Projekty a granty

Aktuální informace

Informace o aktuálních výzvách jsou na www.psup.cz. Projektový servis rovněž poskytuje poradenství a servis ve všech výše uvedených oblastech. 

Vnitřní grantová činnost

Děkanka Pedagogické fakulty UP Prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc. vyhlašuje 3. ročník soutěže Grantového fondu pro mladé akademické pracovníky Pedagogické fakulty UP pro rok 2018. Podmínky vyhlášené soutěže naleznete ve Statutu.

Základní informace

Účelem fondu je finanční podpora badatelské, publikační a tvůrčí aktivity mladých akademických pracovníků do 35 let, kteří jsou zaměstnanci PdF UP. Podpora je určena projektům, jejichž výstupy jsou nebo budou bodovatelnými v RIVu nebo RUVu.


Harmonogram:

 • Konečný termín pro podání návrhu: 19. 2. 2018 do 12.00. 
 • Zveřejnění výsledků: do konce února 2018 na www stránkách PdF UP      
 • Zahájení grantu:  od 1. března 2018
 • Čerpání grantu: do 30. listopadu 2018 (přidělené prostředky je potřeba vyčerpat a odevzdat účetní doklady na ekonomické oddělení fakulty)                   
 • Odevzdání zpráv a výstupů: Závěrečná zpráva se podává k 15. 1. 2019. Publikační výstupy musí být napsány do konce roku 2018 a publikovány do 30. června roku 2019. 

 

 

Řešené projekty a granty

Přehled projektů GAČR řešených od roku 2010

 • P407/11/0594 - Výzkum recepce poezie u pubescentních a adolescentních čtenářů
 • Řešitel: Doc. Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D.
 • P407/11/1306 - Evaluace vzdělávacích materiálů určených pro distanční vzdělávání a e-learning
  Řešitel: Doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D.
 • P407/11/0696 Percepce organizačního klimatu pedagogických fakult akademickými pracovníky
  Řešitel: Prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.                                        
 • P407/12/P057 Česká muzejní edukace v kontextu současných evropských trendů
  Řešitel: Doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.
 • 13-19162S Souborné vydání Bohuslava Martinů - 2. Fáze
  Spoluřešitel: Doc. MgA. Mgr. Vít Zouhar Ph.D.
 • 14-33854P e-Přístupnost pro studenty se zrakovým postižením na vysokých školách v České a Slovenské republice
  Řešitel: Doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D.
 • 14-31457S Pragmatická jazyková rovina u osob s poruchami autistického spektra
  Řešitel: doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.                                            
 • 17-18149S - Teoretická východiska výuky českého znakového jazyka testovaná prostřednictvím kvantitativně lingvistických metod
  Řešitel: Doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D.