Garance

doc. PhDr. Stanislav ŠTĚPÁNÍK, Ph.D.

stanislav.stepanik@upol.cz
Žižkovo nám. 5
místnost: 3.53
585 635 610

Kontakty

Mgr. Emilie PETŘÍKOVÁ
585635009
Žižkovo nám. 5
místnost: 2.22


Pozvánky


Akreditace habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem


Ukončená habilitační řízení na PdF UP

PhDr. Dominika Provázková Stolinská, Ph.D., MBA

 • Odborná asistentka a vedoucí Katedry primární a preprimární pedagogiky PdF UP v Olomouci
 • Obor: Pedagogika
 • Habilitační práce: „Kognitivně-komunikační paradigma v pregraduální přípravě budoucích učitelů 1. stupně základní školy“
 • Odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333200569
 • Řízení zahájeno: 7. 3. 2023
 • Zahájení řízení před Vědeckou radou PdF UP: 7. 3. 2023
 • Konečné rozhodnutí Vědecké rady PdF UP: 31. 10. 2023
 • Jmenována docentkou: 1. 12. 2023

Mgr. Zdeňka Kozáková, DiS., Ph.D.

 • odborná asistentka a tajemnice Ústavu speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci
 • obor: Speciální pedagogika
 • habilitační práce: „Partnerské vztahy a sexualita osob s mentálním postižením - Analýza změn v oblasti přístupu k problematice za posledních 15 let“
 • řízení zahájeno: 7. 3. 2023
 • zahájení řízení před Vědeckou radou PdF UP: 7. 3. 2023
 • konečné rozhodnutí Vědecké rady PdF UP: 6. 6. 2023
 • Řízení bylo ukončeno rozhodnutím Vědecké rady ke dni 6. 6. 2023; Vědecká rada PdF UP vzala na vědomí oznámení uchazečky, že ukončuje své habilitační řízení.

PhDr. René Szotkowski, Ph.D.

 • odborný asistent a tajemník Ústavu pedagogiky a sociálních studií na PdF UP v Olomouci
 • Obor: Pedagogika
 • Habilitační práce: „Sexting a riziková online komunikace v systému všeobecné primární prevence rizikového chování.“
 • Odkaz:  https://obd.upol.cz/id_publ/333189874
 • Řízení zahájeno 20. 4. 2021
 • Zahájení řízení před Vědeckou radou PdF UP: 20. 4. 2021
 • Konečné rozhodnutí Vědecké rady PdF UP: 19. 10. 2021
 • Jmenovaný docentem: 1. 11. 2021

Mgr. Michal Růžička, Ph.D.

 • odborný asistent Ústavu speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci
 • obor: Speciální pedagogika
 • habilitační práce: „Longitudinální evaluační studie intervenčních programů pro osoby se závislostí v kontextu speciálněpedagogické andragogiky etopedické. Kognitivně behaviorální aspekty adiktologické problematiky.“
 • odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333172151
 • řízení zahájeno: 6. 9. 2018
 • zahájení řízení před Vědeckou radou PdF UP: 2. 10. 2018
 • konečné rozhodnutí Vědecké rady PdF UP: 4. 12. 2018
 • jmenován docentem: 1. 1. 2019

Mgr. Jiří Kantor, Ph.D.

 • odborný asistent Ústavu speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci
 • obor: Speciální pedagogika
 • habilitační práce: „Společné, rozdílné a jedinečné – na výzkumu založená mapa profesí uměleckých terapií v České republice s akcentem na (speciální) vzdělávací instituce
 • odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333165786
 • řízení zahájeno: 12. 9. 2017
 • zahájení řízení před Vědeckou radou PdF UP: 26. 9. 2017
 • konečné rozhodnutí Vědecké rady PdF UP: 23. 1. 2018
 • jmenován docentem: 1. 2. 2018

PhDr. Dana Kasperová, Ph.D.

 • odborná asistentka Katedry pedagogiky a psychologie FPHaP TU v Liberci
 • obor: Pedagogika
 • habilitační práce: „Československá obec učitelská – v kontextu reformy vzdělávání učitelů (ŠVSP) a reformy školy“
 • odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333166480
 • řízení zahájeno 19. 9. 2017
 • zahájení řízení před Vědeckou radou PdF UP: 1. 12. 2017
 • konečné rozhodnutí Vědecké rady PdF UP: 10. 4. 2018
 • jmenována docentkou: 1. 5. 2018

PhDr. Gabriela Šarníková, PhD.

 • odborná asistentka Katedry křesťanské výchovy CMTF UP v Olomouci 
 • obor: Pedagogika
 • habilitační práce: „Vybrané aspekty osobnostního a sociálního rozvoja žiakov mladšieho školského veku v mimoškolských aktivitách“ 
 • řízení zahájeno 10. 4. 2019
 • zahájení řízení před Vědeckou radou PdF UP: 30. 4. 2019
 • konečné rozhodnutí Vědecké rady PdF UP: 3. 12. 2019
 • Řízení bylo ukončeno rozhodnutím Vědecké rady ke dni 3. 12. 2019; Vědecká rada vzala na vědomí oznámení uchazečky, že ukončuje své habilitační řízení. 

Mgr. Leona Stašová, Ph.D.

 • odborná asistentka Katedry sociální pedagogiky PdF Univerzity Hradec Králové
 • obor: Pedagogika
 • habilitační práce: „Proměny výchovného prostředí současné rodiny v pedagogické perspektivě a interdisciplinárním přesahu.“
 • řízení zahájeno 6. 9. 2018
 • zahájení řízení před Vědeckou radou PdF UP: 2. 10. 2019
 • konečné rozhodnutí Vědecké rady PdF UP: 3. 12. 2019
 • Řízení bylo ukončeno rozhodnutím Vědecké rady ke dni 3. 12. 2019; návrh nezískal potřebnou nadpoloviční většinu hlasů.

PhDr. Radka Dofková, Ph.D.

 • odborná asistentka Katedry matematiky PdF UP v Olomouci
 • obor: Pedagogika
 • habilitační práce: „Přesvědčení o vlastní efektivitě budoucích učitelů primárního vzdělávání v matematice“
 • odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333177945
 • řízení zahájeno 15. 4. 2019
 • zahájení řízení před Vědeckou radou PdF UP: 30. 4. 2019
 • konečné rozhodnutí Vědecké rady PdF UP: 3. 12. 2019
 • jmenována docentkou: 1. 1. 2020

PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D.

 • odborná asistentka Katedry pedagogiky a psychologie PdF JčU v Českých Budějovicích
 • obor: Pedagogika
 • habilitační práce: „Začínající učitel: jeho potřeby a uvádění do praxe“
 • odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333178176
 • řízení zahájeno 28. 1. 2019
 • zahájení řízení před Vědeckou radou PdF UP: 12. 2. 2019
 • konečné rozhodnutí Vědecké rady PdF UP: 8. 10. 2019
 • jmenována docentkou: 1. 11. 2019

Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D.

 • odborná asistentka Katedry antropologie a zdravovědy, vedoucí Centra výzkumu zdravého životního stylu PdF UP v Olomouci
 • obor: Pedagogika
 • habilitační práce: „Analýza a evaluace kurikula vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví.“
 • odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333173608
 • řízení zahájeno: 7. 9. 2018
 • zahájení řízení před Vědeckou radou PdF UP: 2. 10. 2018
 • konečné rozhodnutí Vědecké rady PdF UP: 12. 2. 2019
 • jmenována docentkou: 1. 3. 2019

PhDr. René Szotkowski, Ph.D.

 • odborný asistent Ústavu pedagogiky a sociálních studií PdF UP v Olomouci
 • obor: Pedagogika
 • habilitační práce: „Sexting a riziková online komunikace v systému všeobecné primární prevence rizikového chování“
 • řízení zahájeno 28. 11. 2019
 • zahájení řízení před Vědeckou radou PdF UP: 3. 12. 2019
 • konečné rozhodnutí Vědecké rady PdF UP: 18. 6. 2020
 • Řízení bylo ukončeno rozhodnutím Vědecké rady ke dni 18. 6. 2020; Vědecká rada vzala na vědomí oznámení uchazeče, že ukončuje své habilitační řízení.

PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.

 • vedoucí Katedry pedagogiky FF UK v Praze
 • odborný asistent Ústavu pedagogiky a sociálních studií na PdF UP
 • Obor: Pedagogika
 • Habilitační práce: „Teorie výchovy mezi filosofií a vědou (k pojmovým a hodnotovým východiskům pedagogiky)“
 • Odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333181609
 • Řízení zahájeno 7. 2. 2020
 • Zahájení řízení před Vědeckou radou PdF UP: 25. 2. 2019
 • Konečné rozhodnutí Vědecké rady PdF UP: 22. 9. 2019
 • Jmenovaný docentem: 1. 10. 2020

 

Ukončená řízení ke jmenování profesorem na PdF UP

doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.

 • docent na Katedře českého jazyka a literatury PdF UP v Olomouci, vedoucí Centra prevence rizikové virtuální komunikace
 • Obor: Pedagogika
 • Přednáška: Aktuální trendy v rizikovém chování dětí v online prostředí
 • Komise:
  • prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D., FF Univerzity Palackého v Olomouci
  • prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., FF Univerzity Pardubice   
  • prof. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD., FF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře (SK)
  • prof. RNDr. Josef Molnár, CSc., PdF Univerzity Palackého v Olomouci
  • prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc., PdF Masarykovy Univerzity v Brně
 • Doporučující dopisy zaslali:
  • prof. María del Pilar Cáceres Reche, Ph.D., Faculty of Science of Education, University of Granada (Španělsko)
  • prof. dr Valeria Farinazzo Martins, Faculdade de Computação e Informática, Universidade Presbiteriana Mackenzie Sao Paolo (Brazílie)
  • Dr hab, Artur Fabiś, prof. UP, Pedagogical University in Krakow (Polsko)
  • Prof. Ing. Jana Burgerová, PhD., PdF Prešovské univerzity v Prešově (Slovensko)
  • Dr. h. c. prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc., FF Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (Slovensko)
  • prof. PhDr. Miroslav Chráska, CSc., emeritní profesor PdF Univerzity Palackého v Olomouci
 • stanovisko hodnotící komise
 • zahájeno dne: 24. 5. 2022
 • projednáno Vědeckou radou PdF UP: 6. 12. 2022
 • projednáno Vědeckou radou UP: 20. 2. 2023
 • jmenování profesorem: 18. 5. 2023

doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D.

 • vedoucí pracovník Katedry pedagogiky a psychologie na Fakultě přírodovědně humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci a docent na Katedře pedagogiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • Obor: Pedagogika
 • přednáška „Reforma výchovy, reforma společnosti, reforma člověka – aspekty reformně pedagogického hnutí a pedagogický výzkum“ přednesena dne 19. 10. 2021
 • Komise:
  • prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., Fakulta filozofická Univerzity Pardubice
  • prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD., Univerzita Trnava
  • prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D., Masarykova univerzita Brno
  • prof. RNDr. Josef Molnár, CSc., UP Olomouc
  • prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., Karlova univerzita Praha
 • stanovisko hodnotící komise
 • Doporučující dopisy zaslali:
  • prof. Dr. Dr.h.c. Ehrenhard Skiera, Europa-Universität Flensburg, Německo
  • prof. Dr. Simoneta Polenghi, Ph.D., Univesita Cattolica del Sacro Cuore Milano, Itálie
  • prof. Dr. Marcelo Caruso, Humboldt Universität Berlin, Německo
  • prof. Dr. Marc Cornwall, BA, PhD., University of Southampton, Velká Británie
  • prof. Dr. Jürgen Oelkers, Universität Zürich, Švýcarsko
  • prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D., PedF UK v Praze
 • projednáno před Vědeckou radou PdF UP: 19. 10. 2021
 • projednáno Vědeckou radou UP: 14. 2. 2022
 • jmenovaní profesorem: 7. 6. 2022

Doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D.

 • docent na Katedře speciální pedagogiky Karlovy univerzity v Praze
 • obor: Speciální pedagogika
 • Řízení zahájeno dne 14. 9. 2020.
 • Zahájení řízení před Vědeckou radou PdF UP dne 1. 12. 2020.
 • Řízení bylo ukončeno usnesením Vědecké rady PdF UP dne  20. 4. 2021- návrh nezískal potřebnou většinu hlasů. Řízení ke jmenování profesorem bylo ukončeno.

Doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D.

 • docent Katedry technické a informační výchovy PdF UP v Olomouci
 • obor: Pedagogika
 • zahájení řízení před Vědeckou radou PdF UP dne 3. 4. 2019
 • návrh na jmenování profesorem schválen Vědeckou radou PdF UP dne 25. 2. 2020
 • řízení bylo ukončeno usnesením Vědecké rady UP dne 5. 10. 2020 – návrh nezískal potřebnou většinu hlasů, řízení ke jmenování profesorem bylo zastaveno

Doc. dr hab. Anna KLIM-KLIMASZEWSKA

 • docentka a vedoucí Katedry vzdělávání učitelů, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce, Polská republika
 • obor: Pedagogika
 • zahájení řízení před Vědeckou radou PdF UP dne 19. 6. 2019
 • řízení bylo ukončeno usnesením Vědecké rady PdF UP dne 22. 9. 2020 – návrh nezískal potřebnou většinu hlasů, řízení ke jmenování profesorem bylo zastaveno

Doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.

 • docent a ředitel Ústavu pedagogiky a sociálních studií PdF UP v Olomouci
 • obor: Pedagogika
 • řízení zahájeno 3. 9. 2019
 • zahájení řízení před Vědeckou radou PdF UP: 8. 10. 2019
 • návrh na jmenování profesorem schválen Vědeckou radou PdF UP: 3. 12. 2019
 • řízení bylo ukončeno usnesením Vědecké rady UP dne 24. 2. 2020 – návrh nezískal potřebnou většinu hlasů, řízení ke jmenování profesorem bylo zastaveno

Doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.

 • docentka Ústavu speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci
 • obor: Speciální pedagogika
 • přednáška „Transformace logopedického náhledu na posuzování verbální a neverbální komunikace v kontextu speciálněpedagogických, inkluzivních a kulturně-jazykových determinantů“ přednesena dne 30. 4. 2019
 • Komise:
  • prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc., PdF UP v Olomouci
  • prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD., PdF UK v Bratislavě
  • prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D., LF UP v Olomouci
  • prof. dr hab. Adam Stankowski, Politechnika Sląska, Gliwice, PR
  • prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., PdF MU v Brně
 • stanovisko hodnotící komise
 • Doporučující dopisy zaslali:
  • Prof. Ma Pilar Cáceres Reche, Ph.D., Faculty of Sciences of Education, University of Granada, Spain
  • Prof. Harsha Kathard, Faculty of Health Sciences, Univesrity of Cape Town, South Africa
  • Prof. PhDr. Viktor Lechta, CSc., Dr.h.c., emeritní profesor PdF UK v Bratislavě, SR
  • Prof. Dr. Annette Leonhardt, Ludwig-Maximilians-University, Münich, Germany
 • projednáno před Vědeckou radou PdF UP: 30. 4. 2019
 • projednáno Vědeckou radou UP: 14. 10. 2019
 • termín jmenování : 17. 6. 2020
   

Zahájená habilitační řízení na PdF UP

Mgr. et Mgr. Jan Chrastina, Ph.D., MBA

 • odborný asistent Ústavu speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci
 • obor: Speciální pedagogika
 • habilitační práce: „Doufat v nejlepší a připravit se na nejhorší“: psychosociální podpora, umírání a závěr života u osob s život ohrožujícími onemocněními v kontextu speciální andragogiky – teoretický rámec a syntéza zahraničních kvalitativních evidencí
 • řízení zahájeno: 20. 12. 2023
 • zahájení řízení před Vědeckou radou PdF UP: 13. 2. 2024

Mgr. Milena Kmentová, Ph.D.

 • odborná asistentka Katedry hudební výchovy PedF UK v Praze
 • obor: Hudební teorie a pedagogika
 • habilitační práce: „Hudební výchova v konceptu psychomotoriky - Nová inspirace Metodou dobrého startu
 • řízení zahájeno: 7. 3. 2023
 • zahájení řízení před Vědeckou radou PdF UP: 7. 3. 2023

Zahájená řízení ke jmenování profesorem na PdF UP

 

doc. PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D.

 • docent a vedoucí Katedry technické a informační výchovy PdF UP v Olomouci
 • obor: Pedagogika
 • přednáška:
 • komise: 
  • prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D., PdF UK v Praze, předseda
  • prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D., FF UP v Olomouci
  • prof. Ing. Alena Očkajová, PhD., FPV UMB v Banské Bystrici
  • prof. PhDr. Mária Potočarová, PhD., PdF UK v Bratislavě
  • prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc., PdF JčU v Českých Budějovicích
 • doporučující stanovisko dodali:
  • prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc., FPV UMB v Banské Bystrici, SR
  • prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc., PdF UK v Bratislavě, SR
  • prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc., Ing. Paed. IGIP, dr.h.c., PdF UKF v Nitře, SR
  • prof. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D., FPF ZčU v Plzni
  • Dr. hab. Henryk Noga, prof. nadzw., Pedagogical University of Krakow, PR
  • prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc., PdF TU v Trnavě, SR
 • zahájeno dne: 22. 9. 2023

 

doc. PhDr. et Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.

 • docentka a vedoucí na Katedře křesťanské výchovy CMTF UP v Olomouci
 • obor: Speciální pedagogika
 • přednáška:
 • komise:
  • prof. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D., PdF UP v Olomouci
  • prof. PaedDr. Vladimír Klein, PhD., PdF UNIPO v Prešově
  • prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., PedF UK v Praze
  • prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D., CMTF UP v Olomouci
  • doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc., prof. in spe, PedF MU v Brně
 • doporučující dopisy zaslaly:
  • prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc., HTF UK v Praze
  • prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD., PdF UK v Bratislavě
  • Venetta Lampropoulou, emeritní profesorka, University of Patras, Řecko
 • zahájeno dne: 6. 6. 2023

 

doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D., MBA

 • docent a vedoucí na Katedře speciální pedagogiky PdF OU v Ostravě, docent na Katedře sociální pedagogiky PdF OU v Ostravě
 • Obor: Pedagogika
 • přednáška: Reflexívne techniky a sebareflexia ako cesta k utváraniu profesijnej identity akademického pracovníka.
 • Komise:
  • předseda:
   • prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., PedF UK v Praze
  • členové:
   • prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc., PF JÚ v Českých Budějovicích
   • prof. PaedDr. Katarína Žilková, PhD., PedF UK v Bratislavě (SK)
   • prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D., PdF UP v Olomouci
   • prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., PdF MU v Brně
 • Doporučující dopisy zaslali:
  •  Dr Alex Krouglov – School of Slavonic and East Europen Studies, University College London (Velká Británie)
  • Prof. Dingchu Wu – Faculty of Education Science, Sichuan Normal University Chengdu (Čína)
  • Prof. Magdalena Kohout-Diaz – College of Human Sciences, University of Bordeaux (Francie)
 • Zahájeno dne: 16. 11. 2021

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)