Bakalářský (Bc.)

Název: Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání

 • Studium bakalářské, prezenční a kombinované, učitelské.
 • Délka 3 roky

Cílem vzdělávání v oblasti studijního oboru je vytvořit optimální předpoklady pro osvojení souboru kompetencí nezbytných pro uplatnění absolventa studia oboru, tj. jeho schopnosti připravovat jiné do života v informačně-technické společnosti. Na tento obor navazuje magisterský dvouletý studijní obor Učitelství technické a informační výchovy pro střední školy a 2. st. základních škol.

Absolvent oboru je především připraven tak, aby mohl úspěšně pokračovat ve studiu navazujícího magisterského studijního oboru. Má všeobecný rozhled a ovládá základní dovednosti a postupy ve svém oboru. Je připraven tvůrčím způsobem, metodami akcentující činnostní pojetí uplatňovat vědecké a technické poznatky, kreativní dovednosti
a podněcovat k vytváření žádoucích vazeb a postojů k technosféře, k technice a k užití techniky a informačních technologií.

Budoucí uplatnění absolventa je zejména v oblasti vzdělávání, dle potřeb institucí zajišťujících nižší sekundární nebo vyšší sekundární vzdělávání (ISCED 2, ISCED 3, základních škol, speciálních škol, technických lyceí, středních odborných učilišť, středních odborných škol a praktických škol), jako správce počítačové sítě a odborných laboratoří, odborný poradce pro využívání informačních technologií, tvůrce www stránek, vedoucí technické zájmové činnosti, odborník zajišťující řešení technických problémů výuky a školy apod.

Magisterský (Mgr.)

Název: Učitelství technické a informační výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol

 • Studium navazující magisterské, prezenční a kombinované, učitelské.
 • Délka 2 roky 

Cílem vzdělávání v rámci studia oboru je poskytovat ucelené, profesně orientované magisterské vzdělání připravující absolventa pro výuku vyučovacích předmětů, tematických celků, kurzů či projektů z oblasti technické výchovy, informační výchovy i informačních technologií ve školských institucích poskytujících vzdělávání.

Studium připravuje absolventy především pro realizaci výuky zaměřené na uživatelsky orientovaný přístup k technice, k informačním a komunikačním technologiím a provádění výuky technické a informační výchovy v podmínkách škol. Vedle vlastních výukových aktivit jsou připraveni vykonávat též funkci ICT koordinátora dle Koncepce státní informační politiky ve vzdělávání, působit jako poradci a školitelé v oblasti využívání a rozvoje ICT na škole, vést a organizovat mimovýukové aktivity orientované na práci žáků s technikou a spravovat školní počítačové informační systémy.

Absolventi se mohou uplatnit jako učitelé povinných a volitelných vyučovacích předmětů z oblasti technické a informační výchovy na školách zajišťujících nižší sekundární nebo vyšší sekundární vzdělávání (ISCED 2, ISCED 3, speciální školy, dále zejména technická lycea, střední odborná učiliště, střední odborné školy a praktické školy). Mohou působit i jako ICT koordinátoři a správci školních počítačových informačních systémů. Dále se mohou uplatnit jako lektoři či organizační pracovníci ve školicích institucích a sféře podnikového vzdělávání.

Doktorský (Ph.D.)

Název: Didaktika informatiky

 • Studium doktorské, prezenční, kombinované.
 • Délka: 4 roky
 • Studijní program: P7507 Specializace v pedagogice
 • Předpokládaný počet přijatých pro akademický rok 2018/2019: 5–6 studentů
 • Kontaktní osoba (garant studijního oboru): doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D. (miroslav.chraska@upol.cz)

Charakteristika oboru

Studijní obor je zaměřen na samostatnou vědeckou přípravu a další tvůrčí činnost absolventů. Jeho náplní je prioritně celý proces výuky realizovaný v oborech informatika a částečně informační a komunikační technologie, přičemž součástí jsou i přesahy (a také odlišnosti) do pedagogiky, technologie vzdělávání a dalších oborových didaktik. Zabývá se tedy procesem výuky realizovaným v těchto předmětech na základních, středních a vysokých školách.

Studijní obor má výrazně interdisciplinární a výzkumný charakter. Jeho interdisciplinarita spočívá v kombinaci více oblastí: metodologie vědy a aplikace metod výzkumu, pedagogika a pedagogická psychologie, informatika, didaktika informatiky, vzdělávání v informaticky zaměřených předmětech (oblast ICT), a také ve vazbě na téma disertační práce.

Vzdělávání v oblasti didaktiky informatiky vyžaduje hluboké znalosti i přehled o současném stavu oboru u nás a v zahraničí, současném stavu poznání a oblastech výzkumu s důrazem na aktuální progresivní trendy v informatice.

Úroveň a uplatnění absolventa

Absolvent studijního oboru didaktika informatiky je způsobilý vykonávat profesi: výzkumného a metodicko-výzkumného pracovníka v oblasti didaktiky informatiky pro výzkumné, vývojové a metodické pracoviště, vysokoškolského učitele didaktiky informatiky na fakultách připravujících učitele informatiky nebo informačních a komunikačních technologií pro základní a střední školy, pracovníka, pověřeného koordinací a vedením výzkumných týmů i mezinárodních výzkumů v oblasti didaktiky informatiky (např. mezinárodní výzkum informační gramotnosti ICILS), inovativního a tvůrčího učitele informatiky nebo informačních a komunikačních technologií na základní nebo střední škole (např. na fakultní škole), s vnitřní potřebou a kompetencemi pro realizaci samostatného výzkumu nebo výzkumné činnosti v rámci projektů, autora učebních textů, učebních materiálů, e-learningového obsahu apod., koncepčně-vědeckého pracovníka v oblasti informatiky a informačních technologií ve školství, včetně odpovídajících evropských institucí.

Uchazeč o studium musí splňovat následující podmínky:

 • být absolventem navazujícího magisterského studijního oboru Učitelství technické a informační výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol, Učitelství informatiky, Učitelství základů techniky, Učitelství odborných předmětů nebo inženýrského informaticky orientovaného studia,
 • pokud není uchazeč absolventem učitelského studia, musí být součástí jeho pregraduálního studia nebo studia v rámci CŽV i pedagogika a pedagogická psychologie, v tomto případě musí uchazeč doložit minimálně pětiletou souvislou pedagogickou praxi ve školském zařízení,
 • uchazeč musí aktivně ovládat minimálně jeden světový jazyk (doporučená úroveň B1-B2); znalost anglického jazyka je výhodou.

Uchazeči o studium předkládají:

 • přihlášku ke studiu,
 • ověřený opis diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, 
 • pokud publikovali své práce, případně realizovali výzkum, pak i soupis publikační činnosti a výzkumných aktivit, 
 • pokud chtějí navrhnout téma vlastního výzkumného projektu, pak i návrh tohoto tématu (není nezbytné tehdy, pokud po případném přijetí akceptují téma navržené pracovištěm). 

Pozn: Téma vlastního výzkumného projektu musí souviset s tématy, která řeší školitelské pracoviště. V tomto případě je žádoucí mát předběžný souhlas potenciálního školitele. Písemný návrh vlastního výzkumného projektu do 10 stran musí formálně odpovídat nárokům na odborný text, obsahovat vysvětlení teoretických východisek, formulaci výzkumného problému (hypotézy), rámcový nástin postupu řešení a seznam literatury, o který se návrh opírá. 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška bude probíhat formou pohovoru. Při něm uchazeči podají informace o dosavadním studiu, popř. práci a motivaci pro studium oboru, dále prezentují základní teze vlastního výzkumného projektu. Uchazeči musejí prokázat rozhled, znalosti a dovednosti v oboru didaktika informatiky či didaktiky informačních a komunikačních technologií (případně informační výchovy), orientaci v pedagogice a pedagogické psychologii a metodologii vědecké práce. Část zkoušky bude vedena v cizím jazyce. 

 Bližší informace o oboru lze nalézt zde.

Celoživotní vzdělávání (CŽV)

Název: Informatika – učitelství pro 2. stupeň ZŠ

 • Rozšiřující studium v rámci celoživotního vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb. ke splnění kvalifikačních předpokladů v oblasti pedagogických věd.
 • Délka 2 roky

Cílem studijního programu je poskytnout vzdělávání zaměřené na přípravu učitele předmětu Informatika či Informační technologie 2. stupně ZŠ, které je určeno pro absolventy akreditovaných magisterských studijních programů v oblasti pedagogických věd zaměřených na přípravu učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ (tzv. rozšíření aprobace o další předmět).

Studium ve standardní době trvá 2 roky a výuka probíhá převážně distanční formou (e-learning), studijní předměty jsou doplněny i o prezenční tutoriály v rozsahu 2 až 4 hodin za semestr, testování probíhá formou prezenčních testů.

Po absolvování studia obdrží účastník osvědčení o absolvování studia podle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, které jej bude opravňovat k výuce Informatických předmětů v rámci 2. stupně Základních škol.

Bližší informace, týkající se struktury studia, podmínek k přijetí, výše poplatků a podobně je možné nalézt zde.

Celoživotní vzdělávání (CŽV)

Název: Technická a informační výchovy pro střední školy

 • Studium podle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb. k získání způsobilosti vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném druhu nebo na jiném stupni škol.
 • Délka studia: 1 rok.

Cílem studijního programu je poskytnout vzdělávání zaměřené na přípravu učitele obecně technických předmětů a informační výchovy, které je určeno pro absolventy akreditovaných magisterských studijních programů v oblasti pedagogických věd zaměřených na přípravu učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ.

Studium ve standardní době trvá 1 rok a výuka probíhá kombinovanou formou, prezenční část výuky je realizována v šesti výukových blocích.

Po absolvování studia obdrží účastník osvědčení o absolvování studia podle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, které jej bude opravňovat k výuce všeobecně vzdělávacích předmětů technického charakteru na školách zajišťujících vyšší sekundární vzdělávání (ISCED 3, speciální školy, dále zejména technická lycea, střední odborná učiliště, střední odborné školy a praktické školy).

Bližší informace, týkající se struktury studia, podmínek k přijetí, výše poplatků a podobně je možné nalézt zde

Informační leták studijních oborů k dispozici ke stažení zde