Praxe

Činnost Střediska pedagogických a odborných praxí (SPOP)

Základním posláním SPOP je organizační zajištění všech typů pedagogických a odborných praxí, které jsou součástí studijních programů PdF UP Olomouc. Důraz je kladen na optimální koordinaci průběhu praxí v rámci fakulty a na pracovištích k tomuto účelu určených. Součástí SPOP je rovněž poradní orgán oborových didaktiků jednotlivých kateder.

 

Středisko bylo schváleno jako účelové zařízení Pedagogické fakulty Univerzity Palackého Olomouc Akademickým senátem UP dne 8. listopadu 2006. V souladu s restrukturalizací studijních programů na PdF UP došlo u většiny studijních programů k rozdělení na bakalářský a navazující magisterský program a bylo nezbytné, aby se nové koncepci přípravného vzdělávání přizpůsobilo řízení, organizace, formy a obsah praxí.

Spolupráce s PdF UP v Olomouci - fakultní školy nebo fakultní zařízení

Vedení instituce podá žádost k rukám děkana Pedagogické fakulty UP v Olomouci, a to výhradně ke dni 31. května s následnou platností smlouvy od 1. září daného roku. V žádosti konkrétně uvede, kolik studentů mělo na jejich pracovišti pedagogickou nebo odbornou praxi, jak v posledních pěti letech spolupracuje škola/zařízení s PdF UP, zda škola/zařízení umožnila studentům provádět výzkum v rámci plnění jejich studijních úkolů apod. Pokud děkan fakulty rozhodne, že je pro fakultu tato spolupráce přínosná, obě strany podepíší Smlouvu o udělení statutu fakultní školy/fakultního zařízení, která se uzavírá vždy na tři roky a v případě oboustranného zájmu může být dále prodloužena.

B. Speciálně pedagogické obory

AKTUÁLNÍ:

TERMÍN potvrzení na praxe pro ZS

Kontakty

Doc. PaedDr. Marcela Musilová, Ph.D.
docent
tel.: +420585635159
email: marcela.musilova@upol.cz

PhDr. Dagmar Budíková
ref. pro pedag. praxe
tel.: +420585635103
email: dagmar.budikova@upol.cz