Mgr. Tomáš Hubálek, Ph.D.

Foto: Mgr. art. Ondřej Moučka
Středa 13. listopad 2019, 11:56 – Text: katedra společenských věd

Tomáš Hubálek působí na katedře společenských věd PdF UP v Olomouci a specializuje se na oblast etické výchovy, etiky a didaktiky společenských věd. Publikoval také několik studií k problematice genderu či antinomií v edukačním procesu. 

Tomáš Hubálek vystudoval učitelství pedagogiky a základů společenských věd pro střední školy a doktorský studijní program Pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Od počátků svého studia se snažil získávat i praktické zkušenosti v pedagogickém terénu. A začal vskutku od počátku, když nastoupil jako zástup v mateřské škole. „Byla to pro mne i pro děti poněkud překvapivá situace a mnozí mě i po několika týdnech oslovovali jako paní učitelku. Natolik v nich byla zakořeněna představa, že o menší děti se má starat jen žena. Paní ředitelka mi později prozradila, že naposledy v tamější MŠ učil muž na konci šedesátých let minulého století.“ I to byl jeden z impulzů pro to, že se jeho odborný zájem později soustředil na oblast genderu. Své praktické dovednosti měl příležitost rozvíjet postupně na všech typech škol od zmíněné mateřské školy po vyšší odbornou školu, včetně např. školy pro cizince.
V roce 2014 byl přijat na pozici asistenta a od září téhož roku na pozici odborného asistenta na katedru společenských věd PdF UP v Olomouci. Profesně se začal orientovat na teorii etiky a morálky a jejich uplatnění v modelu etické výchovy dle profesora Olivara. Model výchovy k prosociálnosti se stal hlavním inspiračním zdrojem pro zavedení doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova i do RVP ZV. „Tento okamžik vnímám nesmírně pozitivně, neboť se díky tomu nabízí příležitost pro žáky základních škol, aby si uvědomili, že etika se dá aplikovat denně nesčíselněkrát a podporuje vyjma prosociálního chování zejména kritické myšlení a uvědomělé jednání.“ 
V rámci svých aktivit na pracovišti se postupně zapojil do projektové činnosti a za posledních pět let byl – či stále ještě je – spoluřešitelem 15 vědecko-výzkumných projektů, z toho ve čtyřech případech byl řešitelem hlavním. „Zatím patrně nejnáročnější po organizačně-administrativní stránce byl dvouletý projekt Visegradského fondu s názvem Social, Cultural, Ethical and Political Aspects of Migration in the Context of Civic Education. V něm bylo třeba koordinovat práci výzkumných týmů z ČR, SR, Polska a Maďarska a jedním z klíčových výstupů je například anglicky psaná monografie vydaná v Německu.“ 
Aktuálně se i díky projektům Paradigma etické výchovy a etická gramotnost nebo Paradoxy ve vzdělávání v etické a morální výchově podařilo navázat bližší kontakty s několika školskými zařízeními, na kterých se ověřují hypotézy z oblasti etické výchovy. „V tomto případě se tak trochu vracím na začátek svých prvních kroků v praxi, neboť jsme se dohodli na konkrétní spolupráci s jednou mateřskou školou, na které probíhá pilotní ověřování výchozích premis. Velice mne překvapilo, jak pozitivní ohlas u dětí naše setkávání vzbudilo a jak trefně dokáží vyřešit některá etická dilemata, nad kterými se studenti pedagogické fakulty někdy relativně dlouho trápí.“
Do výčtu jeho činností dr. Hubálka bychom mohli mimo jiné doplnit pořádání Letní školy ve Frankfurtu nad Mohanem či stáže na Pädagogische Hochschule Heidelberg pro studenty celé fakulty, mezinárodní odborné konference pro studenty doktorských studijních programů, která v roce 2019 proběhla již po osmé, nebo participaci na popularizačních a jiných přednáškových činnostech, například v rámci univerzity třetího věku. Je členem České asociace pedagogického výzkumu, výkonným redaktorem a zástupcem vedoucího redaktora časopisu Civilia – odborné revue pro didaktiku společenských věd, anebo recenzentem časopisu The European Journal of Social and Behavioural Sciences. Relativně pestrá je i jeho publikační činnost (viz materiály na webových stránkách katedry). 
Sám se také pravidelně mezinárodních akcí účastní. Ať už to jsou vědecké konference, anebo delší vědecko-pedagogické pobyty. Díky programu Erasmus+ mohl přednášet v Banské Bystrici či Las Palmas, v roce 2018 absolvoval měsíční stáž na Univerzitě v Opoli. Další dvě stáže si naplánoval i pro rok 2019 – na Pädagogische Hochschule v Heidelbergu a na Akademii Ignatianum v Krakově. Podle jeho názoru jsou mezinárodní kontakty nesmírně důležité a obohacující nejen v tvůrčí oblasti, ale jsou inspirující i pro jeho vlastní výuku na PdF UP.
Do budoucna by rád získával další zkušenosti ve všech zmíněných oblastech a pomáhal studentům naší fakulty ať už s předáváním poznatků, anebo s vytvářením příležitostí pro všechny, kteří o ně stojí. Dle jeho mínění o sobě mnoho talentovaných studentů zbytečně pochybuje a nechávají si ujít velké šance. Chtěl by se proto více soustředit na práci s našimi studenty a pomáhat jim vyniknout v oblastech, ve kterých jsou šikovní.
 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)