Centrum celoživotního vzdělávání – CCV

Pro více informací o Centru celoživotního vzdělávání klikněte ZDE.

Centrum je specializovaným pracovištěm, které se zaměřuje na organizaci studia v oblastech splnění kvalifikačních předpokladů, pedagogických věd, rozšíření a prohloubení odborné kvalifikace a splnění dalších kvalifikačních předpokladů. V těchto oblastech pracovníci centra rovněž poskytující informace a poradenskou činnost všem účastníkům a uchazečům o další vzdělávání.Centrum prevence rizikové virtuální komunikace

Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále Centrum PRVoK) je certifikované univerzitní pracoviště orientované na rizikové formy komunikace dětí a dospělých v prostředí internetu. Zaměřuje se především na kyberšikanu, kyberstalking, kybergrooming, hoax a spam, sexting, sociální inženýrství v online prostředí, rizika sdílení osobních údajů v prostředí sociálních sítí a další nebezpečné komunikační jevy.

V oblasti výzkumu Centrum PRVoK realizuje jak základní, tak aplikovaný výzkum (včetně smluvního výzkumu). Orientuje se např. na rizikovou komunikaci dětí a sexuálních abuzérů, rizikové sdílení osobních údajů napříč jednotlivými komunikačními platformami, specifické formy kybernetických útoků využívajících webkamery (webcam trolling), odhalování falešných profilů, identifikaci podvodných eshopů a obchodních nabídek, rozpoznávání útočníků, podporu obětí apod.

V oblasti výzkumu, vzdělávání a intervence Centrum PRVoK spolupracuje s řadou firem, zejména s firmami Google, Seznam.cz, O2 Czech Republic, Vodafone, IBM, Allegro Group, ESET, ale také s Policií ČR, Národní centrálou proti organizovanému zločinu a dalšími institucemi.

Přehledné výstupy výzkumu jsou k dispozici na stránkách: www.e-bezpeci.cz/vyzkum/:

Kromě výzkumu Centrum realizuje národní projekt zaměřený na prevenci a edukaci v oblasti rizikového chování na internetu s názvem E-Bezpečí (www.e-bezpeci.cz), provozuje také online poradnu pro oběti internetových útoků (www.napisnam.cz), propojenou s Linkou bezpečí, Policií ČR, OSPOD a dalšími specializovanými institucemi.

Centrum rovněž realizuje řadu aktivit popularizujících pozitivní využívání moderních IT technologií ve vzdělávání a výzkumu, orientuje se např. na oblasti využívání 3D technologií (Google Cardboard, Oculus Rift, 3D skenování, Leap Motion, Google Glass) a 3D tisk.

V roce 2015 projekt E-Bezpečí zvítězil v národním kole Evropské ceny prevence kriminality.


Centrum výzkumu zdravého životního stylu

Centrum se specializuje na tyto stěžejní aktivity a činnosti:

Poradenská oblast

Poradna (konzultační středisko) k otázkám zdraví a zdravého životního stylu při Centru výzkumu zdravého životního stylu PdF UP. Konzultační den: středa 11 – 12 h, v jiných termínech dle dohody, možnost i elektronické komunikace.

Poradenská činnost se zaměřuje zejména na tyto oblasti:

 • zdraví a jeho rizikové a protektivní faktory,
 • prevence infekčních i neinfekčních chorob,
 • výživa a stravovací návyky, zásady zdravé výživy, výživová doporučení,
 • prevence a možnosti řešení při závislostním chování, užívání návykových látek atp.,
 • problematika reprodukčního zdraví (např. prevence a možnosti řešení rizikového sexuálního chování) a sexuální výchovy,
 • pohybová aktivita,
 • konzultace k závěrečným, bakalářským a diplomovým pracím v oblasti zdraví a zdravého životního stylu,
 • kontakty na odborníky, odborné pracoviště a centra v jednotlivých oblastech zdraví a zdravého životního stylu.

Od roku 2011 využilo služeb poradny desítky klientů. Nejčastěji řešené otázky se týkají problematiky výživy s akcentem na stravovací a dietetický režim, poruchy příjmu potravy, školní stravování, oblast reprodukčního zdraví a zdravotnické prevence.

Výzkumná oblast

 • Ukončení výzkumného šetření „Realizace výuky výchovy ke zdraví na základních školách v ČR“.
 • Ukončení výzkumu „Výzkum úrovně osvojeného kurikula žáky ZŠ ve Výchově ke zdraví“, který byl součástí projektu IGA_PdF_2015_003.
 • Pokračování výzkumného šetření „Výchova ke zdraví pohledem žáků a pedagogů základních škol“.
 • V roce 2017 zahájení projektu „Zvyšování úrovně zdravotní gramotnosti na Pedagogické fakultě UP v Olomouci“. Projekt MZČR Národní program zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2017: 10787

Realizace vzdělávacích konferencí a workshopů

 • Den zdraví na Pedagogické fakultě a Vánoce a zdraví, a to od roku 2012 pravidelně v dubnovém a prosincovém termínu.
 • I. ročník semináře DEN ZDRAVÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ s podtitulem „podpora sexuálně reprodukčního zdraví“. 03. 04. 2012, PdF UP v Olomouci (RIV/61989592:15410/12:33138622)
 • II. ročník vzdělávací konference DEN ZDRAVÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ s podtitulem „výživa jako možnost aktivního přístupu ke zdraví“. 10. 04. 2013, PdF UP v Olomouci (RIV/61989592:15410/13:33144766)
 • III. ročník vzdělávací konference DEN ZDRAVÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ s podtitulem „Prevence závislostí a závislostního chování“ 09. 04. 2014, PdF UP v Olomouci (RIV/61989592:15410/14:33151833)
 • IV. ročník vzdělávací konference DEN ZDRAVÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ s podtitulem „Podpora duševního zdraví a prevence psychických poruch“). 08. 04. 2015, PdF UP v Olomouci (RIV/61989592:15410/15:33156133)
 • V. ročník vzdělávací konference DEN ZDRAVÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ s podtitulem „organizace, programy a projekty podpory zdraví a prevence rizikového chování“. 06. 04. 2016, PdF UP v Olomouci
 • Interaktivní vzdělávací workshop VÁNOCE A ZDRAVÍ 2012, 12. 12. 2012, PdF UP v Olomouci (RIV/61989592:15410/12:33144762)
 • Interaktivní vzdělávací workshop VÁNOCE A ZDRAVÍ 2013, 11. 12. 2013, PdF UP v Olomouci (RIV/61989592:15410/13:33145070)
 • Interaktivní vzdělávací workshop VÁNOCE A ZDRAVÍ 2014, 03. 12. 2014, PdF UP v Olomouci (RIV/61989592:15410/14:33151687)
 • Interaktivní vzdělávací workshop VÁNOCE A ZDRAVÍ 2015, 09. 12. 2015, PdF UP v Olomouci (RIV/61989592:15410/15:33156135)
 • Interaktivní vzdělávací workshop VÁNOCE A ZDRAVÍ 2016, 07. 12. 2016, PdF UP v Olomouci

Další vzdělávací aktivity, organizace a odborná garance

 • Workshop Modern Nutrition and Health, 30. 09. 2015, PdF UP Olomouc (RIV/61989592:15410/15:33156142)
 • Workshop 7a – 7x o alergii a astmatu pro školu, 08. 10. 2015, PdF UP Olomouc (RIV/61989592:15410/15:33156144)
 • Workshop Child nutrition and school eating in Slovenia, 06. 10. 2014, PdF UP Olomouc (RIV/61989592:15410/14:33152050)
 • Workshop e-Bug - vzdělávání žáků v oblasti mikroorganismů a infekčních nemocí, 18. 11. 2014, PdF UP Olomouc (RIV/61989592:15410/14:33151858)
 • Workshop Eating habits in Slovenia and surrounding countries, 07. 10. 2013, PdF UP Olomouc, (RIV/61989592:15410/13:33145069)
 • Interaktivní vzdělávací seminář ANTISTRESOVÝ PROGRAM. 24. - 25. 01. 2012, PdF UP v Olomouci (RIV/61989592:15410/12:33139858)

Spolupráce s odbornými subjekty

 • Spolupráce s Občanským sdružením Anabell (nyní Centrum Anabell, z.s.) - uzavření smlouvy o spolupráci mezi a PdF UP v Olomouci a Anabell (od července 2012 dosud - spolupráce v oblasti výzkumné, publikační, edukační a organizační).
 • Spolupráce se Státním zdravotním ústavem v Praze, Centrem podpory veřejného zdraví (od prosince 2012 dosud – spolupráce v oblasti edukační a organizační). Uzavření smlouvy o spolupráci 2017.
 • Spolupráce s Asociací pro podporu zdraví a výchovu ke zdraví o.s. (od listopadu 2011 dosud – koordinace společných aktivit).
 • Spolupráce se Společností pro plánování rodiny a sexuální výchovu (od roku 2011 dosud – spolupráce v oblasti odborné, edukační a organizační).
 • Spolupráce s Pedagogickou fakultou Masarykovy Univerzity v Brně, Katedrou výchovy ke zdraví (od roku 2011 – spolupráce v oblasti výzkumné, edukační a organizační).

Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Celouniverzitní zařízení poskytující komplexní odborný poradenský, technický a terapeutický servis studentům se specifickými potřebami, kteří studují na některé z osmi fakult Univerzity Palackého. V současnosti evidujeme 200 studentů se specifickými potřebami.

Podpora – jaká a pro koho?

Mohou se na nás obrátit především:

 • uchazeči o studium, studenti denního a dálkového studia a účastníci programů celoživotního vzdělávání se specifickými potřebami na všech fakultách UP;
 • pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci UP;
 • učitelé středních škol, které zajímají možnosti vzdělávání studentů se specifickými potřebami;
 • intaktní studenti, kteří mohou využít služby centra v oblasti poradenství i proškolení v přístupech k osobám se specifickými potřebami.

Co nabízíme?

Našim cílem je zvýšit studijní komfort a zmírnit obtíže při studiu. Proto se snažíme zajišťovat:

 • asistenty na přepis/zápis přednášek a seminářů;
 • simultánní přepis;
 • asistenty na překonávání architektonických bariér;
 • průvodcovské služby;
 • nácvik prostorové orientace;
 • předčitatelské služby;
 • pedagogickou asistenci;
 • adaptaci studijních materiálů (digitalizace textů, převod do Braillova písma, zvětšování testů a textů);
 • časovou kompenzaci;
 • pomoc při vypracování individuálního vzdělávacího plánu (IVP);
 • zajištění individuální výuky;
 • školení STAGu a úvodní instrukce ke studiu;
 • půjčování pomůcek;
 • logopedickou intervenci;
 • zpracování zprávy z logopedického vyšetření;
 • tlumočníky do znakového jazyka, příp. znakované češtiny, a orální tlumočení;
 • konzultace k přijímacím zkouškám nebo konzultace se studenty, spolužáky či rodinou;
 • konzultace pro vysokoškolské pedagogy a ostatní pracovníky univerzity;
 • zpracování vyjádření centra (doporučení)…

Jak se k nám dostanete?

Na vlakovém nádraží (stanice Olomouc hl. n.) nasednete do tramvaje č. 2, 3, 4 a 6. Vystoupíte na zastávce Žižkovo náměstí. Z autobusového nádraží se k nám nejsnadněji dostanete tramvají č. 4.

Kam pro více informací?

Web: www.cps.upol.cz

Žižkovo nám. 5


Vysokoškolská psychologická poradna

Je již dlouhodobou tradicí, že členové katedry zajišťují odbornou psychologickou službu v rámci Vysokoškolské psychologické poradny PdF. Tato služba je poskytována jako dobrovolná, nehonorovaná činnost. Klienty jsou převážně studenti a zaměstnanci fakulty, ale i celé univerzity, dále také jejich rodinní příslušníci, ojediněle přicházejí klienti zvenčí (např. studenti před maturitou, bývalí studenti apod.). Druh řešených problémů podle četnosti má souhrnně skladbu: osobní a partnerské problémy, problémy v rodině, zdravotní obtíže, problémy spojené s plněním studijních povinností, zvládání náročných životních situací – závažné onemocnění, úmrtí v rodině, rozvod, nesoulad ve výchově dětí, péče o postižené dítě, konflikty na pracovišti klienta apod. Závažné zdravotní stavy byly řešeny ve spolupráci s příslušnými pracovišti v terénu.

Psychologická služba je realizována nepravidelně, na základě požadavků potenciálních klientů. Používané techniky psychologické pomoci souvisejí s odborným zaměřením a kompetencemi jednotlivých pracovníků. Převážně se doba jednoho poradenského setkání pohybuje kolem1 hod., počet návštěv jednoho klienta je podle individuální dohody a potřebnosti. Pokud jsou potřebná dlouhodobější setkání, doporučujeme odborníky-psychology v klinické praxi. Lze shrnout, že časové vytížení členů katedry je v tomto směru na osobu cca 1–2 hodiny týdně. Vzhledem k otevření fakultní MŠ před několika lety (kdy se katedra podílela a podílí i nadále na odborné péči o děti i rodiče) došlo k pravidelnému nárůstu časového zatížení dohodnutou poradenskou aktivitou u pověřených pracovníků. Klienti VŠ poradny, klienti (rodiče) z MŠ si žádají o poradenské intervence individuálně telefonicky nebo e-mailem.


Vysokoškolská sociálně-právní poradna

Ústav pedagogiky a sociálních studií nabízí bezplatnou sociálně-právní pomoc studentům a zaměstnancům PdF UP v Olomouci, a to především v oblastech: interdisciplinární spolupráce při řešení výchovných problémů na školách, šikany, kyberšikany na školách, výchovy nezletilých, výživného, zajištění péče o společné děti s rozdílným státním občanstvím, problémů s plněním povinné školní docházky, souběhu studia, delšího a dalšího studia, rozdílů, vyplývajících povinností, přestupů a rozkladů při ukončení studia, změny formy studia, poplatků za studium, problematiky pedagogické způsobilosti, uznávání aprobace, pracovních smluv a otázkách zaměstnanosti, možnosti podání výpovědi, dodržování obsahu pracovní smlouvy, možností řešení výchovných problémů ze strany pedagogických pracovníků, sociálního zabezpečení studentů při studiu a možnosti sociálních stipendií, penzijního připojištění, dávek státní sociální podpory, dávek sociální péče, životního a existenčního minima, problematiky pobírání nemocenských dávek, přiznání sirotčího důchodu, zdravotních problémů, otázkách zdravotního pojištění a zdravotní péče, souběhu pracovního poměru a pobírání starobního důchodu, zvyšování kvalifikace u zaměstnanců, nároku na studijní volno, nájmu, pronájmu bytu, vyklizení bytu, rušení trvalého pobytu, dědického řízení, problematiky spojené s titulem právní osobnosti a svéprávnosti, partnerských neshod, problematiky rozvodového řízení, vypořádání společného jmění manželů, svěření nezletilých dětí do výchovy po dobu po rozvodu manželství, problémů soužití v manželství s cizincem, domácího násilí, práv dětí, týrání dětí aj.

Poradce JUDr. Zdenka Nováková, Ph.D. - v roce 2016 celkem 37 klientů

Poradce Mgr. Dagmar Pitnerová, Ph.D. - v roce 2016 celkem 74 klientů

Klientelu tvořili především studenti prezenčního i kombinovaného studia, v menší míře služeb poradny využili i zaměstnanci UP a studenti U3V.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)