Nová akreditace pro doktorský studijní program Matematická gramotnost ve vzdělávání

foto: Ondřej Moučka
úterý 5. květen 2020, 11:52 – Text: Karel Pastor, Radka Dofková

Na Katedře matematiky Pedagogické fakulty bude již od příštího akademického roku možné objevovat krásy matematiky a studovat nástroje ke zvyšování matematické gramotnosti ještě hlouběji, než tomu bylo dosud, neboť katedra matematiky nově získala akreditaci pro doktorský studijní program Matematická gramotnost ve vzdělávání. Cílem nového doktorského studijního programu je přispět ke zvýšení úrovně matematické gramotnosti prostřednictvím souboru doporučení obsažených v publikačních výstupech studentů tohoto doktorského studijního programu a získaných na základě hluboké analýzy tradičních i méně tradičních nástrojů.

Matematickou gramotnost je možné zjednodušeně charakterizovat jako schopnost jedince řešit nejrůznější problémy s pomocí matematiky. Úroveň matematické gramotnosti lze zvyšovat pomocí různých instrumentů, jejichž podrobnější zkoumání bude právě předmětem nově akreditovaného doktorského studijního programu,  současně s  hledáním a analyzováním nástrojů nových. Mezi zkoumané nástroje budou patřit například herní strategie, digitální technologie nebo metody sloužící k rozvoji numerace, orientaci v prostoru, chápání polohových a metrických vlastností rovinných a prostorových útvarů nebo porozumění matematickým modelům reálných situací.

Čtyřleté studium bude realizováno v prezenční a v kombinované formě. Studentům v prezenční formě bude vypláceno stipendium a mohou studium skloubit i s dalšími aktivitami. Mohou také využívat např. služeb menzy a ubytovacího zařízení UP. Studium je vhodné zejména pro absolventy navazujícího magisterského a magisterského studia v programech Učitelství matematiky, Učitelství pro 1. stupeň základních škol a Učitelství pro mateřské školy.

V průběhu studia musí studenti absolvovat pět povinných předmětů (Filozofické aspekty edukace, Psychologické aspekty edukace, Teorie a metodologie vědy, Matematická gramotnost v souvislostech a Anglický jazyk) a dále si budou vybírat tři povinně volitelné předměty, mezi které patří například Deskové hry, Metody řešení matematických úloh, Digitální technologie pro podporu matematické gramotnosti nebo Geometrické představivosti jako součást matematické gramotnosti.

Studium se řádně ukončuje obhajobou disertační práce, jíž předchází státní doktorská zkouška. Na konkrétním tématu disertační práce je možné se domluvit se schválenými školiteli na katedře matematiky (doc. Jitka Laitochová, doc. Radka Dofková, doc. Tomáš Zdráhal, doc. Karel Pastor). Konkrétní témata budou vycházet z těchto okruhů:

  • Analýza výukových situací v matematice.
  • Matematická gramotnost v České republice.
  • Deskové a karetní hry jako nástroj ke zvyšování úrovně matematické gramotnosti.
  • Transformace vědeckých poznatků do různých úrovní vzdělávání.
  • Méně tradiční metody sloužící ke zvyšování úrovně matematické gramotnosti.
  • Metakognitivní komponenty jako součást efektivní výuky matematiky.
  • Využívání pomůcek k rozvoji matematické gramotnosti.

Závěrem lze konstatovat, že nově schválený doktorský studijní program bezesporu představuje příležitost ukázat studentům, že matematika je potřebná a užitečná v každodenních situacích a že může pomoci zvýšit jejich zájem o studium na Pedagogické fakultě UP v Olomouci v rámci koncepce Učitel 21.

Zpět