.
Aplikované psychologické techniky na redukci a zvládání stresogenních situací
 • Řešení konfliktní situací.
 • Praktický nácvik relaxačních cvičení.
 • Využití kognitivně-behaviorálních technik.
PhDr. Jana Kvintová, Ph.D.
Specifika práce se žáky z kulturně-jazykově odlišného zázemí aneb Svět se mění a (i česká) škola se musí měnit s ním
 • Seznámení se základními tuzemskými i zahraničními pojmy a jevy souvisejícími s kulturně-jazykovou odlišností - „Multikulturalita, multiligvismus … o kom se vlastně bavíme a proč?“
 • Přehled vybraných specifik komunikace, chování a kognice vyplývajících z kulturně-jazykové odlišnosti žáka a jeho rodiny v edukačním prostředí a vysvětlení jejich podstaty – „Všímej si, zjišťuj, snaž se pochopit!“
 • Příklady a náměty pro práci se žákem z kulturně-jazykově odlišného zázemí a zohlednění jeho specifik v edukaci, poradenství, klinické či sociální práci – „Co a s kým můžu v tomto směru udělat nebo kde to najít?“
doc. Mgr. Kateřina Vitásková Ph.D.

Harmonogram seminářů na PřF UP


1. 6. 2016 Jarmark Vědy a umění, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště (Olšáková, Baizová)

7. 6. – 10. 6. 2016 Česko-polsko-slovenská matematická konference s Kulatým stolem na téma How to work with the "fresh" graduates of teacher training? a doktorandskou sekcí, hotel Praha, Nový Jičín (Konečná, Molnár)

17. 6. – 18. 6. 2016 Veletrh vědy a výzkumu, PřF UP 17. listopadu 12 a Pevnost poznání PřF UP (Petrželová, Dostálek)


Semináře z Didaktiky matematiky a Elementární matematiky

14:00 hod. v posluchárně č. 5.032 v budově PřF UP v Olomouci, 17. listopadu 12

18. 10. 2016 Pavel Leischner (PdF JČU, České Budějovice)
Thébault—Sawayamova věta.

1. 11. 2016 Josef Polák (FAV ZČU, Plzeň)
První česká souborná knižní publikace didaktiky matematiky na SŠ.

15. 11. 2016 Jaroslav Zhouf (FIT ČVUT, Praha)
Říká učitel matematiky vždy pravdu?

29. 11. 2016 Lenka Juklová a Marie Chodorová (PřF UP, Olomouc)
Geometrické pojmy na ZŠ.

6. 12. 2016 Seminární vystoupení posluchačů KAG PřF UP v Olomouci.


Cyklus lekcí „Začínající učitel a inkluze“ na PřF

5. 10. 2016, 16:45, LP 2.025, KGG/DIG1, Mgr. Hercik Jan, Ph.D.;  jan.hercik@upol.cz

17. 10. 2016, LP 4.005, 8:30, KEF/DIDF1, RNDr. Holubová Renata, CSc.;  renata.holubova@upol.cz

19. 10. 2016, 8:00, SE-507, BOT/SPVSB doc. RNDr. Ondřej Vladan, Ph.D.;  vladan.ondrej@upol.cz

19. 10. 2016, 15:45, LP 2.025, RNDr. Fňukal Miloš, Ph.D.;  milos.fnukal@upol.cz

20. 10. 2016, 15:00, SE 507, PRF/RPX, PaedDr. Ing. Vinter Vladimír, Dr.;  vladimir.vinter@upol.cz

24. 10. 2016, 8:00, LP5.029, KAG/MRMU, RNDr. Švrček Jaroslav, CSc.,  jaroslav.svrcek@upol.cz

24. 10. 2016, 14:00, LP 2.025, KGG/DIG1 RNDr. Gažarová Marcela (externista)

24. 10. 2016, 15:00, LP 1.032, KEF/KVS, RNDr. Slezáková Jana, Ph.D.;  jana.slezakova@upol.cz

1. 11. 2016, 17:00, LP 2.025, KGG/DIG1, Mgr. Němcová Kateřina (externista)

3. 11. 2016, 10:30, LP 3.003 AFC/DICH doc. RNDr. Klečková Marta, CSc.;  marta.kleckova@upol.cz

10. 11. 2016,  16:30, SE 507, BOT/SPVB, doc. RNDr. Mieslerová Barbora, Ph.D.;  barbora.mieslerova@upol.cz

30. 11. 2016, 9:45, LP 5.030, KAG /RPX, Mgr. Vaněk Vladimír, Ph.D.;  vladimir.vanek@upol.cz


Harmonogram seminářů na CMTF UP

Integrace a inkluze [*.pdf]. Co by měl začínající pedagog vědět o dětech se speciálními vzdělávacími potřebami. doc. PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.
Pedagogika Marie Montessori a její náboženská výchova [*.pdf] Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová, PhD.
Začínající učitel v mediální výchově [*.pdf]: práce s emocemi v médiích dr. Öbrink Hobzová, Mgr. Petra Sobková

Harmonogram seminářů na FF UP

Úvod do zkušenostního učení [*.pdf] Mgr. Vít Dočekal, Ph.D.
Outdoor trénink a teambuilding [*.pdf] Mgr. Vít Dočekal, Ph.D.
Kontext celoživotního vzdělávání [*.pdf] Mgr. Vít Dočekal, Ph.D.
Psychologické aspekty učení a vzdělávání [*.pdf] PhDr. et Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D., MBA
Proměny dětství jako sociální kategorie [*.pdf]doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.
Prestiž učitelské profese [*.pdf]doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.
Pedagogická evaluace v práci učitele doc. Mgr. Jana Poláchová Vašťatková, Ph.D.
Konstruktivistické postupy prostředek aktivního učení pro začínající učitele [*.pdf] (HG) prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.
Komunikace ve škole z pohledu učitelůdoc. Mgr. Jana Poláchová Vašťatková, Ph.D.
(Středoškolský) učitel v současné české škole doc. Mgr. Jana Poláchová Vašťatková, Ph.D.
Kritické myšlení v současné škole [*.pdf] (HG)prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.

Harmonogram seminářů na FTK UP

PředmětVyučující
Ochrana obyvatelstva a udržitelný rozvoj [*.pdf]Melichařík Zdeněk
Ochrana obyvatelstva a udržitelný rozvoj [*.pdf]Melichařík Zdeněk
Ochrana obyvatelstva a udržitelný rozvoj [*.pdf]Melichařík Zdeněk
Terorismus [*.pdf]Melichařík Zdeněk
Terorismus [*.pdf]Melichařík Zdeněk
Terorismus [*.pdf]Melichařík Zdeněk
Terorismus [*.pdf]Melichařík Zdeněk
Terorismus [*.pdf]Melichařík Zdeněk
Asertivní interpersonální výcvik v přípravě učitele [*.pdf]
Počet účastníků je omezen. Je nutná rezervace místa.
Kontaktní email:
 lucie.spatenkova@upol.cz
Šafář Michal

Koučink v profesní přípravě učitele [*.pdf]
Počet účastníků je omezen. Je nutná rezervace místa.
Kontaktní email:
 lucie.spatenkova@upol.cz

Šafář Michal
Sebepoznání a seberozvojHarvanová Jana
Sebepoznání a seberozvojHarvanová Jana
Sebepoznání a seberozvojHarvanová Jana
Sebepoznání a seberozvojHarvanová Jana
Sexualita v podmínkách školy [*.pdf]Štěrbová Dana
Školský management [*.pdf]Vašíčková Jana
Pilates pro učitele [*.pdf]Buben Jiří
Držení těla a pohybové návyky [*.pdf]Formánková Soňa
Držení těla a pohybové návyky [*.pdf]Formánková Soňa
Držení těla a pohybové návyky [*.pdf]Formánková Soňa
Držení těla a pohybové návyky [*.pdf]Formánková Soňa
Držení těla a pohybové návyky [*.pdf]Formánková Soňa
Marketing - nástroj vnitřní práce školy [*.pdf]Prukner Vítězslav
Marketing - nástroj vnitřní práce školy [*.pdf]Prukner Vítězslav
Základy managementu v podmínkách školy [*.pdf]Prukner Vítězslav
Základy managementu v podmínkách školy [*.pdf]Prukner Vítězslav
Základy managementu v podmínkách školy [*.pdf]Prukner Vítězslav
Základy managementu v podmínkách školy [*.pdf]Prukner Vítězslav
Učitel a žák se zrakovým postižením 1 [*.pdf], 2 [*.pdf], 3 [*.pdf]Janečka Zbyněk
Učitel a žák se zrakovým postižením 1 [*.pdf], 2 [*.pdf], 3 [*.pdf]Janečka Zbyněk
Sociální struktura [*.pdf]Svoboda Arnošt
Sociální struktura [*.pdf]Svoboda Arnošt
Sociální struktura [*.pdf]Svoboda Arnošt
Sociální struktura [*.pdf]Svoboda Arnošt
Mezipředmětová integrace 1 [*.pdf], 2 [*.pdf], 3 [*.pdf], 4 [*.pdf]Neuls Filip
Zdravotní komplikace [*.pdf]Dostálová Iva
Zdravotní komplikace [*.pdf]Dostálová Iva
Progresivní edukace [*.pdf]Svozil Zbyněk
Progresivní edukace [*.pdf]Svozil Zbyněk
Integrace osob se zdravotním postižením [*.pdf]Vyhlídal Tomáš
Mentální trénink v profesní přípravě učitele [*.pdf]
Počet účastníků je omezen. Je nutná rezervace místa.
Kontaktní email:
 lucie.spatenkova@upol.cz
Šafář Michal
Asertivní interpersonální výcvik v přípravě učitele [*.pdf]Šafář Michal
Koučink v profesní přípravě učitele [*.pdf]Šafář Michal
Právní ochrana učitele v praxi [*.pdf]Kubíček Jiří
Právní ochrana učitele v praxi [*.pdf]Kubíček Jiří
Nouzové přežití [*.pdf]Vrba Jiří
Reportáž [*.pdf]Vrba Jiří
Vodní záchranaVrba Jiří
Manažerská rozhodnutí učitele [*.pdf]Novák Jaromír
Řízené volnočasové aktivity v podmínkách základní a střední školy [*.pdf]Bělka Jan
Výuka založená na důkazechChmelík František
Evakuace [*.pdf]Melichařík Zdeněk
Evakuace [*.pdf]Melichařík Zdeněk

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)