Doc. RNDr. JIŘÍ ZIMÁK, CSc.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585635186

Katedra biologie

Pedagogická fakulta

Purkrabská 2, 4

3.11

docent

ČLÁNEK
Zimák J., Hysek L. Ilmenitit z krupníkového tělesa na Smrčině u Sobotína. Acta Musei Moraviae. Scientiae Geologicae. 2022.
Ulrych J., Ackerman L., Balogh K., Hegner E., Jelínek E., Pecskay Z., Přichystal A., Upton BG., Zimák J., Foltýnová R. Plio-Pleistocene basanitic and melilititic series of the Bohemian Massif: K-Ar ages, major/trace element and Sr-Nd isotopic data. Chemie der Erde - Geochemistry. 2013.
Zimák J. Přirozená radioaktivita kulmských sedimentů na východním okraji Českého masivu. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 2012.
Zimák J. Uran v karbonátových horninách východního okraje Českého masivu. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 2012.
Zimák J., Jůzková V. Přirozená radioaktivita magmatických a metamorfovaných hornin národního parku Podyjí. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 2011.
Zimák J., Nepejchal M. Zlato z dolu Marie pomocná III ve zlatohorském rudním revíru. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 2011.
Zimák J. Mineralogie železných rud na historickém ložisku Horní Hoštice v Rychlebských horách (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea. 2008.
Zimák J., Kropáč K. Mineralogy of metamanganolites in BIF of the Desná group. Mineralogia Polonica. 2006.
Zimák J., Novotný P., Dobeš P. Hydrothermal mineralization at Domašov nad Bystřicí in the Nízký Jeseník Uplands. Bulletin of Geosciences. 2005.
Dolníček Z., Zimák J. Nová mikrotermometrie fluidních inkluzí na katedře geologie PřF UP v Olomouci. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 2005.
Zimák J., Štelcl J. Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních Na Pomezí u Jeseníku. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 2004.
Faimon J., Štelcl J., Kubešová S., Zimák J. Environmentally acceptable effect of hydrogen peroxide on cave "lamp-flora", calceite speleothems and limestones. Environmental Pollution. 2003.
Dolníček Z., Zimák J., Slobodník M., Malý K. Mineralogy and Formation condition of the four types of hydrotermal mineralization from the quarry in Hrubá Voda (Moravo-Silesian Culm). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geologica. 2003.
Hlaváč J., Zelinka J., Štelcl J., Zimák J. Prirodzená rádioaktivita vápencov v Dobšinskej l´adovej jaskyni. Aragonit. 2003.
Zimák J., Štelcl J., Zelinka J., Hlaváč J. Přirozená radioaktivita horninového prostředí Belianské jeskyně. Aragonit. 2003.
Novotný P., Zimák J. Puklinová mineralizace alpského typu na lokalitách "Mísečky" a "Černý důl" u Vernířovic. Časopis Moravského muzea - vědy geologické. 2003.
Dolníček Z., Zimák J., Slobodník M. Izotopicky anomální vápenec z Hrabůvky a jeho srovnání s podobnými výskyty na Moravě. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 2002.
Zimák J. Kalcitický mramor s magnetitem na lokalitě "Mlýnský vrch" u Heřmanovic. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 2002.
Zimák J. Mineralogie železných rud na historickém ložisku "Glück auf" u Seče (U Jeseníku). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 2002.
Slobodník M., Zimák J., Dolníček Z. Podmínky vzniku hydrotermální kalcit-křemen-sulfidické mineralizace u Hranic. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 2002.
Zimák J., Výmola J. Alkalicko-živcový paleoryolit z Ludmírova na Drahanské vrchovině. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 2001.
Novotný P., Zimák J. Alpská mineralizace v aplitu u Bohutína. Minerál. 2001.
Novotný P., Zimák J. Barnatý muskovit a barnatý flogopit v metamorfitech a rudách. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 2001.
Novotný P., Zimák J. Chemismus von Epidot von den alpinen Klüften in der Umgebung von Sobotín. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geologica. 2001.
Zimák J., Novotný P. Chlorites from Alpine-type veins of the Silesicum (Czech Republic). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geologica. 2001.
Zimák J., Košuličová M. Chromem bohatý svor z Petrova nad Desnou. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea. 2001.
Novotný P., Zimák J. Mineralizace alpského typu z Rudoltic u Sobotína. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea. 2001.
Zimák J. Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill na lokalitě "Maria Trost" u Heřmanovic. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 2001.
Zimák J., Novotný P. Mineralogie žil alpského typu na lokalitě Březový vrch u Mladoňova (u Šumperka). Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea. 2001.
Zimák J., Novotný P. Mineralogie žil alpského typu na železorudném ložisku "Ulrichbrücke" u Rejvízu. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea. 2001.
Košuličová M., Zimák J. Minerály fuchsitických svorů z Petrova nad Desnou. Minerál. 2001.
Štelcl J., Zimák J. Radioactivity of Devonian limestones of the Moravian Karst (Czech Republic). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geologica. 2001.
Zimák J., Zelinka J., Štelcl J. Rádioaktivita hornín v Bystrianskej jaskyni. Aragonit. 2001.
Zimák J., Štelcl J. Rock radioactivity in the Javoříčko Karst and the Mladeč Karst (Czech Republic). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geologica. 2001.
Zimák J., Štelcl J. The mineralogical study of destructed straw stalactites from the Moravian Karst. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geologica. 2001.
Novotný P., Zimák J. Výskyt taktitu poblíž lokality "Korálové jámy" u Žulové. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea. 2001.
Novotný P., Zimák J. Žíly alpského typu v plášti šumperského masivu. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea. 2001.
Faimon J., Štelcl J., Zimák J., Slavík P. Aerosoly v atmosféře Císařské jeskyně (Moravský kras). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 2000.
Zimák J., Gába Z., Krausová D., Sulovský P. Amfibolový azbest z Bludova. Severní Morava : vlastivědný sborník. 2000.
Faimon J., Štelcl J., Zimák J., Slavík P. Dynamika skapových vod (Císařská jeskyně, Moravský kras). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 2000.
Zimák J., Gába Z. Fylitický svor s chloritoidem a magnetitem z aluviálních loženin Oskavy u Nemrlova. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 2000.
Zimák J., Faimon J., Štelcl J. Manganem bohaté povlaky na stěnách Císařské jeskyně (Moravský kras). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 2000.
Zimák J. Mineralogie hydrotermálních žil v lomech u Hrabůvky a Nejdku (moravskoslezský kulm). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 2000.
Zimák J., Krausová D., Novotný P. Mineralogie železnorudného ložiska "Vlčí doly" u Stínavy na Drahanské vrchovině. Věstník Českého geologického ústavu. 2000.
Zimák J. Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill na lokalitě "Drakov" u Heřmanovic. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 2000.
Zimák J., Pokorná D. Puklinová mineralizace alpského typu v metagranitoidech na Špičáku u Vernířovic. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 2000.
Štelcl J., Zimák J. Radioaktivita hornin ve speleoterapeutické léčebně v Císařské jeskyni (Moravský kras). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 2000.
Zimák J., Krausová D. Stilpnomelan z Dolního Údolí u Zlatých Hor v Jeseníkách. Časopis Slezského muzea Opava (A). 2000.
Novotný P., Zimák J. Železné rudy u Stínavy na Drahanské vrchovině. Minerál. 2000.
Zimák J. Hydrotermální mineralizace v lomu "Podhůra" u Lipníka nad Bečvou. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 1999.
Zimák J., Šendová P. Nové poznatky o historickém rudním ložisku "U havířských jam" U Jemnice. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 1999.
Zimák J., Vávra V. Rabdofán-(Ce) z křemenné žíly s klinochlorem z Mladecka (Kulm Nízkého Jeseníku). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 1999.
Zimák J. Serpentinity sobotínského amfibolitového masivu. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 1999.
Faimon J., Štelcl J., Zimák J. Studium geochemických rovnováh v jeskynním systému Javoříčko. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 1999.
Novotný P., Zimák J. Granátem bohaté pásky v amfibolické rule u Sobotína. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 1998.
Zimák J. Hydrotermální zrudnění v lomu u Pohořan (kulm Nízkého Jeseníku). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 1998.
Krausová D., Zimák J. Krystalová struktura a chemismus wollastonitu z vybraných moravských a slezských lokalit. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 1998.
Zimák J., Vávra V. Monazit v silikátových Fe-rudách typu Lahn-Dill u Chabičova. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 1998.
Novotný P., Zimák J., Dvořák P. Nový nález uhlí u Plumlova. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 1998.
Gába Z., Štelcl J., Zimák J. Oblázky granátického amfibolitu a "aplitu" z kvartérních uloženin řeky Moravy u Mohelnice. Časopis Slezského muzea Opava (A). 1998.
Zimák J., Vávra V. Poznámky k nerostnému složení camptonitu z Mariánského Údolí u Olomouce. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 1998.
Štelcl J., Zimák J. Sedimentárně petrografické a geochemické studium Javoříčských jeskyní. Časopis Moravského muzea - vědy geologické. 1998.
Zimák J., Vávra V., Krausová D. Výskyt barytu ve stilpnomelanové Fe-rudě z důlní míry Prokop u Šternberka. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 1998.
Štelcl J., Zimák J. Výsledky gamaspektroskopického měření v Javoříčských jeskyních. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 1998.
Štelcl J., Zimák J. Zlatohorské důlní prostory a speleoterapie. Minerál. 1998.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Zimák J. Fylosilikáty ložisek typu lahn-dill na území Moravy a Slezska. Mineralógia západných Karpát a Českého masívu 2004. 2004.
Hlaváč J., Zimák J., Štelcl J. "Jeskynní hlíny" zpřístupněných jeskyní Nízkých a Belianských Tatier. Výskum, využívanie a ochrana jaskýň 4. 2004.
Štelcl J., Faimon J., Zimák J. Nové poznatky o stavbě a vývoji kalcitových brček. Výskum, využívanie a ochrana jaskýň 4. 2004.
Zimák J., Štelcl J., Zelinka J. Přirozená radioaktivita hornin v Gombasecké a Jasovské jeskyni. Výskum, využívanie a ochrana jaskýň 4. 2004.
Štelcl J., Zimák J., Zelinka J. Přirozená radioaktivita hornin v jeskynním systému Domica-Baradla. Výskum, využívanie a ochrana jaskýň 4. 2004.
Novotný P., Zimák J. Mineralogie historického naleziště křišťálů "Hackschüssel" u Vernířovic (Hrubý Jeseník). Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat. 2003.
Zimák J. Mineralogie hydrotermálních žil moravskoslezského kulmu. Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat. 2003.
Štelcl J., Zimák J. Přirozené radioaktivní prvky v devonských vápencích Moravského krasu. Moravskoslezské paleozoikum. 2003.
Slobodník M., Zimák J., Dolníček Z. Hydrotermální kalcit-křemen-sulfidická mineralizace u Hranic. Moravskoslezské paleozoikum 2002 - abstrakta. 2002.
Novotný P., Zimák J. Chemizmus zlata v křemenné žíle štoly Maria Hilfe I ve Zlatých Horách. Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2002. 2002.
Zimák J., Novotný P., Dobeš P. Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermálních žil na lokalitě Domašov nad Bystřicí v Nízkém Jeseníku. Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2002. 2002.
Štelcl J., Zimák J. Radioaktivita devonských vápenců Moravského krasu. Moravskoslezské paleozoikum 2002 - abstrakty. 2002.
Zimák J., Novotný P. Silikáty barya v metamorfitech a sulfidických rudách zlatohorského rudního revíru. Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2002. 2002.
Dolníček Z., Slobodník M., Zimák J. Podmínky vzniku hydrotermální mineralizace z Hrabůvky. Moravskoslezské paleozoikum 2001. 2001.
Faimon J., Štelcl J., Zimák J., Slavík P. Calcium in the aerosol of cave atmosphere. Xl. Mezinárodní sympozium o speleoterapii. 1999.
Zimák J., Štelcl J. Geological conditions of the speleoterapy medical institution in an abandoned mine near Zlaté Hory. Xl. Mezinárodní sympozium o speleoterapii. 1999.
Zimák J. Stilpnomelan z akumulací FE-rud lahn-dillského typu ve šternbersko-hornobenešovském pruhu a vrbenské skupině. Seminář "Současné výzkumy v Sileziku" u příležitosti životního jubilea prof. B Fojta. 1999.
Faimon J., Štelcl J., Zimák J., Slavík J. The changes of cave system during speleotherapy. Xl. Mezinárodní sympozium o speleoterapii. 1999.
Sas D., Navrátil O., Sládek P., Surý J., Štelcl J., Zimák J. Geologická a mikroklimatická charakteristika speleoterapeutické léčebny na 2. patře ložiska Zlaté Hory - jih. Scripta Facultatis Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Geology. 1998.
Štelcl J., Zimák J., Navrátil O., Sládek P., Sas D. Geologické faktory a mikroklima speleoterapeutické léčebny v Javoříčských jeskyních. Scripta Facultatis Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Geology. 1998.
Zimák J. Chlorites from hydrothermal veins in the Moravian-Silesian Culm. Scripta Facultatis Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Geology 26. 1998.
Zimák J., Pek I. Jaspisy a acháty z okolí Moravské Třebové. Pomezí Čech a Moravy. 1998.
KNIHA - CELEK
Zimák J. Mikroskopie horninotvorných minerálů magmatitů a metamorfitů. Mikroskopie horninotvorných minerálů magmatitů a metamorfitů. 2009.
Zimák J. Základy gemologie. Základy gemologie. 2009.
Zimák J. Systematická mineralogie. Systematická mineralogie. 2008.
Štelcl J., Zimák J. Přirozená radioaktivita horninového prostředí Moravského krasu. Přirozená radioaktivita horninového prostředí Moravského krasu. 2006.
Štelcl J., Zimák J. Přirozená radioaktivita horninového prostředí Moravského Krasu. Přirozená radioaktivita horninového prostředí Moravského Krasu. 2006.
Zimák J., Štelcl J. Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních České republiky. Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních České republiky. 2004.
Zimák J., Novotný P., Fojt B., Večeřa J., Losos Z., Vávra V., Večeřová V., Skácel J. Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách v okolí Javorníku, Jeseníku a Zlatých Hor. Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách v okolí Javorníku, Jeseníku a Zlatých Hor. 2003.
Zimák J., Štelcl J., Zelinka J. Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních Slovenské republiky. Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních Slovenské republiky. 2003.
Novotný P., Zimák J. Zlaté Hory. Historie a současnost ložiska zlata evropského významu. Zlaté Hory. Historie a současnost ložiska zlata evropského významu. 2003.
Zimák J. Ložiska nerostných surovin. Ložiska nerostných surovin. 2001.
Janoška M., Zapletal J., Bábek O., Zimák J. Geologie pro učitele. Geologie pro učitele. 1999.
Zimák J. Mineralogie a petrografie. Mineralogie a petrografie. 1998.
Zimák J. Základy mineralogie a petrografie pro zeměpisce. Základy mineralogie a petrografie pro zeměpisce. 1998.
KAPITOLA V KNIZE
Kříbek B., Sulovský P., Zimák J. Chemické složení chloritů a chloritové termometry. Uranové ložisko Rožná. Model pozdně variských a povariských mineralizací. 2005.
Zimák J. Umělé podzemní prostory. Olomoucko. Chráněná území ČR VI. 2003.
Štelcl J., Zimák J. Geologické parametry Javoříčských jeskyní. Speleoterapie principy a zkušenosti. 2001.
Štelcl J., Zimák J. Geologické parametry jeskyní "Ve štole" u Mladče. Speleoterapie principy a zkušenosti. 2001.
Zimák J., Štelcl J. Geologické parametry speleoterapeutické léčebny ve Zlatých Horách. Speleoterapie principy a zkušenosti. 2001.
ABSTRAKT
Bábek O., Zimák J., Štelcl J. Carbonate facies, compositional variations and physical stratigraphy of Upper Devonian drowned-platform successions of the Moravo-Silesian basin, Czechia. 22nd IAS Meeting of Sedimentology - Opatija 2003. Abstract book. 2003.
Losos Z., Hladíková J., Zimák J. Izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku. Moravskoslezské paleozoikum - abstrakty. 2002.
Dolníček Z., Zimák J., Slobodník M., Brzobohatý R. Vápenec z lomu v Hrabůvce (kulm Nízkého Jeseníku). Moravskoslezské paleozoikum 2002 - abstrakta. 2002.
SBORNÍK - CELEK
Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat. In Zimák J. (Eds.) Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat. 2003.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)