Aktuální informace

Informace o aktuálních výzvách jsou na www.psup.cz. Projektový servis rovněž poskytuje poradenství a servis ve všech výše uvedených oblastech.


Vnitřní grantová činnost

Interní projekty PdF UP

Fond děkanky PdF UP

Pro rok 2020 nebyl vybrán žádný projekt k financování

Seznam projektů k financování pro rok 2021

Děkanka Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc. vyhlašuje 5. ročník soutěže Grantového fondu pro mladé akademické pracovníky Pedagogické fakulty UP pro rok 2020.

Podmínky vyhlášené soutěže naleznete ve Statutu [*.pdf].

Formulář žádosti ZDE [*.docx]

Základní informace

Grantový fond děkanky je zaměřen na podporu excelentního výzkumu a publikační činnosti akademických pracovníků PdF UP v rámci modulu 2 Metodiky 17+

Harmonogram:

 • Konečný termín pro podání návrhu: 16. ledna 2020 do 12.00.
 • Zveřejnění výsledků: do konce ledna 2020 na www stránkách PdF UP
 • Zahájení grantu: od 1. února 2020
 • Čerpání grantu: do 30. listopadu 2020 (přidělené prostředky je potřeba vyčerpat a odevzdat účetní doklady na ekonomické oddělení fakulty)
 • Odevzdání zpráv a výstupů: Závěrečná zpráva se podává k 15. lednu 2021. Publikační výstupy musí být napsány do konce roku 2020 a publikovány do 30. června roku 2021.

Řešené projekty a granty

Přehled projektů GAČR řešených od roku 2010

 • P407/11/0594 - Výzkum recepce poezie u pubescentních a adolescentních čtenářů
  Řešitel: doc. Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D.
 • P407/11/1306 - Evaluace vzdělávacích materiálů určených pro distanční vzdělávání a e-learning
  Řešitel: doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D.
 • P407/11/0696 - Percepce organizačního klimatu pedagogických fakult akademickými pracovníky
  Řešitel: prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.
 • P407/12/P057 - Česká muzejní edukace v kontextu současných evropských trendů
  Řešitel: doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.
 • 13-19162S - Souborné vydání Bohuslava Martinů - 2. Fáze
  Spoluřešitel: doc. MgA. Mgr. Vít Zouhar Ph.D.
 • 14-33854P - e-Přístupnost pro studenty se zrakovým postižením na vysokých školách v České a Slovenské republice
  Řešitel: doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D.
 • 14-31457S - Pragmatická jazyková rovina u osob s poruchami autistického spektra
  Řešitel: doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.
 • 17-18149S - Teoretická východiska výuky českého znakového jazyka testovaná prostřednictvím kvantitativně lingvistických metod
  Řešitel: doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D.