Doc. PhDr. Irena Plevová, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585635210
Pracoviště:
Katedra psychologie a patopsychologie
Org. jednotka:
Pedagogická fakulta
Adresa:
Žižkovo nám. 5
Místnost:
4.37
Pracovní zařazení:
docent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
 • Člen oborové rady (20. 9. 2009 - )
Odborná komise
 • Grantová komise pro specifický výzkum (člen, 2011-)
Oborová rada
 • Pedagogická psychologie (člen, 2011-)
Státnicová komise
 • Katedra antropologie (člen, 2011-)
 • Ústav pedagogiky a sociálních věd, PdF UP, učitelská připravenost (člen, 2011-)
 • Katedra primární pedagogiky, PdF UP (člen, 2009-2010)
PhD. komise
 • Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací - Ústav speciálně pedagogických studií, PdF UP (člen, 2011-)
 • Pedagogická psychologie, Ústav speciálně pedagogických studií PdF UP (člen, 2009-)
 • Pedagogická psychologie, Ústav pedagogiky a sociálních studií, PdF UP, Žižkovo nám. 5., Olomouc (člen, 2009-)
Jiné komise a orgány
 • Asociace vysokoškolských poradců (člen, 2009----)
 • Vedení disertačních prací - pedagogika (poradce, 2011-)
 • Zástupce vedoucího katedry (ostatní, 2011-)
 • Odborný dozor nad diagnostickou psychologickou metodikou na pracovišti (předseda, 1995-)
 • Člen odborného týmu Vysokoškolské psychologieké poradny (poradce, 2011-)
 • Člen týmu GAČR 50410211/33, Připravenost dětí k zahájení školní docházky.... (člen, 2011-)
 • Závěrečná komise pro studium výchovného poradenství na PdF UP (člen, 2011-)
ČLÁNEK
Jirásek I., Plevová I., Jirásková M., Dvořáčková A. Experiential and outdoor education: the participant experience shared through mind maps. Studies in Continuing Education. 2016.
Homolková V., Plevová I. Jak na vzdělávání nadaných dětí v předmětu matematika. Klinická psychologie a osobnost. 2013.
Křeménková L., Petrová A., Plevová I., Dařílek P., Pugnerová M. Školní zralost a připravenost v kontextu pohlavních rozdílů. Magister : refexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu. 2013.
Petrová A., Plevová I., Křeménková L., Pugnerová M., Dařílek P. Školní zralost a připravenost v kontextu pohlavních rozdílů.. Magister : refexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu. 2013.
Petrová A., Plevová I., Šmelová E. Pedagogicko-psychologické připravenosti dětí pro vstup do školy. 2010.
PLEVOVÁ I., PUGNEROVÁ M. Dělba práce v české rodině. e-Pedagogium (print). 2009.
PLEVOVÁ I., KUSÁK P. Etika vo vzťahu učiteľa k žiakovi: teória a skutočnosť. Naša škola. 2008.
Plevová I., Kusák P. Etika ve vztahu učitele k žákovi: teorie a skutečnost. e-Pedagogium (print). 2006.
Plevová I., Kusák P. Etika ve vztahu učitele k žákovi: teorie a skutečnost.. e-Pedagogium (print). 2006.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Plevová I., Pugnerová M., Kvintová J. A QUALITATIVE ANALYSIS OF THE ATTITUDES OF UNIVERSITY STUDENTS TO UNIVERSITY TEACHERS. ICERI2017 Proceedings. 2017.
Plevová I., Petrová A., Pugnerová M., Mareš J. Genderové role a dělba práce v české rodině. 24. celostátní konference Sekce Psychologie zdraví ČMPS s mezinárodní účastí. 2017.
Chrásková M., Zouharová M., Plevová I. Vnímání zátěže adolescenty. Evropské pedagogické fórum 2017: Koncepce vzdělávání a psychologie. 2017.
Šmelová E., Petrová A., Plevová I., Ludíková L., Souralová E. Inclusive education in the conditions of Czech schools. SGEM2015 Conference Proceedings. 2015.
Šmelová E., Petrová A., Ludíková L., Plevová I., Souralová E. Specifics of Education of pupils with special educational needs in the mainstream of Education in the Czech Republic. Proceedings of IAC-TLEl 2015 in Vinna. 2015.
Homolková V., Plevová I. Edukace nadaných žáků. Mezinárodní vědecká konference: sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství IX. 2014.
Petrová A., Plevová I., Dařílek P. Rizika užívání sociálních sítí u dětí na základní škole. Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství IX. 2014.
Homolková V., Plevová I. Pedagogicko-psychologické aspekty nadaných dětí. Recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborých asistentů QUAERE 2013. 2013.
Homolková V., Plevová I. Pojmy nadání a talent. Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. 2013.
Homolková V., Plevová I. Příčiny problémů u rozumově nadaných žáků. Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. 2013.
Urbanovská E., Plevová I., Kopecký M. Vybrané aspekty psychické zátěže v pomáhajících profesích. Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví. 2013.
Plevová I., Pugnerová M. Dělba domácích prací v rodině očima dětí. Sborník příspěvků z konferencí Ústavu pedagogických a psychologických věd a Dětského centra Čtyřlístek. 2012.
ŠMELOVÁ E., PETROVÁ A., PLEVOVÁ I. Pedagogical- psychological aspects of school readiness un the Czech Republic''s conditions. School, education and learning for the future. 2011.
Šmelová E., Plevová I., Petrová A. SCHOOL READINESS IN THE CONTEXT OF THE PRESCHOOL. Sapere Aude 2011- evropské a české vzdělávání. 2011.
PETROVÁ A., PLEVOVÁ I., ŠMELOVÁ E. Pedagogicko psychologické aspekty připravenosti dětí pro vstup do školy. Kam směřuje současný pedagogický výzkum. 2010.
Šmelová E., Petrová A., Plevová I. Pedagogicko-psychologické aspekty připravenosti dětí pro vstup do školy. Kam směřuje současný pedagogický výzkum? Sborník příspěvků XVIII. celostátní konference ČAPV. 2010.
Petrová A., Plevová I., Šmelová E. Pedagogicko-psychologické aspekty připravenosti dětí pro vstup do školy. Kam směřuje současný pedagogický výzkum. 2010.
PLEVOVÁ I., PUGNEROVÁ M. Psychogenní patogenie ve škole aneb jak lze poškodit žáka. Etika ve vědách o výchově. 2010.
Pugnerová M., Plevová I. Negativní faktory pracovního prostředí učitelů ZŠ. Antropologicko-psychologické aspekty zdravého životního stylu v olomouckém regionu. 2009.
Pugnerová M., Plevová I. Pracovní spokojenost učitelů na základních školách. Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství V.. 2009.
Plevová I. Faktor "subjektivní důležitosti" v kauzálních atribucích u vysokoškolských studentů. Aktuálne otázky pedagogiky a psychológie III.. 2008.
Plevová I., Pugnerová M. Mužská a ženská role v české rodině. Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství IV.. 2008.
Plevová I., Pugnerová M., Křivánková J. Vysokoškolský učitel očima studentů. Aktuální otázky pedagogiky a psychologie III.. 2008.
Plevová I. Faktor "subjektivní důležitosti" v kauzálních atribucích u vysokoškolských studentů. Aktuální otázky pedagogiky a psychologie III.. 2007.
Urbanovská E., Plevová I. Subjektivní důležitost jako faktor ovlivňující intenzitu stresu. I. Olomoucké dny antropologie a biologie. 2007.
Plevová I. Vliv některých osobnostních charakteristik na vysuzování příčin prožívání a chování. Člověk, výchova,školství, společnost, vzdělání. 2007.
Plevová I. Výkonová motivace a sebevědomí u vysokoškolských studentů. Současné integrující přístupy k pojetí člověka. 2007.
Králová J., Plevová I. Očekávání vztahující se k profesi zdravotní sestry. Sociokulturní kontexty v ošetrovatelství a porodní asistenci, príspevek k podpore humánnejší péce o cloveka. 2006.
Plevová I., Kusák P. Etika ve vztahu učitele k žákovi: teorie a skutečnost. Psychologické otázky výchovy, vzdělávání a poradenství. 2005.
Plevová I., Urbanovská E. Je škola pro děti zátěží?. Psychológia v škole. 2005.
Plevová I. Psychogenní patogenie v profesionálním vztahu. Socialia 2004. 2005.
Plevová I. Výuka psychoterapie na pedagogické fakultě. Evalvácia v edukačnom procese vysokých škol a problémy výučby pedagogicko psychologických disciplín v edukácii budúcich učitelov. 2005.
Plevová I., Urbanovská E. Vliv některých osobnostních proměnných na prožívání psychické zátěže ve školním prostředí. Antropologicko-psychologická charakteristika populace v moravském regionu. 2004.
Plevová I. Výuka psychoterapie na pedagogické fakultě. Evalvácia v edukačnom procese vysokých škol a problémy výučby pedagogicko-psychologických disciplín v edukácii budúcich učitělov. Sborník příspěvků.. 2004.
Plevová I., Urbanovská E. Zátěžové situace a škola. Aktuální otázky psychologie učitele. 2004.
Plevová I., Urbanovská E. Psychická zátěž u dětí a mládeže ve školním prostředí I.. Sborník referátů z antropologické konference "Vědy o člověku na prahu 3. tisíciletí". 2002.
KNIHA - CELEK
Plevová I. Základy psychoterapie. 2013.
Plevová I., Petrová A. Obecná psychologie. 2012.
Šmelová E., Petrová A., Souralová E., Plevová I., Ludíková L., Dařílek P., Křeménková L., Pugnerová M. Pre-school education in the context of curriculum. 2012.
Šimíčková- Čížková J., Binarová I., Holásková K., Petrová A., Plevová I., Pugnerová M. Přehled vývojové psychologie. Přehled vývojové psychologie. 2010.
Plevová I. Etické problémy v psychologickém výzkumu. Význam psychologie v životě člověka - distanční texty /Petrová a kol.. 2009.
Plevová I. Psychoterapie. Vybrané kapitoly z psychologie. 2009.
Petrová A., Dařílek P., Holásková K., Konečný J., Křeménková L., Kusák P., Plevová I., Pugnerová M., Škobrtal P., Tichá I., Urbanovská E. Vybrané kapitoly z psychologie. Vybrané kapitoly z psychologie. 2009.
Petrová A., Dařílek P., Holásková K., Konečný J., Křeménková L., Kusák P., Plevová I., Pugnerová M., Škobrtal P., Tichá I., Urbanovská E. Význam psychologie v životě člověka. Význam psychologie v životě člověka. 2009.
Petrová A., Dařílek P., Holásková K., Konečný J., Křeménková L., Kusák P., Plevová I., Pugnerová M., Škobrtal P., Tichá I., Urbanovská E. Žák sekundární školy 2. Žák sekundární školy 2. 2009.
PLEVOVÁ I. Kauzální atribuce aneb jak pátráme po příčinách životních událostí. Kauzální atribuce aneb jak pátráme po příčinách životních událostí. 2007.
Plevová I. Kapitoly z obecné psychologie. Kapitoly z obecné psychologie. 2006.
Plevová I. Kapitoly z vývojové psychologie. Kapitoly z vývojové psychologie. 2006.
Plevová I. Kapitoly z obecné psychologie II. Kapitoly z obecné psychologie II. 2005.
Petrová A., Binarová I., Plevová I., Urbanovská E. Význam vzájemného vztahu působení zátěžových situací a některých osobnostních charakteristik dětí a mládeže. Antropologický obraz populace moravských lokalit. Psychosomatické studie. Svazek 5. 2005.
Petrová A., Plevová I. Kapitoly z obecné psychologie I. Kapitoly z obecné psychologie I. 2004.
KAPITOLA V KNIZE
PETROVÁ A., PLEVOVÁ I., DAŘÍLEK P., PUGNEROVÁ M., KŘEMÉNKOVÁ L. Psychologické aspekty školní připravenosti. Žiak v kontexte psychológie a pedagogiky. 2011.
PLEVOVÁ I., ŠMELOVÁ E., PETROVÁ A. Využítí pedagogicko-psychologické diagnostiky před vstupem dítěte do školy. Pregraduální příprava učitelů primární školy v kontextu kurikulární reformy. 2011.
PLEVOVÁ I. Nezaměstnanost. Človek v spoločnosti. 2008.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Křeménková L., Plevová I. Současná migrační krize a migranti očima občanů ČR. 2016.
Plevová I. Antistresový trénink. 2014.
Homolková V., Ponížilová T., Plevová I. Hodnocení vzdělávacího programu pro nadané žáky v předmětu matematika. 2013.
Homolková V., Plevová I. Jak vzdělávat nadané děti v předmětu Matematika. 2013.
Homolková V., Plevová I. Pozitivní přístup k nadaným žákům v praxi. 2013.
Plevová I. Nezaměstnanost jako psychologický problém. Habilitační řízení. 2009.
Plevová I. Uneployment - actual problems. Přednáška pro studenty z Valdosta State University. 2009.
Plevová I. Nezaměstnanost. Výuka amerických studentů na PdF UP. 2008.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Hřivnová M., Rašková M., Hrubá K., Chrásková M., Nejedlá M., Plevová I., Reissmannová J., Procházková L. Den zdraví na Pedagogické fakultě. 2016.
Hřivnová M., Chrásková M., Machowská V., Rašková M., Plevová I., Reissmannová J. Den zdraví na Pedagogické fakultě. 2015.
Hřivnová M., Majerová J., Tomanová J., Chrásková M., Machowská V., Rašková M., Plevová I., Nejedlá M., Reissmannová J., Procházková L. Vánoce a zdraví 2014. 2014.
Hřivnová M., Machowská V., Rašková M., Kopecký K., Plevová I., Pugnerová M., Reissmannová J., Nejedlá M., Majerová J., Chrásková M., Tomanová J. Vánoce a zdraví 2013. 2013.
Tichá I., Šmelová E., Petrová A., Plevová I., Dařílek P., Urbanovská E., Holásková K., Pugnerová M., Křeménková L., Kvintová J. Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství VIII. 2012.
Petrová A., Plevová I., Křeménková L., Dařílek P., Pugnerová M. Kritická analýza a diskuze průběžných výsledků výzkumu školní zralosti a připravenosti I.. 2012.
Petrová A., Plevová I., Dařílek P., Křeménková L., Pugnerová M. Kritická analýza a diskuze průběžných výsledků výzkumu školní zralosti a připravenosti II.. 2012.
Petrová A., Křeménková L., Plevová I., Dařílek P., Pugnerová M., Šmelová E. Kritická analýza a diskuze závěrečných výsledků výzkumu školní zralosti a připravenosti I.. 2012.
Petrová A., Křeménková L., Plevová I., Pugnerová M., Dařílek P. Kritická analýza a diskuze závěrečných výsledků výzkumu školní zralosti a připravenosti II.. 2012.
Plevová I., Fasnerová M. Muzikoterapie pro předškoláky. 2012.
Plevová I., Fasnerová M. Pohybová a taneční terapie pro předškoláky. 2012.
Hřivnová M., Machowská V., Rašková M., Pugnerová M., Plevová I., Reissmannová J. Vánoce a zdraví 2012. 2012.
Plevová I., Pugnerová M., Petrová A., Urbanovská E., Škobrtal P. Aktuální otázky otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství V. 2009.
RECENZE
Plevová I. Psychológia osobnosti pre učiteľov. Psychológia osobnosti pre učiteľov. 2013.
PLEVOVÁ I. Životná zmysluplnosť ako prediktor subjektívnej pohody adolescentov - Lucia Pašková. Životná zmysluplnosť ako prediktor subjektívnej pohody adolescentov. 2011.
Plevová I. Projekt close-to. e-Pedagogium (online). 2010.
Plevová I. Puberta, sebehodnocení a fyzické já. Empirie 1/2010. 2010.
Plevová I. V kouření a pití alkoholu se dívky a chlapci sbližují. Sociální práce. 2010.
Plevová I. Výkonová motivácia v tradičnej a alternativnej škole. PaedDr. Lucia Pašková, PhD. - vědecká monografie. 2010.
Plevová I. Vývinová psychológia. doc.PhDr. Jitka Oravcová, PhD. - vysokoškolská učebnice. 2010.
Plevová I. Vývinová psychológia. Vývinová psychológia - vysokoškolská učebnice. 2010.
Plevová I. Psychologické aspekty reality show. Psychologické aspekty reality show. 2009.
Plevová I. Profesionální orientace. Profesionální orientace. 2006.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Šmelová E., Petrová A., Plevová I. Pedagogicko-psychologické aspekty připravenosti dětí pro vstup do školy. Konference - Kam směřuje současný pedagogický výzkum. .
Plevová I., Pugnerová M. Učíme psychologii/Teaching psychology. 2015.
Plevová I., Pugnerová M. Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a poradenství VI.- Kauzální atribuce u dětí předškolního věku. Mezinárodní vědecká konference - Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství VI.. 2010.
Pugnerová M., Plevová I. Dělba práce v české rodině. 2009.
Plevová I., Pugnerová M., Křivánková J. Vysokoškolský učitel očima studentů. 2007.
Plevová I., Kusák P. Etika ve vztahu učitele k žákovi. 2005.
Plevová I., Urbanovská E. Je pro děti škola zátěží?. 2005.
Plevová I. Zátěžové situace a škola. 2005.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Plevová I. Naučit se znovu tančit - příběhy zvládání vdovství starších žen. Oponentský posudek rigorózní práce. 2013.
Plevová I. Vzdělávání mimořádně nadaných žáků. Oponentský posudek disertační práce. 2013.
PLEVOVÁ I. Anxieta a tvorivosť učiteľov. e-Pedagogium (print). 2011.
PLEVOVÁ I. Aspekty životní spokojenosti singles a jejich ověření na škálách - Mgr. Veronika Očenášková. Aspekty životní spokojenosti singles a jejich ověření na škálách. 2011.
PLEVOVÁ I. Mapování školní zralosti u dětí předškolního věku - Petra Klbíková. Mapování školní zralosti u dětí předškolního věku - Petra Klbíková. 2011.
PLEVOVÁ I. Problematika stresu a jeho zvládání jako jeden z aspektů péče dospělých o své rodiče - Mgr. Markéta Greplová. Problematika stresu a jeho zvládání jako jeden z aspektů péče dospělých o své rodiče. 2011.
PLEVOVÁ I. Sociální aspekty u závislosti na alkoholu - Libuše Stuchlíková. Sociální aspekty u závislosti na alkoholu - Libuše Stuchlíková. 2011.
PLEVOVÁ I. Vybrané aspekty problematiky školní zralosti - Jana Podzemná. Vybrané aspekty problematiky školní zralosti - Jana Podzemná. 2011.
PLEVOVÁ I. Výskyt a příznaky syndromu vyhoření u zdravotnických pracovníků - Lucie Hluchá. Výskyt a příznaky syndromu vyhoření u zdravotnických pracovníků - Lucie Hluchá. 2011.
PLEVOVÁ I. Výzkum školní zralosti ve vybraných zařízeních předškolní výchovy olomouckého kraje - Jana Škařupová. Výzkum školní zralosti ve vybraných zařízeních předškolní výchovy olomouckého kraje - Jana Škařupová. 2011.
Plevová I. Genderové role. Oponentský posudek diplomové práce. 2010.
Plevová I. Genderové role. Oponentský posudek diplomové práce. 2010.
Plevová I. Problematika rozvodu z pohledu vysokoškolských studentů. Oponentský posudek diplomové práce. 2010.
Plevová I. Psychologie umělecké literatury z pohledu klasické psychoanalýzy. Posudek na rigorózní práci. 2010.
Plevová I. Janečková Klára: Motivace k umělecké tvorbě. Oponentský posudek rigorózní práce. 2009.
Plevová I. Nováková Veronika: Psychologické aspekty vývoje a výchovy dvojčat z pohledu maminek. Oponentský posudek rigorózní práce. 2007.
Plevová I. Psychologické aspekty vývoje a výchovy dvojčat z pohledu maminek. Rigorózní práce - Psychologické aspekty vývoje a výchovy dvojčat z pohledu maminek. 2006.
PROJEKT
Urbanovská E., Petrová A., Dařílek P., Plevová I., Křeménková L., Pugnerová M. Vybrané aspekty diagnostiky úspěšnosti žáků v 1. ročníku základní školy. Grantová agentura České republiky. 2014.
Urbanovská E., Petrová A., Plevová I., Křeménková L., Pugnerová M., Dařílek P., Kvintová J., Šmelová E., Petrová J., Fasnerová M. Psychické předpoklady dětí pro zvládání nároků v prvním roce povinné školní docházky v kontextu školních odkladů prizmatem cross-section výzkumu.. Grantová agentura ČR. 2013.
VEDENÍ PRÁCE
PLEVOVÁ I. Absence žáků střední školy - jako sociálně patologický jev u mládeže. Bakalářská diplomová práce. 2011.
PLEVOVÁ I. Arteterapie – cesta k (sebe)poznání člověka. Bakalářská diplomová práce. 2011.
PLEVOVÁ I. Člověk v zátěži. Závěrečná práce. 2011.
PLEVOVÁ I. Člověk v zátěži. Závěrečná práce. 2011.
PLEVOVÁ I. Drogy – drogová závislost. Závěrečná práce. 2011.
PLEVOVÁ I. Drogy a drogová závislost. Závěrečná práce. 2011.
PLEVOVÁ I. Etika ve vztahu učitel-žák. Bakalářská diplomová práce. 2011.
PLEVOVÁ I. Jak vnímáme barvy. Závěrečná práce. 2011.
PLEVOVÁ I. Jak vnímáme barvy - Edita Šotolová. Závěrečná práce. 2011.
PLEVOVÁ I. Jak vnímáme barvy – vnímání barev u dětí. Závěrečná práce. 2011.
PLEVOVÁ I. Kauzální atribuce dětí předškolního věku. Magisterská diplomová práce. 2011.
PLEVOVÁ I. Nealkoholové drogy a drogová závislost - Milada Krupicová. Závěrečná práce DPS. 2011.
PLEVOVÁ I. Problematika rodinné terapie ve školním prostředí. Závěrečná práce. 2011.
PLEVOVÁ I. Problematika školní zralosti. Bakalářská diplomová práce. 2011.
PLEVOVÁ I. Problematika závislosti na alkoholu. Závěrečná práce. 2011.
PLEVOVÁ I. Problematika závislosti na návykových látkách – drogy. Závěrečná práce. 2011.
PLEVOVÁ I. Prožívání a chování dětí v období dospívání. Závěrečná práce. 2011.
PLEVOVÁ I. Připravenost dětí pro vstup do základní školy. Magisterská diplomová práce. 2011.
PLEVOVÁ I. Připravenost dětí pro vstup do základní školy. Magisterská diplomová práce. 2011.
PLEVOVÁ I. Stres a jeho dopad na zdravotní stav člověka. Závěrečná práce. 2011.
PLEVOVÁ I. Syndrom vyhoření ve vazební věznici Olomouc. Magisterská dilomová práce. 2011.
PLEVOVÁ I. Školní zralost. Bakalářská diplomová práce. 2011.
PLEVOVÁ I. Umění odpočívat aneb jak zvládat stres. Závěrečná práce. 2011.
PLEVOVÁ I. Vliv výtvarné výchovy na vývoj batolete. Bakalářská diplomová práce. 2011.
PLEVOVÁ I. Vliv výtvarné výchovy na vývoj batolete. Bakalářská diplomová práce. 2011.
PLEVOVÁ I. Využití prvků mandaloterapie při výuce na základní škole. Závěrečná práce. 2011.
Plevová I. Anorexie a bulimie. Závěrečná práce Výchovného poradenství. 2010.
Plevová I. Canisterapie - vliv psa na žáka střední školy. Závěrečná práce Výchovného poradenství. 2010.
Plevová I. Člověk v zátěži.. Závěrečná práce. 2010.
Plevová I. Člověk v zátěži - stres. Závěrečná práce. 2010.
Plevová I. Hranice trestní odpovědnosti mladistvých. Závěrečná práce Výchovného poradenství. 2010.
Plevová I. Jak vnímáme barvy. Závěrečná práce. 2010.
Plevová I. Metodika adaptačního pobytu na SZŠ Hranice. Závěrečná práce Výchovného poradenství. 2010.
Plevová I. Mužská a ženská role v české rodině. Mužská a ženská role v české rodině. 2010.
Plevová I. Postoje rodičů, učitelů a žáků vůči drogám. Bakalářská práce. 2010.
Plevová I. Postoje učitelů, rodičů a žáků vůči drogám. Bakalářská práce. 2010.
Plevová I. Problematika závislostí. Závěrečná práce. 2010.
Plevová I. Problematika závislosti na návykových látkách - alkohol. Závěrečná práce. 2010.
Plevová I. Problematika závislosti na návykových látkách - drogy. Závěrečná práce. 2010.
Plevová I. Problémové a rizikové chování adolescentů. Závěrečná práce. 2010.
Plevová I. Psychoterapie se zaměřením na felinoterapii. Závěrečná práce Výchovného poradenství. 2010.
Plevová I. Srovnání péče o žáka se specifickou poruchou učení na třech typech základní školy. Závěrečná práce Výchovného poradenství. 2010.
Plevová I. Školní zralost. Bakalářská práce. 2010.
Plevová I. Týrání dětí v rodině. Závěrečná práce Výchovného poradenství. 2010.
Plevová I. Umění odpočívat aneb jak zvládat stres. Závěrečná práce. 2010.
Plevová I. Umění odpočívat aneb jak zvládat stres. Závěrečná práce. 2010.
Plevová I. Využití arteterapie v hodinách českého jazyka. Závěrečná práce Výchovného poradenství. 2010.
Plevová I. Vývoj kresby u dětí v mateřské škole. Bakalářská práce. 2010.
Plevová I. Vývoj kresby u dětí v mateřské škole. Bakalářská práce. 2010.
Plevová I. Zátěžové situace a syndrom vyhoření u učitelů. Závěrečná práce. 2010.
Plevová I. Zátěžové situace a zdraví. Bakalářská práce. 2010.
Plevová I. Závislost na návykových látkách. Závěrečná práce. 2010.
Plevová I. Závislost na návykových látkách. Závěrečná práce. 2010.
Plevová I. Životní spokojenost v období dospívání. Bakalářská práce. 2010.
Plevová I. Drogy a drogová závislost. Závěrečná práce DPS - pedagogické studium vychovatelů. 2009.
Plevová I. Emocionální vývoj dětí předškolního věku. Bakalářská práce. 2009.
Plevová I. Postoje dospívající mládeže k hazardnímu hráčství. Postoje dospívající mládeže k hazardnímu hráčství. 2009.
Plevová I. Etické problémy v komunikaci zdravotník - klient. Etické problémy v komunikaci zdravotník - klient. 2008.
Plevová I. Hippoterapie. Bakalářská práce. 2008.
Plevová I. Hra u dětí předškolního věku. Bakalářská práce. 2008.
Plevová I. Kresba dětí předškolního věku. Bakalářská práce. 2008.
Plevová I. Osobnost učitele. Diplomová práce. 2008.
Plevová I. Vztah učitele a žáka. Vztah učitele a žáka. 2008.
Plevová I. Vztah učitele a žáka na základní škole praktické. Bakalářská práce. 2008.
ZÁVĚREČNÁ PRÁCE
Plevová I. Determinace lidské psychiky. Závěrečná práce DPS - pedagogické studium učitelů praktického vyučování a odborného výcviku. 2009.
Plevová I. Dítě se syndromem ADHD - kazuistika. Závěrečná práce výchovného poradenství. 2009.
Plevová I. Drogy a drogová závislost. Závěrečná práce DPS - pedagogické studium vychovatelů. 2009.
Plevová I. Drogy a drogová závislost. Závěrečná práce DPS. 2009.
Plevová I. Jak vnímáme barvy. Závěrečná práce DPS. 2009.
Plevová I. Jak vnímáme barvy. Závěrečná práce DPS - pedagogické studium učitelů a odborných předmětů (VV) v ZUŠ a SOŠ. 2009.
Plevová I. Komunikace v práci výchovného poradce. Závěrečná práce výchovného poradenství. 2009.
Plevová I. Psychická deprivace dětí z dětského domova. Závěrečná práce výchovného poradenství. 2009.
Plevová I. Sociometrie - vztahy ve třídě. Závěrečná práce výchovného poradenství. 2009.
Plevová I. Stabilita testu pomalé čáry u žáků běžné základní školy. Závěrečná práce výchovného poradenství. 2009.
Plevová I. Umění odpočívat aneb jak zvládat stres. Závěrečná práce DPS. 2009.
Plevová I. Využití mandal v arteterapii. Závěrečná práce DPS. 2009.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Agresivita a šikana u dětí KPS/NKAGR ZS 0
Agresivita a šikana u dětí KPS/NKAGR ZS Se 0
Obecná psychologie KPS/B2OPS ZS 0
Obecná psychologie KPS/KPSOQ ZS 4
Obecná psychologie KPS/B2OPS ZS Se 0
Obecná psychologie KPS/KBOPQ ZS 4
Psychokorektivní intervence KPS/WPSTM ZS Cv 3
Psychokorektivní intervence KPS/WPSTM ZS Se 0
Psychologie obecná a vývojová KPS/W1POV ZS 13
Psychologie 1 KPS/KUP1Q LS Cv 3
Psychologie 1 KPS/UP1Q LS Cv 2
Psychologie 1 KPS/UP1Q LS 1
Psychologie 1 KPS/KUP1Q LS 6
Psychoterapie KPS/KTPST ZS 7
Psychoterapie KPS/TPST ZS Cv 1
Psychoterapie KPS/TPST ZS 2
Psychoterapie a duševní hygiena KPS/NKDUH ZS 0
Psychoterapie a duševní hygiena KPS/NKDUH ZS Se 0
Psychoterapie a reedukace KPS/BPPAR LS 1
Psychoterapie a reedukace KPS/BPPAR LS Se 1
Psychoterapie a reedukace KPS/BKPAR LS 4
Repetitorium psychologických předmětů KPS/NKRPY LS 0
Seminář z obecné psychologie KPS/SOPSQ ZS Cv 2
Skupinová psychoterapie KPS/DSPT LS Cv 1
Skupinová psychoterapie KPS/DSPQ ZS Cv 1
Úvod do psychologie KPS/KUUPQ ZS 4
Úvod do psychologie KPS/KUUPQ ZS Cv 0
Vývojová psychologie KPS/NVYPP LS Se 0
Vývojová psychologie KPS/NVYPP LS 0
Základy psychologie KPS/KZPSQ ZS 6
Zákl.dovednosti vedení porad.komun. 1 KPS/WVDO1 ZS 2
Zákl.dovednosti vedení porad.komun. 1 KPS/WVDO1 ZS Se 0
Zákl.dovednosti vedení porad.komun. 2 KPS/WVDO2 LS Se 0
Zákl.dovednosti vedení porad.komun. 2 KPS/WVDO2 LS 0
Zákl.dovednosti vedení porad.komun. 3 KPS/WVDO3 ZS Se 0
Zákl.dovednosti vedení porad.komun. 3 KPS/WVDO3 ZS 2
Zákl.dovednosti vedení porad.komun. 4 KPS/WVDO4 ZS Se 0
Zákl.dovednosti vedení porad.komun. 4 KPS/WVDO4 ZS 2