Projekty

PRIM - Podpora rozvíjení informatického myšlení

Celonárodní projekt PRIM realizovaný v rámci Operační programu Výzkum, vývoj a vzdělávání si klade za úkol inovovat obsah vzdělávací oblasti Informatika a ICT akcentováním výuky zaměřené na rozvoj informatického myšlení žáků. Projekt předpokládá vytvoření a pilotní ověření ucelených sad výukových materiálů pro všechny stupně škol, jednak systému vzdělávání učitelů vyučujících informatiku v pregraduálním vzdělávání i v praxi. Současně bude popularizovat témata související s informatickým myšlením, jako jsou programování, porozumění informacím, robotika.

Hlavním řešitelem za UP je doc. PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D.

Doba řešení: 2017 - 2020

Postoje žáků a učitelů k obsahu vzdělávání v předmětu informatika na ZŠ a SŠ

Tematicky se předložený projekt výzkumného charakteru zaměřuje na doposud opomíjenou, ale přesto na domácím poli podstatnou oblast – na obsah vzdělávání informatiky vyučované na základních školách. V zahraničí tato výzkumu kontinuálně podrobovaná oblast je u nás jen minimálně prozkoumanou, zejména v kontextu aktuálního společenského i technologického rozvoje. A přitom je klíčovou v rámci didaktiky informatiky, která je v pojetí vědní disciplíny a v národním měřítku nejintenzivněji rozvíjena především na pracovišti navrhovatele.

Hlavním řešitelem je doc. PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D.

Doba řešení: 2017