Akreditace habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem


Ukončená habilitační řízení na PdF UP

Mgr. Michal Růžička, Ph.D.

 • odborný asistent Ústavu speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci
 • obor: Speciální pedagogika
 • habilitační práce: „Longitudinální evaluační studie intervenčních programů pro osoby se závislostí v kontextu speciálněpedagogické andragogiky etopedické. Kognitivně behaviorální aspekty adiktologické problematiky.“
 • odkaz: https://obd.upol.cz/id publ/333172151
 • řízení zahájeno: 6. 9. 2018
 • zahájení řízení před Vědeckou radou PdF UP: 2. 10. 2018
 • konečné rozhodnutí Vědecké rady PdF UP: 4. 12. 2018
 • jmenován docentem: 1. 1. 2019

Mgr. Jiří Kantor, Ph.D.

 • odborný asistent Ústavu speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci
 • obor: Speciální pedagogika
 • habilitační práce: „Společné, rozdílné a jedinečné – na výzkumu založená mapa profesí uměleckých terapií v České republice s akcentem na (speciální) vzdělávací instituce
 • odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333165786
 • řízení zahájeno: 12. 9. 2017
 • zahájení řízení před Vědeckou radou PdF UP: 26. 9. 2017
 • konečné rozhodnutí Vědecké rady PdF UP: 23. 1. 2018
 • jmenován docentem: 1. 2. 2018

PhDr. Dana Kasperová, Ph.D.

 • odborná asistentka Katedry pedagogiky a psychologie FPHaP TU v Liberci
 • obor: Pedagogika
 • habilitační práce: „Československá obec učitelská – v kontextu reformy vzdělávání učitelů (ŠVSP) a reformy školy“
 • odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333166480
 • řízení zahájeno 19. 9. 2017
 • zahájení řízení před Vědeckou radou PdF UP: 1. 12. 2017
 • konečné rozhodnutí Vědecké rady PdF UP: 10. 4. 2018
 • jmenována docentkou: 1. 5. 2018

PhDr. Gabriela Šarníková, PhD.

 • odborná asistentka Katedry křesťanské výchovy CMTF UP v Olomouci 
 • obor: Pedagogika
 • habilitační práce: „Vybrané aspekty osobnostního a sociálního rozvoja žiakov mladšieho školského veku v mimoškolských aktivitách“ 
 • řízení zahájeno 10. 4. 2019
 • zahájení řízení před Vědeckou radou PdF UP: 30. 4. 2019
 • konečné rozhodnutí Vědecké rady PdF UP: 3. 12. 2019
 • Řízení bylo ukončeno rozhodnutím Vědecké rady ke dni 3. 12. 2019; Vědecká rada vzala na vědomí oznámení uchazečky, že ukončuje své habilitační řízení. 

Mgr. Leona Stašová, Ph.D.

 • odborná asistentka Katedry sociální pedagogiky PdF Univerzity Hradec Králové
 • obor: Pedagogika
 • habilitační práce: „Proměny výchovného prostředí současné rodiny v pedagogické perspektivě a interdisciplinárním přesahu.“
 • řízení zahájeno 6. 9. 2018
 • zahájení řízení před Vědeckou radou PdF UP: 2. 10. 2019
 • konečné rozhodnutí Vědecké rady PdF UP: 3. 12. 2019
 • Řízení bylo ukončeno rozhodnutím Vědecké rady ke dni 3. 12. 2019; návrh nezískal potřebnou nadpoloviční většinu hlasů.

PhDr. Radka Dofková, Ph.D.

 • odborná asistentka Katedry matematiky PdF UP v Olomouci
 • obor: Pedagogika
 • habilitační práce: „Přesvědčení o vlastní efektivitě budoucích učitelů primárního vzdělávání v matematice“
 • odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333177945
 • řízení zahájeno 15. 4. 2019
 • zahájení řízení před Vědeckou radou PdF UP: 30. 4. 2019
 • konečné rozhodnutí Vědecké rady PdF UP: 3. 12. 2019
 • jmenována docentkou: 1. 1. 2020

PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D.

 • odborná asistentka Katedry pedagogiky a psychologie PdF JčU v Českých Budějovicích
 • obor: Pedagogika
 • habilitační práce: „Začínající učitel: jeho potřeby a uvádění do praxe“
 • odkaz: https://obd.upol.cz/id publ/333178176
 • řízení zahájeno 28. 1. 2019
 • zahájení řízení před Vědeckou radou PdF UP: 12. 2. 2019
 • konečné rozhodnutí Vědecké rady PdF UP: 8. 10. 2019
 • jmenována docentkou: 1. 11. 2019

Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D.

 • odborná asistentka Katedry antropologie a zdravovědy, vedoucí Centra výzkumu zdravého životního stylu PdF UP v Olomouci
 • obor: Pedagogika
 • habilitační práce: „Analýza a evaluace kurikula vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví.“
 • odkaz: https://obd.upol.cz/id publ/333173608
 • řízení zahájeno: 7. 9. 2018
 • zahájení řízení před Vědeckou radou PdF UP: 2. 10. 2018
 • konečné rozhodnutí Vědecké rady PdF UP: 12. 2. 2019
 • jmenována docentkou: 1. 3. 2019

PhDr. René Szotkowski, Ph.D.

 • odborný asistent Ústavu pedagogiky a sociálních studií PdF UP v Olomouci
 • obor: Pedagogika
 • habilitační práce: „Sexting a riziková online komunikace v systému všeobecné primární prevence rizikového chování“
 • řízení zahájeno 28. 11. 2019
 • zahájení řízení před Vědeckou radou PdF UP: 3. 12. 2019
 • konečné rozhodnutí Vědecké rady PdF UP: 18. 6. 2020
 • Řízení bylo ukončeno rozhodnutím Vědecké rady ke dni 18. 6. 2020; Vědecká rada vzala na vědomí oznámení uchazeče, že ukončuje své habilitační řízení.

PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.

 • vedoucí Katedry pedagogiky FF UK v Praze
 • odborný asistent Ústavu pedagogiky a sociálních studií na PdF UP
 • Obor: Pedagogika
 • Habilitační práce: „Teorie výchovy mezi filosofií a vědou (k pojmovým a hodnotovým východiskům pedagogiky)“
 • Odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333181609
 • Řízení zahájeno 7. 2. 2020
 • Zahájení řízení před Vědeckou radou PdF UP: 25. 2. 2019
 • Konečné rozhodnutí Vědecké rady PdF UP: 22. 9. 2019
 • Jmenovaný docentem: 1. 10. 2020

 

Ukončená řízení ke jmenování profesorem na PdF UP

Doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D.

 • docent na Katedře speciální pedagogiky Karlovy univerzity v Praze
 • obor: Speciální pedagogika
 • Řízení zahájeno dne 14. 9. 2020.
 • Zahájení řízení před Vědeckou radou PdF UP dne 1. 12. 2020.
 • Řízení bylo ukončeno usnesením Vědecké rady PdF UP dne  20. 4. 2021- návrh nezískal potřebnou většinu hlasů. Řízení ke jmenování profesorem bylo ukončeno.

Doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D.

 • docent Katedry technické a informační výchovy PdF UP v Olomouci
 • obor: Pedagogika
 • zahájení řízení před Vědeckou radou PdF UP dne 3. 4. 2019
 • návrh na jmenování profesorem schválen Vědeckou radou PdF UP dne 25. 2. 2020
 • řízení bylo ukončeno usnesením Vědecké rady UP dne 5. 10. 2020 – návrh nezískal potřebnou většinu hlasů, řízení ke jmenování profesorem bylo zastaveno

Doc. dr hab. Anna KLIM-KLIMASZEWSKA

 • docentka a vedoucí Katedry vzdělávání učitelů, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce, Polská republika
 • obor: Pedagogika
 • zahájení řízení před Vědeckou radou PdF UP dne 19. 6. 2019
 • řízení bylo ukončeno usnesením Vědecké rady PdF UP dne 22. 9. 2020 – návrh nezískal potřebnou většinu hlasů, řízení ke jmenování profesorem bylo zastaveno

Doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.

 • docent a ředitel Ústavu pedagogiky a sociálních studií PdF UP v Olomouci
 • obor: Pedagogika
 • řízení zahájeno 3. 9. 2019
 • zahájení řízení před Vědeckou radou PdF UP: 8. 10. 2019
 • návrh na jmenování profesorem schválen Vědeckou radou PdF UP: 3. 12. 2019
 • řízení bylo ukončeno usnesením Vědecké rady UP dne 24. 2. 2020 – návrh nezískal potřebnou většinu hlasů, řízení ke jmenování profesorem bylo zastaveno

Doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.

 • docentka Ústavu speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci
 • obor: Speciální pedagogika
 • přednáška „Transformace logopedického náhledu na posuzování verbální a neverbální komunikace v kontextu speciálněpedagogických, inkluzivních a kulturně-jazykových determinantů“ přednesena dne 30. 4. 2019
 • Komise:
  • prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc., PdF UP v Olomouci
  • prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD., PdF UK v Bratislavě
  • prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D., LF UP v Olomouci
  • prof. dr hab. Adam Stankowski, Politechnika Sląska, Gliwice, PR
  • prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., PdF MU v Brně
 • Doporučující dopisy zaslali:
  • Prof. Ma Pilar Cáceres Reche, Ph.D., Faculty of Sciences of Education, University of Granada, Spain
  • Prof. Harsha Kathard, Faculty of Health Sciences, Univesrity of Cape Town, South Africa
  • Prof. PhDr. Viktor Lechta, CSc., Dr.h.c., emeritní profesor PdF UK v Bratislavě, SR
  • Prof. Dr. Annette Leonhardt, Ludwig-Maximilians-University, Münich, Germany
 • projednáno před Vědeckou radou PdF UP: 30. 4. 2019
 • projednáno Vědeckou radou UP: 14. 10. 2019
 • termín jmenování : 17. 6. 2020
   

Zahájená habilitační řízení na PdF UP

PhDr. René Szotkowski, Ph.D.

 • Odborný asistent Ústavu pedagogiky a sociálních studií PdF UP v Olomouci
 • obor: Pedagogika
 • habilitační práce: „Sexting a riziková online komunikace v systému všeobecné primární prevence rizikového chování.“
 • Řízení zahájeno: 6. 4. 2021
 • Zahájení řízení před Vědeckou radou PdF UP: 20. 4. 2021
 • Habilitační komise ve složení:
 • Předseda:    Prof. RNDr. Josef Molnár, CSc., Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
 • Členové:     
  • Prof. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D., Pedagogická fakulta, UJEP v Ústí nad Labem
  • Prof.  PaedDr. Ctibor Határ, PhD., Pedagogická fakulta, UKF v Nitre, Slovenská republika
  • Doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc., Fakulta ekonomická, ZČU v Plzni
  • Doc. PhDr. Josef Malach, CSc., Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita

 

Zahájená řízení ke jmenování profesorem na PdF UP

Doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D.

 • docent na Katedře pedagogiky Univerzity Karlovy v Praze a docent a vedoucí Katedry pedagogiky a psychologie na Technické univerzitě v Liberci
 • obor: Pedagogika
 • Komise:
  • Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., Filozofická fakulta, Univerzita Pardubice
  • Prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D., Pedagogická fakulta, Masarykova
   univerzita v Brně;
  • Prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD., Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnavě;
  • Prof. RNDr. Josef Molnár, CSc., Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého
   v Olomouci;
  • Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova
   v Praze.
 • Doporučující dopisy zaslali:
  • Prof. Dr. Dr.h.c. Ehrenhard Skiera, Europa-Universität Flensburg, Německo
  • Prof. Dr. Simoneta Polenghi, Ph.D., Univesita Cattolica del Sacro Cuore Milano, Itálie
  • Prof. Dr. Marcelo Caruso, Humboldt Universität Berlin, Německo
  • Prof. Dr. Marc Cornwall, BA, PhD., University of Southampton, Velká Británie
  • Prof. Dr. Jürgen Oelkers, Universität Zürich, Švýcarsko
  • Prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D., PedF UK v Praze
 • projednáno před Vědeckou radou PdF UP: 20. 4. 2021