doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585635002,585635444
Pracoviště:
Katedra výtvarné výchovy
Org. jednotka:
Pedagogická fakulta
Adresa:
Univerzitní 3, 5
Místnost:
4.18
Pracovní zařazení:
docent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  Vědecká společnost
  • Česká pedagogická společnost (člen, 2010-)
  • Česká asociace pedagogického výzkumu (člen, 2011-)
  • INSEA (člen, 2010-)
  Odborná komise
  • Odborná rada oboru dětských výtvarných aktivit pracoviště ARTAMA, útvaru pro neprofesionální umění a dětské estetické aktivity NIPOS (člen, 2007-)
  Státnicová komise
  • Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání - dvouoborové (člen, 2004-)
  • Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání - jednooborové (člen, 2004-)
  Jiné komise a orgány
  • Studio Experiment, o.s. (ostatní, 1994-)
  • Asociace výtvarných pedagogů (člen, 2007-)
  ČLÁNEK
  Šobáňová P. Didaktické prostředky v muzejní edukaci. Věstník AMG. 2016.
  Šobáňová P. Mobilní aplikace muzeí a galerií – smysl a typologie nového projevu muzejní kultury. Muzeum : muzejní a vlastivědná práce. 2016.
  Šobáňová P. Cíle vzdělávacích aktivit v kontextu muzejního plánování. Muzeológia a kultúrne dedičstvo. 2014.
  Šobáňová P., Piáčková G. Péče o paměť. Kultura, umění a výchova. 2014.
  Šobáňová P. Co se vyučuje ve výtvarné výchově. Komenský. 2013.
  Šobáňová P. Ostrov zítřejšího dne. Kultura, umění a výchova. 2013.
  Šobáňová P., Šobáň M. Teaching Tools in the Olomouc Museum of Art: A Case Study. Journal of Museum Education. 2013.
  Šobáňová P. Voda v umění. Forte. 2013.
  Šobáňová P., Šobáň M. Baroque Culture: Making it accessible to children. Case Studies. 2012.
  Šobáňová P. „Co doopravdy jest“ aneb vztah teorie a praxe ve výtvarné výchově. Pedagogická orientace. 2012.
  Šobáňová P. Kritické teorie muzea: podnět k reflexi. Muzeum : muzejní a vlastivědná práce. 2012.
  ŠOBÁŇOVÁ P. Kulturně antropologické aspekty muzejního fenoménu. AntropoWebzin. 2011.
  ŠOBÁŇOVÁ P. Současné problémy české muzejní pedagogiky. Prostor Zlín. 2011.
  Šobáňová P. Muzeopedagogický modul na PdF UP v Olomouci. Acta Musealia, řada B. 2009.
  Šobáňová P. Drž v rukou živou vlaštovku aneb Výtvarní pedagogové navštívili Olomouc. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2007.
  Šobáňová P. K vysokoškolské přípravě výtvarných pedagogů. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2007.
  Šobáňová P. Antická mytologie v Galerii Prima. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2006.
  Šobáňová P. Hosté na Katedře výtvarné výchovy. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2006.
  Šobáňová P. Možnosti výtvarné výchovy (1). Informatorium. 2006.
  Šobáňová P. Možnosti výtvarné výchovy (2). Informatorium. 2006.
  Šobáňová P. Možnosti výtvarné výchovy (3). Informatorium. 2006.
  Šobáňová P. Problematika reformy školství na Katedře výtvarné výchovy. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2006.
  Šobáňová P. Voda v Galerii Prima. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2006.
  Šobáňová P. Výtvarka pedagogickou laboratoří. Literární noviny. 2006.
  Šobáňová P. Kdo by nechtěl.... 2005.
  DISERTAČNÍ PRÁCE
  Šobáňová P. Edukační potenciál muzea. Edukační potenciál muzea. 2009.
  PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
  Šobáňová P., Tomešková K. Místo pedagoga v procesu tvorby muzejní prezentace – spolupráce profesí jako cesta ke kvalitě. Jak pracuje tým: Prezentační a edukační aktivity muzeí jako důvod spolupráce napříč muzejními profesemi. 2016.
  Šobáňová P. Expresivní interpretace uměleckého díla. Participace dětí a mládeže na kultuře a umění prostřednictvím zážitku: sborník příspěvků z konference: 29.–30.9.2015 GASK, Kutná Hora. 2015.
  Šobáňová P. Muzejní pedagogika a zprostředkování kulturního dědictví prostřednictvím zážitku. Participace dětí a mládeže na kultuře a umění prostřednictvím zážitku. Sborník příspěvků z konference. 2015.
  Šobáňová P., Poláchová Vašťatková J., Dvořáková Kaněčková E. České muzejní expozice z pohledu vzdělávání návštěvníků: výzkum nových expozic a jejich inovativních prvků podporujících vzdělávání návštěvníků. Pedagogický výzkum: spojnice mezi teorií a praxí. Sborník z XXII. ročníku konference České asociace pedagogického výzkumu, konané ve dnech 8. – 10. září 2014 v Olomouci. 2014.
  Poláchová Vašťatková J., Dvořáková Kaněčková E., Kasáčková J., Fasnerová M., Grecmanová H., Dopita M., Chudý Š, Kantorová J., Klapal V., Kocourková V., Kvintová J., Musilová M., Neumeister P., Opletalová A., Pitnerová D., Plischke J., Poláchová Vašťatková J., Prášilová M., Řeřichová V., Skopalová J., Šmelová E., Šobáňová P., Urbánek P., Vala J., Vyhnálková P. Problematika výzkumného šetření se zaměřením na oblast sociálního podnikání pro osoby s mentálním postižením. X. ročník mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů v oboru Pedagogika - Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů DSP. 2014.
  Šobáňová P., Gregory P. Teaching Tools in the Environment of Art and Museum Expositions. Tales of Art and Curiosity from Canterbury 2013. 2014.
  Šobáňová P., Valachová D., Repiská M. Co učitelé ve výtvarné výchově vyučují a k čemu je to dobré?. Kreatívne vzdelávanie: Zborník príspevkov z konferencie CREA-AE 2013. 2013.
  Šobáňová P., Círus L. Struktura a náplň vyučovacích hodin ve výtvarné výchově. Sborník příspěvků XXI. celostátní konference ČAPV Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. 2013.
  Šobáňová P. Výchova uměním v kontextu proměn didaktického myšlení a uměleckého pole. Horizonty umenia: Zborník z vedeckej webovej konferencie s medzinárodnou účasťou. 2013.
  Šobáňová P., Myslivečková H., Jurečková V. Edutainment na webových stránkách muzeí. Výtvarná výchova ve světě současného umění a technologií II. 2012.
  Šobáňová P., Myslivečková H., Jurečková V. Učitel výtvarné výchovy a internetové zdroje informací. Výtvarná výchova ve světě současného umění a technologií I. Využití ICT a dalších nových přístupů ve výtvarné výchově. 2012.
  Šobáňová P., Ježková V. Výtvarná výchova – cíle výzkumu v minulosti a dnes. Kvalita ve vzdělávání: Sborník příspěvků z XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2012.
  ŠOBÁŇOVÁ P. MUSEUM EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC AND ITS CURRENT ISSUES. Sapere Aude 2011, Evropské a české vzdělávání, Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí. 2011.
  ŠOBÁŇOVÁ P. Muzejní edukace - teoretické vymezení stěžejního termínu muzejní pedagogiky. Acta musealia Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, suplementa 2011/1, Muzeum a škola. 2011.
  ŠOBÁŇOVÁ P. Učitelé výtvarné výchovy a jejich znalosti kurikula. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Brno: Masarykova univerzita. 2011.
  Šobáňová P., Kopecký K., Bartoňová J. NET ART - FENOMÉN VYUŽITELNÝ VE VÝCHOVĚ I PREVENCI. Rizikové chování v kyberprostoru. 2010.
  Šobáňová P., Horáček M., Myslivečková H. Vztah výtvarné a muzejní pedagogiky. Muzejní pedagogika dnes. 2008.
  Šobáňová P. Díváme se... rozumíme?. Evaluace a inovativní aplikace bakalářského studijního oboru Učitelství pro mateřské školy (sborník příspěvků z 2. odborného semináře). 2007.
  Šobáňová P. Editorial. Vysokoškolská příprava výtvarných pedagogů - současný stav a perspektivy. 2007.
  Šobáňová P. Hodnocení inovací studijního plánu bakalářského studijního oboru Učitelství pro mateřské školy na PdF UP v Olomouci z hlediska odborně předmětového. Evaluace a inovativní aplikace bakalářského studijního oboru Učitelství pro mateřské školy. 2007.
  Šobáňová P. Klíčové kompetence v přípravě výtvarného pedagoga. Vysokoškolská příprava výtvarných pedagogů - současný stav a perspektivy. 2007.
  Šobáňová P., Horáček M. Kvalitativní inovace výtvarně pedagogických studijních oborů. Projekty ESF na Univerzitě Palackého v Olomouci v programovacím období 2004-2006. 2007.
  Myslivečková H., Šobáňová P., Šobáňová P. Výtvarné disciplíny v přípravě primárních a preprimárních pedagogů na PdF UP v Olomouci. Vysokoškolská příprava výtvarných pedagogů - současný stav a perspektivy. 2007.
  Myslivečková H., Šobáňová P., Šobáňová P. Výtvarné disciplíny v přípravě primárních a preprimárních pedagogů na PdF UP v Olomouci. Vysokoškolská příprava výtvarných pedagogů - současný stav a perspektivy. 2007.
  Šobáňová P. Výuka kresby a grafiky 1.. Jak učit v předškolním vzdělávání (metodické materiály pro výuku). 2007.
  Šobáňová P. Výuka kresby a grafiky 2.. Jak učit v předškolním vzdělávání (metodické materiály pro výuku). 2007.
  Šobáňová P. Vztah výtvarné a muzejní pedagogiky. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů V.. 2007.
  KNIHA - CELEK
  Šobáňová P., Dolák J. Museum Presentation. 2017.
  Šobáňová P., Jiroutová J., Lažová J., Johnová Čapková M., Směšná E., Militká K. Muzeum 2.0 (Vliv současného světa na muzejní kulturu). 2016.
  Jiroutová J., Millard-Mendez R., Raen-Mendez N., Braysmith HA, Howard LA, Andres J., Badalíková O., Hrubá T., Black D., Tikalová L., Forman P., Bieleszová Š, Medek D., Chmelík J., Ronovská A., Novosad Š, Stehlíková-Babyrádová H., Šobáňová P. Useful Symbiosis: Science, Technology, Art & Art Education. 2016.
  Havlík V., Helia de Felice J., Da Silva Melo E., Zet M., Surůvka J., Koleček M., Skála J., Kořínek D., Sterec P., Písaříková J., Morganová P., Hodboď T., Kohout M., Klodová L., Ruller T., Juhasz JR, Vatulíková A., Kovanda J., Kowolowski F., Vaněk T., Murin M., Havlík V., Šobáňová P., Horáček R. Akce a reakce. Performativní aspekty v současném umění a umělecké výchově. 2015.
  Lažová J., Šobáňová P. Muzeum versus digitální éra. 2015.
  Blažek T., Španihelová K., Rigová E., Sokolová K., Stehlíková-Babyrádová H., Badalíková O., Žilinek J., Šobáňová P. Objekt a materiál v umení a edukácii. 2015.
  Stehlíková-Babyrádová H., Šobáňová P., Blažek T., Musilová J., Sosna J., Tikalová L. Téma – akce – výpověď: Projektová metoda ve výtvarné výchově. 2015.
  Adámková Turzová M., Filipová P., Šobáňová P., Horáček R. Učit umění: Učitel a žák v labyrintu současného umění. 2015.
  Bieleszová Š, Hrubá T., Forman P., Ronovská A., Šobáňová P., Andres J., Badalíková O., Stehlíková-Babyrádová H. Užitečná symbióza. 2013.
  Šobáňová P. Edukační potenciál muzea. 2012.
  Šobáňová P. Muzejní edukace. 2012.
  Šobáňová P., Šobáň M. Muzejní edukace: Rozšířená interaktivní verze. 2012.
  Šobáňová P. Škola muzejní pedagogiky 1 - Poznámky k partnerství výtvarné a muzejní pedagogiky. Škola muzejní pedagogiky 1 - Poznámky k partnerství výtvarné a muzejní pedagogiky. 2007.
  Šobáňová P. Škola muzejní pedagogiky 1, Poznámky k partnerství výtvarné a muzejní pedagogiky. Škola muzejní pedagogiky 1, Poznámky k partnerství výtvarné a muzejní pedagogiky. 2007.
  Šobáňová P. Kapitoly z didaktiky výtvarné výchovy. Kapitoly z didaktiky výtvarné výchopvy. 2006.
  KAPITOLA V KNIZE
  Šobáňová P., Jiroutová J., Lažová J. New Ways in Education through Art: The Research into Mobile Applications in the Museums and Galleries in the Czech Republic and Abroad. Art and Design Education in Times of Change. 2017.
  Šobáňová P. Digitální technologie v klasické muzejní prezentaci. Muzeum versus digitální éra. 2016.
  Šobáňová P., Lažová J. Mobilní aplikace muzeí a galerií – muzeum v kapse. Muzeum versus digitální éra. 2016.
  Šobáňová P. Typologie e-learningových produktů a jejich charakteristické znaky. Muzeum versus digitální éra. 2016.
  Šobáňová P., Lažová J. Vymezení základních pojmů z oblasti nových médií a digitálního on-line prostředí. Muzeum versus digitální éra. 2016.
  Šobáňová P. Využití digitálních technologií v oblasti evidence a správy sbírek. Muzeum versus digitální éra. 2016.
  Šobáňová P. Závěry výzkumu e-learningových produktů muzeí a diskuse. Muzeum versus digitální éra. 2016.
  Šobáňová P. Czech Art Education through the Lens of Empirical Research. Creative Expressive Inspirational Art Education. 2015.
  Šobáňová P. Od teorie k praxi: obsahově zaměřený způsob analýzy výukových situací v muzeu. Vzdělávací obsah v muzejní edukaci. 2015.
  Šobáňová P. Problém vzdělávacího obsahu v kontextu muzejní pedagogiky. Vzdělávací obsah v muzejní edukaci. 2015.
  Šobáňová P. The Application of the Principles of Creativity to the Interpretation of Artworks. Creative Expressive Inspirational Art Education. 2015.
  Šobáňová P. Výtvarné vyjadřování jedince ve výchově a psychoterapii. Expresivní terapie jako podpora kvality života u různých klientských skupin. 2015.
  Šobáňová P., Musilová J., Beková M. Přínos vzdělávacího oboru výtvarná výchova očima výtvarných pedagogů. Pedagogika umění – umění pedagogiky aneb přínos oboru výtvarná výchova ke všeobecnému vzdělávání. 2014.
  Šobáňová P. When Is Art?: A Theoretical Study to the Frame of Reference in Art Lessons. Integrowanie dzialan pedagogiczno-artystycznych w edukacji elementarnej. 2014.
  Šobáňová P., Jurečková V., Hrubá T. So nah, so fern. Convention: Ergebnisse und Anregungen. 2013.
  Šobáňová P. Historie muzejní edukace v kontextu výchovy uměním. Kapitoly z historiografie výtvarné výchovy v mezioborovém kontextu. 2011.
  Myslivečková H., Šobáňová P., Kavčáková A., Myslivečková H. Současnost a perspektivy Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Josef Vydra (1884 - 1959) v kontextu umělecké a výtvarně pedagogické avantgardy 20. století - Historie a současnost univerzitního výtvarného vzdělávání v Olomouci. 2010.
  ABSTRAKT
  Šobáňová P. Výtvarná výchova – cíle výzkumu v minulosti a dnes. Kvalita ve vzdělávání: XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2012.
  ŠOBÁŇOVÁ P. Vzdělávací obsah výtvarné výchovy - kurikulární dokument versus edukační realita. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník anotací příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2011.
  Šobáňová P. Pozvánka na výstavu. 2005.
  PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
  Šobáňová P., Jiroutová J., Johnová Čapková M., Směšná E., Lažová J. Muzeum v současném světě. 2015.
  Šobáňová P., Musilová J., Beková M. Jak vypadá typická hodina výtvarné výchovy na českých školách?. 2013.
  Šobáňová P. Muzejní a galerijní pedagogika. 2013.
  Hrubá T., Šobáňová P., Jurečková V. Aktuelle Themen der tschechischen Kunstpädagogik.. 2012.
  Šobáňová P. Net art ve výtvarné výchově I.. Úvodní workshop v rámci projektu Výtvarná výchova ve světě současného umění a technologií. 2010.
  Šobáňová P. Net art ve výtvarné výchově II.. Úvodní workshop v rámci projektu Výtvarná výchova ve světě současného umění a technologií. 2010.
  Šobáňová P. Díváme se ... rozumíme?. 2007.
  Šobáňová P. Zprostředkování výtvarné kultury prostřednictvím výtvarných projektů a galerijních animací. Zprostředkování výtvarné kultury prostřednictvím výtvarných projektů a galerijních animací. 2005.
  KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
  Jurečková V., Myslivečková H., Šobáňová P. Kultura, umění a výchova. 2013.
  Horáček M., Myslivečková H., Šobáňová P. Muzejní pedagogika dnes. Muzejní pedagogika dnes. 2008.
  Šobáňová P. Výtvarný workshop na Velehradě. . 2005.
  SBORNÍK - CELEK
  Horáček M., Myslivečková H., Šobáňová P. Muzejní pedagogika dnes. Muzejní pedagogika dnes. 2008.
  Šobáňová P., Myslivečková H., Horáček M. Muzejní pedagogika dnes. Muzejní pedagogika dnes. 2008.
  Myslivečková H., Šobáňová P. Vysokoškolská příprava výtvarných pedagogů - současný stav a perspektivy. Vysokoškolská příprava výtvarných pedagogů - současný stav a perspektivy. 2007.
  ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
  Šobáňová P. Využití ICT v praxi výtvarné výchovy. Česká škola. 2006.
  VÝSTAVA
  Šobáňová P. Cesta aneb "Dobili jsme Ajfelofku". 2007.
  Šobáňová P. Závislost je problém v hlavě. 2007.
  Šobáňová P. Etudy. . 2006.
  Šobáňová P., kolektiv Návštěva. . 2006.
  Šteiglová T., Bébarová J., Exler P., Havlík V., Chorý T., Jedlička D., Jochmann P., Kosková I., Krtička J., Medek D., Michálek O., Šobáňová P., Šindelová J., Zatloukal P. Návštěva. Návštěva. 2006.
  Šobáňová P. Slyšet jinak. . 2006.
  Zouhar V., Synek J., Coufalová G., Šobáňová P. Slyšet jinak. Hudební festival a výstava.. . 2006.
  Šobáňová P. Vítr jest život člověka. . 2006.
  Šobáňová P. Voda. . 2006.
  Exler P., Šobáňová P. Kresba. . 2005.
  KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
  Šobáňová P. Rizika internetové komunikace. 2012.
  Šobáňová P. Užitečná symbióza. 2012.
  ŠOBÁŇOVÁ P. Net art. 2011.
  Šobáňová P. NET ART, FENOMÉN VYUŽITELNÝ VE VÝCHOVĚ I PREVENCI. E‐Bezpečí: Rizikové chování v kyberprostoru. 2010.
  Šobáňová P. Muzeopedagogický modul na PdF UP v Olomouci. Muzeum a škola aneb Jít si naproti. 2009.
  OPONENTSKÝ POSUDEK
  Šobáňová P. Ambivalentní role reklamy (recenzní posudek). Oponentský posudek odborného publikace. 2013.
  Šobáňová P. Animační programy pro žáky mladšího školního věku na památkovém objektu. Animační programy pro žáky mladšího školního věku na památkovém objektu. 2013.
  Šobáňová P. Anonymní posudek článku pro časopis Kultura, umění a výchova. Kultura, umění a výchova. 2013.
  Šobáňová P. Cesta časem do pravěku (recenzní posudek). Oponentský posudek odborného článku. 2013.
  Šobáňová P. CREATIVE HELP: tvůrčí dílny s dětmi uprchlíků (recenzní posudek). Oponentský posudek odborného publikace. 2013.
  Šobáňová P. CREATIVE HELP: tvůrčí dílny s dětmi z diagnostického ústavu (recenzní posudek). Oponentský posudek odborného publikace. 2013.
  Šobáňová P. CREATIVE HELP: tvůrčí dílny s lidmi se zdravotním postižením (recenzní posudek). Oponentský posudek odborného publikace. 2013.
  Šobáňová P. CREATIVE HELP: tvůrčí dílny s romskými dětmi (recenzní posudek). Oponentský posudek odborného publikace. 2013.
  Šobáňová P. CREATIVE HELP: tvůrčí dílny se seniory (recenzní posudek). Oponentský posudek odborného publikace. 2013.
  Šobáňová P. Diplomová práce Procházka pohádkou „Princezna ze mlejna“: Výtvarná řada na 1. stupni ZŠ. Procházka pohádkou „Princezna ze mlejna“: Výtvarná řada na 1. stupni ZŠ. 2013.
  Šobáňová P. Multikulturní výchova cestou výtvarné a dramatické dílny (recenzní posudek). Oponentský posudek odborného publikace. 2013.
  Šobáňová P. Oponentský posudek projektu Uvnitř a vně: Sociální a edukativní aspekty výtvarné tvorby v prostředí školy a ve veřejném prostoru. Uvnitř a vně: Sociální a edukativní aspekty výtvarné tvorby v prostředí školy a ve veřejném prostoru. 2013.
  Šobáňová P. Participace ve výtvarné výchově (anonymní posudek odborného článku). Kultura, umění a výchova. 2013.
  Šobáňová P. Útržky paměti. Oponentský posudek bakalářské diplomové práce. 2013.
  Šobáňová P. Z poznámkových bloků dizertačních prací (recenzní posudek). Oponentský posudek odborného publikace. 2013.
  Šobáňová P. Výtvarný projekt - Island. 2012.
  ŠOBÁŇOVÁ P. Lucie Tunová: Dekalk ve výtvarné výchově na 1. stupni ZŠ. Oponentský posudek diplomové práce. 2011.
  ŠOBÁŇOVÁ P. Markéta Kačmaříková: Tvorba a realizace animačního programu pro mateřské školy. Oponentský posudek diplomové práce. 2011.
  ŠOBÁŇOVÁ P. Zuzana Holečková: Starověké Řecko. Oponentský posudek diplomové práce. 2011.
  Šobáňová P. Tázlarová Zuzana: Textilní loutky. Oponentský posudek diplomové práce. 2009.
  Šobáňová P. Artefiletika ve výtvarné výchově. oponentský posudek diplomové práce Artefiletika ve výtvarné výchově. 2007.
  Šobáňová P. Námětová řada ve výtvarné výchově na 1. st. ZŠ. oponentský posudek diplomové práce Námětová řada ve výtvarné výchově na 1. st. ZŠ. 2007.
  Šobáňová P. Přijímače, vysílače, tlumiče. oponentský posudek diplomové práce Přijímače, vysílače, tlumiče. 2007.
  Šobáňová P. Šleglová Helena: Artefiletické pojetí v edukačním procesu na 1. stupni základní školy praktické. Oponentský posudek diplomové práce Artefiletické pojetí v edukačním procesu na 1. stupni základní školy praktické. 2007.
  Šobáňová P. Využití prvků arteterapie a receptivní muzikoterapie při práci s osobami s kombinovaným postižením. oponentský posudek diplomové práce Využití prvků arteterapie a receptivní muzikoterapie při práci s osobami s kombinovaným postižením. 2007.
  Šobáňová P. Využití výtvarně námětové řady na 1. stupni ZŠ. oponentský posudek diplomové práce Využití výtvarně námětové řady na 1. stupni ZŠ. 2007.
  Šobáňová P. Zdobení - Výtvarný projekt, metodicky orientovaný na děti mladšího školního věku. oponentský posudek diplomové práce Zdobení - Výtvarný projekt, metodicky orientovaný na děti mladšího školního věku. 2007.
  Šobáňová P. Oponentský posudek diplomové práce Jany Rafajové na téma Textilní materiál a umění akce. Katedra výtvarné výchovy PdF UP v Olomouci. 2006.
  Šobáňová P. Oponentský posudek diplomové práce Marie Mrowiecové na téma Využití výtvarně námětové řady na 1. stupni ZŠ. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2006.
  Šobáňová P. Oponentský posudek diplomové práce Sandry Richterové na téma Projekt výtvarného vyučování na 1. stupni ZŠ. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2006.
  Šobáňová P. Oponentský posudek diplomové práce Věry Zimmermannové na téma Výtvarný projekt pro 1. stupeň ZŠ. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2006.
  Šobáňová P. Diplomová práce Jany Hlaváčkové s názvem Projekt ve výtvarné výchově - Slunce a my. Katedra výtvarné výchovy PdF Univerzity Palackého v Olomouci. 2005.
  PROJEKT
  Šobáňová P. Česká muzejní edukace v kontextu současných evropských trendů. Grantová agentura České republiky. 2013.
  Šobáňová P., Tikalová L., Hrubá T. Užitečná symbióza reloaded. Univerzita Palackého v Olomouci. 2013.
  Lažová J., Šobáňová P. Využití nových technologií v české muzejní a galerijní edukaci. Univerzita Palackého v Olomouci. 2013.
  ŠOBÁŇOVÁ P. Jak vytvořit jednoduchý animovaný film. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2012.
  ŠOBÁŇOVÁ P. Česká muzejní edukace v kontextu současných evropských trendů. Grantová agentura České republiky. 2011.
  ŠOBÁŇOVÁ P. Jak vytvořit jednoduchý animovaný film. Univerzita Palackého v Olomouci. 2011.
  ŠOBÁŇOVÁ P. Tvůrčí komunikace s uměleckým dílem (pro učitele MŠ, 1. stupně ZŠ a vychovatele). Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2011.
  ŠOBÁŇOVÁ P. Tvůrčí komunikace s uměleckým dílem (pro učitele 2. stupně ZŠ, SŠ a ZUŠ). Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2011.
  MYSLIVEČKOVÁ H., ŠOBÁŇOVÁ P., JUREČKOVÁ V., HAVLÍK V. Vizuální komunikace, otevřený prostor k výchově a vzdělávání - komplexní inovace pedagogických, výtvarně pedagogických a uměnovědných studijních oborů. Operační program Vzdělávání pro kunkurenceschopnost (Evropský sociální fond a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). 2011.
  Šobáňová P. Kdo byl kdo, kdy, kde, co?. Studio Experiment Olomouc. 2006.
  Šobáňová P. Projekt Učím, učíš, učíme VV. Projekt Učím, učíš, učíme VV. 2006.
  Šobáňová P. Vítr jest život člověka. Studio Experiment Olomouc. 2006.
  Šobáňová P. Tataři na Moravě. Tataři na Moravě. 2005.
  UMĚLECKÉ DÍLO
  Hrubá T., Šobáňová P., Jurečková V. So nah, so fern. So nah, so fern. 2012.
  VEDENÍ PRÁCE
  Šobáňová P. Edukační program ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Magisterská diplomová práce. 2013.
  Šobáňová P. Soubor edukačních programů pro Muzeum Luhačovického zálesí. Magisterská diplomová práce. 2013.
  Šobáňová P. Školní animátor – jeho osobnost a místo ve struktuře školy. Magisterská diplomová práce. 2013.
  Šobáňová P. Umění v předškolním vzdělávání. Bakalářská diplomová práce. 2013.
  Šobáňová P. Zprostředkování umění dětem předškolního věku. Magisterská diplomová práce. 2013.
  Šobáňová P. Pracovní listy v edukačních programech Městského muzea Rýmařov. Magisterská diplomová práce. 2012.
  Šobáňová P. Projekt ve výtvarné výchově se zapojením muzejní edukace. Magisterská diplomová práce. 2012.
  Šobáňová P. Školní animátor: jeho osobnost a místo ve struktuře školy. Magisterská diplomová práce. 2012.
  Šobáňová P. Vliv snížených intelektových schopností na dětský výtvarný projev. Magisterská diplomová práce. 2012.
  Šobáňová P. Zprostředkování kultury starověkého Egypta dětem 1. stupně ZŠ. Magisterská diplomová práce. 2012.
  Šobáňová P. Galerijní program jako součást školního projektu. Galerijní program jako součást školního projektu. 2009.
  Šobáňová P. Možnosti využití galerijní animace ve výuce výtvarné výchovy ? s přihlédnutím k problematice vzdělávání žáků se sluchovým postižením. Možnosti využití galerijní animace ve výuce výtvarné výchovy ? s přihlédnutím k problematice vzdělávání žáků se sluchovým postižením. 2009.
  Šobáňová P. Stvoření světa a člověka jako téma výtvarného projektu na 1. stupni ZŠ. Stvoření světa a člověka jako téma výtvarného projektu na 1. stupni ZŠ. 2009.
  Šobáňová P. Vesmír (pracovní listy). Vesmír (pracovní listy). 2009.
  Šobáňová P. Využití pracovních listů ve výuce žáků s mentálním postižením ? Putování s rytířem (pracovní listy). Využití pracovních listů ve výuce žáků s mentálním postižením ? Putování s rytířem (pracovní listy). 2009.
  Šobáňová P. Ergoterapie pro seniory. závěrečná práce. 2007.
  Šobáňová P. Jaro ? výtvarný projekt v mateřské škole. Jaro ? výtvarný projekt v mateřské škole. 2007.
  Šobáňová P. Kouzlo zimy ? výtvarný projekt v mateřské škole. Kouzlo zimy ? výtvarný projekt v mateřské škole. 2007.
  Šobáňová P. Na návštěvě u zvířátek - výtvarný projekt v mateřské škole. Bakalářská práce. 2007.
  Šobáňová P. Tematická řada ve výtvarné výchově. závěrečná práce. 2007.
  Šobáňová P. Utíkající dívka ? pracovní listy pro město Opava. Závěrečná práce. 2007.
  Šobáňová P. Vztah mezi dětskou kresbou a školním prospěchem. Vztah mezi dětskou kresbou a školním prospěchem. 2007.
  Šobáňová P. Diplomová práce Aleny Čížkové na téma Využití námětové řady Člověk na 1. stupni ZŠ. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2006.
  Šobáňová P. Vedení bakalářské práce Hany Klammertové na téma Využití tematické řady v MŠ. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2006.
  Šobáňová P. Vedení diplomové práce Aleny Garbové na téma Využití námětové řady na 1. stupni ZŠ. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2006.
  Šobáňová P. Vedení diplomové práce Jitky Řehákové na téma Využití námětové řady na 1. stupni ZŠ. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2006.
  Šobáňová P. Vedení diplomové práce Renaty Jedličkové na téma Projekt na 1. stupni ZŠ. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2006.
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  Didaktika muzejní edukace 1 KVV/JDM1 LS 1
  Didaktika muzejní edukace 1 KVV/JDM1K LS 4
  Didaktika muzejní edukace 1 KVV/JDM1 LS Se 2
  Didaktika muzejní edukace 2 KVV/JDM2K ZS 4
  Didaktika Vv KVV/DVV LS Se 1
  Didaktika Vv KVV/MVVQ LS Se 1
  Didaktika výtvarné výchovy A KVV/1DVVA ZS 1
  Didaktika výtvarné výchovy 1 KVV/TVV1 ZS Cv 1
  Galerijní animace KVV/1ANI LS Cv 2
  Galerijní animace KVV/1ANI LS Se 1
  Galerijní animace KVV/ANIMA ZS Se 6
  Muzejní pedagogika KVV/MUZQ LS Se 1
  Muzejní pedagogika KVV/MUZQ LS 1
  Muzejní pedagogika KVV/KMUZQ LS 3
  Muzejní pedagogika KVV/JMP ZS 1
  Muzejní pedagogika KVV/JMPK ZS 4
  Proměny muzejní prezentace - exkurze KVV/JEXK LS Se 0
  Proměny muzejní prezentace - exkurze KVV/JEX LS Se 0
  Souvislá pedagogická praxe v muzeu 1 KVV/NMGP1 ZS Cv 0
  Souvislá pedagogická praxe v muzeu 2 KVV/NMGP2 LS Cv 0
  Souvislá pedagogická praxe v muzeu 2 KVV/NMGP2 ZS Cv 0
  Výtvarně tvořivé činnosti KVV/JVTK LS 2
  Základy muzeologie KVV/JZMK ZS 4
  Základy muzeologie KVV/JZM ZS 1
  Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
  Kateřina TOMEŠKOVÁ PDF Specializace v pedagogice 2014
  Kristýna BOHÁČOVÁ PDF Specializace v pedagogice 2016
  Kristýna BOHÁČOVÁ PDF Specializace v pedagogice 2016
  Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.