Mgr. Milan Polák, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585635610
Pracoviště:
Katedra českého jazyka a literatury
Org. jednotka:
Pedagogická fakulta
Adresa:
Žižkovo nám. 5
Místnost:
3.53 A
Pracovní zařazení:
odborný asistent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  Vědecká společnost
  • Česká pedagogická společnost (člen, 2008-)
  Jiné komise a orgány
  • Mladý Demosthenes (člen, 2012-)
  • Holické noviny člen redakční rady (člen, 2007-)
  • Česká mykologická společnost (člen, 1980-)
  • redakční rada časopisu e-Pedagogium (člen, 2013-)
  • Mladý Démosthenes (člen, 2011-)
  ČLÁNEK
  Mlčoch M., Polák M., Lederbuchová L. Konec a začátek v jazyce a literatuře. Český jazyk a literatura. .
  Polák M. Snahy o reformu českého pravopisu a dnešní škola. Jazyk - literatura - komunikace. 2014.
  Polák M. Dospívající hrdina – inspirace a vzor. Knihovnický zpravodaj Vysočina. 2013.
  Polák M. Přijímací zkoušky z českého jazyka na střední školy - úskalí a perspektivy. Slovenský jazyk a literatúra v škole. 2006.
  Polák M. Jak se (ne)dělá reforma. Československá fyziologie. 2005.
  Polák M. Pracovní podmínky pedagogů ? věc veřejná(?). Učitelské noviny. 2005.
  Polák M. Pracovní podmínky učitelů a syndrom vyhoření. Pedagogická orientace. 2004.
  Polák M. Vyučování českého jazyka na základní škole po r. 1989 ? problémy a východiska. Slovenský jazyk a literatúra v škole. 2004.
  Polák M. Několik poznámek k příjímacím zkouškám z českého jazyka na střední školy. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Philologica. 2001.
  DISERTAČNÍ PRÁCE
  Polák M. Učitel českého jazyka v podmínkách současné základní školy (se zaměřením na edukační materiály předmětu). Učitel českého jazyka v podmínkách současné základní školy (se zaměřením na edukační materiály předmětu). 2001.
  PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
  Hejsek L., Kopecký K., Kusá J., Polák M., Marešová H. Literacy in relation to cognitive theories and models of information processing. In . (Eds.) SGEM2015 Conference Proceedings. 2015.
  Kopecký K., Hejsek L., Kusá J., Polák M., Marešová H. Specifics of Children Communication and online Aggressors within the online Assaults on Children (Analysis of Selected Utterances). SGEM2015 Conference Proceedings. 2015.
  Kusá J., Kopecký K., Hejsek L., Polák M., Marešová H. Writing as a way of development of communication competence and thinking of young language users. SGEM2015 Conference Proceedings. 2015.
  Kusá J., Kopecký K., Hejsek L., Polák M. Coherence of written communiques of youngest language users. SGEM2014 Conference Proceedings. 2014.
  Hejsek L., Polák M., Kopecký K., Kusá J., Marešová H. Chosen aspects of reading literacy development in lower secondary schools in the Czech Republic. SGEM2014 Conference Proceedings. 2014.
  Polák M., Hejsek L., Kopecký K., Kusá J., Marešová H. Integration of Knowledge as One of the Basic Principles of the Current Teachings in the Czech Republic. SGEM2014 Conference Proceedings. 2014.
  Kopecký K., Kusá J., Hejsek L., Polák M. Language Analysis of Czech Prepubescent and Pubescent Players of Minecraft Game. SGEM2014 Conference Proceedings. 2014.
  Polák M. Tušení souvislostí. Současnost literatury pro děti a mládež. 2014.
  Polák M. Možnosti využití hoaxu při integraci poznatků a práci s informacemi na základní škole. In Mlčoch M., Stránská E. (Eds.) Komunikační výchova v teorii a praxi. 2012.
  Polák M. Olympiáda v českém jazyce - tradice a inspirace. Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka. 2012.
  POLÁK M. Lze vyprávět kreativně?. Kreativní psaní – Kreatives Schreiben. 2011.
  POLÁK M. Školní knihovny a jejich úloha v současném systému vzdělávání. Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. 2011.
  Polák M. Bylo nás pět aneb Humor v komunikačních situacích. In . (Eds.) Rozosmiať človeka je hotová veda alebo Podoby komiky v umeleckej literatúre,. 2010.
  Polák M. Didaktika českého jazyka a pedagogická etika v kontextu dnešní školy. In . (Eds.) Etika ve vědách o výchově. 2010.
  Polák M. Nebe – peklo – ráj aneb Namažeme školu špekem. In Polák M. (Eds.) Současnost literatury pro děti a mládež. 2010.
  Polák M. Nebe – peklo – ráj aneb Namažeme školu špekem. In Polák M. (Eds.) Současnost literatury pro děti a mládež. 2010.
  Polák M. Od jazykové teorie ke komunikační výchově. In . (Eds.) ODKAZY A VÝZVY MODERNEJ JAZYKOVEJ KOMUNIKÁCIE. 2010.
  Polák M. Od jazykové teorie ke komunikační výchově. Odkazy a výzvy modernej jazykovej komunikácie. 2010.
  Polák M. Robinsonády a dnešní škola. In . (Eds.) Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. 2010.
  Polák M. Robinsonády a dnešní škola. Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. 2010.
  Polák M. Houby ve vyučování českého jazyka. Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. 2009.
  Polák M. Tajuplný ostrov a Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Současnost literatury pro děti a mládež. 2009.
  Polák M. Jak dál ve vyučování slohu?. Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. 2008.
  Polák M. Komunikační princip ve vyučování českého jazyka a ostatních předmětů na základní škole - úskalí a perspektivy. Komunikace a její místo v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní a základní vzdělávání. 2008.
  Polák M., Mlčoch M. Komunikační výchova a vzdělávání učitelů. Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole.. 2007.
  Polák M., Mlčoch M. K inovaci studijních programů připravujících budoucí učitele českého jazyka. K inovaci studijních programů připravujících budoucí učitele českého jazyka.. 2006.
  Polák M. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a pracovní podmínky učitelů českého jazyka. Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. 2006.
  Polák M. Integrace jako základní princip nových učebnic českého jazyka pro základní školy. Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. 2005.
  Polák M. Učebnice českého jazyka pro základní školu po roce 1989 a současné tendence ve vzdělávání. Sborník konference Muzea Komenského Učitelé ? autoři učebnic a dětské literatury. 2005.
  Polák M. Učebnice českého jazyka pro základní školy a učitelé. Sborník prací ze semináře Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. 2004.
  Polák M. Vývojové tendence v pojetí vyučování českého jazyka. Sborník příspěvků z mezinárodní konference Konstanty a proměny v českém jazyce a literatuře XX. století.. 2004.
  Polák M. Začátek a konec kreativity učitele českého jazyka. Konec a začátek v jazyce a v literatuře. 2001.
  KNIHA - CELEK
  Řeřichová V., Vicherková D., Sladová J., Cibáková D., Polák M., Marešová H., Kopecký K., Hejsek L. Úroveň čtenářských strategií patnáctiletých žáků na konci základního vzdělávání. 2016.
  Hejsek L., Polák M. Úvod do studia jazyka. 2015.
  KAPITOLA V KNIZE
  Polák M. Chlapec v pruhovaném pyžamu – odkaz minulosti dnešku. Válečné dětství a mládí (1939-1945) v literatuře a publicistice. 2016.
  Polák M. Od jazykového vyučování ke komunikační výchově, integraci a práci s textem. Recepce textu u žáků základní školy. 2015.
  Polák M. Houby a svět lidí I. Mediální výchova - nástroj rozvoje klíčových kompetencí. 2012.
  Polák M. Houby a svět lidí II (hoax - pravda a lež o houbách). Mediální výchova - nástroj rozvoje klíčových kompetencí. 2012.
  Polák M. Hudba jako zbraň I. Mediální výchova - nástroj rozvoje klíčových kompetencí. 2012.
  Andrejsková J., Fic I., Kočí K., Macháček J., Marešová H., Mlčoch M., Mlčochová E., Polák M., Müller L., Rumpelová I., Szczyrba Z., Tichý D. Mediální výchova - nástroj rozvoje klíčových kompetencí. Mediální výchova - nástroj rozvoje klíčových kompetencí. 2012.
  Polák M. Zpracování návrhů pracovních listů žáky jako zdroj inspirace pro jejich tvůrce. Komunikační výchova a školská praxe. 2012.
  POLÁK M. Komunikační výchova - od kurikula k vyučování. Příprava a realizace výukových materiálů pro podporu komunikační výchovy RVP ZV ve výuce českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích. 2011.
  Polák M., Chráska M. Pracovní podmínky učitelů českého jazyka v kontextu se změnami v oblasti základního vzdělávání. Evaluační pedagogické výzkumy a jejich metody (GA ČR 406/02/1113),. 2004.
  ABSTRAKT
  POLÁK M. Komunikační výchova - od kurikula k vyučování. Příprava a realizace výukových materiálů pro podporu komunikační výchovy RVP ZV ve výuce českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích. 2011.
  ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
  Polák M. Didaktika českého jazyka 1. 2012.
  Polák M. Didaktika českého jazyka 2. Didaktika českého jazyka 2. 2012.
  POLÁK M. Čeština trochu jinak aneb Nebojme se hub. Metodický portál RVP. 2011.
  RECENZE
  Polák M. Učitel sekundární školy. Učitel sekundární školy. 2007.
  Zouharová M., Mlčoch M., Polák M. Spisovnost a nespisovnost: Zdroje, proměny a perspektivy. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve Vzdělávacím středisku Šlapanice. 2004.
  OPONENTSKÝ POSUDEK
  Polák M. Cikánková Radka: Kniha jako pomoc dětem se somatickým postižením. Oponentský posudek diplomové práce. 2009.
  Polák M. Hans Christian Andersen a četba jeho knih v současnosti. Oponentský posudek diplomové práce. 2009.
  Polák M. Malenovský Martin: Jazyk současné české politiky. Oponentský posudek diplomové práce. 2009.
  Polák M. Vachutková Eva: Aktivizační metody ve výuce českého jazyka. Oponentský posudek diplomové práce. 2009.
  Polák M. Bednářová Petra: Vliv angličtiny na současný český jazyk. Oponentský posudek diplomové práce. 2008.
  Polák M. Hurtíková Kateřina: Kondenzace souvětných struktur v současné češtině. Oponentský posudek diplomové práce. 2008.
  Polák M. Sláma Jaroslav: Využití interaktivní tabule ve výuce českého jazyka. Oponentský posudek diplomové práce. 2008.
  PROJEKT
  MAREŠOVÁ H., MLČOCH M., POLÁK M. Informační a poradenské centrum pro studenty oboru český jazyk. Univerzita Palackého v Olomouci. 2002.
  MAREŠOVÁ H., MLČOCH M., SOURALOVÁ E., POLÁK M. Rozvíjení čtenářských dovedností dětí se surdopedickou vadou. Univerzita Palackého v Olomouci. 2000.
  VEDENÍ PRÁCE
  Polák M. Integrační prvky ve vybraných učebnicích českého jazyka na 2. stupni ZŠ. Integrační prvky ve vybraných učebnicích českého jazyka na 2. stupni ZŠ. 2009.
  Polák M. Postavení českého jazyka a literatury v RVP středního odborného vzdělávání se zaměřením na projektovou výuku na střední škole automobilní. Postavení českého jazyka a literatury v RVP středního odborného vzdělávání se zaměřením na projektovou výuku na střední škole automobilní. 2009.
  Polák M. Školní vzdělávací program a výuka českého jazyka na ZŠ Senice na Hané. Školní vzdělávací program a výuka českého jazyka na ZŠ Senice na Hané. 2009.
  Polák M. Využití interaktivní tabule k aktivizaci žáků v hodinách českého jazyka. Využití interaktivní tabule k aktivizaci žáků v hodinách českého jazyka. 2009.
  Polák M. Využití kreativity v hodinách slohu. Využití kreativity v hodinách slohu. 2009.
  Polák M. Využití mezipředmětových vztahů v českém jazyce a literatuře na SŠ. Využití mezipředmětových vztahů v českém jazyce a literatuře na SŠ. 2009.
  Polák M. Využití regionálních prvků při integraci vybraných předmětů (průřezových témat) ve vyučování českého jazyka. Využití regionálních prvků při integraci vybraných předmětů (průřezových témat) ve vyučování českého jazyka. 2009.
  Polák M. Využití regionálních prvků ve výuce českého jazyka. Využití regionálních prvků ve výuce českého jazyka. 2009.
  Polák M. Využití regionálních prvků ve výuce českého jazyka na 2. stupni základní školy. Využití regionálních prvků ve výuce českého jazyka na 2. stupni základní školy. 2009.
  Polák M. Analýza vybraných učebnic českého jazyka pro střední školy. Analýza vybraných učebnic českého jazyka pro střední školy. 2008.
  Polák M. Integrační prvky ve vybraných učebnicích českého jazyka na ZŠ. Integrační prvky ve vybraných učebnicích českého jazyka na ZŠ. 2008.
  Polák M. Josef Müller - učitel českého jazyka a tvůrce učebnic. Josef Müller - učitel českého jazyka a tvůrce učebnic. 2008.
  Polák M. Kafomet a jeho uplatnění ve vyučování českého jazyka na 2. stupni ZŠ. Kafomet a jeho uplatnění ve vyučování českého jazyka na 2. stupni ZŠ. 2008.
  Polák M. Projektová výuka na střední škole. Projektová výuka na střední škole. 2008.
  Polák M. Slohové učivo v nových učebnicích českého jazyka pro základní školy. Slohové učivo v nových učebnicích českého jazyka pro základní školy. 2008.
  Polák M. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a možnosti využití projektové metody na 1. stupni základní školy. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a možnosti využití projektové metody na 1. stupni základní školy. 2007.
  Polák M. Výuka předmětu komunikace na střední škole. Výuka předmětu komunikace na střední škole. 2007.
  Polák M. Využití integrace ve vyučování českého jazyka a praktických činností. Využití integrace ve vyučování českého jazyka a praktických činností. 2007.
  Polák M. K některým metodám a formám práce v nejnovějších učebnicích českého jazyka. K některým metodám a formám práce v nejnovějších učebnicích českého jazyka. 2006.
  Polák M. Školní knihovny jako informační centra a možnosti jejich využití ve vyučování. Školní knihovny jako informační centra a možnosti jejich využití ve vyučování. 2006.
  Polák M. Vybrané pravopisné jevy v 6. a 9. ročníku ZŠ. Vybrané pravopisné jevy v 6. a 9. ročníku ZŠ. 2006.
  Polák M. Výuka českého jazyka v 9. ročníku ZŠ (srovnání běžných a specializovaných tříd). Výuka českého jazyka v 9. ročníku ZŠ (srovnání běžných a specializovaných tříd). 2006.
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  Aktivizační metody ve výuce ČJL (8) KČJ/AMVČ ZS Se 2
  Aktivizační metody ve výuce ČJL (8) KČJ/AMEČK ZS 3
  Aktivizační metody ve výuce slohu (8) KČJ/AMVS ZS Se 2
  Aktivizační metody ve výuce slohu (8) KČJ/AMESK ZS 3
  Aktuální otázky gramatiky (8) KČJ/AKOGK ZS 3
  Aktuální otázky gramatiky (8) KČJ/AOG ZS Se 2
  Aktuální problémy vyučování českého jazy KČJ/NAPČK ZS Se 0
  Aktuální problémy vyučování českého jazy KČJ/NAPČK ZS 0
  Didaktika českého jazyka pro střední ško KČJ/WČJSŠ ZS 10
  Didaktika českého jazyka pro střední ško KČJ/WČJSŠ ZS Se 0
  Didaktika českého jazyka 1 KČJ/KND1Q ZS 4
  Didaktika českého jazyka 1 KČJ/WČJ1 ZS 8
  Didaktika českého jazyka 1 KČJ/NDJ1Q ZS 1
  Didaktika českého jazyka 1 KČJ/NDJ1Q ZS Se 4
  Didaktika českého jazyka 1 KČJ/KND1Q ZS Se 0
  Didaktika českého jazyka 2 KČJ/NDJ2Q LS Se 4
  Didaktika českého jazyka 2 KČJ/NDČ2K ZS 0
  Didaktika českého jazyka 2 KČJ/NDČ2K ZS Se 0
  Didaktika českého jazyka 2 KČJ/KND2Q ZS 2
  Didaktika českého jazyka 2 KČJ/KND2Q ZS Se 0
  Didaktika českého jazyka 2* KČJ/WČJ2 LS Se 0
  Didaktika českého jazyka 2* KČJ/WČJ2 LS 1
  Didaktika mateřského jazyka A KČJ/DMJAK LS Se 0
  Didaktika mateřského jazyka A KČJ/DIMJA LS Se 0
  Didaktika mateřského jazyka A KČJ/UDAQ LS Se 2
  Didaktika mateřského jazyka A KČJ/KUDAQ LS Se 3
  Didaktika mateřského jazyka A KČJ/WDJA LS 3
  Didaktika mateřského jazyka B KČJ/WDMB ZS 6
  Didaktika mateřského jazyka B KČJ/DMJBK ZS Se 6
  Didaktika mateřského jazyka B KČJ/DIMJB ZS Se 4
  Mateřský jazyk KČJ/WMJ2M ZS Se 0
  Mateřský jazyk KČJ/WMJ2M ZS Cv 5
  Mateřský jazyk s didaktikou 3 KČJ/KTM3Q ZS 4
  Mateřský jazyk s didaktikou 3 KČJ/TM3Q ZS Cv 1
  Mateřský jazyk s didaktikou 4 KČJ/TM4Q LS Cv 1
  Mateřský jazyk s didaktikou 4 KČJ/KTM4Q LS 6
  Mateřský jazyk s didaktikou 4 KČJ/TM4Q LS 2
  Mateřský jazyk 1 KČJ/KMC1Q ZS 4
  Mateřský jazyk 1 KČJ/MC1Q ZS Se 2
  Mateřský jazyk 2 KČJ/MC2Q LS Se 2
  Mateřský jazyk 2 KČJ/KMC2Q LS 4
  Mateřský jazyk 4 KČJ/MJM4K LS 0
  Mateřský jazyk 4 KČJ/PC4Q LS Se 2
  Mateřský jazyk 4 KČJ/MJM4K LS Se 0
  Mateřský jazyk 4 KČJ/KPC4Q LS 4
  Mateřský jazyk 4 KČJ/MJM4K ZS Se 0
  Oborová didaktika KPG/WODID ZS 6
  Problematika přípravy na hodiny ČJ KČJ/PČJMV LS Se 1
  Problematika přípravy na hodiny ČJ KČJ/PČJMK ZS Se 3
  Problematika přípravy na hodiny ČJ KČJ/PČJMV ZS Se 0
  Slovotvorba KČJ/SLTVB LS Se 2
  Souvislá pedagogická praxe 2 KČJ/MKPP2 ZS Cv 0
  Výběrový seminář z ČJ (8) KČJ/VSČJ ZS Se 2
  Výběrový seminář z ČJ (8) KČJ/VSČJK ZS 3
  Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
  Vendula KŮTOVÁ PDF Pedagogika 2007
  Ivana RUMPELOVÁ PDF Pedagogika 2010
  Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.