3. kolo přijímacího řízení do programů doktorského studia (Ph.D.) pro akademický rok 2019/2020

pondělí 2. září 2019, 14:50

Bylo vyhlášeno 3. kolo přijímacího řízení do programů doktorského studia pro akademický rok 2019/2020.

Ke studiu může být přijat uchazeč, který úspěšně ukončil magisterské vzdělání (příslušného magisterského programu), prokáže odbornou způsobilost v rámci programu, jakož i odpovídající znalosti odborného cizího jazyka. 

Termín podávání přihlášek: do 16. 9. 2019

Termín přijímacích zkoušek: 19.–25. 2019

Přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020 je vyhlašováno v následujících studijních programech:

 • Pedagogika
 • Speciální pedagogika 
 • Hudební teorie a pedagogika 
 • Specializace v pedagogice: 
  • Výtvarná výchova (teorie výtvarné pedagogiky a výtvarné tvorby)
  • Didaktika literatury 
  • Didaktika informatiky 

Požadavky přijímací zkoušky:

Přijímací zkouška ke studiu v doktorském studijním programu je ústní. Zaměřuje se na komplexní prověření odborné způsobilosti uchazeče v rámci, včetně schopnosti komunikovat v daném programu v cizím jazyce (odborná terminologie). Dále je diskutováno o předložených tezích disertační práce.


Přihlášky se přijímají pouze v elektronické podobě.

Přílohy k přihlášce:

 • ověřená kopie diplomu 
 • strukturovaný životopis
 • teze zamýšlené disertační práce v rozsahu cca 3 – 5 stran
 • seznam publikační činnosti uchazeče

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením:

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu, podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v přihlášce. Tento poplatek je nevratný. 

Pouze úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.

Výše poplatku za úkony spojené s příjímacím řízením: 690,- Kč 

 

Uchazeči, kteří se hlásí na více studijních programů nebo forem studia na fakultě, jsou povinni podat na každý program samostatnou přihlášku. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením za každou přihlášku musí být zaplacen samostatně, s variabilním symbolem odvozeným od čísla přihlášky na daný studijní program.

Všichni uchazeči, kteří ve stanoveném termínu podají řádně vyplněnou přihlášku ke studiu v doktorském studijním programu a uhradí poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, obdrží nejpozději do 18. 9. 2019 pozvánku k přijímacím zkouškám na email uvedený v přihlášce. Termín, na který bude uchazeč pozván, se pro něj stává závazným. 

Zpět