Garance

doc. PhDr. Stanislav ŠTĚPÁNÍK, Ph.D.

doc. PhDr. Stanislav ŠTĚPÁNÍK, Ph.D.

stanislav.stepanik@upol.cz
Žižkovo nám. 5
místnost: 3.53
585 635 610

Kontakty

Mgr. Věra BENEŠOVÁ
585635015
Žižkovo nám. 5
místnost: 4.18
projekty OP, GA ČR, TA ČR, MŠMT a ostatních ministerstev, Visegrádský fond, specifický výzkum (IGA) ad.

Lenka BODINKOVÁ
585635196
Žižkovo nám. 5
místnost: 4.18
zahraniční projekty (Norské fondy, Horizon 2020), smluvní výzkum

Aktuální informace

 • Informace o aktuálních výzvách jsou na www.psup.cz. Projektový servis rovněž poskytuje poradenství a servis ve všech výše uvedených oblastech.
 • Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje 14. ročník studentské grantové soutěže na UP. Cílem studentské grantové soutěže je podpora projektů realizovaných studenty doktorského nebo magisterského studijního programu a financovaných z prostředků na specifický vysokoškolský výzkum.
  • Každý řešitel může předložit do soutěže pouze 1 projekt.
  • Řešitelský tým může tvořit nejvýše 50 osob.
  • V rámci 14. ročníku soutěže není možno žádat o investiční prostředky.
  • Časový harmonogram soutěže:
   • Vyhlášení soutěže 16. 11. 2022
   • Soutěžní lhůta 16. 11. 2022 – 16. 1. 2023 (16:00)
   • Hodnotící lhůta 16. 1. – 28. 2. 2023
   • Počátek řešení projektů březen 2023
   • Termín pro odevzdání zprávy 13. 1. (víceleté projekty) 15. 3. (jednoleté projekty)
   • Veřejné oponentury závěrečných zpráv do 22. 3. 2024
   • Přihlášky se podávají do 16. 1. 2023 do 16:00 hod.
  • Více informací zde
 • Program SIGMA: Vyhlášení 1. veřejné soutěže - DC3

  • Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlásila dne 26. října 2022 první veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – Dílčí cíl 3 – Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění (dále jen „SIGMA – DC3”).
  • SIGMA – DC3 je zaměřena na posílení společenských věd, humanitních věd a umění (SHUV) v aktivitách aplikovaného výzkumu a inovací a uplatnění výstupů těchto aktivit v podobě nových nebo podstatně zdokonalených produktů, postupů, procesů nebo služeb.
  • Dílčí cíl 3 podporuje využití inovačního potenciálu SHUV a jejich zapojení do projektů, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny.
  • Všechny informace zde: https://www.tacr.cz/program-sigma-vyhlaseni-1-verejne-souteze-dc3/
   • Projektové záměry odevzdat do 13. 11. 2022 k rukám Mgr. Věry Benešové
     
 • Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2024. Výzva se týká projektů financovaných ve spolupráci s polskou agenturou National Science Centre (NCN) v rámci iniciativy Weave. V této výzvě vystupuje polská agentura NCN jako Lead Agency, tedy hodnotí návrhy projektů po vědecké stránce a GA ČR výsledky hodnoticího procesu přebírá.
 • Interreg Danube Transnational Programme vyhlásil k 29. 9. 2022 1. výzvu k podávání projektů. Termín pro odevzdání projektů byl stanoven na 21. 11. 2022 14:00 hod (CET).
  Program podporuje hospodářskou, sociální a územní soudržnost v Podunají prostřednictvím integrace politik ve vybraných oblastech.

  S cílem dosáhnout vyššího stupně územní integrace velmi různorodého Podunají působí program nadnárodní spolupráce jako politická hnací síla a průkopník při řešení společných výzev a potřeb v konkrétních oblastech politiky, kde se očekává, že nadnárodní spolupráce přinese hmatatelné výsledky.
  1. výzva je určena pro návrhy neinvestičních projektů zaměřených na priority programu 1, 2, 3 a specifický cíl 4.2:.  

Projekty Evropské výzkumné rady (ERC)

Posláním ERC je financování špičkového badatelského výzkumu ve všech vědních oborech. Jde o výzkum směřující za hranice poznání v daném oboru přinášející novou myšlenku, která může výrazně ovlivnit obor a posunout jeho hranice. Základním principem je financování projektů individuálních vědců a jejich týmů bez předepisování jakýchkoli tématických priorit. Jediným kritériem hodnocení je vědecká kvalita (návrhu projektu, samotného řešitele).

Více informací zde:

 

1. Workshop pro žadatele o granty ERC

Technologická agentura AV ČR společně s Expertní skupinou ERC pořádají první ze tří workshopů pro žadatele o granty ERC, který se bude konat 25. - 27. května 2022.

Workshopů by se měli zúčastnit pouze žadatelé se znalostí problematiky ERC grantů, kteří jsou již v pokročilé fázi přípravy projektu. Workshopy nejsou určeny pro žadatele bez znalosti ERC grantů či žadatele s hodnocením jejich předchozí podané žádosti v rámci Work Programme 2021 B či C v kroku 1. 

 

Registrace je spuštěna ZDE  s uzávěrkou v 11. dubna 2022.

Další informace:

Počet účastníků workshopu je omezen. Jejich výběr bude prováděn Expertní skupinou na podporu žadatelů ve výzvách ERC s použitím kritérií hodnocení ERC projektů (viz. ERC Work programme 2022 str. 38-39). K přihlášce je nutné přiložit název projektu, jeho akronym a abstrakt, a dále CV a „track record“ žadatele, vše ve formátu a podle pravidel ERC (viz. příloha).

Tyto podklady musí potenciální žadatelé zaslat nejpozději do 11. dubna 2022 na e-mail ES: erc.es@tc.cz. Před samotnou registrací je však nutné zajištění souhlasu vedení fakulty/institutu s podáním přihlášky a informování kontaktní osoby pro ERC.

Z hlediska organizace přihlášek na Univerzitě Palackého, která předchází vlastní registraci žadatele, prosím o dodržení následujícího postupu:

 1. Každý zájemce nejprve na příslušném oddělení VaV fakulty doloží veškeré potřebné podklady (krátký abstrakt návrhu, CV a track-record) a interní přihlášku (ER_proposal_form) k zajištění souhlasu vedení fakulty.
 2. Odpovědný pracovník fakultního oddělení VaV zašle vyplněné podklady společně s podepsanou interní přihláškou nejpozději do 1. 4. 2022 na email ondrej.nemcak@upol.cz (kontaktní osoba pro ERC). 
 3. Následně bude ze strany kontaktní osoby ERC pracovníkovi oddělení VaV potvrzena formální správnost dodaných podkladů.
 4. Žadatel o účast na workshopu ERC následně může provést registraci na webu www.horizontevropa.cz ve stanoveném termínu do 11.4.2022 včetně odeslání podkladů na email Expertní skupiny (erc.es@tc.upol.cz).
 5. Kontaktní osoba ERC následně Expertní skupině zašle kompletní seznam podaných přihlášek za Univerzitu Palackého v Olomouci

Přílohy:

2. Workshop pro žadatele o granty ERC

V rámci společné iniciativy Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM) a Polska Akademia Nauk (PAN) pořádají ve dnech 8. až 9. července 2022 - on-line workshop pro žadatele o ERC Starting a Consolidator granty ve společenských a humanitních vědách.

Jde o samostatnou akci nezávislou na workshopech pro žadatel o granty ERC, které letos v květnu pořádá Technologické centrum AV a Expertní skupina pro ERC. Účast na obou workshopech je na sobě nezávislá.

Další informace:

Přihlášky ve formě CV a dvoustránkového projektového návrhu je možné zaslat nejpozději do 27. května 2022 na erc@iwm.at

Workshop je určen pro výzkumné pracovníky z oblasti historie, antropologie, politologie, sociologie, vědeckých a technických studií a kulturní a literární vědy ze střední, východní a jihovýchodní Evropy, kteří hodlají žádat o granty ERC pro začínající a konsolidované výzkumné pracovníky. Cílem je poskytnout malé skupině žadatelů individuální poradenství ohledně rozvoje vědeckého obsahu jejich projektů prostřednictvím intenzivní diskuse mezi sebou a s etablovanými vědci, kteří působili jako členové hodnotících komisí ERC nebo kteří sami byli držiteli grantů ERC a budou působit jako mentoři. Semináře iniciativy se zaměřují výhradně na koncepci a návrh akademických výzkumných projektů.

Více o akci se dozvíte v přiloženém dokumentu „ERC_Workshoop_Call_July_22.pdf“. 


GAČR 2023

Návrhy projektů bude letos možné do soutěží Grantové agentury České republiky (GA ČR) na podporu základního výzkumu zasílat již od 15. února. Přijímány budou až do 7. dubna. Fakticky tak bude o týden prodloužena doba pro podávání návrhů projektů oproti obvyklé soutěžní lhůtě. Vzhledem k tomu, že v zadávací dokumentaci dojde jen k drobným změnám, je možno projektové záměry zpracovávat již nyní

 • Soutěžní lhůta začíná již 15. 2. 2022.
 • Fakultní termín pro podání projektového záměru je 1. 3. 2022. (přiložený formulář)
 • Fakultní termín pro podání návrhu projektu je 1. 4. 2022.
 • Uzávěrka pro zaslání návrhu GA ČR je 7. 4. 2022.
  Další informace na webu PSUP a GA ČR.

Vnitřní grantová činnost

GRANTOVÝ FOND DĚKANA PdF UP

podmínky projektů na období 2023–2024

 1. Účelem fondu je podpora excelentního výzkumu a publikační činnosti akademických pracovníků PdF UP v modulu 2 Metodiky 17+.
 2. Podmínkou přidělení finančních prostředků je předložení projektu s nejméně dvěma výstupy evidovanými v D1 a/nebo Q1–Q3 dle AIS a SJR v databázi WoS a/nebo Scopus. Alespoň jeden z výstupů musí být uplatněn v oblasti společenských věd (Ford 5.3 Education). Všechny výstupy musí mít výhradní afiliaci k PdF UP v Olomouci.
 3. Finanční prostředky přiděluje děkan fakulty na základě doporučení hodnotící komise. Tatáž komise hodnotí i průběžnou a závěrečnou zprávu projektu.
 4. Žadatel předloží návrh projektu elektronicky na formuláři projektového záměru referentce VaV Mgr. K. Dvořákové nejpozději do 15. února 2023.
 5. Předpokládané zahájení projektu je 1. březen 2023. Doba řešení projektu je stanovena do 31. prosince 2024, čerpání finančních prostředků v kalendářním roce musí být dokončeno dle termínů zadaných ekonomickým oddělením.
 6. Základními kritérii hodnocení projektu jsou:
  1. kvalita projektu
  2. kvalita a počet započitatelných výstupů,
  3. novost, aktuálnost a jedinečnost výzkumného tématu,
  4. poměr navrhovaných nákladů k významnosti přislíbených výstupů,
  5. účelnost využití finančních prostředků,
  6. přínos pro společnost, rozvoj vědního oboru, pracoviště žadatele a PdF UP, žadatele samého a jeho akademický růst.
 7. Přislíbené výstupy musejí být zrealizovány do konce příslušného grantového období, v odůvodněných případech lze u publikovaných výstupů doložit zaslání výstupů do redakce a potvrzení o přijetí výstupů k publikování. Odpovědnost za splnění závazků nese řešitel projektu a jeho pracoviště.
 8. Řešitel grantu je povinen s přidělenými prostředky nakládat hospodárně v souladu s obecně závaznými právními předpisy a s vnitřními předpisy a normami UP v Olomouci.
 9. Žádost o grant musí být schválena vedoucím pracovníkem žadatele.
 10. Grantová podpora může být poskytnuta pouze na způsobilé náklady v souvislosti s realizací schváleného projektu.
 11. Minimální výše grantu je 100 000,- Kč, maximální výše grantu je 500 000,- Kč.
 12. Mezi způsobilé náklady projektu patří náklady na (a) vydání publikačních výstupů a poplatky spojené s relevantními vědeckými výstupy, (b) služby (překlady, proofreading a další), (c) nákup odborné literatury, kancelářských potřeb, testovacích materiálů, software (spjatý s realizací projektu), drobných zařízení potřebných k zajištění projektu, příp. další, (d) cestovné, (e) osobní náklady, (f) stipendia, (g) ostatní. Z projektu nelze hradit investice.
 13. Finanční prostředky je možné ve zdůvodněných případech převádět v rámci věcných nákladů mezi jednotlivými rozpočtovými položkami max. do výše 10 % konkrétní rozpočtové položky. Tato změna nepodléhá schválení hodnotící komise. V případě potřeby převodu větší částky je toto možné pouze na základě písemné žádosti adresované referentce VaV. Tato změna podléhá schválení děkana.
 14. Řešitel odpovídá za odevzdání informací o dosažených výsledcích do rejstříku informací o výsledcích (RIV) prostřednictvím evidenčního systému UP v Olomouci (OBD).
 15. Během realizace projektu řešitel vypracuje průběžnou zprávu a odevzdá ji elektronicky referentce VaV, a to nejpozději do 29. února 2024.
 16. Při ukončení projektu řešitel vypracuje závěrečnou zprávu s uvedením relevantních výstupů a komentářem k reálnému čerpání rozpočtu projektu. Součástí závěrečné zprávy je vyúčtování přidělených finančních prostředků včetně výpisu ze SAP. Závěrečnou zprávu řešitel odevzdá elektronicky referentce VaV, a to nejpozději do 31. ledna 2025.
 17. Uzavření jednotlivých projektů schvaluje děkan PdF UP na základě doporučení hodnotící komise.
 18. Splnění cílů projektu po ukončení se hodnotí stupni:
  1. Splnil.
  2. Splnil s výhradou.
  3. Nesplnil.
 19. V případě nesplnění podmínky č. 2 bude 50 % finančních prostředků přiděleného grantu vráceno do rozpočtu PdF UP na úkor rozpočtu domovského pracoviště (katedry nebo ústavu) žadatele.

V Olomouci dne 18. ledna 2023

doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D., v. r.
děkan PdF UP


 

Řešené projekty a granty

Přehled projektů GAČR řešených od roku 2010

 • P407/11/0594 - Výzkum recepce poezie u pubescentních a adolescentních čtenářů
  Řešitel: doc. Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D.
 • P407/11/1306 - Evaluace vzdělávacích materiálů určených pro distanční vzdělávání a e-learning
  Řešitel: doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D.
 • P407/11/0696 - Percepce organizačního klimatu pedagogických fakult akademickými pracovníky
  Řešitel: prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.
 • P407/12/P057 - Česká muzejní edukace v kontextu současných evropských trendů
  Řešitel: doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.
 • 13-19162S - Souborné vydání Bohuslava Martinů - 2. Fáze
  Spoluřešitel: doc. MgA. Mgr. Vít Zouhar Ph.D.
 • 14-33854P - e-Přístupnost pro studenty se zrakovým postižením na vysokých školách v České a Slovenské republice
  Řešitel: doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D.
 • 14-31457S - Pragmatická jazyková rovina u osob s poruchami autistického spektra
  Řešitel: doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.
 • 17-18149S - Teoretická východiska výuky českého znakového jazyka testovaná prostřednictvím kvantitativně lingvistických metod
  Řešitel: doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)