Rozhovor s předsedou AS PdF UP prof. Michalíkem

Foto: archiv PdF
pátek 8. květen 2020, 12:23

Pozvánku k připravovaným volbám a vysvětlení změn, které se jich týkají, ale i další informace o činnosti Akademického senátu a o tom, jak se vypořádal s problémy, které pro jeho činnost přinesl nouzový stav najdete v rozhovoru s prof. Mgr. PaedDr. Janem Michalíkem, Ph.D., předsedou Akademického senátu naší fakulty

 

Pane profesore, pojďme rovnou k tomu nejdůležitějšímu: na naší fakultě se v závěru tohoto měsíce uskuteční on-line volby do akademického senátu, pokud se nemýlím, je to poprvé v historii.

 

Ano, skutečně poprvé. Věc, o které se mnohokrát diskutovalo, byla, takříkajíc, rozhodnuta vyšší mocí. Stejně, jako jsme všichni museli hledat nové formy výuky, museli jsme v poměrně velmi krátkém čase rozhodnout o elektronické formě voleb. Nebylo to jednoduché. Na naší fakultě jsme původně měli volit na přelomu března a dubna, to vycházelo z harmonogramu, která náš Akademický senát schválil už v prosinci loňského roku. Do začátku března už byli nominováni kandidáti a vše směrovalo ke klasické prezenční formě voleb.

A do toho přišel nouzový stav a uzavření fakult pro studenty…

První týdny byly skutečně hektické. Samozřejmě, že na prvním místě jsme i jako senátoři „řešili“ věci týkající se provozu fakulty a zejména uzpůsobení podmínek výuky (distanční), tak, aby nová situace co nejméně poškodila studenty. Tady musím říct, že hodně práce odvedli studentští senátoři, přišli s řadou námětů. Ukázalo se, že stejně jako vždy, bylo nejdůležitější včas, přesně a srozumitelně informovat všechny členy akademické obce. Chci věřit, že se to v zásadě podařilo.

Jenomže volební období stávajícího senátu mělo končit, a volby se nekonaly, jak jste řešili tuto věc?

Volební období stávajícího senátu mělo končit dnem 12. května. Byl začátek dubna, volby, které měly podle původního termínu proběhnout se neuskutečnily. Komunikovali jsme intenzivně s „velkým“ senátem UP a dále zejména ze senáty na Přf a FTK, kde byli ve stejné situaci.  Hledali jsme řešení, které jednak umožní co největšímu členů akademické obce se voleb účastnit, jednak ponechá v platnosti kroky, které již byly učiněny (výběr, nominace kandidátů, ustavení volebních komisí ad.) a zajistí, že fakulta senát mít bude. Možná to není obecně známo, ale např. v oblasti schvalování rozpočtu fakulty nelze bez senátu nic rozhodnout. Proto jsme, na žádost paní děkanky, svolali zasedání tohoto senátu ještě na 20. května, kde právě bychom měli rozpočet fakulty na tento rok projednat.

Říkáte na 20. května, ale to by  měl mandát senátu už skončit, není tomu tak?

Máte pravdu, hovořil jsem o 12. květnu – a najednou 20. květen. Totiž, když byla situace v začátku dubna tak složitá a my hledali variantu, jak vůbec a kdy volby uskutečnit, přišla vláda s návrhem zákona, který byl Parlamentem ČR schválen. Ten v kostce říká: na VŠ lze změnit termíny přijímacího řízení, ukončování studia atd., prostě rozvolnil ruce vedením škol, aby mohly vyjít vstříc nové situaci a potřebám studentů. A kromě toho zákon ve svém paragrafu 7 říká, že „funkční období orgánu vysoké školy (tedy i senátu), které by za normálních okolností skončilo v období nouzového stavu, skončí 120 dnem po skončení tohoto nouzového stavu“.  Zjednodušeně řečeno, zákon en block prodloužil mandát stávajícím senátům až do 120 dne po skončení nouzového stavu. Takže stávající senát bude své povinnosti plnit zřejmě do půli září. (pozn. Nyní platí, že nouzový stav končí 17. května, nebude-li prodloužen, uplyne 120denní lhůta 14. září.)

Takže volby, které nyní proběhnou jsou vlastně volbami „do budoucna“?

Ne, tak to určitě není. Senátorky a senátoři, kteří vzejdou s těchto voleb se ujmou svých mandátů ihned po uplynutí lhůty stanovené zmíněným zákonem.

Pro nás elektronické volby představovaly docela oříšek. Na jedné straně jsme chtěli umožnit výkon voleb právě studentům končících ročníků, kteří podmínky na fakultě a kandidáty dobře znají, chtěli jsme zajistit, že fakulta nebude bez senátu. A nechtěli jsme volby posouvat do prázdninových měsíců.

Když hovořím v množném čísle, mám na mysli zejména členky a členy velkého senátu UP a senátory tří zmíněných fakult. Velkou práci odvedl předseda univerzitního senátu doc. Jiří Langer. Moderoval řadu setkání a jednání. A zejména musím říci: bez nasazení pracovníků Centra výpočetní techniky UP (CVT), kteří velmi rychle aplikovali jednu již vytvořenou technologickou platformu by se volby uskutečnit nemohly.

Hovoříme spolu v pátek 8. května a již včera začaly probleskovat akademickou obcí zprávy o „volbách nanečisto“ a volbách skutečných. Jak to tedy je?

Platí, že volby do akademického senátu naší fakulty – a souběžně i volby do senátu Univerzity na naší fakultě proběhnou od 19. května do 25. května. Umožnilo to – kromě technické přípravy CVT i rozhodnutí stávajících senátů. Ten náš přijal ve zrychleném schvalování per rollam novelu volebního řádu. A všichni stávající senátoři a senátorky, tedy 21 hlasů, doručili svůj souhlas do kanceláře senátu do včerejšího dne 7. května.

A co ty volby „na nečisto“, zkušební?

Právě CVT požadovalo, aby mohli některé funkce systému odladit. A myslím, že je to velmi logické. Systém musí umožnit hlasování mnoha tisíc voličů, musí být jednoduchý, neovlivnitelný, kontrolovatelný – a přitom anonymní a tajný. Hodně požadavků…. Proto od dnešního dne, 8. května, až do 11. května proběhnou volby  „na nečisto“. K tomu CVT za spolupráce senátů a volebních komisí vydalo svůj postup. Najdete jej na stránkách nasevolby.upol.cz.  Do voleb – zkušebních i těch „pravých“ se zájemce přihlásí pomocí přihlašovacích údajů do Portálu UP. V případě potřeby lze využít  návodu na UP Wiki. Chtěl bych zdůraznit, že při všech jednáních, na nichž jsem byl, ač nejsem IT odborník, jsem nabyl dojmu, že volby budou bezpodmínečně tajné a rovné. To považuji za zásadní.

Vidím, že v průběhu nouzového stavu byl ve stavu nouze i akademický senát a jeho činnosti, myslíte, že jste své povinnosti zvládli?

Při vší skromnosti, myslím, že ano. Drtivá většina senátorek a senátorů, ekonomická komise našeho senátu, předsedkyně obou volebních komisí (dr. Pitnerová z fakultní volební komise a dr. Nováková za komisi pro volby do senátu UP) odváděli výbornou práci.

Na mě je určitě, abych poděkoval všem, kteří umožnili, že obsahové i procedurální stránky činnosti akademického senátu byly dodrženy a senát přispěl ke zvládání situace nouzového stavu a omezení výuky. A zejména, že volby, velmi důležitý okamžik v životě akademické obce, mohou proběhnout.

Chtěl bych proto všechny členky a členy akademické obce pozvat k elektronickým volbám, které budou zahájeny 19. května a skončí 25. května.  Pokud má někdo zájem o další informace k volbám, nalezne je na webovém portálu naší fakulty v sekci „fakultní orgány“, „akademický senát“. Najde tam zmíněná senátní usnesení o změnách harmonogramu voleb a další informace.

Děkuji Vám za rozhovor.

-mv-

Zpět