Jak vidíme návrh kurikula pro základní vzdělávání?

Středa 5. červen 2024, 12:45 – Text: Oddělení komunikace PdF UP

Děkan Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a tým odborníků a odbornic posoudil a v rámci veřejné konzultace připomínkuje návrh Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Dokument zaslaný ministrovi školství, řediteli Národního pedagogického institutu a dalším zodpovědným osobám obsahuje kromě průvodního dopisu přibližně desetistránkový rozbor dílčích oblastí nového kurikula. Přestože lze mnohé změny ocenit, fakulta rozporuje pojetí průřezových témat, koncepci některých vzdělávacích oblastí a realističnost očekávaných výsledků učení — k nimž dosud neexistuje metodická podpora nebo modelové ŠVP. Dopis navazuje na vyjádření Asociace děkanů pedagogických fakult, které jsme publikovali včera. Přečtěte si víc!

V Olomouci 25. května 2024

Věc: Stanovisko Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ke zveřejněnému návrhu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Vážený pane ministře,

dovolte, abychom se touto cestou vyjádřili ke zveřejněnému návrhu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, který je nyní předložen k veřejné konzultaci. Přípisem navazujeme na otevřený dopis Asociace děkanů pedagogických fakult, který jsem spolu s ostatními děkany a děkankami signoval. Tímto expertním vyjádřením bychom Vám rádi poskytli kritickou zpětnou vazbu, jež — jak doufáme — umožní zdárnou finalizaci kurikulárního dokumentu a jeho zkvalitnění.

Jak již bylo uvedeno ve společném prohlášení děkanů, oceňujeme snahu kurikulum modernizovat a uvést do souladu s aktuálními trendy a stavem poznání. Oceňujeme doplnění souboru kompetencí o kompetenci kulturní, vítáme snahu stavět v RVP ZV na očekávaných výsledcích učení (dále OVU). Bohužel se zdá, že OVU nemohou být plně chápány a posouzeny bez metodického rozpracování a modelových ŠVP — mimo jiné proto, že zveřejněná verze kurikula neurčuje časové dotace, a nelze tedy posoudit realističnost OVU. 

Oceňujeme snahu řešit nerovnosti ve vzdělávání, proto se v našem detailnějším vyjádření (najdete je ve formě přílohy u tohoto dopisu) věnujeme žákům se SVP a dáváme ke zvážení několik návrhů, tak aby se RVP ZV skutečně mohl podílet na řešení problému nerovností. Souhlasíme také s akcentem na sociální klima a kulturu školy nebo s podporou well-beingu — a přinášíme expertní návrhy, jež mohou napomoci koncepčnímu ukotvení a budoucí implementaci těchto záměrů.

Bohužel jsme poněkud kritičtí k naplnění záměru kurikulum zjednodušit a zpřehlednit. Orientace v dokumentu není jednoduchá ani pro zkušené odborníky, nově zavedené pojmy často postrádají kontextualizaci a mnohé formulace OVU působí složitě a nejednotně.

Kurikulum samotné je delší a obsažnější – mimo jiné proto, že navzdory tezím Hlavních směrů rozšiřuje počet oblastí či vzdělávacích oborů. To se týká např. oblasti Umění a kultura, kde jsou OVU rozpracovány nekvalitně a nesoudržně. Pojetí vzdělávací oblasti Umění a kultura nelze přijmout: namísto zjednodušení a revize dochází k nepochopitelnému rozšíření na pět oborů, přestože formálně vznikly dva obory. Upozorňujeme, že pro dané aprobace v ČR neexistuje ani jeden aprobovaný učitel — přesto NPI změnu závaznou pro všechny školy v ČR navrhuje bez konsenzu a pokusného ověření v praxi. Proto požadujeme zachování výtvarné a hudební výchovy jako báze vzdělávací oblasti; pokud by se mělo kurikulum rozšiřovat, pak lze uvažovat zejména o dramatické výchově, jež může být případně formou tvořivé dramatiky realizována i napříč oblastmi. Film nebo tanec mohou být i nadále možností, avšak nikoliv povinnou součástí vzdělávání na všech školách v ČR — není pro to relevantní důvod.

Detailnější komentáře k dalším oborům najdete v příloze dopisu. Na formulaci připomínek se podíleli významní experti naší fakulty propojení s pedagogickou praxí, je proto více než vhodné jejich zpětné vazbě věnovat náležitou pozornost. Na omezeném prostoru tohoto vstupního vyjádření dovolte ještě alespoň stanovisko k mediální výchově. Je pro nás nepřijatelné, že nové kurikulum poskytuje mediálnímu vzdělávání menší prostor než to předešlé. Na rozdíl od nově zaváděných oborů má mediální výchova za sebou soustavný výzkum, ověřování na školách a rozpracování metodické podpory. Její důležitost navíc stále stoupá. Zánik tohoto průřezového tématu v samostatné podobě proto považujeme za nepřijatelný krok, jenž zhorší již tak neutěšený stav mediální gramotnosti v České republice.

Prosíme Vás o zvážení našich stanovisek a dopracování kurikulárního dokumentu. Naši odborníci a odbornice jsou připraveni participovat na jeho finalizaci, tak aby nové kurikulum bylo kvalitní a mohlo být kladně přijato učiteli a učitelkami v praxi.

S pozdravem —

doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D.,

děkan PdF UP

Celé vyjádření včetně přílohy s komentáři expertů a expertek PdF UP ke vzdělávacím oblastem a oborům základního vzdělávání naleznete na portále U21.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)