Portál  |  STAG  |  e-mail
English
  
Русский
Pedagogická fakulta UP

Časopis e-Pedagogium

Úvodní slovo

Recenzovaný časopis e-PEDAGOGIUM vydává Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci od roku 2001. Jde o čtvrtletník zaměřený na interdisciplinární výzkum v pedagogických vědách vydávaný ve dvou číslech v českém/slovenském jazyce a dvou číslech v jazyce anglickém. Předsedou nové vědecké rady časopisu, která započala svou činnost v roce 2015, se stal prof. PhDr. PaedDr. Martin Žilínek, Ph.D.

Časopis je zaměřen především na školní a sociální pedagogiku, teorii a filozofii výchovy, speciální pedagogiku, pedagogickou psychologii a oborové didaktiky. Publikovány jsou původní práce českých i zahraničních autorů – teoretické stati, přehledové, metodologické a empirické studie, recenze odborných publikací i kratší odborná sdělení.

Úkolem redakce časopisu je, kromě zajištění požadované kvality otištěných textů, vytvořit odborné veřejnosti platformu pro vědeckou diskusi a sdílení poznatků v oblasti pedagogického výzkumu, a to zejména s interdisciplinárními přesahy do problematiky společenských i přírodních věd.

Časopis je zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR schváleného Radou pro výzkum a vývoj ČR, je evidován a zařazen do databází Index Copernicus™, WorldCat®, ERIH PLUS a EBSCOhost.

 

Jednotlivá čísla časopisu jsou vydávána v březnu, červnu, září  a v prosinci.

 

Redakční uzávěrky jsou pro čísla vydávaná v českém jazyce 5. ledna a 30. června, pro čísla vydávaná v angličtině pak 31. března a 30. září.

 

 

Pokyny pro autory

 

Texty, které splňují kritéria teoretických, přehledových, metodologických a empirických studií, zpráv a recenzí, přijímá redakce průběžně. Všechny články zaslané do redakce procházejí recenzním řízením typu double-blind peer review.

 

U původních rukopisů redakce posuzuje jejich originalitu, vědecký a odborný přínos, použití adekvátní metodologie a práci s domácí a zahraniční literaturou. Autoři také mohou přispět ke zvýšení citačního indexu časopisu, jestliže ve svých textech zohlední práce jiných odborníků, kteří k jejich tématu v časopise již publikovali.

 

Redakce předpokládá, že autor před odevzdáním textu zajistí jazykovou korekturu článku, v případě anglického článku také jeho kvalitní odborný překlad.

 

Redakce přijímá texty v tomto rozsahu:

 

Teoretické, přehledové a výzkumné studie do 18 000 znaků, citační norma pouze dle APA.

 

V úvodu textu po nadpisu a jménech autora či autorů je nutno vždy uvést abstrakt a klíčová slova v českém nebo slovenském jazyce a v angličtině.

 

Text je třeba rozčlenit na úvod, hlavní stať s odpovídající hierarchií kapitol a podkapitol v desetinném třídění a závěr.

 

Recenze a sdělení do 5 200 znaků

V recenzi se uvádí vždy plná citace recenzované publikace.

 

Krátké zprávy do 3 600 znaků.

Zprávy a informace o konání odborných setkání, workshopů, konferencí.

 

Na konci všech textů je třeba uvést kontakt na autora, popř. na autory nebo vedoucího autorského kolektivu.

 

Technické pokyny:

 

Písmo: Times New Roman

 

Hlavní nadpis: 16 bodů

Nadpis hlavní kapitoly: 14 bodů, podkapitoly: 12 bodů

Vlastní text: 12 bodů

Tabulky, schémata, obrázky a grafy je třeba dodávat v odpovídající kvalitě ve formátech xls, tif, gif, pdf, jpg

 

Odstavec: zarovnání vlevo, bez odsazení prvního řádku, řádkování 1,5, bez další mezery před nebo za odstavcem.

 

 

 

Redakce děkuje všem autorům a recenzentům, kteří se podílejí na zajištění kvalitního obsahu časopisu.

 

 

Prof. PhDr. PaedDr. Martin Žilínek, Ph.D.                          PaedDr. Alena Jůvová, Ph.D.

předseda vědecké rady                                                         výkonná redaktorka                                                             

 

 

 

 

 

The peer-reviewed journal e-PEDAGOGIUM has been published by the Faculty of Education, Palacký University, Olomouc since 2001. It is a quarterly focusing on interdisciplinary research in educational sciences published in two issues in the Czech/Slovak language and two issues in the English language. The chairman of the new scientific board of the journal that started to work in 2015 is Prof. PhDr. PaedDr. Martin Žilínek, Ph.D.

The journal is focused mainly on school and social education, theory and philosophy of education, special education, pedagogical psychology and subject didactics. Original works by both Czech and foreign authors – theoretical papers, reviews, methodological and empirical studies, reviews of specialist publications as well as short specialist statements are also published.

Besides ensuring the required quality of published texts, the task of the journal editorial board is also creating a platform for scientific discussion and sharing of knowledge in the field of pedagogical research for specialists, namely with interdisciplinary outreach to the area of social and natural sciences.

The journal is listed in the List of Non-impact Peer-Reviewed Journals Published in the Czech Republic Approved by the Research and Development Council of the Czech Republic, is registered and categorized in the Index Copernicus™, WorldCat®, ERIH PLUS and EBSCOhost databases.

 

Journal issues are published in March, June, September and December.

 

The deadlines for the issues published in the Czech language are January 5th and June 30th; for the issues published in the English language March 31st and September 30th.

 

 

Instructions for authors

 

Texts fulfilling criteria for theoretical, review, methodological and empirical papers are continuously received by the editorial office. All papers sent to the editorial office are double-blind peer reviewed.

 

What is assessed in original papers is their originality, scientific and specialist contribution, application of adequate methodology and work with both Czech and foreign literature. Authors can also contribute to the increase of the journal’s citation index if they take into account works by other specialists who have already published their work in this journal.

 

The editorial office assumes that authors arrange proofreading of their papers before their submission; good translation in the case of papers in English.

 

The sizes of accepted papers are as follows:

 

Theoretical, review and research papers up to 18,000 characters, APA as the only citation norm.

 

It is always necessary to give an abstract and key words both in Czech/Slovak and English at the beginning of the text, following the title and the authors’ names.

 

Texts have to be divided into introduction, main part with adequate hierarchy of chapters and subchapters in decimal numbering, and conclusion.

 

Reviews and statements up to 5,200 characters.

Reviews always have to give the full citations of reviewed publications.

 

Short notices up to 3,600 characters.

Notices and information of specialist meetings, workshops, conferences.

 

It is necessary to give contact to the author/s and the leaders of the team of authors at the end.

 

Technical instructions:

 

Font: Times New Roman

 

Main title: 16 points

Title of the main chapter: 14 points, subchapters: 12 points

Text: 12 points

Tables, schemes, figures and charts have to be submitted in adequate quality in the xls, tif, gif, pdf, jpg formats.

 

Paragraph: alignment to left margin, no indentation of the first line, 1.5 spacing, no additional spacing before or after paragraphs.

 

 

 

The editorial office thanks all the authors and reviewers participating in preparation of the journal content of the highest quality.

 

 

Prof. PhDr. PaedDr. Martin Žilínek, Ph.D.                          PaedDr. Alena Jůvová, Ph.D.

Head of the Scientifical Board                                             Executive editor                                                                   

 

 

 

 

e-Pedagogium

Časopis e-Pedagogium  je zařazen do "Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik" schváleného Radou pro výzkum a vývoj dne 20. 6. 2008. Více informací naleznete na http://www.vyzkum.cz.

Informace o e-Pedagogiu 
Informations on e-Pedagogium
 

Informace o e-Pedagogiu

Časopis e-Pedagogium je nezávislý recenzovaný odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice, s ohledem na pedagogiku, speciální pedagogiku, pedagogickou psychologii a didaktiky oborů. Svým obsahem je zaměřen na prezentaci teoretických a přehledových studií, výzkumných sdělení a odborných prací. Redakce vítá všechny rukopisy, které obsahově odpovídají vymezeným oblastem. Časopis vychází čtyřikrát ročně v elektronické formě na webových stránkách Univerzity Palackého v Olomouci, a to ve dvou číslech českých a dvou číslech anglických. V tištěné podobě je vydáván prostřednictvím Vydavatelství UP v Olomouci. Prodej tištěné verze zajišťuje redakce časopisu.

Information on e-Pedagogium

The e-Pedagogium journal is an independent reviewed specialist journal for interdisciplinary research in pedagogy, special pedagogy and discipline didactics. Its content is focused on the presentation of theoretical and survey studies, research reports and specialist works. The board of editors welcomes all manuscripts corresponding to the listed areas in their content. The journal is published four times a year in an electronic version on the website of Palacký University, Olomouc, namely two issues in Czech and two issues in English. Its printed version is published by the Palacký University Publishing House. The distribution of the printed version is provided by the journal’s board of editors.

Předseda vědecké rady /Head of Scientifical Board

Prof. PhDr. PaedDr. Martin Žilínek, Ph.D.

Zástupce předsedy vědecké rady/ Associate Editor:

doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.

Mezinárodní vědecká rada /International Scientifical Board:

 • prof. Dr. Konrad Bundschuh, em. Prof. LMU München, DE
 • doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD., Žilinská Univerzita, Žilina, SK
 • PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph. D. Univeruita Palackého v Olomouci, CZ
 • Patricia Huion, Katholieke Hogeschool Limburg, BE 
 • Prof. dr hab. Jolanta Karbovniczek, Akademia Ignatianum w Krakowie, PL
 • Dr. Steven Kohn, Valdosta State University, USA
 • doc. PhDr. Jaroslav Koťa, Univerzita Karlova, Praha, CZ
 • Prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc., Univerzita Palackého v Olomouci, CZ
 • doc. PaedDr. Marcela Musilová, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, CZ
 • Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, CZ
 • Ass. prof. Yan Peng, PhD.,Sichuan Normal University Chengdu City, CN
 • prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D., Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, CZ
 • PaedDr. PhDr. Denisa Selická, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, SK  
 • Prof. Dr. Wilfried Schubarth, Universität Potsdam, DE
 • PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.,  Univerzita Karlova, Praha, CZ
 • doc. PaedDr. Darina Tarcsiová, CSc., Univerzita Komenského v Bratislave, SK
 • doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, CZ
 • Jonathan White, University of Derby, UK
 • doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, CZ

 

Redakce /Editorial Team

Výkonná redaktorka /Executive editor:

PaedDr. Alena Jůvová, Ph.D.

Ústav pedagogiky a sociálních studií

Žižkovo náměstí 5
771 40 Olomouc

e-mail:e-pedagogium(at)upol.cz
tel.: 585 635 144

 

Redaktoři /Editors

PhDr. Jana Kvintová, Ph.D.

PhDr. Jitka Plischke, Ph.D.

PhDr. Milan Polák, Ph.D.

 

 

Nahoru

22.6.2012

Pokyny pro přípravu rukopisu

1. Postup při přípravě textu

Časopis přijímá příspěvky v českém, slovenském a anglickém jazyce v dokumentu Word na e-mailové adrese výkonného redaktora. Rozsah příspěvku je maximálně 15 normostran včetně tabulek, obrázků, grafů, souhrnů a příloh, tj. maximálně 30000 znaků s mezerami. Abstrakt a klíčová slova v jazyce českém a anglickém nepřesahují celkem 1 normostranu. Uzávěrka přijímání příspěvků je přibližně 3 měsíce před vydáním jednotlivých čísel. Všechny příspěvky procházejí anonymním recenzním řízením. Jednotlivá čísla časopisu vycházejí v měsících dubnu (české), červenci (anglické), říjnu (české) a prosinci (anglické).

Sledovaná kritéria při recenzi příspěvku:

 • vědecký přínos pro obor
 • originalita prezentovaného odborného textu (výsledky výzkumu atd.)
 • výstižnost abstraktu
 • volba klíčových slov
 • cíl příspěvku
 • metoda (myšlenkový postup, výzkumná metoda, …)
 • teoretické a metodologické ukotvení příspěvku ve současném vědním diskursu
 • práce s literaturou domácí a zahraniční

 

V případě nedostatečné jazykové úrovně příspěvku, obsahu nevyhovujícímu zaměření časopisu, při porušení citačních pravidel a z důvodu nedoporučení recenzentů k vydání článku může redakce příspěvek autorovi vrátit.

2. Úvod příspěvku by měl obsahovat údaje:

V úvodní části příspěvku jsou povinné tyto údaje: název příspěvku, plná jména autorů bez titulů, abstrakt v českém a anglickém jazyce a klíčová slova česky a anglicky. Z tohoto důvodu redakce požaduje, aby autor zajistil před odevzdáním článku kvalifikovanou jazykovou korekturu textu (ČJ i AJ).

3. Text příspěvku

Názvy jednotlivých částí příspěvků pište velkými písmeny zleva řádku. Redakce doporučuje používat maximálně tři úrovně podkapitol. Tabulky, obrázky, grafy a přílohy vkládejte na samostatné stránky. První tabulku označte Tab. 1, pod tímto označením uveďte název; pište zleva nad vlastní tabulku (podobně přílohy). Je nutný rovněž překlad názvu článku do AJ. Obrázek značte Obr. 1, pod toto označení uveďte název zleva nad obrázek (podobně graf). Redakce preferuje citace přímo v textu s odkazem na příjmení autora, rok vydání publikace a citovanou stránku; např. (Chráska 2007, s. 15) nebo …. Podle Tomáše Kaspera a Dany Kasperové (2010, s. 29) „ ……“. Na závěr příspěvku je pak nutno zařadit celkový seznam literatury a zdrojů. Poznámky pod čarou jsou určeny pro poznámkový aparát příspěvku, kde použijte v případě potřeby stejné pravidlo citací jako v textu příspěvku.  

Články bez odpovídající jazykové úrovně nebudou publikovány.

4. Závěr příspěvku

Literatura:

Seznam literatury a odkazy na zdroje vycházejí z norem a předpisů: ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 (01 0197)  Bibliografické citace dokumentů. Příklady naleznete zde.

Kontakt na autora:

Jméno a příjmení autora s tituly:

Adresa pracoviště:

e-mail:

  

Nahoru

20.10.2011

Doporučení studentům DSP

Všem studentům doktorského studijního programu (nejen možným přispivatelům do e-Pedagogia) doporučujeme k prostudování publikaci Jadwigy Šanderové Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách (Slon, 2007).

Naleznou v ní užitečné rady, jak číst náročnější odborný text. Především je ale věnována základním zásadám pro psaní vlastního odborného textu. Rady týkající se strategie a taktiky psaní odborného textu jsou určeny těm, kdo se chystají psát odbornou práci (nejen seminární či diplomovou).

Guidelines for manuscript preparation for the English issue of e-pedagogium

1. Procedure for text preparation

The journal accepts contributions in the Czech, Slovak and English languages in Word documents sent to the email of the executive editor. The length of the contribution is 15 standard pages including tables, charts, summaries and appendices, i.e. 30,000 signs including spaces as maximum. The abstract and key words in the Czech and English languages do not exceed 1 standard page in total. The deadline for submitting contributions is approximately 3 months before the publication of each issue. All the contributions are submitted to an anonymous review process. The issues are published in April (Czech), July (English), October (Czech) and December (English).

Criteria established for reviewing a contribution:

 • scientific contribution to the discipline
 • originality of the presented scientific text (research outputs etc.)
 • sententiousness of the abstract
 • choice of key words
 • the objective of the contribution
 • method (thought, research method, …)
 • theoretical and methodological groundedness of the contribution in the contemporary scientific discourse
 • work with Czech and foreign literature

In case of an insufficient language level of the contribution, its content not corresponding with the specialization of the journal, a breach of rules for quotations and due to unrecommending by the reviewers, the board of editors may return the contribution to its author.This is why the board of editors requires the authors to ensure professional proofreading (both Czech and English) before submitting their articles.

2. Introduction to the contribution should contain the following information:

The following information must be included in the introductory part of the contribution: the title of the contribution, its authors’ full names without titles, abstract in the Czech and English languages and key words in Czech and English.

3. Text of the contribution

 

Type the titles of each part of the contributions in capitals in the left part of the line. The editors recommend using up to three levels of subchapters. Place tables, pictures, charts and appendices to separate pages. The first table is to be marked as Table 1, its title to be placed underneath; type it in the left part of the line above the table itself (analogically, appendices). A translation of the article’s title is necessary in the English version. A picture is to be marked as Picture 1, its title to be placed underneath, above the picture (analogically, charts). The editors prefer quotation placed directly in the text with reference to the author’s surname, the year of publishing and page quote; e.g. (Chráska 2007, p. 15) or ... According to Tomáš Kasper and Dana Kasperová (2010, p. 29) “...”. It is necessary to give a list of all literature and sources at the end of the contribution. Footnotes are to be used for the contribution’s notes where the same rule for quoting is to be used as in the contribution’s text if necessary.  

Articles lacking the adequate language quality will not be published.

4. End of the contribution
 Literature:

The list of literature and references to resources are based on these norms and directives: ČSN ISO 690 and ČSN ISO 690-2 (01 0197) Bibliographical Quotes of Documents.

Examples can be found here:

 

http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf


Author’s contact:

Author’s name and surname including titles:

Workplace address:

e-mail:

 

Nahoru

Čísla vydaná v roce 2015

Čísla vydaná v roce 2014

Čísla vydaná v roce 2013

Čísla vydaná v roce 2012

Čísla vydaná v roce 2011

Jazykové překlady a odborné korektury obsahu těchto webových stránek fakulty v anglickém jazyce byly částečně finančně podpořeny z rozpočtu Olomouckého kraje.


Čísla vydaná v roce 2010

Čísla vydaná v roce 2009

Čísla vydaná v roce 2008

Čísla vydaná v roce 2007

Čísla vydaná v roce 2006

Čísla vydaná v roce 2005

Nahoru

Stránka aktualizována: 10. 05. 2016, Květoslav Bártek