Portál  |  STAG  |  e-mail
English
  
Русский
Pedagogická fakulta UP

Časopis e-Pedagogium

Úvodní slovo

Vážené kolegyně,

vážení kolegové,

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Vám nabízí možnost publikovat výsledky Vaší práce v odborném, recenzovaném časopise e-Pedagogium, který je již zapsán do povědomí odborné veřejnosti... celý text

Dear colleagues,

The Faculty of Education, Palacký University, Olomouc offers you an opportunity to publish your work outcomes in the specialist, reviewed journal e-Pedagogium, already renowned among the specialists... more

e-Pedagogium

Časopis e-Pedagogium  je zařazen do "Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik" schváleného Radou pro výzkum a vývoj dne 20. 6. 2008. Více informací naleznete na http://www.vyzkum.cz.

Informace o e-Pedagogiu 
Informations on e-Pedagogium
 

Informace o e-Pedagogiu

Časopis e-Pedagogium je nezávislý recenzovaný odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice, s ohledem na pedagogiku, speciální pedagogiku, pedagogickou psychologii a didaktiky oborů. Svým obsahem je zaměřen na prezentaci teoretických a přehledových studií, výzkumných sdělení a odborných prací. Redakce vítá všechny rukopisy, které obsahově odpovídají vymezeným oblastem. Časopis vychází čtyřikrát ročně v elektronické formě na webových stránkách Univerzity Palackého v Olomouci, a to ve dvou číslech českých a dvou číslech anglických. V tištěné podobě je vydáván prostřednictvím Vydavatelství UP v Olomouci. Prodej tištěné verze zajišťuje redakce časopisu.

Information on e-Pedagogium

The e-Pedagogium journal is an independent reviewed specialist journal for interdisciplinary research in pedagogy, special pedagogy and discipline didactics. Its content is focused on the presentation of theoretical and survey studies, research reports and specialist works. The board of editors welcomes all manuscripts corresponding to the listed areas in their content. The journal is published four times a year in an electronic version on the website of Palacký University, Olomouc, namely two issues in Czech and two issues in English. Its printed version is published by the Palacký University Publishing House. The distribution of the printed version is provided by the journal’s board of editors.

Předseda vědecké rady /Head of Scientifical Board

Prof. PhDr. PaedDr. Martin Žilínek, Ph.D.

Zástupce předsedy vědecké rady/ Associate Editor:

doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.

Mezinárodní vědecká rada /International Scientifical Board:

 • prof. Dr. Konrad Bundschuh, em. Prof. LMU München, DE
 • doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD., Žilinská Univerzita, Žilina, SK
 • PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph. D. Univeruita Palackého v Olomouci, CZ
 • Patricia Huion, Katholieke Hogeschool Limburg, BE 
 • Prof. dr hab. Jolanta Karbovniczek, Akademia Ignatianum w Krakowie, PL
 • Dr. Steven Kohn, Valdosta State University, USA
 • doc. PhDr. Jaroslav Koťa, Univerzita Karlova, Praha, CZ
 • Prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc., Univerzita Palackého v Olomouci, CZ
 • doc. PaedDr. Marcela Musilová, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, CZ
 • Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, CZ
 • Ass. prof. Yan Peng, PhD.,Sichuan Normal University Chengdu City, CN
 • prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D., Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, CZ
 • PaedDr. PhDr. Denisa Selická, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, SK  
 • Prof. Dr. Wilfried Schubarth, Universität Potsdam, DE
 • PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.,  Univerzita Karlova, Praha, CZ
 • doc. PaedDr. Darina Tarcsiová, CSc., Univerzita Komenského v Bratislave, SK
 • doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, CZ
 • Jonathan White, University of Derby, UK
 • doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, CZ

 

Redakce /Editorial Team

Výkonná redaktorka /Executive editor:

PaedDr. Alena Jůvová, Ph.D.

Ústav pedagogiky a sociálních studií

Žižkovo náměstí 5
771 40 Olomouc

e-mail:e-pedagogium(at)upol.cz
tel.: 585 635 144

 

Redaktoři /Editors

PhDr. Jana Kvintová, Ph.D.

PhDr. Jitka Plischke, Ph.D.

PhDr. Milan Polák, Ph.D.

 

 

Nahoru

22.6.2012

Pokyny pro přípravu rukopisu

1. Postup při přípravě textu

Časopis přijímá příspěvky v českém, slovenském a anglickém jazyce v dokumentu Word na e-mailové adrese výkonného redaktora. Rozsah příspěvku je maximálně 15 normostran včetně tabulek, obrázků, grafů, souhrnů a příloh, tj. maximálně 30000 znaků s mezerami. Abstrakt a klíčová slova v jazyce českém a anglickém nepřesahují celkem 1 normostranu. Uzávěrka přijímání příspěvků je přibližně 3 měsíce před vydáním jednotlivých čísel. Všechny příspěvky procházejí anonymním recenzním řízením. Jednotlivá čísla časopisu vycházejí v měsících dubnu (české), červenci (anglické), říjnu (české) a prosinci (anglické).

Sledovaná kritéria při recenzi příspěvku:

 • vědecký přínos pro obor
 • originalita prezentovaného odborného textu (výsledky výzkumu atd.)
 • výstižnost abstraktu
 • volba klíčových slov
 • cíl příspěvku
 • metoda (myšlenkový postup, výzkumná metoda, …)
 • teoretické a metodologické ukotvení příspěvku ve současném vědním diskursu
 • práce s literaturou domácí a zahraniční

 

V případě nedostatečné jazykové úrovně příspěvku, obsahu nevyhovujícímu zaměření časopisu, při porušení citačních pravidel a z důvodu nedoporučení recenzentů k vydání článku může redakce příspěvek autorovi vrátit.

2. Úvod příspěvku by měl obsahovat údaje:

V úvodní části příspěvku jsou povinné tyto údaje: název příspěvku, plná jména autorů bez titulů, abstrakt v českém a anglickém jazyce a klíčová slova česky a anglicky. Z tohoto důvodu redakce požaduje, aby autor zajistil před odevzdáním článku kvalifikovanou jazykovou korekturu textu (ČJ i AJ).

3. Text příspěvku

Názvy jednotlivých částí příspěvků pište velkými písmeny zleva řádku. Redakce doporučuje používat maximálně tři úrovně podkapitol. Tabulky, obrázky, grafy a přílohy vkládejte na samostatné stránky. První tabulku označte Tab. 1, pod tímto označením uveďte název; pište zleva nad vlastní tabulku (podobně přílohy). Je nutný rovněž překlad názvu článku do AJ. Obrázek značte Obr. 1, pod toto označení uveďte název zleva nad obrázek (podobně graf). Redakce preferuje citace přímo v textu s odkazem na příjmení autora, rok vydání publikace a citovanou stránku; např. (Chráska 2007, s. 15) nebo …. Podle Tomáše Kaspera a Dany Kasperové (2010, s. 29) „ ……“. Na závěr příspěvku je pak nutno zařadit celkový seznam literatury a zdrojů. Poznámky pod čarou jsou určeny pro poznámkový aparát příspěvku, kde použijte v případě potřeby stejné pravidlo citací jako v textu příspěvku.  

Články bez odpovídající jazykové úrovně nebudou publikovány.

4. Závěr příspěvku

Literatura:

Seznam literatury a odkazy na zdroje vycházejí z norem a předpisů: ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 (01 0197)  Bibliografické citace dokumentů. Příklady naleznete zde.

Kontakt na autora:

Jméno a příjmení autora s tituly:

Adresa pracoviště:

e-mail:

  

Nahoru

20.10.2011

Doporučení studentům DSP

Všem studentům doktorského studijního programu (nejen možným přispivatelům do e-Pedagogia) doporučujeme k prostudování publikaci Jadwigy Šanderové Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách (Slon, 2007).

Naleznou v ní užitečné rady, jak číst náročnější odborný text. Především je ale věnována základním zásadám pro psaní vlastního odborného textu. Rady týkající se strategie a taktiky psaní odborného textu jsou určeny těm, kdo se chystají psát odbornou práci (nejen seminární či diplomovou).

Guidelines for manuscript preparation for the English issue of e-pedagogium

1. Procedure for text preparation

The journal accepts contributions in the Czech, Slovak and English languages in Word documents sent to the email of the executive editor. The length of the contribution is 15 standard pages including tables, charts, summaries and appendices, i.e. 30,000 signs including spaces as maximum. The abstract and key words in the Czech and English languages do not exceed 1 standard page in total. The deadline for submitting contributions is approximately 3 months before the publication of each issue. All the contributions are submitted to an anonymous review process. The issues are published in April (Czech), July (English), October (Czech) and December (English).

Criteria established for reviewing a contribution:

 • scientific contribution to the discipline
 • originality of the presented scientific text (research outputs etc.)
 • sententiousness of the abstract
 • choice of key words
 • the objective of the contribution
 • method (thought, research method, …)
 • theoretical and methodological groundedness of the contribution in the contemporary scientific discourse
 • work with Czech and foreign literature

In case of an insufficient language level of the contribution, its content not corresponding with the specialization of the journal, a breach of rules for quotations and due to unrecommending by the reviewers, the board of editors may return the contribution to its author.This is why the board of editors requires the authors to ensure professional proofreading (both Czech and English) before submitting their articles.

2. Introduction to the contribution should contain the following information:

The following information must be included in the introductory part of the contribution: the title of the contribution, its authors’ full names without titles, abstract in the Czech and English languages and key words in Czech and English.

3. Text of the contribution

 

Type the titles of each part of the contributions in capitals in the left part of the line. The editors recommend using up to three levels of subchapters. Place tables, pictures, charts and appendices to separate pages. The first table is to be marked as Table 1, its title to be placed underneath; type it in the left part of the line above the table itself (analogically, appendices). A translation of the article’s title is necessary in the English version. A picture is to be marked as Picture 1, its title to be placed underneath, above the picture (analogically, charts). The editors prefer quotation placed directly in the text with reference to the author’s surname, the year of publishing and page quote; e.g. (Chráska 2007, p. 15) or ... According to Tomáš Kasper and Dana Kasperová (2010, p. 29) “...”. It is necessary to give a list of all literature and sources at the end of the contribution. Footnotes are to be used for the contribution’s notes where the same rule for quoting is to be used as in the contribution’s text if necessary.  

Articles lacking the adequate language quality will not be published.

4. End of the contribution
 Literature:

The list of literature and references to resources are based on these norms and directives: ČSN ISO 690 and ČSN ISO 690-2 (01 0197) Bibliographical Quotes of Documents.

Examples can be found here:

 

http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf


Author’s contact:

Author’s name and surname including titles:

Workplace address:

e-mail:

 

Nahoru

Čísla vydaná v roce 2015

Čísla vydaná v roce 2014

Čísla vydaná v roce 2013

Čísla vydaná v roce 2012

Čísla vydaná v roce 2011

Jazykové překlady a odborné korektury obsahu těchto webových stránek fakulty v anglickém jazyce byly částečně finančně podpořeny z rozpočtu Olomouckého kraje.


Čísla vydaná v roce 2010

Čísla vydaná v roce 2009

Čísla vydaná v roce 2008

Čísla vydaná v roce 2007

Čísla vydaná v roce 2006

Čísla vydaná v roce 2005

Nahoru

Stránka aktualizována: 15. 03. 2016, Květoslav Bártek