Podpora pro první ročníky

Centrum inovací ve vzdělávání


Centrum prevence rizikové virtuální komunikace

Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále Centrum PRVoK) je certifikované univerzitní pracoviště orientované na rizikové formy komunikace dětí a dospělých v prostředí internetu. Zaměřuje se především na kyberšikanu, kyberstalking, kybergrooming, hoax a spam, sexting, sociální inženýrství v online prostředí, rizika sdílení osobních údajů v prostředí sociálních sítí a další nebezpečné komunikační jevy.

V oblasti výzkumu Centrum PRVoK realizuje jak základní, tak aplikovaný výzkum (včetně smluvního výzkumu). Orientuje se např. na rizikovou komunikaci dětí a sexuálních abuzérů, rizikové sdílení osobních údajů napříč jednotlivými komunikačními platformami, specifické formy kybernetických útoků využívajících webkamery (webcam trolling), odhalování falešných profilů, identifikaci podvodných eshopů a obchodních nabídek, rozpoznávání útočníků, podporu obětí apod.

V oblasti výzkumu, vzdělávání a intervence Centrum PRVoK spolupracuje s řadou firem, zejména s firmami Google, Seznam.cz, O2 Czech Republic, Vodafone, IBM, Allegro Group, ESET, ale také s Policií ČR, Národní centrálou proti organizovanému zločinu a dalšími institucemi.

Přehledné výstupy výzkumu jsou k dispozici na stránkách: www.e-bezpeci.cz/vyzkum/:

Kromě výzkumu Centrum realizuje národní projekt zaměřený na prevenci a edukaci v oblasti rizikového chování na internetu s názvem E-Bezpečí (www.e-bezpeci.cz), provozuje také online poradnu pro oběti internetových útoků (www.napisnam.cz), propojenou s Linkou bezpečí, Policií ČR, OSPOD a dalšími specializovanými institucemi.

Centrum rovněž realizuje řadu aktivit popularizujících pozitivní využívání moderních IT technologií ve vzdělávání a výzkumu, orientuje se např. na oblasti využívání 3D technologií (Google Cardboard, Oculus Rift, 3D skenování, Leap Motion, Google Glass) a 3D tisk.

V roce 2015 projekt E-Bezpečí zvítězil v národním kole Evropské ceny prevence kriminality.


Centrum výzkumu zdravého životního stylu

Centrum se specializuje na tyto stěžejní aktivity a činnosti:

Poradenská oblast

Poradna (konzultační středisko) k otázkám zdraví a zdravého životního stylu při Centru výzkumu zdravého životního stylu PdF UP. Konzultační den: středa 11 – 12 h, v jiných termínech dle dohody, možnost i elektronické komunikace.

 • Poradenská činnost se zaměřuje zejména na tyto oblasti:
 • zdraví a jeho rizikové a protektivní faktory,
 • prevence infekčních i neinfekčních chorob,
 • výživa a stravovací návyky, zásady zdravé výživy, výživová doporučení,
 • prevence a možnosti řešení při závislostním chování, užívání návykových látek atp.,
 • problematika reprodukčního zdraví (např. prevence a možnosti řešení rizikového sexuálního chování) a sexuální výchovy,
 • pohybová aktivita,
 • konzultace k závěrečným, bakalářským a diplomovým pracím v oblasti zdraví a zdravého životního stylu,
 • kontakty na odborníky, odborné pracoviště a centra v jednotlivých oblastech zdraví a zdravého životního stylu.

Od roku 2011 využilo služeb poradny desítky klientů. Nejčastěji řešené otázky se týkají problematiky výživy s akcentem na stravovací a dietetický režim, poruchy příjmu potravy, školní stravování, oblast reprodukčního zdraví a zdravotnické prevence.

Výzkumná oblast

 • Ukončení výzkumného šetření „Realizace výuky výchovy ke zdraví na základních školách v ČR“.
 • Ukončení výzkumu „Výzkum úrovně osvojeného kurikula žáky ZŠ ve Výchově ke zdraví“, který byl součástí projektu IGA_PdF_2015_003.
 • Pokračování výzkumného šetření „Výchova ke zdraví pohledem žáků a pedagogů základních škol“.
 • V roce 2017 zahájení projektu „Zvyšování úrovně zdravotní gramotnosti na Pedagogické fakultě UP v Olomouci“. Projekt MZČR Národní program zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2017: 10787

Realizace vzdělávacích konferencí a workshopů

 • Den zdraví na Pedagogické fakultě a Vánoce a zdraví, a to od roku 2012 pravidelně v dubnovém a prosincovém termínu.
 • I. ročník semináře DEN ZDRAVÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ s podtitulem „podpora sexuálně reprodukčního zdraví“. 3. 4. 2012, PdF UP v Olomouci (RIV/61989592:15410/12:33138622)
 • II. ročník vzdělávací konference DEN ZDRAVÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ s podtitulem „výživa jako možnost aktivního přístupu ke zdraví“. 10. 4. 2013, PdF UP v Olomouci (RIV/61989592:15410/13:33144766)
 • III. ročník vzdělávací konference DEN ZDRAVÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ s podtitulem „Prevence závislostí a závislostního chování“ 9. 4. 2014, PdF UP v Olomouci (RIV/61989592:15410/14:33151833)
 • IV. ročník vzdělávací konference DEN ZDRAVÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ s podtitulem „Podpora duševního zdraví a prevence psychických poruch“). 8. 4. 2015, PdF UP v Olomouci (RIV/61989592:15410/15:33156133)
 • V. ročník vzdělávací konference DEN ZDRAVÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ s podtitulem „organizace, programy a projekty podpory zdraví a prevence rizikového chování“. 6. 4. 2016, PdF UP v Olomouci
 • Interaktivní vzdělávací workshop VÁNOCE A ZDRAVÍ 2012, 12. 12. 2012, PdF UP v Olomouci (RIV/61989592:15410/12:33144762)
 • Interaktivní vzdělávací workshop VÁNOCE A ZDRAVÍ 2013, 11. 12. 2013, PdF UP v Olomouci (RIV/61989592:15410/13:33145070)
 • Interaktivní vzdělávací workshop VÁNOCE A ZDRAVÍ 2014, 3. 12. 2014, PdF UP v Olomouci (RIV/61989592:15410/14:33151687)
 • Interaktivní vzdělávací workshop VÁNOCE A ZDRAVÍ 2015, 9. 12. 2015, PdF UP v Olomouci (RIV/61989592:15410/15:33156135)
 • Interaktivní vzdělávací workshop VÁNOCE A ZDRAVÍ 2016, 7. 12. 2016, PdF UP v Olomouci

Další vzdělávací aktivity, organizace a odborná garance

 • Workshop Modern Nutrition and Health, 30. 9. 2015, PdF UP Olomouc (RIV/61989592:15410/15:33156142)
 • Workshop 7a – 7x o alergii a astmatu pro školu, 8. 10. 2015, PdF UP Olomouc (RIV/61989592:15410/15:33156144)
 • Workshop Child nutrition and school eating in Slovenia, 6. 10. 2014, PdF UP Olomouc (RIV/61989592:15410/14:33152050)
 • Workshop e-Bug - vzdělávání žáků v oblasti mikroorganismů a infekčních nemocí, 18. 11. 2014, PdF UP Olomouc (RIV/61989592:15410/14:33151858)
 • Workshop Eating habits in Slovenia and surrounding countries, 7. 10. 2013, PdF UP Olomouc, (RIV/61989592:15410/13:33145069)
 • Interaktivní vzdělávací seminář ANTISTRESOVÝ PROGRAM. 24. - 25. 1. 2012, PdF UP v Olomouci (RIV/61989592:15410/12:33139858)

Spolupráce s odbornými subjekty

 • Spolupráce s Občanským sdružením Anabell (nyní Centrum Anabell, z.s.) - uzavření smlouvy o spolupráci mezi PdF UP v Olomouci a Anabell (od července 2012 dosud - spolupráce v oblasti výzkumné, publikační, edukační a organizační).
 • Spolupráce se Státním zdravotním ústavem v Praze, Centrem podpory veřejného zdraví (od prosince 2012 dosud – spolupráce v oblasti edukační a organizační). Uzavření smlouvy o spolupráci 2017.
 • Spolupráce s Asociací pro podporu zdraví a výchovu ke zdraví o.s. (od listopadu 2011 dosud – koordinace společných aktivit).
 • Spolupráce se Společností pro plánování rodiny a sexuální výchovu (od roku 2011 dosud – spolupráce v oblasti odborné, edukační a organizační).
 • Spolupráce s Pedagogickou fakultou Masarykovy Univerzity v Brně, Katedrou výchovy ke zdraví (od roku 2011 – spolupráce v oblasti výzkumné, edukační a organizační).

Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Celouniverzitní zařízení poskytující komplexní odborný poradenský, technický a terapeutický servis studentům se specifickými potřebami, kteří studují na některé z osmi fakult Univerzity Palackého. V současnosti evidujeme 200 studentů se specifickými potřebami.

Podpora – jaká a pro koho?

Mohou se na nás obrátit především:

 • uchazeči o studium, studenti denního a dálkového studia a účastníci programů celoživotního vzdělávání se specifickými potřebami na všech fakultách UP;
 • pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci UP;
 • učitelé středních škol, které zajímají možnosti vzdělávání studentů se specifickými potřebami;
 • intaktní studenti, kteří mohou využít služby centra v oblasti poradenství i proškolení v přístupech k osobám se specifickými potřebami.

Co nabízíme?

Našim cílem je zvýšit studijní komfort a zmírnit obtíže při studiu. Proto se snažíme zajišťovat:

 • asistenty na přepis/zápis přednášek a seminářů;
 • simultánní přepis;
 • asistenty na překonávání architektonických bariér;
 • průvodcovské služby;
 • nácvik prostorové orientace;
 • předčitatelské služby;
 • pedagogickou asistenci;
 • adaptaci studijních materiálů (digitalizace textů, převod do Braillova písma, zvětšování testů a textů);
 • časovou kompenzaci;
 • pomoc při vypracování individuálního vzdělávacího plánu (IVP);
 • zajištění individuální výuky;
 • školení STAGu a úvodní instrukce ke studiu;
 • půjčování pomůcek;
 • logopedickou intervenci;
 • zpracování zprávy z logopedického vyšetření;
 • tlumočníky do znakového jazyka, příp. znakované češtiny, a orální tlumočení;
 • konzultace k přijímacím zkouškám nebo konzultace se studenty, spolužáky či rodinou;
 • konzultace pro vysokoškolské pedagogy a ostatní pracovníky univerzity;
 • zpracování vyjádření centra (doporučení)…

Jak se k nám dostanete?

Na vlakovém nádraží (stanice Olomouc hl. n.) nasednete do tramvaje č. 2, 3, 4 a 6. Vystoupíte na zastávce Žižkovo náměstí. Z autobusového nádraží se k nám nejsnadněji dostanete tramvají č. 4.

Kam pro více informací?

Web: www.cps.upol.cz

Žižkovo nám. 5


Vysokoškolská psychologická poradna

Je již dlouhodobou tradicí, že členové katedry zajišťují odbornou psychologickou službu v rámci Vysokoškolské psychologické poradny PdF. Tato služba je poskytována jako dobrovolná, nehonorovaná činnost. Klienty jsou převážně studenti a zaměstnanci fakulty, ale i celé univerzity, dále také jejich rodinní příslušníci, ojediněle přicházejí klienti zvenčí (např. studenti před maturitou, bývalí studenti apod.). Druh řešených problémů podle četnosti má souhrnně skladbu: osobní a partnerské problémy, problémy v rodině, zdravotní obtíže, problémy spojené s plněním studijních povinností, zvládání náročných životních situací – závažné onemocnění, úmrtí v rodině, rozvod, nesoulad ve výchově dětí, péče o postižené dítě, konflikty na pracovišti klienta apod. Závažné zdravotní stavy byly řešeny ve spolupráci s příslušnými pracovišti v terénu.

Psychologická služba je realizována nepravidelně, na základě požadavků potenciálních klientů. Používané techniky psychologické pomoci souvisejí s odborným zaměřením a kompetencemi jednotlivých pracovníků. Převážně se doba jednoho poradenského setkání pohybuje kolem1 hod., počet návštěv jednoho klienta je podle individuální dohody a potřebnosti. Pokud jsou potřebná dlouhodobější setkání, doporučujeme odborníky-psychology v klinické praxi. Lze shrnout, že časové vytížení členů katedry je v tomto směru na osobu cca 1–2 hodiny týdně. Vzhledem k otevření fakultní MŠ před několika lety (kdy se katedra podílela a podílí i nadále na odborné péči o děti i rodiče) došlo k pravidelnému nárůstu časového zatížení dohodnutou poradenskou aktivitou u pověřených pracovníků. Klienti VŠ poradny, klienti (rodiče) z MŠ si žádají o poradenské intervence individuálně telefonicky nebo e-mailem.

 

Katedra psychologie a patopsychologie

vedoucí pracoviště: PhDr. Jana Kvintová, Ph.D., 585 635 201, jana.kvintova@upol.cz

sekretariát: Mgr. Martina Bartoníčková, tel.: 585 635 202, email: martina.bartonickova@upol.cz

web katedry: https://www.pdf.upol.cz/kps/


Odbor kariérového poradenství

Kariérní poradce pro oblasti:

 • pedagogických věd,
 • k získání způsobilosti vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném druhu nebo na jiném stupni školy,
 • k získání způsobilosti vykonávat přímou speciálněpedagogickou činnost u zdravotně postižených dětí, žáků a studentů s jiným druhem postižení,
 • studií k zabezpečení logopedické péče ve školství,
 • studií ke splnění kvalifikačních předpokladů.

585635149

Žižkovo nám. 5
místnost: 1.31


Kariérní poradce pro oblasti:

 • k získání způsobilosti vyučovat další předměty,
 • k získání způsobilosti vykonávat přímou speciálněpedagogickou činnost u zdravotně postižených dětí, žáků a studentů s jiným druhem postižení,
 • studií ke splnění kvalifikačních předpokladů.

Žižkovo nám. 5
místnost: 1.30


Kariérní poradce pro oblasti:

 • paralelních studií,
 • kurzů k prohlubování odborné kvalifikace (kurzy celoživotního vzdělávání).

585635146

Žižkovo nám. 5
místnost: 1.34


Vysokoškolská sociálně-právní poradna

Ústav pedagogiky a sociálních studií nabízí bezplatnou sociálně-právní pomoc studentům a zaměstnancům PdF UP v Olomouci, a to především v oblastech: interdisciplinární spolupráce při řešení výchovných problémů na školách, šikany, kyberšikany na školách, výchovy nezletilých, výživného, zajištění péče o společné děti s rozdílným státním občanstvím, problémů s plněním povinné školní docházky, souběhu studia, delšího a dalšího studia, rozdílů, vyplývajících povinností, přestupů a rozkladů při ukončení studia, změny formy studia, poplatků za studium, problematiky pedagogické způsobilosti, uznávání aprobace, pracovních smluv a otázkách zaměstnanosti, možnosti podání výpovědi, dodržování obsahu pracovní smlouvy, možností řešení výchovných problémů ze strany pedagogických pracovníků, sociálního zabezpečení studentů při studiu a možnosti sociálních stipendií, penzijního připojištění, dávek státní sociální podpory, dávek sociální péče, životního a existenčního minima, problematiky pobírání nemocenských dávek, přiznání sirotčího důchodu, zdravotních problémů, otázkách zdravotního pojištění a zdravotní péče, souběhu pracovního poměru a pobírání starobního důchodu, zvyšování kvalifikace u zaměstnanců, nároku na studijní volno, nájmu, pronájmu bytu, vyklizení bytu, rušení trvalého pobytu, dědického řízení, problematiky spojené s titulem právní osobnosti a svéprávnosti, partnerských neshod, problematiky rozvodového řízení, vypořádání společného jmění manželů, svěření nezletilých dětí do výchovy po dobu po rozvodu manželství, problémů soužití v manželství s cizincem, domácího násilí, práv dětí, týrání dětí aj.

Poradce JUDr. Zdenka Nováková, Ph.D. - v roce 2016 celkem 37 klientů

Poradce Mgr. Dagmar Pitnerová, Ph.D. - v roce 2016 celkem 74 klientů

Klientelu tvořili především studenti prezenčního i kombinovaného studia, v menší míře služeb poradny využili i zaměstnanci UP a studenti U3V.


Metodické centrum pomoci studentům a začínajícím učitelům na PdF UP

Primárním účelem centra by mělo být řešení problémů se studiem, metodikou studia či studijními materiály, konzultace jsou určeny všem studentům denního studia na PdF UP bez ohledu na studovaný obor či ročník a začínajícím pedagogům a doktorandům na PdF UP. Typickými potížemi, které mohou studenti konzultovat, jsou obtíže při plánování zátěže ve zkouškovém období, neefektivní metody práce s učebním textem ("učím se a stále si nic nepamatuji"), a podobně.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)