Podmínky přijímacího řízení a organizace přijímacích zkoušek na PdF UP v akademickém roce 2020/2021 se zahájením studia v akademickém roce 2021/2022

Termíny podání přihlášek

 • Bakalářské, magisterské a navazující magisterské studijní programy v prezenční i kombinované formě studia:
  Termín podání přihlášek: od 1. listopadu 2020 – do 15. března 2021.
  Na základě žádosti děkanky, může rektor UP v Olomouci prodloužit termín podávání přihlášek do 11. července 2021. Toto opatření nastává především v případě nenaplnění kapacity některých studijních programů.
 • Bakalářské, magisterské, navazující magisterské a doktorské studijní programy uskutečňované v cizím jazyce:
  Termín podání přihlášek: od 1. listopadu 2020 – nejdéle do 31. srpna 2021.

Termíny přijímacích zkoušek

 • Talentové zkoušky (bakalářské a navazující magisterské studijní programy) v prezenční a kombinované formě se budou konat ve dnech 22. 5. – 23. 5. 2021.
  • Předpokládáme, že talentové zkoušky budou realizovány prezenčně v prostorách fakulty, pokud jejich realizaci mimořádná opatření neznemožní.
 • Ústní zkoušky na programy Logopedie, Speciální pedagogika se specializací Intervence a Raný věk se budou konat ve dnech 3. 6 – 4. 6. 2021.
 • Ústní zkoušky na program Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika dne 7. 6. 2021. 
  • Předpokládáme, že veškeré ustní zkoušky budou realizovány prezenčně v prostorách fakulty, pokud jejich realizaci mimořádná opatření neznemožní.
 • Písemné přijímací zkoušky se budou konat ve dnech 29. 5. - 30. 5. 2021. Náhradní termín pro písemné zkoušky byl stanoven na 1. 6. 2021
  • Veškeré písemné přijímací zkoušky budou probíhat formou on-line testování. Uchazeči budou vyplňovat testy bez nutnosti cestovat do Olomouce.
    
 • Doktorské studijní programy

  • 21. – 25. června 2021

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

Administrativní poplatek (poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením):  
690,- Kč/přihláška

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu, podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e-přihlášce. Tento poplatek je nevratný.

Pouze úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.

Elektronická přihláška ke studiu

Elektronická přihláška ke studiu:
www.prihlaska.upol.cz

Náležitosti přihlášky ke studiu

Úředně ověřenou kopii dokladu o řádném ukončení vzdělání s maturitní zkouškou (maturitní vysvědčení) nebo úředně ověřenou kopii dokladu o řádném ukončení studia v bakalářském studijním programu (diplom) dodá přijatý uchazeč při zápisu ke studiu. Počet dodaných úředně ověřených kopií závisí na počtu programů, na které byl uchazeč přijat Uchazeč musí mít ukončeno předchozí studium nejpozději v době zápisu ke studiu (23. – 26. 8. 2021).

Uchazeči o studium programu  Logopedie jsou povinni v den zápisu ke studiu doložit  potvrzení o své zdravotní způsobilosti (potvrzení o odborném foniatrickém vyšetření dosvědčující nenarušenou řeč a hlas uchazeče o studium). Jako potvrzení slouží adekvátní lékařská zpráva daného odborníka (ze strany PdF UP není dostupný žádný formulář). Na potvrzení je třeba uvádět zvolený obor a formu studia (označí si sám uchazeč). Potvrzení  vystavena pře 1. 3. 2021 budou považována za neplatná. Veškeré dotazy s tímto vyšetřením směřujte na  Mgr. Elišku Šlesingrovou (eliska.slesingrova01@upol.cz). Důvodem je příprava na povolání hlasového profesionála (definice dle Evropské unie foniatrů a naplnění zákona o prevenci zdraví - Kapitola VI Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli – prevence nemoci vznikajících při práci spojené na hlasivkách, těžká nedomykavost hlasivek s vysokou profesionálně nebo těžká fonastenie, pokud jsou trvalé podmíněnou hlasovou námahou).

Uchazeči o studium programu Učitelství pro mateřské školy a Speciální pedagogika jsou povinni v den zápisu ke studiu doložit  potvrzení o své zdravotní způsobilosti (potvrzení o odborném foniatrickém vyšetření a odborném logopedickém vyšetření osvědčující nenarušenou řeč a hlas uchazeče o studium). Jako potvrzení slouží adekvátní lékařská zpráva daného odborníka (ze strany PdF UP není dostupný žádný formulář). Na potvrzení je třeba uvádět zvolený obor a formu studia (označí si sám uchazeč). Potvrzení  vystavena před 1. 3. 2021 budou považována za neplatná. Veškeré dotazy s tímto vyšetřením směřujte na  Mgr. Elišku Šlesingrovou (eliska.slesingrova01@upol.cz).


Klikněte na obrázek a prohlédněte si nabídku našich kateder a ústavů.

Informace o přijímacích zkouškách

Test studijních předpokladů

Součástí přijímací zkoušky je ve vybraných studijních programech (viz níže Nabídka studijních programů pro AR 2021/2022) s výjimkou navazujících magisterských a doktorských studijních programů) test studijních předpokladů.

Podá-li uchazeč na Pedagogické fakultě UP přihlášku na více programů, absolvuje v daném roce test pouze jednou. Jeho výsledky se započítávají ke všem přihláškám na programy, pro které je TSP součástí přijímací zkoušky.

CHARAKTERISTIKA TESTU STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Test studijních předpokladů (TSP), je svým charakterem výkonovou zkouškou, při kterém uchazeč plní určitá kognitivní zadání. Smyslem a cílem je ověřit, zda by mohl daný uchazeč o studium zvládnout požadavky, které by na něj obecně kladlo studium na vysoké škole. 

Test studijních předpokladů, v němž jsou takové požadavky stanoveny, je souborem úkolů, ze kterých by bylo možné odvodit úrovně stanovených psychických funkcí. Přesněji řečeno, je to takový obraz aktuálního výkonového  psychického stavu, kde se mohou vedle úrovně kognitivních funkcí uplatňovat i další faktory, např. emoční labilita osobnosti, úroveň aktuální motivace, vlivy prostředí apod. Tyto další faktory mohou někdy výkon snižovat a jindy (což je méně často) zase zvyšovat. Daný  výkon v TSP je pak rozhodující pro určení pořadí uchazečů, i když nemusí aktuálně vyjadřovat možnosti studia na vysoké škole. Jednotlivé úkoly u TSP nejsou ve své většině podmíněny úrovní odborného či oborového zaškolení, vzdělanosti zaměřené na faktografii, předchozím studiem získané zkušenosti, ale měly by být na tomto vzdělání převážně nezávislé, s výjimkou oblastí, které jsou obsahem všeobecné částí maturitní zkoušky z českého jazyka. Klíčovými  budou následující psychické funkce, které jsou vyjádřeny v požadavcích jednotlivých úkolů:

Test studijních předpokladů se skládá ze tří následujících částí (subtestů), zaměřených na oblasti:

 1. úroveň stanovených psychických funkcí

Testování úrovně stanovených psychických funkcí je zaměřen především na následující oblasti:

 • úroveň pozornosti, koncentrace a soustředění po celou dobu práce na TSP, 
 • úroveň porozumění požadavkům a zadáním (co je třeba vykonat, jak je třeba reagovat),
 • úroveň porozumění sémantickému obsahu jednotlivých pojmů, včetně jejich rozsahu (významný je vliv zkušeností s jednotlivými pojmy, objevuje se zde schopnost aktivovat zaměřenou paměť),
 • úroveň porozumění vztahům mezi pojmy (jde o vztahy nadřazenosti, podřazenosti, seskupování, odlišování, vyjadřování opačného významu aj.),
 • úroveň kreativního myšlení (zde může hrát zejména roli úroveň fluence, originality).

 

Vlastní výkon v psychologické části TSP slouží k určení toho, kdo má předpoklady být přijat ke studiu na vysoké škole.

 1. úroveň matematické gramotnosti a logického uvažování
   

Matematická oblast testových položek je zaměřena na ověřování předpokladů uchazeče pro studium zejména v oblasti matematické gramotnosti a logického uvažovaní. Pro úspěšné zvládnutí musí uchazeč:

 • být schopen pracovat s textem,
 • vyhledávat podstatné informace,
 • orientovat se v základních matematických pojmech,
 • být schopen logického uvažování a vyvozování (může hrát roli znalost základních matematických dovedností, ale také temperament ve smyslu rychlosti reakce),
 • projevit dobrý úsudek, postřeh a vhled do předložené úlohy. 
 1. úroveň čtenářské gramotnosti

Tato oblast testových položek je zaměřena na ověřování předpokladů uchazeče pro studium zejména v oblasti zjišťování úrovně čtenářské gramotnosti. Pro úspěšné zvládnutí musí uchazeč prokázat schopnost:

 • porozumění uměleckému i neuměleckému textu včetně nepísmenných typů textů (např. graf, tabulka apod.),
 • nalezení obsahového jádra sdělení, rozpoznání hlavních myšlenek textu a rozlišení podstatných informací v textu od nepodstatných,
 • porozumění autorovu záměru a rozlišení faktů od osobních domněnek, názorů a hodnocení autora,
 • vysuzování informací obsažených v textu implicitně,
 • orientace v literárních druzích, žánrech a v literární historii,
 • porozumění základním termínům z oblasti literární teorie,
 • základní orientaci v klíčových disciplínách české gramatiky se zaměřením na praktickou aplikaci – především na  analýzu a syntézu jazykového sdělení,
 • zvládnutí základů mediální gramotnosti.

Další požadavky a předměty přijímací zkoušky budou konkretizovány na webových stránkách UP v Katalogu studijních programů.

Prominutí přijímacích zkoušek

Na studijní programy, kde počet přihlášek výrazně nepřekročí kapacitu programu, může děkanka fakulty uchazečům o studium prominout přijímací zkoušku.

Doplňující informace

 • Uchazeči, kteří se hlásí na více studijních programů, typů nebo forem studia na fakultě, jsou povinni podat na každý program samostatnou přihlášku a uhradit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením. V případě kombinace dvou programů studia (maior, minor) zasílá uchazeč jednu přihlášku na tento program dvou studijních programů. Možné kombinace programů jsou zveřejněny přímo v elektronické přihlášce. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením za každou přihlášku musí být zaplacen samostatně, s variabilním symbolem odvozeným od čísla přihlášky na daný studijní program.
 • Pozvánky k přijímacímu řízení budou k dispozici ke stažení prostřednictvím aplikace Elektronické přihlášky nejpozději 28 dní před datem konání přijímací zkoušky. Tento způsob distribuce pozvánek nahrazuje klasický způsob rozesílání pozvánek prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.  Termín, na který je uchazeč pozván, se pro něj stává závazný.
 • Při podání více přihlášek mohou při přijímacích zkouškách vzniknout vzájemné termínové kolize, které fakulta nemůže zohledňovat, proto náhradní termín přijímacích zkoušek nebude realizován.
 • Uchazeči se specifickými potřebami vyplývajícími ze zdravotního postižení, kteří vyžadují  zohlednění svých specifických potřeb u přijímací zkoušky, uvedou si tuto skutečnost v e-přihlášce (do poznámky). Se svými požadavky se mohou také obracet na Centrum podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého (http://www.cps.upol.cz/).    
 • Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Přesný termín bude uchazeči sdělen v den konání přijímací zkoušky. Zároveň bude termín nahlížení uchazečů do materiálů zveřejněn na webových stránkách fakulty.
 • Písemné rozhodnutí o přijetí bude uchazeči předáno v den zápisu do studia oproti předloženému dokladu o ukončení předchozího vzdělání. Před tímto termínem bude v e-přihlášce zveřejněn dokument Oznámení o navržení přijetí ke studiu.  
 • Písemné rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu bude zasláno do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu do vlastních rukou uchazeče.
 • Proti rozhodnutí se uchazeč může odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení.  Odvolání  se podává děkance fakulty. Všichni uchazeči, kteří si podají odvolání ve věci nepřijetí ke studiu, budou v zákonné lhůtě o výsledku informováni písemně.
 • Ubytování v průběhu přijímacích zkoušek fakulta nezajišťuje.
  Druhé kolo přijímacího řízení
  V případě, že nebude naplněna kapacita některých programů, může děkanka fakulty vyhlásit pro tyto obory druhé kolo přijímacího řízení. Případné informace o něm budou zveřejněny na těchto stránkách nejpozději do 23. 4. 2021. Pokud děkanka fakulty vyhlásí druhé kolo přijímacího řízení, bude termín pro podání přihlášek do druhého kola přijímacího řízení určen v souladu s harmonogramem přijímacího řízení – termíny a poplatky.


Nabídka studijních programů pro akademický rok 2021/2022


Kritéria pro vyhodnocení přijímacího řízení 2021/2022Informace o realizaci studia v kombinované formě

Kontaktní výuka v kombinované formě studia (tzv. konzultace) probíhá obvykle v blocích, konaných v pátek – zpravidla 2x měsíčně. Z důvodu zajištění maximálního komfortu pro vybrané skupiny studentů, může být část výuky realizována v blocích pátek-sobota, maximálně však 3x za semestr.