Dny vědy a umění 2020

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

V souvilosti s preventivními opatření kvůli šíření nákazy nového koronaviru SARS-CoV-2 (onemocnění COVID-19) jsou VEŠKERÉ akce zrušeny nebo odloženy. Pro aktuální informace sledujte prosím webové stránky garantujících pracovišť. Další informace můžete sledovat také na Facebooku fakulty a informace ohledně preventivních opatřeních na webu univerzity.

 

DATUM KONÁNÍ

NÁZEV AKCE | MÍSTO A ČAS KONÁNÍ

GARANT/KA AKCE

17.–27. 2. 2020

Hana Dokoupilová – Tělo | vernisáž 17. 2. 2020 v 18:00

Výstava maturitní práce studentky SŠDAM Hany Dokoupilové, která se dlouhodobě věnuje archetypálnímu námětu v umění - stylizaci a estetizaci kosterních pozůstatků.

Místo a čas konání: Galerie Basement, Umělecké centrum UP, Univerzitní 3, Olomouc (pro shlédnutí výstavy kontaktuje galerii)

Katedra výtvarné výchovy

Mgr. et MgA. David BARTOŠ

3.–27. 3. 2020

Robert Buček – 4+1/3kk | vernisáž 3. 3. 2020 ve 20:00

Robert Buček patří mezi přední české sochaře, kteří pravidelně vystavují v zahraničí. V rámci svého životního jubilea připravil projekt, který pojímá několik tradičních i netradičních výstavních prostor v Olomouci, kde vystaví práce vzniklé za poslední (jubilejní) rok. V Galerii Basement kromě objektů vzniklých tak trochu náhodou a procesualitou představí dokumentární film mapující celý projekt.

Místo a čas konání: Galerie Basement, Umělecké centrum UP, Univerzitní 3, Olomouc + další místa (více v události na Facebooku)

Katedra výtvarné výchovy

Mgr. et MgA. David BARTOŠ

ODLOŽENO

VIII. Olomoucké speciálně pedagogické dny

VIII. olomoucké speciálněpedagogické dny, v rámci kterých je pořádaná XXI. mezinárodní konference k problematice osob se speciálními potřebami a VIII. konference mladých vědeckých pracovníků, se budou konat na začátku jara ve dnech 24. a 25. 3. 2020 v prostorách nové budovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 
Tématicky jsou konference zaměřeny na rozvoj kognitivních schopností a to nejen ve speciálněpedagogickém kontextu.

Místo a čas konání: Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, Olomouc
AKCE BYLA ODLOŽENA, TERMÍN BUDE UPŘESNĚN.

Ústav speciálněpedago-gických studií

doc. Mgr. Jiří LANGER Ph.D.

ODLOŽENO

Laboratorní workshop pro žáky ZŠ

Workshop je určen pro žáky 2. stupně ZŠ (7.–9. ročník) a bude zaměřen na základní laboratorní úlohy z molekulární biologie (izolace DNA, gelová elektroforéza potravinářských barviv). Workshopu se zúčastní žáci ZŠ Tř. Spojenců, kapacitně je již akce zcela obsazena.

Místo a čas konání: Katedra biologie PdF UP (laboratoř 3.27), Purkrabská 2, Olomouc | Workshop proběhne v náhradním termínu, který bude stanoven na základě domluvy po ukončení mimořádných opatření v souvislostí s epidemií COVID-19.

Katedra biologie

RNDr. Martin JÁČ Ph.D.

ODLOŽENO

Minerály a horniny: jak je poznáme?

Workshop zaměřený na praktické určování základních minerálů a hornin s využitím určovacích pomůcek. Žáci budou pracovat ve skupinách, výuka bude vedena
formou badatelsky orientovaného vyučování. Workshopu se zúčastní žáci ZŠ Tř. Spojenců a Gymnázia Hejčín, kapacitně je již akce zcela obsazena.

Místo a čas konání: Katedra biologie PdF UP (učebna 3.03), Purkrabská 2, Olomouc | Workshop proběhne v náhradním termínu, který bude stanoven na základě domluvy po ukončení mimořádných opatření v souvislostí s epidemií COVID-19.

Katedra biologie

Mgr. Jitka KOPECKÁ Ph.D.

ODLOŽENO

Síla stisku ruky

Workshop je určen pro žáky 2. stupně ZŠ (6.–9. ročník) a bude zaměřen na badatelsky orientované úlohy z fyziologie člověka (síla stisku ruky – měření s využitím
digitálních senzorů). Účastní se žáci SŠ, ZŠ a MŠ prof. Vejdovského, kapacitně je již akce zcela obsazena.

Místo a čas konání: Katedra biologie PdF UP, Purkrabská 2, Olomouc | Workshop proběhne v náhradním termínu, který bude stanoven na základě domluvy po ukončení mimořádných opatření v souvislostí s epidemií COVID-19.

Katedra biologie

RNDr. Martin JÁČ Ph.D.

NEKONÁ SE

5. mezinárodní studentská konference | 5th International Student Conference | 5. Internationale StudentInnenkonferenz

 Konference je určena studentům bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů a proběhne formou poster prezentací. Cílem konference je umožnit studentům sdílet své výzkumné poznatky s kolegy z jiných univerzit a zemí. Konference se zaměřuje zejména na témata z oblasti studia anglického a německého jazyka, ale vítány jsou příspěvky i z jiných oborů. Posterové prezentace mohou být v anglickém nebo německém jazyce a budou rozděleny do sekcí podle těchto jazyků.

Místo a čas konání: Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, Olomouc | od 10:00

Ústav cizích jazyků

Mgr. Blanka BABICKÁ Ph.D.

ODLOŽENO

Attention and Mental Imagery in Music

 Music presents the human mind with richly structured dynamic auditory scenes which invite diverse forms of engagement by the listener. Of central importance to engaged listening are mechanisms of attention, expectation, and mental imagery. Together they shape our moment-to-moment dynamic interactions with and responses to music. In this talk I will describe a series of behavioral and brain-imaging experiments that focus on these mechanisms. Together the reveal a network of brain areas that enables the inner experience of music, in which our minds simultaneously perceive, create, and interact with the sounds we hear. 

Přednáška probíhá v angličtině.

Místo a čas konání: katedra hudební výchovy PdF UP (Komorní sál – 112), Univerzitní 3–5, Olomouc | AKCE BYLA ODLOŽENA, TERMÍN BUDE UPŘESNĚN.

Katedra hudební výchovy

doc. Mgr. Petra ŠOBÁŇOVÁ Ph.D.

ODLOŽENO

Anna Bochkova - výstava | vernisáž 23. 4. v 18:00

 Ruská rodačka momentálně žijící a působící na Víděňské akademii umění se ve své práci dlouhodobě zabývá reflexí identity migranta a splývání vícero kulturních pohledů na současné společenské problémy.

Místo a čas konání: Galerie Basement, Umělecké centrum UP, Univerzitní 3, Olomouc

AKCE JE PROZATÍM ODLOŽENA

Katedra výtvarné výchovy

Mgr. et MgA. David BARTOŠ

NEKONÁ SE

Den zdraví na Pedagogické fakultě

 Již 9. ročník interaktivní vzdělávací konference určené zejména pro učitele výchovy ke zdraví na ZŠ, ale také pro pedagogy jiných oborových kombinací či stupňů škol (MŠ, SŠ), event. pro studenty učitelství. Účastníky bývají i další zájemci o problematiku podpory zdraví a zdravého životního stylu např. ze zájmových organizací, neziskového sektoru apod. pracujících s dětmi a dospívajícími. Jednotlivé ročníky jsou vždy zaměřeny monotematicky na aktuální problematiku z oblasti výchovy ke zdraví a podpory zdravého životního stylu. Letošní ročník bude zaměřen na problematiku prevence závislostí a závislostního chování.

Hlavním cílem je transfer aktuálních vědeckých poznatků z oblasti podpory zdraví a výchovy ke zdraví do prostředí škol, k žákům nejen ZŠ ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví, a zejména do jejich každodenního života tak, aby došlo k posílení a podpoře pozitivních faktorů podmiňujících jejich zdraví a minimalizaci rizikových determinant zdraví. Cílem je také vytvoření platformy pro setkávání odborníků na jednotlivá témata, akademiků a pedagogů z praxe (event. i studentů). Na jednotlivá témata je nahlíženo dle holistického (bio-psycho-sociálního) modelu zdraví. Obsahová náplň vychází ze strategických dokumentů MŠMT – RVP pro základní vzdělávání a strategických dokumentů Ministerstva zdravotnictví, zejména programu Zdraví 21 a programu Zdraví 2020 i Zdraví 2030. Účastníci obdrží osvědčení.

Místo a čas konání: Pedagogická fakulta UP (malá aula), Žižkovo nám. 5, Olomouc

AKCE BYLA PROZATÍM ZRUŠENA, ROZHODUJE SE O NOVÉM TERMÍNU ČI ÚPLNÉM ZRUŠENÍ.

Katedra antropologie a zdravovědy

Mgr. Michaela HŘIVNOVÁ Ph.D.

22.–24. 4. 2020

Aktuální výzvy primárního vzdělávání matematice v 21. století

 Vědecká konference s mezinárodní účastí pořádaná pod záštitou děkanky pedagogické fakulty. 

Místo a čas konání: Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, Olomouc | program bude zveřejněn 15. 4. 2020

Katedra matematiky

doc. RNDr. Jitka LAITOCHOVÁ, CSc.

23. 4. 2020

XY Procházka – Lenka Klodová

 Významná české performerka a vedoucí ateliéru Tělového designu na FaVU VUT představí v rámci  každoročně pořádané XY (procházka se vernisážemi) performativní intervenci do prostoru Basementu.

Místo a čas konání: Galerie Basement, Umělecké centrum UP, Univerzitní 3, Olomouc

Katedra výtvarné výchovy

Mgr. et MgA. David BARTOŠ

24. 4. 2020

Cesty za kvalitní výtvarnou výchovou

 Akreditovaný vzdělávací program pro učitele výtvarné výchovy a studenty pořádaný ve spolupráci s Českou sekcí INSEA. Zájemci se musí závazně přihlásit na mail petra.sobanova@upol.cz

Místo a čas konání: katedra výtvarné výchovy PdF UP (konvikt), Univerzitní 3–5, Olomouc | místnost a čas budou upřesněny

Katedra výtvarné výchovy

doc. Mgr. Petra ŠOBÁŇOVÁ Ph.D.

ODLOŽENO

14. ročník konference Studentské vědecké a umělecké odborné činnosti

 

Tématem studentské konference je Jan Amos Komenský a role učitele ve 21. století, konference je rozdělena do těchto soutěžních sekcí: pedagogické obory, učitelské obory, speciálněpedagogické obory, přírodovědné obory, umělecká činnost a tvorba. Přihlásit se mohou studenti všech forem studia a všech studijních programů studovaných na PdF UP. Příspěvky by měly být orientované na výše uvedené obory, přičemž je možné jak učitelské, tak i neučitelské metodologické zaměření příspěvků. Vítána je rovněž účast studentů pedagogických fakult ČR a partnerských fakult ze zahraničí. Účast na konferenci je doporučována potenciálním adeptům na budoucí studium v doktorském studijním programu. Na základě hodnocení soutěže obdrží vítězové od děkanky fakulty odměnu ve formě věcného daru nebo finanční odměnu.

Místo a čas konání: Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, Olomouc, malá aula od 8:00

AKCE BYLA ODLOŽENA, NOVÝ TERMÍN SE ŘEŠÍ (S NEJVĚTŠÍ PRAVDĚPODOBNOSTÍ PODZIM 2020)

Děkanát

Mgr. Emilie PETŘÍKOVÁ

29. 4. 2020

IX. ročník Mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd

 Konference je určena především doktorských studijních programů humanitního zaměření, ale i mladým a začínajícím vědeckým pracovníkům.

Na základě jednotlivých přihlášek jsou vytvořeny tematické sekce, v nichž přednesou účastníci konference své příspěvky. Po každém vystoupení bude následovat prostor pro odborné dotazy. Příspěvky následně projdou anonymním recenzním řízením a budou-li kladně posouzeny, budou publikovány v elektronickém sborníku příspěvků.

Autorům nejlepších příspěvků v každé kategorii bude nabídnuta možnost publikování jejich textů v recenzovaném časopise Civilia, který je zařazen do seznamu recenzovaných časopisů Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace a v databázi ERIH. O doporučení k publikování v časopise rozhoduje vědecký výbor konference a recenzent textu. Článek nemůže být publikován zároveň ve sborníku a časopise.

Místo a čas konání: Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, Olomouc

Katedra společenských věd

Mgr. Tomáš HUBÁLEK Ph.D.

11. 5. – 6. 6. 2020

Jan Matýsek | výstava

 Absolvent scénografie Brněnské Famu, ateliéru kresby a grafiky na Favu a v současné době student Pražské AVU (v ateliéru Kači Olivové a Dariny Alster) se zabývá reflexí soudobých společenských témat, která zpracovává v charakteristických instalací vycházející z vlastní zkušeností ze scénografií a konceptuálního uvažování.Provedení výstavou v galerii Basement za doprovodu kurátorského a autorského výkladu.

Místo a čas konání: Galerie Basement, Umělecké centrum UP, Univerzitní 3, Olomouc

Katedra výtvarné výchovy

Mgr. et MgA. David BARTOŠ

18.–20. 5. 2020

Konference Trendy ve vzdělávání

 Ročník 2020 je orientován na řešení aktuálních otázek spojených s výukou techniky a informatiky na základních školách. Konference představuje interdisciplinární prostor pro prezentování řešených problémů, výzkumných výsledků a podnětů pro inovace ve vzdělávací teorii i praxi. Přijímány jsou jakkoliv tematicky zaměřené příspěvky ve vazbě na vzdělávání, školství a pedagogiku. Jednotlivé sekce tematicky odpovídají oborově-didaktickému zaměření konference. Důraz je kladen na networking a vytváření mezioborových výzkumných týmů. Konference je určena učitelům základních škol, pracovníkům dlouhodobě bádající v oblasti vzdělávání, pracovníkům veřejné správy, a začínajícím vědeckým pracovníkům, vč. Ph.D. studentů. 

Místo a čas konání: Wellness hotel Diana, Termální lázně Velké Losiny | od 10:00

Katedra technické a informační výchovy

doc. PhDr. PaedDr. Jiří DOSTÁL Ph.D.