prof. PaedDr. Jiří Luska, CSc.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje
Telefon:
585635257, 585635251
Pracoviště:
Katedra hudební výchovy
Org. jednotka:
Pedagogická fakulta
Adresa:
Univerzitní 3, 5
Místnost:
2.24
Pracovní zařazení:
profesor
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  • Proděkan (1. 2. 1994 – 31. 1. 2000)
  • Člen oborové rady (1. 9. 1996 – )
  • Prorektor (1. 2. 2000 – 31. 1. 2003)
  • Proděkan (1. 2. 2003 – 31. 1. 2006)
  • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 7. 2005 – )
  • Člen oborové rady ( – )
  • Člen VR fakulty ( – )
ČLÁNEK
Luska J. Poznámky k historii a současnosti srovnávací hudební pedagogiky. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Musica. 2006.
Luska J. Vybrané metodologické otázky srovnávací hudební pedagogiky. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Musica. 2006.
DISERTAČNÍ PRÁCE
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Luska J. K metodologickým problémům hudební pedagogiky a jejich genezi. In Steinmetz K., Mazurek J. (Eds.) Hudební kultura ostravského a olomouckého regionu. 2014.
Všetičková G. Classroom Composing in Music Education with Regard to Minimal Music. In Luska J. (Eds.) Interdisciplinary research on the musical culture. Anthology of PhD thesis competition. 2012.
Všetičková G. Minimalismus a kreativní procesy v hudební výchově. In Luska J. (Eds.) Sborník příspěvků z doktorandské konference K současným otázkám interdisciplinárního výzkumu hudební kultury. 2012.
Luska J. Multimediální studijní materiál k diagnostice hudebně psychologických kompetencí. In . (Eds.) Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe V. 2010.
Luska J. Funkce hudby v kontextu hudební pedagogiky. Mezinárodní webový sborník hudební výchovy. 2009.
Luska J. K otázce cítění mezitonálních harmonických vztahů. Inovace v hudební pedagogice a výchově k poctě Lea Kestenberga (1882-1962). 2008.
Luska J. Kognitivní aspekty současného hudebně psychologického a pedagogického výzkumu. Sborník z konference Kontexty edukačných vied v dimenziách informačnej spoločnosti. 2007.
Luska J. Appreciation of consonance and dissonance chords in ontogenetics. Sborník hudebně psychologických studií I. 2006.
Luska J. Development of Harmonic Ability Lines in Ontogenetics. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Musicologica. 2006.
Luska J. Nápěvné rekonstrukce kramářských písní. Sborník přednášek a tezí pilotního kurzu Animátor kulturního dědictví. 2005.
Luska J. Rekatolizační tendence v kramářských duchovních písních 18. století vydaných na Moravě. Sborník přednášek a tezí pilotního kurzu Animátor kulturního dědictví. 2005.
Luska J. Imaginární tóny ve vnímání harmonického pohybu. Živá hudba, 13. sborník Ústavu teorie hudby HAMU. Praha. 2004.
Luska J. K otázce testových úloh ve vztahu k jednotlivým složkám sluchu pro harmonii. Hudební Věda A Výchova 8 - sborník mezinárodní konference. 2000.
Luska J. Princip harmonické inverze a jeho empirické ověřování u studujících středních pedagogických škol. Tradice a perspektivy výchovy a vzdělávání - Česko - polské pedagogické studie 4 - sborník mezin. konference. 2000.
KNIHA - CELEK
Luska J. Vývoj sluchu pro harmonii v ontogenezi. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Musica. 2006.
Luska J. Vývoj sluchu pro harmonii v ontogenezi. Vývoj sluchu pro harmonii v ontogenezi. 2006.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
VEDENÍ PRÁCE
Luska J. Podíl konvencionálních a kognitivních faktorů ve vývoji hudebnosti. Podíl konvencionálních a kognitivních faktorů ve vývoji hudebnosti. 2009.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Jaromír SYNEK PDF Specializace v pedagogice 2008
Veronika RAJTR PAVLOVÁ PDF Specializace v pedagogice 2012
Michaela VANĚČKOVÁ PDF Specializace v pedagogice 2012
Filip KREJČÍ PDF Specializace v pedagogice 2013
Martin VÁVRA PDF Specializace v pedagogice 2013
Lenka KRUŽÍKOVÁ PDF Specializace v pedagogice 2014
Karel DRGÁČ PDF Specializace v pedagogice 2017
Yue LU PDF Specialization in Education 2017
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.