Podmínky splnění studijních povinností za akademický rok 2020/2021

Grafika: Ondřej Moučka
Čtvrtek 1. červenec 2021, 14:05 – Text: Pavel Neumeister

Vážené studentky, vážení studenti,

na základě podnětu členů studentské kurie AS PdF UP v Olomouci si Vás dovolujeme touto cestou znovu upozornit, že pro všechny studenty neabsolventských ročníků bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského studia platí povinnost stanovená vnitřním předpisem UP A-10/2011-ÚZ05 (Studijní a zkušební řád Univerzity Palackého v Olomouci), Část II. (Studium ve studijních programech), článek 11, odst. 3, podle kterého je student povinen získat v každém akademickém roce svého studia alespoň 40 kreditů, anebo takový počet kreditů, aby jejich součet s počtem kreditů získaných v předchozím akademickém roce dosahoval alespoň 80; to neplatí pro poslední akademický rok standardní doby studia.

Mezní termín splnění studijních povinností je stanoven vnitřní normou UP R-B-20/02-N01 (Novela č. 1 k vnitřní normě UP č. R-B-20/02 Harmonogram akademického roku 2020/2021 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2020/2021) na 6.9.2021. Studenti neabsolventských ročníků bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského studia jsou proto povinni nejpozději do 6.9.2021:

a) získat alespoň 40 kreditů za předměty, které si zapsali pro akademický rok 2020/2021,

b) dále úspěšné absolvovat (získat kredity) za předměty, které mají opakovaně zapsané (neabsolvovali je v akademickém roce 2019/2020),

c) dále úspěšně absolvovat (získat kredity) za předměty, které si studenti mohou zapsat pouze jednou (dle čl. 3 - Vnitřní předpis PdF-A-19/01 Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci – příloha č. 1).

U studentů, kteří uvedenou povinnost nesplní, bude v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., zahájeno řízení k ukončení studia z důvodu nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu podle studijního a zkušebního řádu.

Z důvodu zefektivnění administrativních procesů na Pedagogické fakultě a s důrazem na pokračující digitalizaci Univerzity Palackého v Olomouci již nadále neposílejte na Studijní oddělení Pedagogické fakulty UP „Zápisové listy - část A“ ke kontrole průběhu studia za daný akademický rok. Za závazné jsou považovány výsledky evidované v elektronickém systému Evidence studia (STAG). Kontrola studia proběhne automaticky zaměstnanci studijního oddělení k datu mezního termínu splnění studijních povinností, v akademické roce 2020/2021 tedy k 6. 9. 2021. Do tohoto data si prosím pečlivě zkontrolujte správnost a úplnost Vašich studijních údajů. V případě nesrovnalostí se obraťte na příslušného vyučujícího.

V případě dotazů týkajících se Vašeho studia kontaktujte v dostatečném časovém předstihu Vaše studijní referenty – viz seznam Administrativa: Pedagogická fakulta UP (upol.cz). Podrobné informace týkající se kontroly studia za akademický rok jsou uvedeny na stránkách Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v části Student – Administrativa: www.pdf.upol.cz/student/administrativa/. Výše uvedené informace se týkají pouze studentů bakalářského, navazujícího magisterského a magisterského studia v prezenční i kombinované formě (studijní programy akreditované v českém jazyce). Vážené studentky, Vážení studenti, Pokud jsou výše uvedené informace pro Vás známé, omlouváme za jejich pro Vás nadbytečnou distribuci.

Děkujeme za součinnost Pavel Neumeister

Zpět