Sdělení děkanky PdF UP – opatření k výuce v rámci studijních programů ZS 2020/2021

Pondělí 14. září 2020, 15:38 – Text: prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.

Vážené kolegyně a kolegové,

v souvislosti s blížícím se začátkem semestru, aktuálním vývojem epidemiologické situace a z ní vyplývajících rizik pro fungování fakulty jsme se rozhodli přijmout následující preventivní opatření. Považujte je prosím za základní informace a pokyny, které budou dále doplňovány a specifikovány v návaznosti na vývoj situace.

Smyslem opatření v oblasti studia a výuky je zachovat kontaktní výuku postavenou na interakci vyučujícího a studentů, nicméně ve snaze předejít šíření nákazy a eliminovat hrozící karanténní opatření převádíme kontaktní výuku do podoby synchronní online výuky realizované prostřednictvím videokonferenčních systému a webinářů. Hlavním motivem tohoto opatření směřujícího ke snížení rizika nákazy studentů PdF UP je neohrozit možnost konat praxe studentů ve školách a jiných zařízeních, které jsou klíčovou součástí jejich pregraduální přípravy. Pokyny proto směřují ke způsobu transformace kontaktní výuky do podoby synchronní online výuky a dále k realizaci kontaktní výuky v malých skupinách.

 

Sdělení děkanky PdF UP – opatření k výuce v rámci studijních programů ZS 2020/2021 (netýká se programů celoživotního vzdělávání)

V souvislosti se současnou epidemiologickou situací v ČR vydávám následující pravidla pro realizaci výuky v ZS akademického roku 2020/2021 na PdF UP v Olomouci:

1) Aktuální informace k epidemiologické situaci v ČR a z ní vyplývajících opatření jsou zveřejněna na těchto stránkách institucí:

- UP: www.upol.cz/covid-19/

- PdF: www.pdf.upol.cz

- MZČR: koronavirus.mzcr.cz

- MŠMT: www.msmt.cz

- NAU: www.nauvs.cz/attachments/article/153/RNAU-Podklady-2020-29-0_Distancni_vzdelavani_AR_2020-2021.pdf

 

2) Výuka v prezenčním studiu u všech oborů a programů

Změna začátku semestru akademického roku 2020/2021:

- 1. ročníky Bc. studia a Mgr. studia (ne NMgr.) – zahájení výuky v týdnu 21. 25. 9. 2020

Přednostně bude realizovávána úvodní kontaktní výuka studentů prvních ročníků se zaměřením především na vstupní informace a adaptaci studentů na hybridní formy výuky na Pedagogické fakultě UP v Olomouci.

- 1. ročníky NMgr. studia a druhé a vyšší ročníky studia všech studijních programů – zahájení výuky 29. 9. 2020

2.1 Úprava výuky v rámci předmětů zaměřených na osvojení teoretických znalostí Akademičtí pracovníci jsou povinni uvedenou výuku realizovat jednou z následujících možností:

a) Prostřednictvím online výuky shodné s výukou realizovanou v uplynulých akademických letech, přičemž studenti se s vyučujícími nebudou setkávat fyzicky v učebně, nýbrž ve virtuální učebně v prostředí platformy MS TEAMS, ZOOM, BBB nebo MEET. Výuka bude probíhat ve studijních skupinách a časech dle rozvrhu zimního semestru AR 2020/2021.

Výuka tak bude zcela synchronní, kdy studenti budou v plném rozsahu stanovené přímé výuky pracovat pod dohledem vyučujících. Obdobně jako v případě zcela standardní výuky realizované v prezenční formě studia může být studentům uloženo samostudium na základě písemných studijních opor, strukturované a doporučené studijní literatury se stanovenými samostatnými úkoly či jiných studijních materiálů. Následně pak vyučující v době svých stanovených konzultačních hodin musí být dostupný k individuální či skupinové konzultaci studentům prostřednictvím videokonferenčního systému (MS TEAMS, ZOOM, BBB, MEET). Uvedené konzultace slouží k ověřování plnění průběžných úkolů, k zodpovězení dotazů studentů ohledně zaslaných témat a materiálů apod.

b) Prostřednictvím klasické prezenční formy výuky, a to tak, aby byla naplněna jedna z následujících dvou podmínek:

 počet prezenčně přítomných studentů nepřekročí 50 % kapacity místnosti (a je tedy zajištěn potřebný rozestup přítomných);

 je-li počet zapsaných studentů větší než 30 nebo kapacita místnosti neumožňuje potřebný rozestup, pak je možné prezenční výuku realizovat tak, že bude zapsaná skupina rozdělena na dvě poloviny, jež budou vyučovány odděleně (je například možné dělení na sudý a lichý týden). Toto pravidlo se netýká skupin menších než 30 zapsaných studentů, kdy je možné prezenční výuku realizovat bez ohledu na kapacitu učebny.

Vyučující je ve všech případech povinen informovat studenty o způsobu realizace své výuky a o podmínkách udělení absolutoria, a to prostřednictvím hromadného e-mailu ve STAGu nejpozději do 24. 9. 2020.

Pro organizaci výuky předmětu doporučujeme využít systém MOODLE – viz manuály na wiki.upol.cz/upwiki/Moodle_UP, jenž je podporován Univerzitou Palackého, případně jiný vhodný a dostupný nástroj e-learningu a online komunikace.

2.2 Úprava výuky v rámci cvičení a seminářů zaměřených na osvojení praktických dovedností Akademičtí pracovníci jsou povinni uvedenou výuku realizovat jednou z následujících možností:

a) Prostřednictvím synchronní výuky v režimu online videokonferencí, jež probíhají v době rozvrhované v systému IS STAG.

b) Prostřednictvím klasické prezenční formy výuky, a to tak, aby byla naplněna jedna z následujících dvou podmínek:

 počet prezenčně přítomných studentů nepřekročí 50 % kapacity místnosti (a je tedy zajištěn potřebný rozestup přítomných);

 je-li počet zapsaných studentů větší než 30 nebo kapacita místnosti neumožňuje potřebný rozestup, pak je možné prezenční výuku realizovat tak, že bude zapsaná skupina rozdělena na dvě poloviny, jež budou vyučovány odděleně (je například možné dělení na sudý a lichý týden). Toto pravidlo se netýká skupin menších než 30 zapsaných studentů. Toto pravidlo se netýká skupin menších než 30 zapsaných studentů, kdy je možné prezenční výuku realizovat bez ohledu na kapacitu učebny.

Vyučující je ve všech případech povinen informovat studenty o způsobu realizace své výuky a o podmínkách udělení absolutoria, a to prostřednictvím hromadného e-mailu ve STAGu nejpozději do 24. 9. 2020.

Pro organizaci výuky předmětu doporučujeme využít systém MOODLE, viz manuály na wiki.upol.cz/upwiki/Moodle_UP, jenž je podporován Univerzitou Palackého, případně jiný vhodný a dostupný nástroj e-learningu a online komunikace.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

Dokud bude trvat zhoršená epidemiologická situace, namísto podpisu do běžných prezenčních listin budou studenti dokládat svou přítomnost vyplněným a podepsaným Čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Prohlášení je možné stáhnout zde a je třeba jej odevzdat vždy na začátku semináře či cvičení. Režim odevzdávání tohoto dokumentu (tedy zda bude odevzdáváno opakovaně na samostatném archu papíru, anebo bude např. využito opakované parafování jednoho dokumentu) je v gesci kateder a vyučujících.

3) Výuka v kombinované formě studia u všech oborů a programů v ZS 2020/2021

V rámci všech předmětů jsou akademičtí pracovníci povinni uvedenou výuku realizovat jednou z následujících možností:

a) Prostřednictvím řízeného samostudia studentů na základě písemných studijních opor, strukturované a doporučené studijní literatury se stanovenými samostatnými úkoly či jiných studijních materiálů (např. video-prezentací asynchronních přednášek bez možnosti interakce se studenty). V tomto případě je vyučující povinen v době své rozvrhované výuky být dostupný k individuální či skupinové konzultaci studentům prostřednictvím videokonferenčního systému (MS TEAMS, ZOOM, BBB, MEET). Uvedené konzultace slouží k ověřování plnění průběžných korespondenčních úkolů, k zodpovězení dotazů studentů ohledně zaslaných témat a materiálů apod.

b) Prostřednictvím synchronní výuky on-line videokonference (MS TEAMS, ZOOM, BBB, MEET), které probíhají v době rozvrhované v systému IS STAG.

Vyučující ve spolupráci s garantem studijního programu identifikují výuku, jejíž realizace není možná formou synchronní online výuky (teleprezence). Přehled těchto předmětů je garant studijního programu povinen zaslat proděkanovi pro studium nejpozději do 24. 9. 2020. Na základě toho bude harmonogram výuky těchto předmětů upraven v souladu s vývojem stiuace.

Vyučující je ve všech případech povinen zveřejnit informace pro studenty o způsobu realizace své výuky (rozšířený sylabus, používané komunikační platformy apod.) a podmínkách udělení absolutoria prostřednictvím hromadného e-mailu ve STAGu, a to nejpozději do 24. 9. 2020.

 

4) Pravidla pro zajištění vzdělávací i výzkumné činnosti v ZS 2020/2021

4.1 Zaměstnancům a studentům se důrazně doporučuje v případě příznaků onemocnění COVID-19 se zdržet přítomnosti v prostorách PdF UP, kontaktovat svého ošetřujícího lékaře a následně dodržovat léčebná opatření uložená ošetřujícím lékařem nebo jiná opatření uložená orgány ochrany veřejného zdraví.

4.2 Pokud je výuka realizována mimo prostory UP (např. praktická výuka v prostředí poskytovatelů zdravotní péče, zdravotně sociální péče, školy a školských zařízení apod.) je povinností zaměstnanců i studentů respektovat nastavená pravidla provozu těchto institucí. Koordinátorem pro realizace praktické výuky a odborných praxí je určen Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D., proděkan pro studijní záležitosti. Své náměty, připomínky a dotazy zasílejte na e-mail: pavel.neumeister@upol.cz.

4.3 Teoretická i praktická výuka probíhá vždy s použitím roušek a s pravidelnou desinfekcí místností a rukou určenými dezinfekčními prostředky. Desinfekční prostředky budou distribuovány na základě požadavků jednotlivých pracovišť: kontaktní osobou k odběru desinfekčních prostředků je p. Radomír Lindner. Prezenční listinu při praktické výuce nahradí Prohlášení o bezinfekčnosti.

4.4 Technologická část video-prezentační nástroje, dotazy na cloudová úložiště zajištujeme prostřednictvím CVT UP a dalších organizačních jednotek.

 

5) Režim PdF

Důrazně se doporučuje nevstupovat do výuky a prostor budovy v případě jakýchkoliv projevů virového infekčního onemocnění, kontaktu s nakaženou osobou, nařízenou karanténou či pozitivního testu na COVID-19.

 Pohyb ve vnitřních sdílených prostorách fakulty s nasazenou rouškou.

Minimalizovat osobní kontakt se studijním oddělením (přednostně elektronicky, osobní pouze po domluvě).

Minimalizovat osobní kontakt se zaměstnanci personálního a ekonomického oddělení (přednostně elektronicky, osobní pouze po domluvě).

 V každém výukovém patře bude k dispozici desinfekce.

 Na vrátnicích budou v případě potřeby k dispozici bezkontaktní teploměry.

 

V Olomouci 14. 9. 2020 prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc. v.r. děkanka PdF UP v Olomouci

Zpět