prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585635309
Pracoviště:
Ústav speciálněpedagogických studií
Org. jednotka:
Pedagogická fakulta
Adresa:
Žižkovo nám. 5
Místnost:
2.14
Pracovní zařazení:
profesor
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
 • Člen AS fakulty (12. 5. 2008 – )
 • Člen oborové rady (1. 6. 2014 – )
Vědecká rada
 • Vědecká rada NRZP ČR (člen, 2008–)
Odborná komise
 • Pacientská rada ministra zdravotnictví ČR (člen, 2017–)
Státnicová komise
 • komise pro státní závěrčné zkoušky (člen, 1995–)
 • Komise pro SZZ oboru "Komplexní služby pro zdravotně postižené" (člen, 2008–)
 • Komise pro SZZ oboru Etopedie (předseda, 2008–)
Redakční kruh
 • Noviny zdravotně postižených Můžeš (člen, 1997–2005)
PhD. komise
 • Komise pro státní doktorské zkoušky a pro obhajoby disertačních prací (člen, 2009–)
Jiné komise a orgány
 • Vládní výbor pro zdravotně postižené-komise pro vzdělávání (člen, 2003–)
 • Soukromá základní škola Integra-Správní rada (člen, 2000–)
 • Komise Českého statistického úřadu pro statistická sledování zdravotního postižení (člen, 2004–)
 • Společnost pro mukopolysacharidosu (předseda, 1994–)
ČLÁNEK
Michalík J., Chrastina J., Maštalíř J., Baslerová P. Assistant teachers for pupils with special educational needs in the czech republic – presentation of selected particular research results. Social welfare interdisciplinary approach. 2015.
Michalík J., Voženílek V. Level of Educational Needs for Pupils with Autistic Spectrum Disorders. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2015.
Valenta M., Michalík J., Petrová A., Lečbych M., Slavík J. Возможности арт-терапии в работе с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья. Клиническая и специальная психология. 2014.
Michalík J., Valenta M., Honzík T., Magner M., Zeman J., Hůlková M., Ješina P. Kvalita života osob pečujících o dítě s dědičným metabolickým onemocněním. Česko-slovenská pediatrie. 2012.
Michalík J. Rare Diseases and the Quality of Life of Caregivers. Social welfare interdisciplinary approach. 2012.
MICHALÍK J. Citizens with disability – Crisis of the Welfare State in Europe? Social welfare interdisciplinary approach. 2011.
MICHALÍK J., VALENTA M., Slavík J., PETROVÁ A., Lečbych M. Efficiency of utilization of artefiletic concept in counseling of people caring for children with disabilities. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2011.
MICHALÍK J. Stanovisko k vyhl. č. 116/2011. Učitelské noviny. 2011.
Michalík J. Pregraduální příprava v oblasti sociálně právní a její význam pro výkon profese speciálního pedagoga. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Paedagogica specialis. 2010.
Michalík J., Valenta M., Raver S. Comparison of quality of life perceptions of caregivers of individuals with intellectual disabilities in the United States and the Czech Republic. The Journal of the International Association of Special Education. 2009.
Michalík J. Děti s postižením na základní škole. Učitelské noviny. 2003.
Michalík J. Jeden z otazníků školské integrace. Rodina a škola. 2002.
Michalík J. Nejednoznačný obraz integrace. Učitelské noviny. 2002.
Michalík J. Školská integrace v Itálii. Speciální pedagogika. 2002.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Michalík J., Chrastina J., Maštalíř J., Hrubešová I., Silberová A. Communicating an unfavourable medical diagnosis of a child and the impact on the quality of life of caregivers. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018. 2018.
Silberová A., Michalík J., Hrubešová I., Karunová H., Pospíšilová I. Factors that affect the relationship in the family that takes care of a child with disability: pilot study. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018. 2018.
Michalík J., Chrastina J., Maštalíř J. Je u nás inkluze inkluzí? Inkluzívne prístupy v edukácii detí a žiakov. 2018.
Pospíšilová I., Hrubešová I., Michalík J., Karunová H., Šajdlerová M. Quality of working life of deaf people. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018. 2018.
Růžička M., Langer J., Finková D., Baslerová P., Kozáková Z., Horváthová I., Michalík J. The attitudes and opinions of the teaching staff concerning inclusion in the Czech Republic. INTED2018 Proceedings. 2018.
Baslerová P., Růžička M., Michalík J. The attitudes and opinions of the teaching staff concerning inlusion in the Czech republic: readiness for children with various types of impairment. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference. 2018.
Karunová H., Michalík J., Pospíšilová I., Silberová A., Vachalová V. The holistic dimension of the quality of life in students with visual impairment at the university. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018. 2018.
Michalík J. Attitudes of Educational Professionals to the Implementation of Support Measures in the Context of Inclusive Education. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2016.
Michalík J., Voženílek V. Assessment of the Degree of the Profundity of Special Educational Needs. Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientific Conference. 2015.
Michalík J. Post-ústavní deinstitucionalizace a inkluzívní desegregace. Perspektivy speciální pedagogiky - potřeby, možnosti a výzvy. 2015.
Michalík J., Voženílek V. Assesment of the degree of the profundity of special educational needs. Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientifical Conference. 2014.
Voženílek V., Michalík J., Vondráková A., Brychtová A. Mapping and Visualisation of Activities in Special Education. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2014.
Michalík J., Voženílek V. Organizational and Territorial Model of Identification of Special Educational Needs in the Czech Republic. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2014.
Voženílek V., Michalík J., Brychtová A., Vondráková A. Spatial distribution of special education for vision impaired people. In . (Eds.) Society, Integration, Education, Proceedings of the International Scientifical Conference. 2014.
Michalík J., Langer J. The quality of undergraduate and postgraduate training of a teaching assistant. In . (Eds.) Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientifical Conference. 2014.
Michalík J. Možnosti studia speciální pedagogiky v České republice. Sborník z konference k projektu "Inovace propedeutických disciplín pro studijní obory se speciální pedagogikou". 2013.
Tomalová P., Michalík J. Profesijná identita pracovníkov pomáhajúcich profesií. Študent na ceste k praxi II. 2013.
Tomalová P., Michalík J. Vliv pracovníků školských poradenských zařízení na možnosti inkluzivního vzdělávání dětí, žáků a studentů se specifickými potřebami. Sborník příspěvků XXI. celostátní konference ČAPV Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. 2013.
Michalík J., Tomalová P. Kvalita života osob pečujících o člena rodiny se vzácným onemocněním. Speciální a inkluzivní vzdělávání a role speciální pedagogiky. 2012.
Tomalová P., Michalík J. Výběrové informace z výzkumu kvality života osob pečujících dlouhodobě o člena rodiny s těžkým zdravotním postižením - rodiče pečující o dítě s těžkým zdravotním postižením - zjištění a otazníky. Sborník příspěvků z konferencí Ústavu pedagogických a psychologických věd a Dětského centra Čtyřlístek z let 2008-2010. 2012.
Michalík J. Kvalita života osob pečujících o člena rodiny jako zásadní předpoklad kvality této péče. In Haburajová-Ilavská L. (Eds.) Dni sociálnej práce a interra 8. 2010.
Dočkalová R., Michalík J. Problémy v poskytování dávek sociální péče pro občany se zdravotním postižením v České republice. In Haburajová-Ilavská L. (Eds.) Dni sociálnej práce a interra 8. 2010.
Michalík J., Tomalová P. Výběrové informace z výzkumu kvality života osob pečujících dlouhodobě o člena rodiny s těžkým zdravotním postižením. In . (Eds.) Mámo, táto kde jsi aneb rodičovství jako výzva. 2010.
Michalík J. Dávky sociální péče pro občany se zdravotním postižením. X. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a V. mezinárodní dramaterapeutická konference. 2009.
Michalík J., Jeřábková K. A new type of counselling service in the Czech REpublic and its educational aspects. Sborník příspěvků mezinárodní konference Adult Education - Field for Inclusion and multiculturar understanding. 2008.
Michalík J. Nová právní úprava vzdělávání a sociálních služeb a její dopad ve speciálně pedagogické praxi. IX. mezinárodní konference. Speciální pedagogika ve světle legislativních změn a IV. mezinárodní dramaterapeutická konference. 2008.
Michalík J. Vztah právních norem a pedagogické situace - dopady do praxe školského managementu. Školský manažment v nových spoločenských podmienkach. 2008.
Michalík J., .. Holokaust zdravotně postižených. Sborník IV. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. 2004.
Michalík J. Některé "nové" právní aspekty tzv. šikany. Sborník příspěvků 1. celostátní konference Školní šikanování. 2004.
Michalík J. Nedostatky v současném systému poradenství pro osoby se specifickými vzdělávacími potřebami a návrh možného pojetí právní úpravy. Sborník II. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. 2002.
Michalík J. Několik poznámek k současnému systému protidrogové prevence v resortu školství. Sborník referátů z celostátní konference Prevence sociálně patologických jevů. 2002.
Michalík J. Práva zdravotně postižených. Zpráva o stavu lidských práv v České republice v r. 2001. 2002.
Michalík J. Právní úprava postavení zdravotně postižených v systému školství a sociálního zabezpečení, náměty Lege Ferenda. Socialia 2001 - Sociální práce a ostatní společenskověední disciplíny. 2002.
Michalík J. Právní výchova jako důležitá součást pregraduální a postgraduální přípravy učitelů. Profesní růst učitele (Sborník příspěvků z 10. konference ČPdS). 2002.
KNIHA - CELEK
Michalík J., Hrubešová I., Pospíšilová I., Karunová H., Silberová A., Haiclová Z., Majkusová E., Vachalová V. Kvalita života osob pečujících a osob se zdravotním postižením – výzkumná šetření 2018. 2018.
Valenta M., Michalík J., Müller O., Kozáková Z., Svoboda P., Petrová A. Mentální postižení. In Valenta M. (Eds.) 2018.
Michalík J., Baslerová P., Růžička M., Langer J., Finková D., Chrastina J., Kršková M., Hrubešová I., Maštalíř J., Pastieriková L., Pospíšilová I., Kozáková Z., Houšková T., Bohanesová A., Mužná V., Vojtová S., Hiršová A., Kubecová S., Vítková S., Pavlíčková V. Postoje pedagogických pracovníků k vybraným aspektům společného vzdělávání. 2018.
Tomalová P., Maštalíř J., Dupalová P., Michalík J., Houserová J., Hrubešová I., Rygalová I., Kolářová H. Co je dobré vědět? ... při péči o nemocné dítě... In Strašáková V., Kulhánek J. (Eds.) 2017.
Langer J., Horváthová I., Hubištová M., Kasáčková J., Kozáková Z., Krahulcová K., Matelová Z., Michalík J., Moučková M., Pastieriková L., Těthalová L., Švecová V., Vlková P. Pedagogičtí pracovníci jako klíčový faktor inkluzivního vzdělávání. 2016.
Valenta M., Hutyrová M., Kysučan J., Langer J., Ludíková L., Michalík J., Mlčáková R., Müller O., Polínek M., Potměšil M., Svoboda P., Vítková M. Slovník speciální pedagogiky. 2015.
Finková D., Langer J., Michalík J., Kozáková Z., Hutyrová M., Regec V., Pastieriková L., Joklíková H., Horváthová I., Křížkovská P., Hubištová M., Švecová V., Kasáčková J. Determinanty inkluze osob se zdravotním postižením. 2014.
Voženílek V., Michalík J., Brychtová A., Vondráková A. Atlas činnosti speciálně pedagogických center v ČR. 2013.
Jeřábková K., Michalík J., Müller O., Kučerová A. Komplexní péče o jedince s postižením či znevýhodněním. 2013.
Chrásková M., Krušinský R., Michalík J. Metodologické aspekty tvorby závěrečné práce. 2013.
Valenta M., Müller O., Vítková M., Michalík J., Kozáková Z., Jurkovičová P., Dosedlová J., Strnadová I., Mužáková M. Psychopedie. 2013.
Michalík J., Horáková J., Čadová E., Hanák P., Potměšil M., Vrbová R. Speciálně pedagogické centrum. 2013.
Langer J., Hanáková A., Kantor J., Růžičková V., Michalík J. Technické pomůcky pro osoby se zdravotním postižením. 2013.
Jeřábková K., Michalík J., Müller O., Valenta M., Hanáková A., Jurkovičová P., Kučerová A. Úvod do speciální pedagogiky. 2013.
Michalík J. Základy práva. 2013.
Jeřábková K., Michalík J., Stejskalová K., Tomalová P. Základy speciální pedagogiky pro speciální pedagogy. 2013.
Křížkovská P., Tomalová P., Maštalíř J., Müller O., Michalík J. Inkluzivní přístupy k dospělým osobám s mentálním postižením v pozdní dospělosti. 2012.
Valenta M., Michalík J., Potměšil M., Baslerová P., Petrová A., Lečbych M., Svoboda P. Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb - Diagnostické domény pro žáky s mentálním postižením. 2012.
Valenta M., Michalík J., Svoboda P., Müller O., Petrová A., Lečbych M., Baslerová P., Doleželová B., Jarmarová J., Kulíšková O., Navrátilová M., Petráš P., Petrášová J., Procházka M., Stupňánková E. Mentální postižení v pedagogickém, psychologickém a sociálně-právním kontextu. 2012.
Valenta M., Petráš P., Michalík J., Čadová E. Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s mentálním postižením. 2012.
Vrbová R., Čadová E., Jehličková J., Michalík J., Mlčáková R., Šarounová J. Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s narušenou komunikační schopností. 2012.
Valenta M., Petráš P., Michalík J., Hanák P. Metodika práce se žákem s mentálním postižením. 2012.
Vrbová R., Hanák P., Grebeníčková L., Hanyková P., Hradilová L., Jehličková J., Michalík J., Mlčáková R., Šišková J. Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností. 2012.
Michalík J., Vítková M., Lechta V., Květoňová L., Bartoňová M., Lopúchová J., Hájková V., Pešat P., Vitásková K., Strnadová I., Žovinec E., Nováková Z., Bízová N., Seifert M. Pohledy na inkluzivní vzdělávání zdravotně postižených. 2012.
MICHALÍK J., VALENTA M., Slavík J., PETROVÁ A., Lečbych M., CHRÁSKA M., KUČERA P., Pospíšil J. Kvalita života osob pečujících o člena rodiny s těžkým zdravotním postižením. 2011.
MICHALÍK J., HANÁK P., Čadová E., POTMĚŠIL M., Vrbová R., Horáková J. Speciálně pedagogické centrum. 2011.
LUDÍKOVÁ L., MICHALÍK J., NOVÁK B., ŘEŘICHOVÁ V., VALENTA M. Výstupy edukace žáků se speciálními potřebami ve vazbě na jejich pracovní uplatnění. 2011.
MICHALÍK J., Krhutová L., MLČÁKOVÁ R., POTMĚŠIL M., Novosad L., VALENTA M. Zdravotní postižení a pomáhající profese. 2011.
Michalík J. Malý právní průvodce pečujících. Malý právní průvodce pečujících. 2010.
MICHALÍK J., ZEMAN J. Mukopolysacharidosa. 2010.
Ludíková L., Kozáková Z., Michalík J., Novák B., Řeřichová V., Valenta J., Valenta M. Specifika edukace žáků se speciálními potřebami s přesahem do sféry pracovního uplatnění. 2010.
Michalík J. Poradenství pro uživatele sociálních služeb. Poradenství pro uživatele sociálních služeb. 2009.
Michalík J. Poradenství pro uživatele sociálních služeb. Poradenství pro uživatele sociálních služeb. 2009.
Michalík J. Poradenství uživatelům sociálních služeb. Poradenství uživatelům sociálních služeb. 2008.
Michalík J. Smluvní vztahy v sociálních službách. Smluvní vztahy v sociálních službách. 2008.
Michalík J. Metodika přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Metodika přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. 2007.
Michalík J. Poradenství pro uživatele sociálních služeb. Poradenství pro uživatele sociálních služeb. 2007.
Michalík J. Právo a etika v péči o nemocné a postižené (nad zákonem o sociálních službách). Právo a etika v péči o nemocné a postižené (nad zákonem o sociálních službách). 2007.
Michalík J., Jesenská J. Standardy kvality odborného poradenství uživatelům sociálních služeb. Standardy kvality odborného poradenství uživatelům sociálních služeb. 2007.
Michalík J. Vybrané kapitoly z práva pro sociální pracovníky pedagogicko psychologických poraden. Vybrané kapitoly z práva pro sociální pracovníky pedagogicko psychologických poraden. 2007.
Michalík J. Vybrané kapitoly z práva pro sociální pracovníky středisek výchovné péče. Vybrané kapitoly z práva pro sociální pracovníky středisek výchovné péče. 2007.
Michalík J., Renotiérová M., Valenta M. Speciální pedagogika. Speciální pedagogika 1. 2006.
Valenta M., Michalík J. Speciální pedagogika VII. Speciální pedagogika VII. 2006.
Michalík J. Legislativa handicapovaných. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2002.
Michalík J. Škola pro všechny aneb integrace je když... Škola pro všechny aneb integrace je když... 2002.
KAPITOLA V KNIZE
Michalík J., Kočová H. Kvalita života osob pečujících o člena rodiny se vzácným onemocněním. Svalová atrofie v souvislostech. 2017.
Voženílek V., Brychtová A., Vondráková A., Michalík J. Atlas of Special Educational Centres in the Czech Republic. Service-Oriented Mapping 2012. 2012.
Michalík J., Valenta M., Potměšil M., Baslerová P. Metodika práce s Katalogem míry posuzování speciálních vzdělávacích potřeb. Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb - Diagnostické domény pro žáky s poruchami autistického spektra. 2012.
Michalík J. Společnost a zdravotně postižení. Osoby se zdravotním postižením - speciálně pedagogické aspekty komunikace. 2012.
MICHALÍK J. Sociálněprávní disciplíny a jejich význam v pregraduální přípravě pedagogů. Pregraduální příprava učitelů primární a preprimární školy v kontextu kurikulární reformy. 2011.
LUDÍKOVÁ L., MICHALÍK J., VALENTA M. Výzkum výstupních kompetencí absolventů základních škol se speciálními potřebami. Pedagogické aspekty diagnostiky a poradenstva v teórii a praxi špeciálnej pedagogiky. 2011.
Potměšil M. Osoby se zdravotním postižením - speciálněpedagogické aspekty komunikace. In Michalík J. (Eds.) Osoby se zdravotním postižením - speciálněpedagogické aspekty komunikace. 2010.
Michalík J., Růžičková V. Erfahrungen mit der neuen schulischen Legislative im Bereich der integrierten Ausbildung der Schüler mit besonderen Bedürfnissen. Integration im vierten Jarzent. Bilanz und Perspektiven. 2009.
Michalík J. Nový systém sociálních služeb - rizika a příležitosti. Příručka sociálního pracovníka. 2008.
Michalík J. Proces transformace ve speciální pedagogice. Speciální pedagogika. 2004.
Michalík J. Současný stav školské integrace v ČR. Speciální pedagogika. 2004.
Michalík J. Obecné podmínky školské integrace v České republice. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole. 2001.
ABSTRAKT
MICHALÍK J., VALENTA M., Slavík J., PETROVÁ A., LEČBYCH M. Efficiency of utilization of artefiletic concept in counseling practice of people caring for children with disabilities. In . (Eds.) ICEEPSY 2011. 2011.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Michalík J., Tomalová P. Společnost a pečující osoby. 2014.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Michalík J., Langer J., Křížkovská P., Švecová V. Pregraduální systém přípravy asistentů pedagoga. Prohuman. 2014.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
VEDENÍ PRÁCE
Michalík J. Kvalita života rodiny s těžce zdravotně postiženým členem. Kvalita života rodiny s těžce zdravotně postiženým členem. 2009.
Michalík J. Nový systém sociálních služeb. Bakalářská práce. 2009.
ZPRÁVA
Valenta M., Michalík J., Petrášová J., Balabánová H., Hloušek V., Lečbych M., Procházka M. Analýza diagnostických nástrojů užívaných vůči žákům ze sociokulturně znevýhodněného prostředí s přihlédnutím k romským dětem, žákyním a žákům. Analýza diagnostických nástrojů užívaných vůči žákům ze sociokulturně znevýhodněného prostředí s přihlédnutím k romským dětem, žákyním a žákům. 2009.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Zdeňka KOZÁKOVÁ PDF Speciální pedagogika 2006
Michal RŮŽIČKA PDF Speciální pedagogika 2006
Miroslav PILÁT PDF Speciální pedagogika 2009
Petra TOMALOVÁ PDF Speciální pedagogika 2016
Pavlína BASLEROVÁ PDF Speciální pedagogika 2017
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.