JUDr. Zdenka Nováková, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585635416
Pracoviště:
Ústav pedagogiky a sociálních studií
Org. jednotka:
Pedagogická fakulta
Adresa:
Žižkovo nám. 5
Místnost:
1.25 A
Pracovní zařazení:
odborný asistent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  Vědecká společnost
  • Česká pedagogická společnost (člen, 2009-)
  • Česká asociace pedagogického výzkumu (člen, 2009-)
  Odborná komise
  • Etická komise UP (člen, 2015-)
  • Disciplinární komise PdF UP (člen, 2016-)
  • Legislativní komise AS PdF UP (člen, 2016-)
  • Asociace vysokoškolských poradců (člen, 2009-)
  Státnicová komise
  • Pedagogika-sociální práce (člen, 2013-2013)
  • Pedagogika-veřejná správa (člen, 2013-2013)
  • Pedagogika - sociální práce (člen, 2012-2012)
  • Pedagogika-veřejná správa (člen, 2010-2010)
  • Zkušební komise pro SZZ oboru Pedagogika - správní činnost (člen, 2008-2008)
  Jiné komise a orgány
  • Komise pro přijímací řízení Bc. (člen, 2013-2013)
  • Komise pro přijímací řízení Bc. (člen, 2012-2012)
  • Poradna E-bezpečí (člen, 2010-)
  • Vysokoškolská sociálně-právní poradna PdF UP (člen, 2008-)
  ČLÁNEK
  Krákora P., Nováková Z. Proměny národnostní struktury českých zemí - historický nástin a legislativní rámec od roku 1945 do současnosti. Civilia. Revue pro oborovou didaktiku společenských věd. 2017.
  Nováková Z. Legislativní aspekty dějepisného vzdělávání. Civilia. Revue pro oborovou didaktiku společenských věd. 2016.
  Nováková Z. Legislativní vymezení vzdělávacího procesu na vysokých školách ve vztahu k získání akademického titulu. Civilia. Revue pro oborovou didaktiku společenských věd. 2015.
  Nováková Z. Právní úprava postavení sociálního pedagoga v českém a slovenském školství. Civilia. Revue pro oborovou didaktiku společenských věd. 2015.
  Nováková Z., Skarupská H. Potřeba interdisciplinární spolupráce při řešení výchovných problémů na školách. Civilia. Revue pro oborovou didaktiku společenských věd. 2014.
  Nováková Z. Dostupnost a rovnost šancí ve vzdělávání. Acta Humanica. 2009.
  Nováková Z. Zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením. Epravo.cz magazine. 2009.
  Nováková Z. Přirozenost lidských práv. Prométheus. 2008.
  Nováková Z. Zaměstnávání dětí dle platné právní úpravy. Epravo.cz magazine. 2007.
  Nováková Z. Zaměstnávání mladistvých dle platné právní úpravy. Epravo.cz magazine. 2007.
  Nováková Z. Proč potřebují školy právní subjetivitu. Učitelské noviny. 2002.
  PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
  Nováková Z. Legislativní ukotvení sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních službách - požadavky na kvalifikaci. In Chudý Š. (Eds.) Akční pole sociální práce V. Multikulturalita v sociální, edukační a zdravotní práci v pomáhajících profesích. 2012.
  Nováková Z. Nezaměstnanost jako společenský problém - začleňováníé rizikových skupin nezaměstnaných na trh práce. In Bargel M. (Eds.) Sociální pedagogika v souvislostech globální krize. 2012.
  Nováková Z., Hampl D. Akční program KSČ z roku 1968. Marzec '68 z czterdziestoletniej perspektywy. 2009.
  Nováková Z. Legislativní ukotvení problematiky týraných a zneužívaných dětí. Postihy dle zákona č. 40/2009 Sb., nového trestního zákona. Akční pole sociální práce III. Aktuální otázky sociální práce a sociální pedagogiky. 2009.
  Nováková Z. Postavení osob ohrožených sociální exkluzí na trhu práce. Sociální pedagogika ve střední Evropě - současný stav a perspektivy. 2009.
  Hampl D., Nováková Z. Program KSČ z roku 1968. Marzec 68. 2009.
  Nováková Z. Nástroje vedoucí k eliminaci kriminálního chování ve společnosti. Sociálne deviácie a kriminalita ako aktuálne spoločenské problémy. 2008.
  Nováková Z. Prohlubování výchovy k právnímu vědomí ve společnosti. Výchova k občanství pro 21.století. 2008.
  Nováková Z. Schutz der Menschenrechte im Rahmen der Europäischen Union. Europaische Identitat. 2008.
  Krákora P., Nováková Z. Slezsko ve světle česko-polských vztahů. Podmiotowość i tolerancja w społecznościach lokalnych pogranicza polsko-czeskiego. 2008.
  Krákora P., Nováková Z. Společenské a právní postavení maďarské národnostní menšiny v Československu v období let 1945-1989. Mniejszości narodowe i etniczne w Europie Środkowej w 60-lecie uchwalenia Ustawy Serbołużyckiej. 2008.
  Nováková Z. Postavení žen ve společnosti. Multikulturalita a výchova k občanství. 2007.
  Nováková Z. Přirozenoprávní pojetí lidských práv. Lidská práva a fenomén migrace, výzvy současnému vzdělávání. 2007.
  Nováková Z. Lidská práva a svobody. RVP v praxi učitele výchovy k občanství - se zaměřením na potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti. 2005.
  Nováková Z. Mezinárodněprávní ochrana lidských práv. Výchova k demokratickému občanství založenému na právech a odpovědnosti. 2004.
  Nováková Z. Řízení před Ústavním soudem. Výchova k demokratickému občanství a vzájemné toleranci v multikulturní společnosti. 2004.
  Nováková Z. Organizační formy kriminality současného světa. Sborník z Letní školy. 2003.
  Maláčová -. Nováková Z. Způsoby nabývání a pozbývání státního občanství v ČR. Občan a občianstvo 2002. 2002.
  Maláčová Z. Stav výuky práva na pedagogické fakultě. Výchova k demokracii v transformující se společnosti. 2001.
  KNIHA - CELEK
  Krákora P. Vývoj správy a samosprávy v českých zemích. In Hubálek T., Nováková Z., Staněk A., Charvát J. (Eds.) 2017.
  Krákora P., Kopeček P., Hubálek T., Cingelová G., Nováková Z., Vaníčková V. Formování a proměny občanského vzdělávání v českých zemích. 2015.
  Blaštíková L., Grecmanová H., Skopalová J., Nováková Z., Raszková T., Zelinka J. Klima školy a jeho ovlivnění školním metodikem prevence a sociálním pedagogem na základní škole. 2015.
  Nováková Z. Legislativa v praxi vysokoškolského pedagoga. Edice - Studijní opora. 2015.
  Nováková Z., Krákora P., Kopeček P., Cingelová G., Hampl D., Hubálek T., Zima P., Charvát J., Just P., Trzcielińska-Polus A. Státní správa a samospráva v českých zemích po roce 1918 se zřetelem na oblast školství. In Jarmara T., Valeš L. (Eds.) 2014.
  Krákora P., Hubálek T., Hampl D., Nováková Z., Zima P., Just P., Kopeček P., Charvát J. Významné události soudobých českých dějin a jejich reflexe v médiích. In Labischová D., Valeš L. (Eds.) 2014.
  Nováková Z. Základy teorie práva. 2014.
  Grecmanová H., Dopita M., Nováková Z., Opletalová A., Chromý J., Ryashko L., Cabanová V., Zacharová J., Talašová J., Stoklasa J., Holeček P., Vašutová J., Gavora P., Dömischová I. Determinanty organizačního klimatu vysokých škol a fakult. 2013.
  Jůvová A., Podlahová L., Dvořáková Kaněčková E., Neumeister P., Plischke J., Skopalová J., Prášilová M., Klapal V., Musilová M., Kantorová J., Kocourková V., Grecmanová H., Nováková Z. Pedagogická propedeutika. 2013.
  Nováková Z. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků na školách - školní a pracovní úrazy. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků na školách - školní a pracovní úrazy. 2007.
  Nováková Z. Soukormé právo pro společenskovědní obory se zaměřením na vzdělávání. Soukromé právo pro společenskovědní obory se zaměřením na vzdělávání. 2007.
  Nováková Z. Teorie práva pro společenské vědy se zaměřením na vzdělávání. Teorie práva pro společenské vědy se zaměřením na vzdělávání. 2007.
  PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
  Nováková Z. Legislation in Czech schools. 2015.
  Nováková Z. Vychovatel mezi paragrafy. 2013.
  KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
  Krákora P., Nováková Z., Kopeček P., Hubálek T., Cingelová G. Proměny občanské společnosti v zemích Visegrádu po roce 1989 - politika, ekonomika, migrace. 2017.
  Chudý Š., Strouhal M., Szotkowski R., Peng D., Vyhnálková P., Plischke J., Nováková Z., Kropáč J., Buchtová T. Začínající učitel v měnící se společnosti. 2017.
  Krákora P., Kopeček P., Hubálek T., Cingelová G., Nováková Z. Migrace, imigrace, emigrace a Evropa – proměny, historie a současnost. 2016.
  Krákora P., Kopeček P., Cingelová G., Nováková Z. Reflexe II. světové války ve společenském vědomí a pedagogické praxi. 2015.
  SBORNÍK - CELEK
  Nováková Z., Kadlec T. Akční pole sociální práce III. Aktuální otázky sociální práce a sociální pedagogiky. Akční pole sociální práce III. Aktuální otázky sociální práce a sociální pedagogiky. 2009.
  RECENZE
  Nováková Z. Člověk jako občan a světoobčan. Člověk jako občan a světoobčan. 2008.
  Nováková Z. Člověk jako občan a světoobčan: politologie, právo a mezinárodní vztahy pro střední školy. Člověk jako občan a světoobčan: politologie, právo a mezinárodní vztahy pro střední školy. 2008.
  OPONENTSKÝ POSUDEK
  Nováková Z. E-bezpečí - dořešení problému u kauzy zneužití. Oponentský posudek. 2011.
  PROJEKT
  Serafín Č., Pitnerová D., Konečný J., Nováková Z., Smečková G., Opletalová A. Poradenský informační systém Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Fond rozvoje vysokých škol. 2009.
  SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
  Nováková Z. Ochrana lidských práv v rámci Evropské unie. Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis Facultas Paedagogica. 2008.
  VEDENÍ PRÁCE
  Nováková Z. Dopad změn porodného na porodnost v ČR. Magisterská diplomová práce. 2011.
  Nováková Z. Inspekční činnost ve školství. Bakalářská diplomová práce. 2011.
  Nováková Z. Kriminalita mladistvých delikventů - činnost probační a mediační služby. Magisterská diplomová práce. 2011.
  Nováková Z. Naplňování principů sociální politiky v oblasti sociálních dávek. Magisterská diplomová práce. 2011.
  Nováková Z. Propouštění v Armádě ČR a sociální dopad. Magisterská diplomová práce. 2011.
  Nováková Z. Správní rozhodování ve školství. Magisterská diplomová práce. 2011.
  Nováková Z. Trest domácího vězení. Magisterská diplomová práce. 2011.
  Nováková Z. Zásada rovnosti a zákaz diskriminace. Bakalářská diplomová práce. 2011.
  Nováková Z. Způsobilost k právním úkonům. Magisterská diplomová práce. 2011.
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  Exkurze - právní instituce KPG/BEXPD ZS Cv 0
  Legislation in Educational System in CR KPG/ELEGI LS 0
  Občansko právní vztahy KPG/K2OPV LS 4
  Občansko právní vztahy KPG/K2OPV ZS 4
  Práva dítěte KPG/B2PD LS 0
  Práva dítěte KPG/K2PD LS 0
  Práva dítěte KPG/PRADQ LS Se 2
  Právní gramotnost KVS/NPRGQ ZS 2
  Právní gramotnost KVS/NPRGQ ZS Se 2
  Právní minimum pro učitele KPG/MKPRM ZS 0
  Právní propedeutika KPG/PPRQ LS 2
  Právní propedeutika KPG/KPPRQ LS 8
  Právní rámec pro výkon porad. činnosti 1 KPS/WVRA1 ZS Se 0
  Právní rámec pro výkon porad. činnosti 1 KPS/WVRA1 ZS 0
  Právní rámec pro výkon porad. činnosti 2 KPS/WVRA2 ZS 5
  Právní rámec pro výkon porad. činnosti 2 KPS/WVRA2 ZS Se 0
  Právní výchova (3) KPG/PRVKU LS Se 0
  Právo KPG/KPRAQ ZS 4
  Právo KPG/K2PRA ZS 4
  Právo KPG/WPRV ZS Se 0
  Právo KPG/B2PRA ZS 2
  Právo KPG/WPRV ZS 9
  Právo KPG/B2PRA ZS Se 0
  Právo pro učitele KPG/PRUQ LS 1
  Právo pro učitele KPG/PRUQ LS Cv 1
  Právo pro učitele KPG/KPRUQ LS 0
  Právo pro učitele KPG/PRUQ ZS Cv 1
  Právo pro učitele KPG/KPRUQ ZS 4
  Právo pro učitele KPG/PRUQ ZS 1
  Právo sociálního zabezpečení KPG/K2PSZ LS 0
  Repetitorium právních disciplín KPG/K2RPD ZS 4
  Správní právo KPG/B2SPP ZS 1
  Správní právo KPG/B2SPP ZS Se 1
  Školská legislativa KPG/BSKOL ZS 2
  Školská legislativa KPG/KSKOL ZS 4
  Teorie právní vědy KPG/BTPRP LS Se 2
  Teorie právní vědy KPG/BTPRP LS 1
  Veřejná správa na úseku školství KPG/NKVSŠ ZS 4
  Veřejná správa na úseku školství KPG/NPVSŠ ZS 2
  Základy soukromého práva ve vzdělávání KVS/BSPVQ LS 2
  Základy soukromého práva ve vzdělávání KVS/BSPVQ LS Se 2
  Základy veřejného práva ve vzdělávání KVS/BVPVQ ZS 2
  Základy veřejného práva ve vzdělávání KVS/BVPVQ ZS Se 2