Doc. PhDr. Irena Plevová, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje
Telefon:
585635210
Pracoviště:
Katedra psychologie a patopsychologie
Org. jednotka:
Pedagogická fakulta
Adresa:
Žižkovo nám. 5
Místnost:
4.37
Pracovní zařazení:
docent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
Vědecká rada
  • Vědecká rada PdF UP (člen, 2018–)
Oborová rada
  • Pedagogická psychologie (člen, 2011–)
PhD. komise
  • Ústav pedagogiky a sociálních studií, PdF UP (člen, 2009–)
  • Ústav speciálně pedagogických studií PdF UP (člen, 2009–)
Jiné komise a orgány
  • Člen odborného týmu Vysokoškolské psychologieké poradny (poradce, 2011–)
  • Akademický senát PdF UP Olomouc. (člen, 2017–)
  • Závěrečná komise pro studium výchovného poradenství na PdF UP (člen, 2011–)
  • Asociace vysokoškolských poradců (člen, 2009–---)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Křeménková L., Plevová I. Současná migrační krize a migranti očima občanů ČR. 2016. (PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER)
ČLÁNEK
Dankulincová Veselská Z., Jirásek I., Veselský P., Jirásková M., Plevová I., Tavel P., Madarasová Gecková A. Spirituality but not religiosity is associated with better health and higher life satisfaction among adolescents. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2018.
Jirásek I., Plevová I., Jirásková M., Dvořáčková A. Experiential and outdoor education: the participant experience shared through mind maps. Studies in Continuing Education. 2016.
Homolková V., Plevová I. Jak na vzdělávání nadaných dětí v předmětu matematika. Klinická psychologie a osobnost. 2013.
Křeménková L., Petrová A., Plevová I., Dařílek P., Pugnerová M. Školní zralost a připravenost v kontextu pohlavních rozdílů. Magister : refexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu. 2013.
PLEVOVÁ I., PUGNEROVÁ M. Dělba práce v české rodině. e-Pedagogium (print). 2009.
PLEVOVÁ I., KUSÁK P. Etika vo vzťahu učiteľa k žiakovi: teória a skutočnosť. Naša škola. 2008.
Plevová I., Kusák P. Etika ve vztahu učitele k žákovi: teorie a skutečnost. e-Pedagogium (print). 2006.
Kusák P., Plevová I. Etika ve vztahu učitele k žákovi: teorie a skutečnost. e-Pedagogium (print). 2006.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Pugnerová M., Plevová I., Křeménková L. Psychological Aspects of Burnout Syndrome in the Helping Professions. In Gómez Chova L. (Eds.) INTED2019 Proceedings. 2019.
Pugnerová M., Plevová I., Křeménková L. PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF BURNOUT SYNDROME IN THE HELPING PROFESSIONS. In Chova L., Martínez A., Torres IC. (Eds.) 2019.
Křeménková L., Plevová I. The Relationship between Social Competences and Coping Strategies in Czech University Students. In Bekirogullari Z., Minas M., Thambusamy R. (Eds.) The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2019.
Pugnerová M., Křeménková L., Plevová I. Academic Achievement among University Students in the Context of Organizational and Social Aspects of Study. In Titrek O. (Eds.) ICLEL 18 Conference Proceeding Book. 2018.
Křeménková L., Zouharová M., Plevová I. Differences in the use of Coping Strategies Among University Students of Teacher Training Courses. In Títrek O. (Eds.) ICLEL 18 Conference Proceeding Book. 2018.
Plevová I., Křeménková L., Pugnerová M. Social competences in pre-service teachers in the context of selected personality traits. In Osman T. (Eds.) ICLEL 18 Conference Proceeding Book. 2018.
Plevová I., Křeménková L., Pugnerová M. Social Competences of University Students in Relation to Personality Characteristics and Forms of Study. In Chova LG. (Eds.) ICERI2018 Proceedings. 2018.
Plevová I., Pugnerová M., Kvintová J. A Qualitative Analysis of the Attitudes of University Students to University Teachers. In . (Eds.) ICERI2017 Proceedings. 2017.
Zouharová M., Plevová I., Chrásková M. Coping Strategies and Meaning of Life among Czech Adolescent Students. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences. 2017.
Pugnerová M., Plevová I., Petrová A. Genderové role a dělba práce v české rodině. In Mareš J. (Eds.) 24. celostátní konference Sekce Psychologie zdraví ČMPS s mezinárodní účastí. 2017.
Zouharová M., Plevová I., Chrásková M. Vnímání zátěže adolescenty. Evropské pedagogické fórum 2017: Koncepce vzdělávání a psychologie. 2017.
Šmelová E., Petrová A., Plevová I., Ludíková L., Souralová E. Inclusive education in the conditions of Czech schools. SGEM2015 Conference Proceedings. 2015.
Šmelová E., Petrová A., Ludíková L., Plevová I., Souralová E. Specifics of Education of pupils with special educational needs in the mainstream of Education in the Czech Republic. Proceedings of IAC-TLEl 2015 in Vinna. 2015.
Homolková V., Plevová I. Edukace nadaných žáků. In . (Eds.) Mezinárodní vědecká konference: sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství IX. 2014.
Petrová A., Plevová I., Dařílek P. Rizika užívání sociálních sítí u dětí na základní škole. Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství IX. 2014.
Homolková V., Plevová I. Pedagogicko-psychologické aspekty nadaných dětí. Recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborých asistentů QUAERE 2013. 2013.
Urbanovská E., Plevová I. Vybrané aspekty psychické zátěže v pomáhajících profesích. In Kopecký M. (Eds.) Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví. 2013.
ŠMELOVÁ E., PETROVÁ A., PLEVOVÁ I. Pedagogical- psychological aspects of school readiness un the Czech Republic''s conditions. In . (Eds.) School, education and learning for the future. 2011.
Šmelová E., Plevová I., Petrová A. SCHOOL READINESS IN THE CONTEXT OF THE PRESCHOOL. Sapere Aude 2011- evropské a české vzdělávání. 2011.
PETROVÁ A., PLEVOVÁ I., ŠMELOVÁ E. Pedagogicko psychologické aspekty připravenosti dětí pro vstup do školy. Kam směřuje současný pedagogický výzkum. 2010.
Šmelová E., Petrová A., Plevová I. Pedagogicko-psychologické aspekty připravenosti dětí pro vstup do školy. Kam směřuje současný pedagogický výzkum? Sborník příspěvků XVIII. celostátní konference ČAPV. 2010.
PLEVOVÁ I., PUGNEROVÁ M. Psychogenní patogenie ve škole aneb jak lze poškodit žáka. Etika ve vědách o výchově. 2010.
Plevová I. Faktor "subjektivní důležitosti" v kauzálních atribucích u vysokoškolských studentů. Aktuálne otázky pedagogiky a psychológie III. 2008.
Plevová I., Pugnerová M. Mužská a ženská role v české rodině. Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství IV. 2008.
Plevová I., Pugnerová M., Křivánková J. Vysokoškolský učitel očima studentů. Aktuální otázky pedagogiky a psychologie III. 2008.
Plevová I. Faktor "subjektivní důležitosti" v kauzálních atribucích u vysokoškolských studentů. Aktuální otázky pedagogiky a psychologie III. 2007.
Plevová I. Vliv některých osobnostních charakteristik na vysuzování příčin prožívání a chování. Člověk, výchova,školství, společnost, vzdělání. 2007.
Plevová I. Výkonová motivace a sebevědomí u vysokoškolských studentů. Současné integrující přístupy k pojetí člověka. 2007.
Plevová I., Urbanovská E. Je škola pro děti zátěží? Psychológia v škole. 2005.
Plevová I., Urbanovská E. Vliv některých osobnostních proměnných na prožívání psychické zátěže ve školním prostředí. Antropologicko-psychologická charakteristika populace v moravském regionu. 2004.
Plevová I. Výuka psychoterapie na pedagogické fakultě. Evalvácia v edukačnom procese vysokých škol a problémy výučby pedagogicko-psychologických disciplín v edukácii budúcich učitělov. Sborník příspěvků. 2004.
Plevová I., Urbanovská E. Zátěžové situace a škola. Aktuální otázky psychologie učitele. 2004.
Plevová I., Urbanovská E. Psychická zátěž u dětí a mládeže ve školním prostředí I. Sborník referátů z antropologické konference "Vědy o člověku na prahu 3. tisíciletí". 2002.
KNIHA - CELEK
Šmelová E., Souralová E., Petrová A., Ludíková L., Plevová I., Pastieriková L., Regec V., Vavrdová A., Langer J., Provázková Stolinská D., Kozáková Z., Rašková M., Miklánková L., Fasnerová M., Petrová J. Social aspects of elementary school inclusion in the context of international research. 2017.
Šmelová E., Souralová E., Petrová A., Ludíková L., Plevová I., Pastieriková L., Regec V., Vavrdová A., Langer J., Petrová J., Provázková Stolinská D., Suchánková E., Hrbáčková K., Kozáková Z., Miklánková L., Fasnerová M. Společenské aspekty inkluze. 2017.
Plevová I. Základy psychoterapie. 2013.
Plevová I., Petrová A. Obecná psychologie. 2012.
Šmelová E., Petrová A., Souralová E., Plevová I., Ludíková L., Dařílek P., Křeménková L., Pugnerová M. Pre-school education in the context of curriculum. 2012.
Petrová A., Dařílek P., Holásková K., Konečný J., Křeménková L., Kusák P., Plevová I., Pugnerová M., Škobrtal P., Tichá I., Urbanovská E. Vybrané kapitoly z psychologie. Vybrané kapitoly z psychologie. 2009.
Petrová A., Dařílek P., Holásková K., Konečný J., Křeménková L., Kusák P., Plevová I., Pugnerová M., Škobrtal P., Tichá I., Urbanovská E. Význam psychologie v životě člověka. Význam psychologie v životě člověka. 2009.
PLEVOVÁ I. Kauzální atribuce aneb jak pátráme po příčinách životních událostí. Kauzální atribuce aneb jak pátráme po příčinách životních událostí. 2007.
Petrová A., Plevová I. Kapitoly z obecné psychologie I. Kapitoly z obecné psychologie I. 2004.
KAPITOLA V KNIZE
PETROVÁ A., PLEVOVÁ I., DAŘÍLEK P., PUGNEROVÁ M., KŘEMÉNKOVÁ L. Psychologické aspekty školní připravenosti. Žiak v kontexte psychológie a pedagogiky. 2011.
PETROVÁ A., PLEVOVÁ I., ŠMELOVÁ E. Využítí pedagogicko-psychologické diagnostiky před vstupem dítěte do školy. Pregraduální příprava učitelů primární školy v kontextu kurikulární reformy. 2011.
PLEVOVÁ I. Nezaměstnanost. Človek v spoločnosti. 2008.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Plevová I. Antistresový trénink. 2014.
Plevová I. Nezaměstnanost jako psychologický problém. Habilitační řízení. 2009.
Plevová I. Uneployment - actual problems. Přednáška pro studenty z Valdosta State University. 2009.
Plevová I. Nezaměstnanost. Výuka amerických studentů na PdF UP. 2008.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Hřivnová M., Rašková M., Opletalová A., Plevová I., Slaná Reissmannová J., Nejedlá M. Den zdraví na Pedagogické fakultě. 2018.
Hřivnová M., Rašková M., Plevová I., Opletalová A., Růžička M., Slaná Reissmannová J., Nejedlá M. Vánoce a zdraví 2018. 2018.
Hřivnová M., Rašková M., Hrubá K., Chrásková M., Nejedlá M., Plevová I., Reissmannová J., Procházková L. Den zdraví na Pedagogické fakultě. 2016.
Hřivnová M., Chrásková M., Machowská V., Rašková M., Plevová I., Reissmannová J. Den zdraví na Pedagogické fakultě. 2015.
Hřivnová M., Majerová J., Tomanová J., Chrásková M., Machowská V., Rašková M., Plevová I., Nejedlá M., Reissmannová J., Procházková L. Vánoce a zdraví 2014. 2014.
Hřivnová M., Machowská V., Rašková M., Kopecký K., Plevová I., Pugnerová M., Reissmannová J., Nejedlá M., Majerová J., Chrásková M., Tomanová J. Vánoce a zdraví 2013. 2013.
Tichá I., Šmelová E., Petrová A., Plevová I., Dařílek P., Urbanovská E., Holásková K., Pugnerová M., Křeménková L., Kvintová J. Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství VIII. 2012.
Petrová A., Plevová I., Křeménková L., Dařílek P., Pugnerová M. Kritická analýza a diskuze průběžných výsledků výzkumu školní zralosti a připravenosti I. 2012.
Petrová A., Plevová I., Dařílek P., Křeménková L., Pugnerová M. Kritická analýza a diskuze průběžných výsledků výzkumu školní zralosti a připravenosti II. 2012.
Petrová A., Křeménková L., Plevová I., Dařílek P., Pugnerová M., Šmelová E. Kritická analýza a diskuze závěrečných výsledků výzkumu školní zralosti a připravenosti I. 2012.
Petrová A., Křeménková L., Plevová I., Pugnerová M., Dařílek P. Kritická analýza a diskuze závěrečných výsledků výzkumu školní zralosti a připravenosti II. 2012.
Plevová I., Fasnerová M. Muzikoterapie pro předškoláky. 2012.
Hřivnová M., Machowská V., Rašková M., Pugnerová M., Plevová I., Reissmannová J. Vánoce a zdraví 2012. 2012.
Plevová I., Pugnerová M., Petrová A., Urbanovská E., Škobrtal P. Aktuální otázky otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství V. 2009.
RECENZE
Plevová I. Aspekty čtenářství žáků elementárního ročníku základní školy. Aspekty čtenářství žáků elementárního ročníku zákjladní školy. 2017.
Plevová I. Psychológia osobnosti pre učiteľov. Psychológia osobnosti pre učiteľov. 2013.
PLEVOVÁ I. Životná zmysluplnosť ako prediktor subjektívnej pohody adolescentov - Lucia Pašková. Životná zmysluplnosť ako prediktor subjektívnej pohody adolescentov. 2011.
Plevová I. Projekt close-to. e-Pedagogium (online). 2010.
Plevová I. Puberta, sebehodnocení a fyzické já. Empirie 1/2010. 2010.
Plevová I. Výkonová motivácia v tradičnej a alternativnej škole. PaedDr. Lucia Pašková, PhD. - vědecká monografie. 2010.
Plevová I. Vývinová psychológia. doc.PhDr. Jitka Oravcová, PhD. - vysokoškolská učebnice. 2010.
Plevová I. Vývinová psychológia. Vývinová psychológia - vysokoškolská učebnice. 2010.
Plevová I. Psychologické aspekty reality show. Psychologické aspekty reality show. 2009.
Plevová I. Profesionální orientace. Profesionální orientace. 2006.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Plevová I. Vzdělávání mimořádně nadaných žáků. Oponentský posudek disertační práce. 2013.
PLEVOVÁ I. Anxieta a tvorivosť učiteľov. e-Pedagogium (print). 2011.
Plevová I. Janečková Klára: Motivace k umělecké tvorbě. Oponentský posudek rigorózní práce. 2009.
PROJEKT
Pugnerová M., Petrová A., Dařílek P., Plevová I., Křeménková L., Urbanovská E. Vybrané aspekty diagnostiky úspěšnosti žáků v 1. ročníku základní školy. Grantová agentura České republiky. 2014.
Urbanovská E., Petrová A., Plevová I., Křeménková L., Pugnerová M., Dařílek P., Kvintová J., Šmelová E., Petrová J., Fasnerová M. Psychické předpoklady dětí pro zvládání nároků v prvním roce povinné školní docházky v kontextu školních odkladů prizmatem cross-section výzkumu. Grantová agentura ČR. 2013.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.