Studentská vědecká, odborná a umělecká činnost

14. ročník konference Studentské vědecké a umělecké odborné činnosti

Pedagogická fakulta UP v Olomouci pořádá dne 3. 12.2020 online 14. ročník konference Studentské vědecké a umělecké odborné činnosti PdF UP. Záštitu převzala děkanka fakulty prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc. Konference se řídí Směrnicí děkana 5S/2014.

Tématem konference jsou Jan Amos Komenský a role učitele ve 21. století, konference je rozdělena do těchto soutěžních sekcí: pedagogické obory; učitelské obory; speciálněpedagogické obory; přírodovědné obory; umělecká činnost a tvorba. Přihlásit se mohou studenti všech forem studia a všech studijních programů studovaných na PdF UP. Příspěvky by měly být orientované na výše uvedené obory, přičemž je možné jak učitelské, tak i neučitelské metodologické zaměření příspěvků. Vítána je rovněž účast studentů pedagogických fakult ČR a partnerských fakult ze zahraničí. Účast v konferenci je mimo jiné významně doporučována potencionálním adeptům na budoucí studium v doktorském studijním programu. Na základě hodnocení soutěže obdrží vítězové od děkanky fakulty odměnu ve formě věcného daru nebo finanční odměnu.

Přihlášky a další informace k formálním a obsahovým náležitostem příspěvků a Statut konference jsou k dispozici níže, příp. na referátu vědy, výzkumu a doktorských studií (Lucie Šrammová, lucie.srammova@upol.cz). Přihlášky se vyplňují online pomocí uvedeného odkazu.

Termín přijímání přihlášek a soutěžních prací: do 27. 11. 2020.

Všechny studenty k účasti srdečně zve doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D., předseda organizačního výboru konference

Vyhlášení SVOUČ 2020 [*.pdf]

Statut Studentské vědecké, odborné a umělecké činnosti [*.doc] PdF UP (směrnice děkana 5S/2014)

Soutěž o Cenu děkanky

Statut Ceny děkana PdF UP [*.doc] za vynikající studentskou vědeckou nebo uměleckou činnost či publikaci