e-Pedagogium

Časopis e-Pedagogium je nezávislý recenzovaný odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice, s ohledem na pedagogiku, speciální pedagogiku, pedagogickou psychologii a didaktiky oborů. Svým obsahem je zaměřen na prezentaci teoretických a přehledových studií, výzkumných sdělení a odborných prací. Redakce vítá všechny rukopisy, které obsahově odpovídají vymezeným oblastem. Časopis vychází čtyřikrát ročně v elektronické formě na webových stránkách Univerzity Palackého v Olomouci, a to ve dvou číslech českých a dvou číslech anglických. V tištěné podobě je vydáván prostřednictvím Vydavatelství UP v Olomouci. Prodej tištěné verze zajišťuje redakce časopisu.

Webové stránky časopisu e-Pedagogium


Časopis JTIE

JTIE (Journal of Technology and Information Education) je nezávislý vědecko-odborný časopis, který se zaměřuje na publikování výsledků výzkumných šetření, teoretických studií a odborných prací z oblasti technické výchovy, informační výchovy a příbuzných disciplín. Časopis vychází dvakrát ročně.

Webové stránky časopisu JTIE


Civilia

Civilia: odborná revue pro oborovou didaktiku společenských věd je časopis, v němž jsou publikovány původní studie (teoretické, empirické i přehledové), diskusní příspěvky, zprávy a recenze z oblasti společenských věd (zejména filosofie, etiky, historie a politologie) a také z didaktiky humanitních a společenských věd (aktuální trendy a reflexe oborové didaktiky společenských věd v praxi). Časopis vychází dvakrát ročně, přičemž publikovat na jeho stránkách mají možnost nejen domácí a zahraniční renomovaní autoři, ale prostor je poskytován rovněž studentům doktorského studia.

Webové stránky časopisu Civilia


Journal of Exceptional People

Časopis Journal of Exceptional People vydává Ústav speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci. Je založen na dvouroční periodicitě jak v elektronické, tak tištěné podobě a poskytuje vysokou odbornou garanci publikovaných článků prostřednictvím redakčního a expertního týmu speciálních pedagogů psychologů, terapeutů a dalších odborníků z USA, Finska, Španělska, Slovenska, Maďarska, Číny, Ruska, Polska a dalších zemí. Časopis se zabývá lidmi s výjimečností, tedy např. se zdravotním postižením, ale také s nadáním, talentem nebo speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu edukačních, psychologických, filozofických a sociálně-zdravotních věd či klinických a poradenských přístupů.

Webové stránky časopisu JEP


Jazyk – Literatura – Komunikace

Jazyk – Literatura – Komunikace je recenzovaný časopis v elektronické podobě, který vznikl při Katedře českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty UP v Olomouci. Je koncipován jako otevřený, volně a průběžně doplňovatelný a ovšemže také strukturovaný soubor textů orientovaných na jazyková, literární, uměnovědná a obecně kulturní témata z oblasti humanitních studií.

Časopis má půlroční periodicitu: ze všech postupně nashromážděných příspěvků bude vždy v červnu a listopadu každého kalendářního roku vytvořen korpus časopiseckého vydání tak, aby každé uzavřené číslo obsahovalo pouze texty, které prošly recenzním řízením a byly garantovány redakční radou časopisu.

Webové stránky časopisu Jazyk – Literatura – Komunikace


MAGISTER: reflexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu

Periodikum vzniká za účelem prezentace současného výzkumu v České republice i v zahraničí se zaměřením na primární a preprimární vzdělávání. Chceme umožnit publikovat výsledky původního výzkumu ve specifické oblasti vzdělávací soustavy. Filosofií poslání časopisu je pravidelně shromažďovat informace a konstruovat výsledky empirického zkoumání, jejichž výstupem by měla být analýza návaznosti poznatkové linie.

Časopis je produkován pravidelně 2x ročně (červen / prosinec) za spoluúčasti Katedry primární a preprimární pedagogiky a Katedry psychologie a patopsychologie Pedagogické fakulty UP pod záštitou Univerzity Palackého v Olomouci.

ISSN 1805-7152

Webové stránky časopisu: kpv.upol.cz (připravují se)


Kultura, umění a výchova

Odborné recenzované periodikum. Vychází dvakrát ročně. Zaměřuje se na mezioborovou komunikaci a výměnu poznatků v rozmanitých oblastech společenských věd, které spojuje zájem o kulturu, umění a jejich výchovný potenciál. Časopis má svůj profil také na Facebooku a je otevřen diskusím čtenářů. Vznik časopisu i jeho vydávání financuje projekt Vizuální komunikace - otevřený prostor k výchově a vzdělávání podpořený Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.

Webové stránky časopisu Kultura, umění a výchova


THE ELEMENTARY MATHEMATICS EDUCATION JOURNAL

The Elementary Mathematics Education Journal is a free electronic journal published by the Department of Mathematics Faculty of Education Palacky University in Olomouc which creates an area for discussion of issues in elementary mathematics education theory, innovations and research in education of mathematics teachers at primary and preprimary school levels, current problems and trends in mathematics education, assessment and evaluation in mathematics education, digital technology in mathematics education, psychology in mathematics education and also realized research in mathematics education.
This journal was founded on the initiative of academics and researchers of the Visegrad Four countries, but is open to all experts who deal with this issue.

Webové stránky časopisu EME http://emejournal.upol.cz/