Studium na katedře společenských věd

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci zabezpečuje zejména pregraduální přípravu učitelů základních a středních škol pro výuku předmětů opírajících se o vzdělávací obory Výchova k občanství na 2. stupni základních škol, Občanský a společenskovědní základ v gymnáziích, Společenskovědní vzdělávání, Občanský vzdělávací základ na středních odborných školách a také Historie na základních, středních školách a gymnáziích.
Studium je strukturováno do dvou stupňů - tříleté bakalářské studium specializace v pedagogice a dvouleté navazující studium učitelství pro střední školy.

Aktuality pro studenty

Vážené studentky, vážení studenti,
rádi bychom vás informovali o nové koncepci obhajob kvalifikačních prací na Katedře společenských věd PdF UP v Olomouci platné od května 2023. Úprava se týká všech bakalářských, magisterských i závěrečných prací, které jsou obhajovány na našem pracovišti! Průběh obhajob bude probíhat následujícím způsobem:

Obecná pravidla:
- Student/ka si připraví powerpointovou prezentaci dle předem níže uvedené struktury
- Obhajoba začne představením práce autorkou/autorem (s využitím prezentace) - limit na toto představení je max 10 min
- Po představení práce bude následovat diskuze, ve které student/ka bude reagovat na připomínky a otázky z posudků a doplňující dotazy členů/členek komise

Struktura prezentace:
Počet snímků by neměl být příliš velký, max. 10; samotný obsah může konzultovat autor práce se svým vedoucím; volba vizuální podoby prezentace je v kompetenci autora/ky):
- Název a obsah práce (pouze hlavní kapitoly)
- Cíle práce
- Stav zkoumané problematiky (zhodnocení teoretické části, východiska apod.)
- Metodologie (výzkumný problém, hypotézy, metody, atd.).
- Výsledky (hlavní!) a přínos pro studovaný obor

Bakalářské studium

Bakalářské studium studijního oboru Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání je koncipováno pro zájemce o studium společenských věd (zejména filozofie, politologie, mezinárodních vztahů, socio-kulturní antropologie, ekonomie, historie, sociologie a práva) v kombinaci s dalším oborem bakalářského studia.

Více informací pro prezenční studium

Více informací pro kombinované studium.

 

Okruhy státní závěrečné zkoušky:

 

Pro studenty nabízíme výčet užitečných odkazů a dokumentů ke stažení

Navazující magisterské studium

Navazující magisterské studium studijního oboru Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol navazuje na bakalářské studium studijního oboru Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání. Struktura povinně volitelných a volitelných předmětů navazujícího magisterského studia studijního oboru umožňuje studentům, kteří absolvovali jiný společenskovědní bakalářský program, aby si potřebné znalosti z disciplín, jež jsou potřebné pro učitelství základů společenských věd a občanské výchovy, doplnili.
Navazující magisterské studium je koncipováno primárně pro zájemce o učitelství společenskovědních předmětů, přičemž v obsahu studia jsou akcentovány zejména filozofie, antropologie, politologie, mezinárodní vztahy, ekonomie, historie, sociologie a právo. Studium je nutné kombinovat s dalším oborem navazujícího magisterského studia.

Více informací pro prezenční studium.

Více informací pro kombinované studium.

 

Okruhy státní závěrečné zkoušky:

 

Pro studenty nabízíme výčet užitečných odkazů a dokumentů ke stažení

Rozšiřující studium

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci ve spolupráci s Centrem celoživotního vzdělávání na PdF UP v Olomouci garantuje studium k rozšíření odborné kvalifikace v souladu s ustanovením § 6 odst (1) písm. a) Vyhlášky MŠMT CR č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníku, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníku, ve znění pozdějších předpisů ve studijních oborech:

Dvouleté studium, kombinovaná forma, které je určeno pro absolventy akreditovaných magisterských studijních programů v oblasti pedagogických věd zaměřených na přípravu učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ nebo 2. stupně ZŠ - bez aprobace pro výuku občanské výchovy a základů společenských věd nebo pro absolventy akreditovaných magisterských studijních programů, kteří současně studují v programu CŽV zaměřeném na přípravu učitelů.

Jednoleté studium v kombinované formě, které je určeno pro plně kvalifikované učitele občanské výchovy pro 2. stupeň základních škol.
 

Tematické okruhy ke zkouškám:

Vybrané kapitoly z českých dějin do roku 1918

 

Okruhy státní závěrečné zkoušky:

 

Aktuální informace k rozšiřujícímu studiu rovněž poskytuje Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP. Seznam otevíraných kombinací studijních oborů pro každý akademický rok bývá rovněž zveřejněn v Učitelských novinách.

Rigorózní řízení

Na katedře společenských věd PdF UP je možné absolvovat rigorózní řízení (udělen titul PhDr.), a to na základě obhajoby vybraného tématu rigorózní práce (výběr tématu nutno konzultovat předem na katedře) a absolvování státní rigorózní zkoušky. Pro získání podrobnějších informací se prosím obracejte na následující osoby: doc. PhDr. Karel Konečný, CSc., doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D., Mgr. Pavel Krákora, Ph.D. a Mgr. Tomáš Hubálek, Ph.D.

Okruhy ke státní rigorózní zkoušce

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)