Nejčastěji kladené otázky k výuce v ZS 2020/2021

Grafika: Jakub Konečný
Tuesday 22 September 2020, 11:07 – Text: děkanát

Kde najdu informace o aktuální situaci na UPOL?

Na odkazu www.upol.cz/covid-19/ funguje jednak rozcestník na informace jednotlivých fakult a jednak stránka s články-aktualitami, jež souvisejí s důsledky aktuální epidemiologické situace a děním na UPOL.

 

Kde najdu informace o aktuální situaci na Pedagogické fakultě UP?

Na webových stránkách fakulty je přímo na mainpage vpravo žlutý proužek, který je linkem na stránku s pravidelně aktualizovanými informacemi. Odkaz je zde: https://www.pdf.upol.cz/covid-19/

 

Proč se opatření na různých fakultách liší?

Každá fakulta má svá specifika, některá nařízení proto platí plošně a některá jsou v gesci fakult. Doporučujeme proto sledovat nejen centrální informace na webu UPOL, ale také informace na webu PdF UP.

 

Jak bude na PdF probíhat výuka v zimním semestru 2020/2021?

Na tomto odkazu (https://www.pdf.upol.cz/covid-19/) je zavěšeno Sdělení děkanky PdF UP – opatření k výuce v rámci studijních programů ZS 2020/2021. V něm najdete komplexní pokyny pro výuku v ZS. O podobě výuky v jednotlivých předmětech vás pak budou informovat jejich vyučující prostřednictvím e-mailové komunikace.  POZOR: netýká se programů celoživotního vzdělávání!

 

Jaká opatření platí pro studenty, kteří studují zároveň na více fakultách?

Je třeba sledovat opatření jednotlivých fakult. Předměty, jež spadají pod PdF, se řídí pokyny děkanky PdF.

 

Proč nebyla rovnou zavedena kompletní on-line výuka?

Vedení UP situaci pravidelně konzultuje s odborníky, epidemiology a jinými specialisty a prozatím nevidí důvod pro kompletní přechod na on-line výuku. Univerzita jako celek – i její fakulty – se samozřejmě také řídí doporučeními a pokyny ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) a Národního akreditačního úřadu ČR (NAU). Naší snahou je jednak chránit zdraví studentů a vyučujících a jednak zachovat možnost prezenční výuky u předmětů, jež staví na kontaktu vyučujícího se studenty. Jde zejména o semináře, cvičení, laboratorní cvičení, praktické umělecké předměty apod. Plně distanční výuka navíc není akreditována a v situaci, kdy nepanuje nouzový stav, není plný přechod na asynchronní distanční výuku možný.

 

Co znamená synchronní výuka?

Synchronní výuka znamená, že studenti budou v plném rozsahu stanovené přímé výuky pracovat pod dohledem vyučujících. Je to obdobné jako v běžné výuce, ale potkáváme se on-line. Studenti se s vyučujícími nesetkávají fyzicky v učebně, nýbrž v učebně virtuální, klasicky v prostředí platformy MS TEAMS, ZOOM, BBB nebo MEET. Synchronní výuka tedy bude probíhat ve studijních skupinách a časech dle rozvrhu. Synchronní on-line výuka (též teleprezence) je zcela adekvátní náhradou kontaktní výuky v mimořádných situacích, jako je současné zvýšené riziko přenosu onemocnění COVID-19.

 

Co když mi technické nebo jiné problémy znemožní účast na on-line výuce? Nebylo by pro tyto případy vhodnější využívat také asynchronní výuky?

Děkanka PdF apeluje na vzájemnou vstřícnost vyučujících a studentů a k synchronní výuce přistoupila zejména proto, aby byl v co největší míře zachován plnohodnotný kontakt učitelů se studenty, a také proto, že synchronní výuka je v souladu s dosavadním stanoviskem NAU. Fakulta má své pravomoce, ale musí se pohybovat v rámci daném akreditacemi a stanovisky NAU a MŠMT. Přechod na synchronní výuku samozřejmě neznamená, že vyučující nebudou studentům poskytovat další studijní materiály nebo že s nimi nebudou komunikovat také formami, jež se osvědčily např. v předešlém období. Je na vyučujícím a povaze jeho předmětu, zda a v jaké míře bude studentům uloženo samostudium na základě písemných studijních opor, strukturované a doporučené studijní literatury se stanovenými samostatnými úkoly či jiných studijních materiálů (videa, formy sdíleného obsahu a interakce na sítích, ve virtuálních třídách apod.). Podstatné je, aby byl vyučující během své rozvrhované výuky a během konzultačních hodin dostupný k individuální či skupinové konzultaci prostřednictvím vhodného videokonferenčního systému (MS TEAMS, ZOOM, BBB, MEET). Jak samotná synchronní výuka, tak konzultace slouží k ověřování plnění průběžných úkolů, k zodpovězení dotazů studentů ohledně zaslaných témat, materiálů apod.

 

Proč byla zavedena synchronní on-line výuka, když může být v některých případech vhodnější výuka asynchronní?

Prozatím nám NAU určilo tento rámec, neznamená to ale, že neexistují jiné vhodné metody a formy on-line výuky. Předpokládáme, že každý vyučující – pod gescí garanta a vedoucího katedry – zvolí případné další vhodné doplňky a specifikace tak, aby měli studenti přístup ke studijním materiálům a mohli studovat také samostatně s využitím konzultací a zpětné vazby pedagoga.

 

Může dojít k tomu, že bude prezenční výuka zcela nahrazena on-line výukou?

Ano, může se to stát, a to v případě, že dostaneme takovéto závazné pokyny ze strany MZ nebo MŠMT. Pokud by se potvrdila nákaza COVID-19 u některého ze studentů či zaměstnanců, budeme se řídit pokyny krajských hygieniků, s nimiž je vedení UP ve spojení. Ve spolupráci s nimi se budou případně zavádět karanténní a jiná opatření. Podle sdělení vedení UP je úplné uzavření univerzity nepravděpodobné.

 

Proč mají studenti kombinovaného studia pouze on-line výuku?

Při vyhodnocování situace došlo vedení PdF k závěru, že riziko přenosu a šíření nákazy u studentů kombinovaného studia je nejvyšší. Jde zpravidla o studenty, kteří se pohybují na školách, kteří mnohdy přijíždějí hromadnými prostředky z celé republiky a pak spolu tráví celý den v jedné učebně. Navíc kombinování forem on-line výuky a prezenční výuky by pro ně bylo extrémně obtížné, mimo jiné proto, že dojíždějí a nemají zde zázemí. Mnozí posluchači se na nás průběžně obraceli s tím, že někteří z jejich žáků na školách jsou v karanténě a zda mají na výuku jezdit, když se např. ještě čeká na výsledky testů a mohou být potenciálními přenašeči nákazy. Kombinované studium je i ve svém běžném režimu založeno na samostudiu a kombinaci kontaktních konzultací a distanční výuky (takto je také akreditováno), proto je přechod na on-line režim nejen vhodný, ale také v souladu se stanoviskem NAU a MŠMT.

 

Jak to bude s předměty kombinovaného studia, jejichž převod do on-line podoby není možný?

Vyučující ve spolupráci s garantem studijního programu identifikují výuku, jejíž realizace není možná formou synchronní on-line výuky. Typicky jde o předměty, v nichž je třeba názorná demonstrace nějaké metody nebo postupu, o výcviky, praktické umělecké předměty, exkurze apod. Přehled těchto předmětů je garant studijního programu povinen zaslat proděkanovi pro studium nejpozději do 24. 9. 2020. Na základě toho bude harmonogram výuky těchto předmětů upraven v souladu s vývojem situace. Znamená to, že mohou být např. přesunuty do letního semestru.

 

Proč začínají 1. ročníky dříve než ročníky vyšší?

Rádi bychom předešli mísení velkých skupin, proto se vedení fakulty rozhodlo pro toto opatření. První týden výuky nastoupí studenti 1. ročníků Bc. studia a Mgr. studia (ne NMgr.) a budou mít možnost zorientovat se na fakultě – aniž by se mísili mezi další skupiny. Zahájení výuky v týdnu 21. – 25. 9. 2020 se tedy týká jen „prváků“, ostatní nastoupí o týden později.

 

Proč studenti vyšších ročníků začínají výuku o týden později?

Přednostně jsme chtěli realizovat úvodní kontaktní výuku studentů prvních ročníků. Pro ně je přítomnost na fakultě zvláště důležitá. Potřebují získat vstupní informace a adaptovat se na hybridní formy výuky v tomto semestru. Ve snaze zamezit mísení velkých skupin jsme proto výuku studentů vyšších ročníků posunuli o týden. Vyučující tak také získají více času na to, aby se připravili na on-line výuku a aby případně upravili pokyny pro své studenty.

 

Jak se dozvím podrobnosti ke konání konkrétní výuky?

Vyučující je ve všech případech povinen informovat studenty o způsobu realizace své výuky a o podmínkách udělení absolutoria, a to prostřednictvím hromadného e-mailu ve STAGu nejpozději do 24. 9. 2020. Proto je nutné pravidelně kontrolovat univerzitní e-mail, včetně spamové schránky!

 

Může se stát, že se nějaká přednáška bude odehrávat prezenčně? Nebo jsou úplně všechny přednášky převedeny do módu on-line výuky?

Ano, některé přednášky prezenčního studia (nikoliv studia kombinovaného, jež je celé v módu on-line výuky), se budou konat v prezenční formě. Volba je na garantovi disciplíny. Prezenční výuka se uskuteční ale jen v případě, že počet prezenčně přítomných studentů nepřekročí 50 % kapacity místnosti (a je tedy zajištěn potřebný rozestup přítomných). Pokud by byl počet studentů větší než 30 nebo kapacita místnosti neumožnila potřebný rozestup, pak je možné prezenční výuku realizovat také tak, že se zapsaná skupina rozdělí na dvě poloviny. Ty pak budou vyučovány odděleně (je například možné dělení na sudý a lichý týden, rozdělení do dvou učeben s participací další garantem určené osoby vyučujícího apod.). Toto pravidlo se netýká skupin menších než 30 zapsaných studentů, kdy je možné prezenční výuku realizovat bez ohledu na kapacitu učebny.

 

Jak to bude s praxemi? Co mám dělat, když mě na praxi nechtějí přijmout?

Samozřejmě musíme respektovat pravidla provozu institucí, na nichž studenti konají své praxe. Chystáme plán pro případ, že praxe nebude možné vykonat standardní formou. Koordinátorem pro realizace praktické výuky a odborných praxí je určen Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D., proděkan pro studijní záležitosti. Své náměty, připomínky a dotazy zasílejte na jeho e-mail pavel.neumeister@upol.cz.

 

Jaká opatření k výuce platí pro celoživotní vzdělávání?

Také v této oblasti se řídíme pokyny MŠMT a v souladu s nimi bude výuka v rámci celoživotního vzdělávání probíhat prezenční formou za dodržení nezbytných opatření eliminujících riziko přenosu nákazy.

 

Bylo by možné, aby vyučující někam ukládali studijní materiály nebo nahrané přednášky, které bych třeba kvůli nemoci nebo kolizím nemohl stihnout?

To je zcela v gesci vyučujícího. Například konferenční systém BBB umožňuje ukládání nahraných přednášek a jistě toho mnozí vyučující využijí a budou vám link sdílet. Není to ale povinnost vyučujícího a je třeba dbát na GDPR. Jinak UPOL upřednostňuje využívání Moodle; mnozí vyučující touto či jinou vhodnou formou jistě poskytnou potřebné studijní materiály. Věříme, že vás ve studiu podpoří!

 

Jak je to s nošením roušek na fakultě?

Na základě opatření ministerstva zdravotnictví je od 18. září 2020 povinné nošení roušek ve školách i během výuky, a to počínaje u 2. stupňů základních škol. Povinnost se vztahuje i na střední, vyšší odborné a vysoké školy.

 

Jaké konferenční nebo LMS systémy budou vyučující používat? Co mám dělat, když si nevím rady s jejich požíváním?

Synchronní výuka v režimu on-line videokonferencí bude probíhat zejména na platformách MS TEAMS, ZOOM, BBB nebo MEET. Pokud si nevíte rady, návody k instalaci, obsluze a využívání těchto nástrojů najdete např. na wiki.upol nebo na našem webu: https://www.pdf.upol.cz/student/on-line-vyuka-v-dobe-pandemie/. Pro organizaci výuky předmětu může vyučující využít také systém MOODLE (ten je upřednostňován na UPOL), případně jiný vhodný a dostupný nástroj e-learningu a on-line komunikace. Manuály k MOODLE najdete zde: https://wiki.upol.cz/upwiki/Moodle_UP  Pokud vám vyučující nabídne jiný způsob komunikace a vy si s ním nevíte rady, požádejte pedagoga o instruktáž a podporu. K tomu také samozřejmě mohou sloužit setkání během synchronní výuky a konzultací.

 

Mohu někde najít tipy a doporučení pro on-line komunikaci a studium na fakultě?

Pro studenty máme soubor tipů a doporučení například na této stránce: https://www.pdf.upol.cz/student/on-line-vyuka-v-dobe-pandemie/

 

Slyšel jsem, že místo prezenčních listin se bude během prezenční výuky odevzdávat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Je to pravda? Pokud ano, kde dokument najdu? Musím jej odevzdávat ve všech předmětech a každý týden znovu?

Dokud bude trvat zhoršená epidemiologická situace, namísto podpisu do běžných prezenčních listin budou studenti dokládat svou přítomnost vyplněným a podepsaným Čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. (Ke stažení zde.) S ohledem na ekologickou udržitelnost vytvořilo vedení fakulty vzor hromadného čestného prohlášení, které na každou kontaktní výuku přinese vyučující. Neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění prohlásí studenti podpisem na této listině.

Tato evidence je v souladu s platnou legislativou, technické provedení tohoto úkonu je upraveno metodickým doporučením, jež bylo rozesláno pracovníkům.

 

Co když mi pokyny od vyučujícího nedojdou? Jak se dozvím, co je třeba pro splnění předmětu?

Jak plyne z pokynu děkanky PdF UP, každý vyučující je povinen zveřejnit informace pro studenty o způsobu realizace své výuky (rozšířený sylabus, používané komunikační platformy apod.) a podmínkách udělení absolutoria prostřednictvím hromadného e-mailu ve STAGu, a to nejpozději do 24. 9. 2020. Pokud se tak nestalo, zkontrolujte si nejprve znovu svou e-mailovou schránku (musí jít o váš oficiální e-mail s @upol koncovkou) včetně spamové a hromadné schránky. Pokud k vám informace opravdu nedoputovaly, kontaktujte vyučujícího na jeho e-mail. Občas může dojít třeba k tomu, že se vyučujícímu nezobrazují všichni studenti (typicky u starých zkratek dobíhajících akreditací). Pokud vyučující delší dobu nereaguje, obraťte se na garanta, sekretářku či vedoucího pracoviště, kteří vám jistě pomohou situaci řešit.

 

Co mám dělat, když se cítím nemocen?

Zaměstnancům a studentům se důrazně doporučuje v případě příznaků onemocnění COVID-19 se zdržet přítomnosti v prostorách PdF UP, kontaktovat svého ošetřujícího lékaře a následně dodržovat léčebná opatření uložená ošetřujícím lékařem nebo jiná opatření uložená orgány ochrany veřejného zdraví. Buďte k ostatním ohleduplní!

Jak se mohu se v budovách PdF desinfikovat? Co mám dělat, když si chci přeměřit teplotu?

V každém výukovém patře budov PdF je k dispozici desinfekce. Na vrátnicích budou v případě potřeby k dispozici bezkontaktní teploměry.

Back