Dny vědy a umění 2019

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

(Program stále aktualizujeme, je možné sledovat jej také na FB www.facebook.com/PedagogickafakultaUPOL/)

 

 

DATUM KONÁNÍ

NÁZEV AKCE | MÍSTO A ČAS KONÁNÍ

GARANT/KA AKCE

22. 2. 2019

Divadlo Fórum A. Boala

 

Interaktivní divadlo Augusta Boala, do kterého mohou zasahovat diváci.

Místo a čas konání: Umělecké centrum UP (konvikt), Univerzitní 3–5, Olomouc, divadelní sál
Ústav speciálněpedago-gických studií
prof. PaedDr. Milan VALENTA Ph.D.
27. – 28. 2. 2019

Sebereflektivní představení 3. ročníku studentů dramaterapie

 

Studenti závěrečných ročníků speciální pedagogiky a dramaterapie připravili sebereflektivní divadelní představení.

Místo a čas konání: Divadlo na cucky, Dolní nám. 23/42, Olomouc
Ústav speciálněpedago-gických studií
prof. PaedDr. Milan VALENTA Ph.D.
5. – 6. 3. 2019

Představení druhých ročníků studentů dramaterapie

 

Součástí kurikula oboru speciální pedagogika a dramaterapie je inscenování veřejného divadelního představení, tentokrát jde o představení studentů druhých ročníků.

Místo a čas konání: Divadlo na cucky, Dolní nám. 23/42, Olomouc
Ústav speciálněpedago-gických studií
prof. PaedDr. Milan VALENTA Ph.D.
6. – 30. 3. 2019

4 olomoucké fotografické školy

 

Společná výstava fotografické tvorby čtyř škol: ZUŠ M. Stibora Olomouc, KVV PdF UP v Olomouci, DDM Olomouc a Fotografické školy Olomouc

Místo a čas konání: Galerie Města Olomouce, Dolní nám. 194/7, Olomouc
Katedra výtvarné výchovy
Ing. Petr ZATLOUKAL
7. 3. 2019

Sebereflektivní představení 3. ročníku studentů dramaterapie

 

Studenti závěrečných ročníků speciální pedagogiky a dramaterapie připravili sebereflektivní divadelní představení.

Místo a čas konání: Divadlo na cucky, Dolní nám. 23/42, Olomouc
Ústav speciálněpedago-gických studií
prof. PaedDr. Milan VALENTA Ph.D.
8. 3. 2019

Poetičtí sprosťáci k MDŽ

Komponovaný večer hanácké skupiny poetických sprosťáků a vulgárních poetoterapeutů.

Místo a čas konání: Divadlo na cucky, Dolní nám. 23/42, Olomouc od 19:30
Ústav speciálněpedago-gických studií
prof. PaedDr. Milan VALENTA Ph.D.
19. 3. 2019 

Technologie je věda i zábava

 

Komponované odpoledne se zaměřuje na prezentaci vědeckovýzkumných aktivit katedry zejména pro potenciální zájemce o doktorské studium. Cílem je informovat o vědecké práci katedry a o všech možnostech a výhodách doktorského studijního programu, a to ze strany garanta programu, vědeckopedagogických pracovníků katedry i ze strany studentů, kteří již v doktorském programu studují. Představeny budou realizované projekty a projektové záměry katedry včetně technologií a  nástrojů, které má katedra k dispozici.

Místo a čas konání: Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, Olomouc, posluchárna č. P4 od 14:00
Katedra technické a informační výchovy
doc. Ing. Čestmír SERAFÍN Dr
19. 3. 2019

Blanka Cmolová | Rozvíjení předmatematických představ dětí v prostředí mateřské školy

 

Mgr. Blanka Cmolová je zkušenou pedagožkou. Seminář bude zaměřený prakticky, na konkrétní možnosti rozvíjení předmatematických představ dětí v mateřské škole. Na semináři bude představen soubor matematických aktivit a vhodných didaktických pomůcek.

Místo a čas konání: Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, Olomouc, posluchárna č. P28, od 12:15
Katedra matematiky
doc. RNDr. Jitka LAITOCHOVÁ CSc.
20. 3. 2019

Petr Hedbávný | Jak spolehlivě zabavit lenochoda i Forresta Gumpa? Matematika hrou ve třídě s různě pokročilými žáky (s využitím karet IMAGLEE)

 

Petr Hedbávný vystudoval ekonomii na Univerzitě Karlově, kde současně přednáší. Je spoluautorem karet IMAGLEE, které pomáhají rozvíjet kreativitu, myšlení, vyjadřovací schopnosti i schopnost empatie. V posledních dvou letech pracoval s více než tisícovkou školáků, několika stovkami učitelů a několika desítkami speciálních pedagogů. Usiluje o to, aby při výuce byli nadšeni žáci všech zájmů a stupňů pokročilosti. Inspiraci bere ze zážitkové pedagogiky, hudby, improvizačního divadla a aikida.

Místo a čas konání: Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, Olomouc, posluchárna č. N24, od 13:15
Katedra matematiky
doc. RNDr. Jitka LAITOCHOVÁ CSc.
19. – 20. 3. 2019

VII. Olomoucké speciálně pedagogické dny

 

VII. olomoucké speciálněpedagogické dny, v rámci nichž je pořádána XX. mezinárodní konference k problematice osob se speciálními potřebami a VII. konference mladých vědeckých pracovníků. Aby organizátoři nabídku obohatili také o praktické zkušenosti, zařadili ke stávajícím akcím ještě konferenci Transformace v sociálních službách včera, dnes a zítra, kterou pořádají Sociální služby Vsetín.

Místo a čas konání: Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, Olomouc, velká aula od 9:00
Ústav speciálněpedago-gických studií
doc. Mgr. Jiří LANGER Ph.D.
3. 4. 2019

4. mezinárodní studentská konference | 4th International Student Conference | 4. Internationale StudentInnenkonferenz

 

Konference je určena studentům bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů a proběhne formou poster prezentací. Cílem konference je umožnit studentům sdílet své výzkumné poznatky s kolegy z jiných univerzit a zemí. Konference se zaměřuje zejména na témata z oblasti studia anglického a německého jazyka, ale vítány jsou příspěvky i z jiných oborů. Posterové prezentace mohou být v anglickém nebo německém jazyce a budou rozděleny do sekcí podle těchto jazyků.

Místo a čas konání: Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, Olomouc od 10:00
Ústav cizích jazyků
Mgr. Blanka BABICKÁ Ph.D.
10. 4. 2019

Exprese, vztahy a procesy | prezentace knihy

 

Publikace autorů Kateřiny Dytrtové a Martina Raudenského je originálním souborem textů, kreseb a grafik, jejichž společným tématem je exprese, její druhy a způsoby performativity. Součástí monografie je interaktivní obrazová část určená dětem. Tento výtvarný sešit otevírá soudobá témata a iniciuje jak malé děti, tak starší studenty k tomu, aby s otevřenou myslí a tvořivě vnímali klasické i soudobé problémy.

Jak sama Kateřina Dytrtová říká, kniha je „rukodělné šílenství“ a žádné standardní vydavatelství by ji nevydalo – nebýt osobního nasazení autorů. Přijďte se s nimi setkat a inspirovat se. Srdečně zveme všechny zájemce – zejména z řad studentů učitelství výtvarné výchovy, 1. stupně ZŠ, MŠ nebo muzejní a galerijní pedagogiky. Vstup volný.

Místo a čas konání: katedra výtvarné výchovy PdF UP (konvikt), Univerzitní 3–5, Olomouc (seminární pracovna, 1. patro, od 8:45)
Katedra výtvarné výchovy
doc. Mgr. Petra ŠOBÁŇOVÁ Ph.D.
11. 4. 2019

Výuka geologie jako zajímavá součást přírodopisu

 

Workshop pro učitele přírodopisu (Současná situace výuky geologie na základních školách a víceletých gymnáziích; Praktická cvičení ve výuce geologie: výběr přírodnin, pozorování v geologii, určovací pomůcky, náměty do výuky); Regionální geologie ČR: náměty do výuky, mezipředmětové vztahy).

Workshop je realizován pro učitele přírodopisu (biologie) zapojené do projektu OP VVV „Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí“.

Místo a čas konání: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Purkrabská 2, Olomouc
Katedra biologie, učebna geologie 3.03 od 8:30
Katedra biologie
Mgr. Jitka KOPECKÁ Ph.D.
11. 4. 2019 a 25. 4. 2019

Laboratorní workshopy pro žáky ZŠ

 

Workshop je určen pro žáky 2. stupně ZŠ (7.  9. ročník) a bude zaměřen na základní laboratorní úlohy z molekulární biologie (izolace DNA, gelová elektroforéza potravinářských barviv).
Účastnit workshopu se bude ZŠ Třída Spojenců. Kapacita akce je již zcela naplněna.

Katedra biologie
RNDr. Martin JÁČ Ph.D.
12. 4. 2019

Racek – terapeutické divadlo

 

Teplákové relaxační ne-divadlo studentů dramaterapie ÚSS Racek dle R. Bacha.

Místo a čas konání: Divadlo na cucky, Dolní nám. 23/42, Olomouc od 19:30
Ústav speciálněpedago-gických studií
prof. PaedDr. Milan VALENTA Ph.D.
15. 4. 2019

Technické vzdělávání a praktické činnosti na základních školách pro 21. Století

 

Veřejná přednáška s diskusí o budoucí podobě technického vzdělávání na základních školách. Účastníci budou seznámeni s vývojem technického vzdělávání na základních školách v České republice, s kurikulárními inovacemi a významem technické gramotnosti a technické tvořivosti pro současnou mladou generaci. Přednášku prosloví Jiří Dostál, autor podkladové studie Člověk a technika (NÚV Praha) a spoluautor Inovační strategie České republiky 2019–2030. Po diskusi bude následovat ukázka laboratoří a dílen katedry. Zájemci se předem přihlásí na e-mailu: j.dostal@upol.cz.

Místo a čas konání: Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, Olomouc, učebna kreativních praktik od 15:30
Katedra technické a informační výchovy
doc. PhDr. PaedDr. Jiří DOSTÁL Ph.D.
15. 4. 2019

Přednáška Mgr. BcA. Kataríny Klusové | Městská galerie současného umění

 

Přednáška ředitelky a kurátorky Městské galerie Třinec na téma fungování městských galerií soustředících se na prezentování současného umění. V rámci přednášky se například otevře tematika budování vztahu diváků z menších měst a obcí k současnému umění, galerijní nástroje komunikace a prezentace umění a místně specifický kontext městských galerie.

Místo a čas konání: katedra výtvarné výchovy PdF UP (konvikt), Univerzitní 3–5, Olomouc, lectorium č. 117, 1. patro vpravo, od 17:00
Katedra výtvarné výchovy
doc. Mgr. Vladimír HAVLÍK
16. 4. 2019

Přednáška Mgr. et MgA. Davida Bartoše | Projektem k aktivizaci výtvarné výchovy

 

Přednáška učitele uměleckých oborů na střední škole a studenta doktorského studia na KVV UPOL představí možný přístup k výtvarné výchově založený na aktivizaci studentů i učitele skrze různé typy projektů mající nejen edukativní, ale i praktický dopad.

Místo a čas konání: katedra výtvarné výchovy PdF UP (konvikt), Univerzitní 3–5, Olomouc, lectorium č. 117, 1. patro vpravo, od 17:00
Katedra výtvarné výchovy
doc. Mgr. Vladimír HAVLÍK
17. 4. 2019

Den zdraví na Pedagogické fakultě

 

Již 8. ročník interaktivní vzdělávací konference určené zejména pro učitele výchovy ke zdraví na ZŠ, ale také pro pedagogy jiných oborových kombinací či stupňů škol (MŠ, SŠ), event. pro studenty učitelství. Účastníky bývají i další zájemci o problematiku podpory zdraví a zdravého životního stylu např. ze zájmových organizací, neziskového sektoru apod. pracujících s dětmi a dospívajícími. Jednotlivé ročníky jsou vždy zaměřeny monotematicky na aktuální problematiku z oblasti výchovy ke zdraví a podpory zdravého životního stylu. Letošní ročník bude zaměřen na problematiku výživy ve vztahu ke zdraví.

Hlavním cílem je transfer aktuálních poznatků z oblasti podpory zdraví a výchovy ke zdraví do prostředí škol, k žákům nejen ZŠ ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví, a zejména do jejich každodenního života tak, aby došlo k posílení a podpoře pozitivních faktorů podmiňujících jejich zdraví a minimalizaci rizikových determinant zdraví (zejména ve vztahu k neinfekčním epidemiím – civilizačním chorobám, vybraným infekčním nemocem a prevenci úrazů). Cílem je také vytvoření platformy pro setkávání odborníků na jednotlivá témata, akademiků a pedagogů z praxe (event. i studentů). Na jednotlivá témata je nahlíženo dle holistického (bio-psycho-sociálního) modelu zdraví. Obsahová náplň vychází ze strategických dokumentů MŠMT – RVP pro základní vzdělávání a strategických dokumentů Ministerstva zdravotnictví, zejména programu Zdraví 21 a aktuálně programu Zdraví 2020. Účastníci obdrží osvědčení.

Místo a čas konání: Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, Olomouc, malá aula od 8:00
Katedra antropologie a zdravovědy
Mgr. Michaela HŘIVNOVÁ Ph.D.
18. 4. 2019

Vendula Burgrová – Bažant plný malinovky | vernisáž výstavy   v rámci společného projektu olomouckých galerií „XY procházka

 

Zahájení provozu nového galerijního projektu KVV UPOL „Basement“ výstavou vybraného umělce v rámci společné akce olomouckých galerií XY.

Místo a čas konání: katedra výtvarné výchovy PdF UP (konvikt), Univerzitní 3–5, Olomouc, galerie Basement, suterén vpravo, od 17:00 
Katedra výtvarné výchovy
doc. Mgr. Vladimír HAVLÍK
23. 4. 2019

Dopolední workshop pro mladší

 

Workshop vycházející z obsahu výstavy galerie Basement vedený lektorem a studenty, určený pro děti od 6 do 15 let.

Místo a čas konání: katedra výtvarné výchovy PdF UP (konvikt), Univerzitní 3–5, Olomouc, galerie Basement, suterén vpravo, od 9:30 
Katedra výtvarné výchovy
doc. Mgr. Vladimír HAVLÍK
23. 4. 2019

Odpolední workshop pro starší

 

Workshop vycházející z obsahu výstavy galerie Basement vedený lektorem a studenty, určený pro veřejnost.

Místo a čas konání: katedra výtvarné výchovy PdF UP (konvikt), Univerzitní 3–5, Olomouc, galerie Basement, suterén vpravo, od 17:00
Katedra výtvarné výchovy
doc. Mgr. Vladimír HAVLÍK
23. 4. 2019

UP vědecko-umělecký kvíz

 

aneb, jak se orientuji ve vědě a umění. Tato akce je určena pro žáky středních škol a studenty Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci zábavného kvízu si studenti a žáci mohou otestovat, jak jsou na tom se svými vědomostmi, a dozvědí se zajímavosti, o nichž možná ještě nikdy neslyšeli. Proto vyzýváme všechny, kteří se chtějí pobavit, zasoutěžit si a dozvědět se něco nového, aby se našeho kvízu zúčastnili. Jedinou podmínkou je, aby zájemci vytvořili tým o minimálně třech a maximálně šesti členech. Bude se na Vás těšit Katedra primární a preprimární pedagogiky PdF UP!

Místo a čas konání: Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, Olomouc, KČJL posluchárna P 31 od 16:30
Katedra primární a preprimární pedagogiky
Mgr. Zdeněk RECHTIK
29. 4. 2019

Rozhýbej svou kreaturu

Katedra výtvarné výchovy UP Olomouc ve spolupráci s Basement Project vás zvou na workshop 3D modelování pro začátečníky! Lektorkami workshopu budou MgA. Anna Ronovská, Ph.D. a MgA. Helena Lukášová, ArtD., které následně přestaví Ateliér grafického designu a multimédií Fakulty Informatiky Masarykovy Univerzity v Brně.
Počet studentů omezen! Zájemci se ozvěte na email: davidbartospv@gmail.com.

Místo konání: katedra výtvarné výchovy PdF UP (konvikt), Univerzitní 3–5, Olomouc, ateliér intermédií (přízemí vlevo) od 15:00
Katedra výtvarné výchovy
doc. Mgr. Petra ŠOBÁŇOVÁ Ph.D.
29. 4. 2019

Přednáška hostů z Ateliéru grafického designu a multimédií Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně v rámci doprovodného programu galerie Basement

 

Během přednášky spojené s besedou se představí osobnosti Ateliéru grafického designu a multimédií Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně MgA. et Mgr. Anna Boček Ronovská, Ph.D. & MgA. Helena Lukášová, ArtD. Prezentována bude tvorba studentek a studentů ateliéru grafického designu a multimédií, diskutovat se bude rovněž o tématu prolínání uměleckých a technických oborů.

 

Místo konání: katedra výtvarné výchovy PdF UP (konvikt), Univerzitní 3–5, Olomouc, ateliér intermédií (přízemí vlevo) od 17:00
Katedra výtvarné výchovy
doc. Mgr. Petra ŠOBÁŇOVÁ Ph.D.
29. 4. 2019

13. ročník konference Studentské vědecké a umělecké odborné činnosti

 

Tématem studentské konference jsou Moderní trendy a inovace ve školství, konference je rozdělena do těchto soutěžních sekcí: pedagogické obory, učitelské obory, speciálněpedagogické obory, přírodovědné obory, umělecká činnost a tvorba. Přihlásit se mohou studenti všech forem studia a všech studijních programů studovaných na PdF UP. Příspěvky by měly být orientované na výše uvedené obory, přičemž je možné jak učitelské, tak i neučitelské metodologické zaměření příspěvků. Vítána je rovněž účast studentů pedagogických fakult ČR a partnerských fakult ze zahraničí. Účast na konferenci je doporučována potenciálním adeptům na budoucí studium v doktorském studijním programu. Na základě hodnocení soutěže obdrží vítězové od děkanky fakulty odměnu ve formě věcného daru nebo finanční odměnu.

Místo a čas konání: Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, Olomouc, malá aula od 8:00
Děkanát
Mgr. Emilie PETŘÍKOVÁ
29. 4. - 31. 5. 2019                                                                                                                                

#painting_kvv

 

Výstava představuje práce studentů katedry výtvarné výchovy vzniklé v ateliéru malby v akademickém roce 2018/2019 pod vedení pedagogů Mgr. Davida Jedličky, Ph.D., a Mgr. Magdaleny Adámkové Turzové, Ph.D.

Místo a čas konání: katedra výtvarné výchovy PdF UP (konvikt), Univerzitní 3–5, Olomouc, galerie podkroví a 1. patro
Katedra výtvarné výchovy
Mgr. David JEDLIČKA Ph.D.
30. 4. 2019

Literární setkání s Terezou Šustkovou a jejím hostem

 

Akce nabídne autorské čtení Terezy Šustkové z její básnické sbírky Skrýše (Nakladatelství HOST), jež vzbudila pozitivní ohlas u čtenářů i literární kritiky.

Tereza Šustková je absolventkou a doktorandkou KČJL PdF UP. Jejím hostem bude Marta Veselá Jirousová, jež je autorkou několika literárních děl a rovněž patří mezi úspěšné absolventy naší fakulty.

Místo a čas konání: Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, Olomouc, KČJL posluchárna P 23 od 11:00
Katedra českého jazyka a literatury
Mgr. Jana SLADOVÁ Ph.D.

3. 5. 2019

Kresba 3D perem i v prostoru

 

Workshop určený nejširší veřejnosti včetně dětí představí možnosti práce s 3D perem.

Od 10 do 12 hodin bude workshop přístupný studentům a pedagogům PdF.

Od 13 do 17 bude pro širší veřejnost.

Materiál pro vaše tvoření věnovala společnost Fillamentum addi(c)tive polymers, výrobce vysoce kvalitních vláken pro 3D tisk. 

Místo a čas konání: katedra výtvarné výchovy PdF UP (konvikt), Univerzitní 3–5, Olomouc, ateliér sochy č. 016 (přízemí), 10:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
Katedra výtvarné výchovy
Mgr. David MEDEK Ph.D.
duben – květen 2019

ZVK 2019

 

Výstava prací posluchačů katedry výtvarné výchovy, účastníků týdenního workshopu fotografie a land-artu v zimní krajině.

Místo a čas konání: katedra výtvarné výchovy PdF UP (konvikt), Univerzitní 3–5, Olomouc, Galerie Chodba
Katedra výtvarné výchovy
Ing. Petr ZATLOUKAL
6. 5. 2019

Vendula Burgrová – Bažant plný malinovky | komentovaná prohlídka výstavy pro veřejnost

 

Provedení výstavou v galerii Basement za doprovodu kurátorského a autorského výkladu.

Místo a čas konání: katedra výtvarné výchovy PdF UP (konvikt), Univerzitní 3–5, Olomouc, galerie Basement, suterén vpravo, od 17:00 
Katedra výtvarné výchovy
doc. Mgr. Vladimír HAVLÍK
7. 5. 2019

Péter Körtesi – Elementary problem solving and visualisation in GeoGebra

 

Prof. Péter Körtesi působí na Matematickém institutu Univerzity v Miškolci. Přednáška bude zaměřena na možnosti vizualizace a řešení vybraných matematických problémů v prostředí GeoGebra. GeoGebra je dynamický matematický software pro všechny úrovně vzdělávání, který spojuje geometrii, algebru, tabulkový procesor, grafy, statistiku a analýzu v rámci jednoho celku.

Místo a čas konání: Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, Olomouc, posluchárna č. N24 od 13:30
Katedra matematiky
doc. RNDr. Jitka LAITOCHOVÁ CSc.
14. 5. 2019

Joseph Klein & Heidi Klein & Richard Schuster - přednáška a recitál soudobé americké hudby (Klein, Glass, Crumb, Bolcom, Cage)

 

Přednáška o nejnovějších skladbách a kompoziční práci předního amerického skladatele Josepha Kleina, profesora skladby a vedoucího Divison of Composition studies na největší severoamerické College of Music, University of North Texas. Na přednášku naváže recitál soudobé americké hudby se skladbami Josepha Kleina, Philipa Glasse, George Crumba, Williama Bolcoma a Johna Cage v interpretaci pěvkyně Heidi Klein a pianisty Richarda Schustera, profesorů Department of Music na Texas Woman´s University Texas.

Místo a čas konání: Kaple Božího Těla, Umělecké Centrum UP – Konvikt, Univerzitní 3-5 od 18:00
Katedra hudební výchovy
prof. PaedDr. Jiří LUSKA CSc.
14. 5. 2019

Tomáš Janík | O škole, učitelství a pedagogice: výběr z nedělních krasořečí

Prof. Tomáš Janík je nepřehlédnutelnou osobností pedagogického výzkumu a zároveň popularizátorem pedagogiky a vzdělávání. Na přednášce spojené s besedou představí svou novou knihu, jež je výběrem z jeho blogu „nedělních pedagogických krasořečí“. Zazní úvahy o tom, k čemu je škola a nač jsou učitelé, načrtne se, jakými proměnami prošli a jakým výzvám dnes čelí. Poukáže se rovněž na to, jak je učitelství ukotveno v pedagogice a dalších oborech a proč je dobré se mu věnovat. Tomáš Janík je vedoucím Institutu výzkumu školního vzdělávání a proděkanem pro výzkum a akademické kvalifikace na Pedagogické fakultě MUNI. Byl předsedou pracovní skupiny pro oborové didaktiky Akreditační komise a členem poradních týmů ministrů školství. Založil iniciativu Didactica viva a vzdělávací portál DiViWeb. K tématům kurikula, didaktiky a učitelské profese publikoval desítky textů u nás i v zahraničí.

Místo a čas konání: Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, Olomouc, malá aula, 15:00 – 16:00

 

Pedagogická fakulta UP
doc. Mgr. Petra ŠOBÁŇOVÁ Ph.D.
15. 5. – 17. 5. 2019

Konference Trendy ve vzdělávání

 

Konference s názvem "Trendy ve vzdělávání" je orientována na řešení obecných otázek spojených s osobností učitele a dále v rámci jednotlivých oborových didaktik (didaktika techniky, informatiky, chemie, výtvarné výchovy, fyziky, hudební výchovy, přírodopisu, geografie, matematiky, cizích jazyků…). Cílem je vytvořit interdisciplinární prostor pro prezentování řešených problémů, výzkumných výsledků a podnětů pro inovace ve vzdělávací teorii i praxi. Jednotlivé sekce budou tematicky odpovídat oborově-didaktickému zaměření konference. Důraz je kladen na networking a vytváření mezioborových výzkumných týmů. Konference je primárně určena nejen pro pracovníky dlouhodobě bádající v oblasti vzdělávání, ale i pro začínající vědecké pracovníky (Ph.D. studenty). Vítáni jsou rovněž účastníci působící ve vzdělávací praxi.

Místo a čas konání: Wellness hotel Diana, Termální lázně Velké Losiny, od 10:00
Katedra technické a informační výchovy
doc. PhDr. PaedDr. Jiří DOSTÁL Ph.D.
3. 10. 2019

Mezinárodní vědecká konference s názvem Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka

 

Tradiční setkání odborníků nejen z oblasti oborové didaktiky českého jazyka a literatury s více než dvacetiletou kontinuitou.

Mezinárodního setkání se každoročně účastní též kolegové ze Slovenska, Polska, Slovinska a dalších zemí.

Místo a čas konání: Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, Olomouc, KČJL posluchárna P 23, N 22, P 24 od 9:00
Katedra českého jazyka a literatury
Mgr. Jana SLADOVÁ Ph.D.