Kontakty

Mgr. Emilie PETŘÍKOVÁ
585635009
Žižkovo nám. 5
místnost: 2.22

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Obory habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem 

Pedagogická fakulta UP je oprávněna konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v těchto oborech: 

 • Pedagogika 
 • Speciální pedagogika 
 • Hudební teorie a pedagogika 

Fakulta je dále oprávněna konat habilitační řízení v oboru: 

 • Výtvarná výchova (Teorie výtvarné pedagogiky a výtvarné tvorby)  

Celkový přehled oborů s vyznačením délky akreditace je uveden zde (proklik na Úřední deska: Univerzita Palackého v Olomouci (upol.cz) 

Normy a informace

Normy 

 

Formuláře pro uchazeče 

Informace 

 • Poplatek za habilitační řízení je stanoven ve výši 6 000 Kč. 
 • Poplatek za řízení ke jmenování profesorem je stanoven ve výši 9 000 Kč. 

Zahájená řízení

Habilitační řízení 

doc. PhDr. Eva Hrdinová, Ph.D.

 • docentka Ústavu cizích jazyků PdF UP v Olomouci
 • obor: Pedagogika
 • habilitační práce: Terminologie Jana Amose Komenského – minulost, přítomnost a budoucnost (na příkladu slovních polí z pedagogické slovní zásoby)
 • řízení zahájeno: 4. 4. 2024
 • zahájení řízení před Vědeckou radou PdF UP: 23. 4. 2024
 • komise:
  • prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., FF Univerzity Pardubice, předseda
  • prof. PhDr. Jan Hábl, Ph.D., PdF UHK v Hradci Králové                   
  • prof. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D., FF UK v Praze
  • doc. PhDr. Martina Kášová, PhD., mim. prof. FF PU v Prešově    
  • prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D., PdF UP v Olomouci
 • přednáška:

Mgr. Zdeňka Kozáková, Ph.D., DiS.

 • odborná asistentka Ústavu speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci
 • obor: Speciální pedagogika
 • habilitační práce: Analýza změn v oblasti přístupu k sexualitě osob s mentálním postižením pohledem pracovníků zařízení sociálních služeb v České republice
 • řízení zahájeno: 30. 1. 2024
 • zahájení řízení před Vědeckou radou PdF UP: 23. 4. 2024
 • komise:
  • prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D., PdF UP v Olomouci, předseda
  • prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D., PdF UP v Olomouci
  • doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD., PdF KU v Ružomberku
  • doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D., PdF UK v Praze
  • doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D., PdF MU v Brně
 • přednáška:

Řízení ke jmenování profesorem

doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.

 • docent a zástupce vedoucího Ústavu pedagogických věd FF MU v Brně
 • obor: Pedagogika
 • přednáška:
 • komise:
  • prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA, PdF UK v Praze, předseda
  • prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D., FF UP v Olomouci
  • prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D., FF MU v Brně
  • prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD., PdF TU v Trnavě
  • prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., MBA, PdF UJEP v Ústí nad Labem
 • doporučující stanoviska dodali:
  • prof. Dr. Andreas Hirschi, Faculty of Human Sciences, Institute of  Psychology, Universität Bern
  • prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc., Katedra pedagogiky a andragogiky PdF UMB v Banské Bystrici
  • prof. RNDr. PhDr. Hana Voňková, Ph.D. et Ph.D., Katedra pedagogiky PdF UK v Praze
  • prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D., Ústav pedagogických věd FF MU v Brně, Národní institut SYRI, Brno
 • zahájeno dne: 26. 3. 2024

doc. PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D. 

 • docent a vedoucí Katedry technické a informační výchovy PdF UP v Olomouci 
 • obor: Pedagogika 
 • přednáška: 
 • komise:  
  • prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D., PdF UK v Praze, předseda 
  • prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D., FF UP v Olomouci 
  • prof. Ing. Alena Očkajová, PhD., FPV UMB v Banské Bystrici 
  • prof. PhDr. Mária Potočarová, PhD., PdF UK v Bratislavě 
  • prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc., PdF JčU v Českých Budějovicích 
 • doporučující stanovisko dodali: 
  • prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc., FPV UMB v Banské Bystrici, SR 
  • prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc., PdF UK v Bratislavě, SR 
  • prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc., Ing. Paed. IGIP, dr.h.c., PdF UKF v Nitře, SR 
  • prof. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D., FPF ZčU v Plzni 
  • Dr. hab. Henryk Noga, prof. nadzw., Pedagogical University of Krakow, PR 
  • prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc., PdF TU v Trnavě, SR 
 • zahájeno dne: 22. 9. 2023 

doc. PhDr. et Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D. 

 • docentka a vedoucí na Katedře křesťanské výchovy CMTF UP v Olomouci 
 • obor: Speciální pedagogika 
 • přednáška: 
 • komise: 
  • prof. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D., PdF UP v Olomouci 
  • prof. PaedDr. Vladimír Klein, PhD., PdF UNIPO v Prešově 
  • prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., PedF UK v Praze 
  • prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D., CMTF UP v Olomouci 
  • doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc., prof. in spe, PedF MU v Brně 
 • doporučující dopisy zaslaly: 
  • prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc., HTF UK v Praze 
  • prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD., PdF UK v Bratislavě 
  • Venetta Lampropoulou, emeritní profesorka, University of Patras, Řecko 
 • zahájeno dne: 6. 6. 2023 

Ukončená řízení

Habilitační řízení

Mgr. et Mgr. Jan Chrastina, Ph.D., MBA

 • Odborný asistent Ústavu speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci
 • Obor: Speciální pedagogika
 • Habilitační práce: „Doufat v nejlepší a připravit se na nejhorší“: psychosociální podpora, umírání a závěr života u osob s život ohrožujícími onemocněními v kontextu speciální andragogiky – teoretický rámec a syntéza zahraničních kvalitativních evidencí
 • Odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333204965
 • Řízení zahájeno: 20. 12. 2023
 • Zahájení řízení před Vědeckou radou PdF UP: 13. 2. 2024
 • Konečné rozhodnutí Vědecké rady PdF UP: 23. 4. 2024
 • Jmenován docentem: 1. 6. 2024

Mgr. Milena Kmentová, Ph.D.

 • Odborná asistentka Katedry hudební výchovy PdF UK v Praze
 • Obor: Hudební teorie a pedagogika
 • Habilitační práce: „Hudební výchova v konceptu psychomotoriky: nová inspirace Metodou dobrého startu
 • Zahájení řízení před Vědeckou radou PdF UP: 7. 3. 2023
 • Řízení bylo ukončeno rozhodnutím Vědecké rady PdF UP ke dni 13. 2. 2024; návrh nezískal potřebnou nadpoloviční většinu hlasů

PhDr. Dominika Provázková Stolinská, Ph.D., MBA 

 • odborná asistentka a vedoucí Katedry primární a preprimární pedagogiky PdF UP v Olomouci 
 • obor: Pedagogika 
 • habilitační práce: „Kognitivně-komunikační paradigma v pregraduální přípravě budoucích učitelů 1. stupně základní školy“ 
 • odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333200569 
 • řízení zahájeno: 7. 3. 2023 
 • zahájení řízení před Vědeckou radou PdF UP: 7. 3. 2023 
 • konečné rozhodnutí Vědecké rady PdF UP: 31. 10. 2023 
 • jmenována docentkou: 1. 12. 2023 

Mgr. Zdeňka Kozáková, DiS., Ph.D. 

 • odborná asistentka a tajemnice Ústavu speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci 
 • obor: Speciální pedagogika 
 • habilitační práce: „Partnerské vztahy a sexualita osob s mentálním postižením – Analýza změn v oblasti přístupu k problematice za posledních 15 let“ 
 • řízení zahájeno: 7. 3. 2023 
 • zahájení řízení před Vědeckou radou PdF UP: 7. 3. 2023 
 • konečné rozhodnutí Vědecké rady PdF UP: 6. 6. 2023 
 • řízení bylo ukončeno rozhodnutím Vědecké rady ke dni 6. 6. 2023; Vědecká rada PdF UP vzala na vědomí oznámení uchazečky, že ukončuje své habilitační řízení 

PhDr. René Szotkowski, Ph.D. 

 • odborný asistent a tajemník Ústavu pedagogiky a sociálních studií PdF UP v Olomouci 
 • obor: Pedagogika 
 • habilitační práce: „Sexting a riziková online komunikace v systému všeobecné primární prevence rizikového chování“ 
 • odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333189874 
 • řízení zahájeno: 20. 4. 2021 
 • zahájení řízení před Vědeckou radou PdF UP: 20. 4. 2021 
 • konečné rozhodnutí Vědecké rady PdF UP: 19. 10. 2021 
 • jmenovaný docentem: 1. 11. 2021 

Mgr. Michal Růžička, Ph.D. 

 • odborný asistent Ústavu speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci 
 • obor: Speciální pedagogika 
 • habilitační práce: „Longitudinální evaluační studie intervenčních programů pro osoby se závislostí v kontextu speciálněpedagogické andragogiky etopedické. Kognitivně behaviorální aspekty adiktologické problematiky“ 
 • odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333172151 
 • řízení zahájeno: 6. 9. 2018 
 • zahájení řízení před Vědeckou radou PdF UP: 2. 10. 2018 
 • konečné rozhodnutí Vědecké rady PdF UP: 4. 12. 2018 
 • jmenován docentem: 1. 1. 2019 

Mgr. Jiří Kantor, Ph.D. 

 • odborný asistent Ústavu speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci 
 • obor: Speciální pedagogika 
 • habilitační práce: „Společné, rozdílné a jedinečné – na výzkumu založená mapa profesí uměleckých terapií v České republice s akcentem na (speciální) vzdělávací instituce“ 
 • odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333165786 
 • řízení zahájeno: 12. 9. 2017 
 • zahájení řízení před Vědeckou radou PdF UP: 26. 9. 2017 
 • konečné rozhodnutí Vědecké rady PdF UP: 23. 1. 2018 
 • jmenován docentem: 1. 2. 2018 

PhDr. Dana Kasperová, Ph.D. 

 • odborná asistentka Katedry pedagogiky a psychologie FPHaP TU v Liberci 
 • obor: Pedagogika 
 • habilitační práce: „Československá obec učitelská – v kontextu reformy vzdělávání učitelů (ŠVSP) a reformy školy“ 
 • odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333166480 
 • řízení zahájeno: 19. 9. 2017 
 • zahájení řízení před Vědeckou radou PdF UP: 1. 12. 2017 
 • konečné rozhodnutí Vědecké rady PdF UP: 10. 4. 2018 
 • jmenována docentkou: 1. 5. 2018 

PhDr. Gabriela Šarníková, PhD. 

 • odborná asistentka Katedry křesťanské výchovy CMTF UP v Olomouci  
 • obor: Pedagogika 
 • habilitační práce: „Vybrané aspekty osobnostního a sociálního rozvoja žiakov mladšieho školského veku v mimoškolských aktivitách“  
 • řízení zahájeno: 10. 4. 2019 
 • zahájení řízení před Vědeckou radou PdF UP: 30. 4. 2019 
 • konečné rozhodnutí Vědecké rady PdF UP: 3. 12. 2019 
 • řízení bylo ukončeno rozhodnutím Vědecké rady ke dni 3. 12. 2019; Vědecká rada vzala na vědomí oznámení uchazečky, že ukončuje své habilitační řízení  

Mgr. Leona Stašová, Ph.D. 

 • odborná asistentka Katedry sociální pedagogiky PdF Univerzity Hradec Králové 
 • obor: Pedagogika 
 • habilitační práce: „Proměny výchovného prostředí současné rodiny v pedagogické perspektivě a interdisciplinárním přesahu“ 
 • řízení zahájeno: 6. 9. 2018 
 • zahájení řízení před Vědeckou radou PdF UP: 2. 10. 2019 
 • konečné rozhodnutí Vědecké rady PdF UP: 3. 12. 2019 
 • řízení bylo ukončeno rozhodnutím Vědecké rady ke dni 3. 12. 2019; návrh nezískal potřebnou nadpoloviční většinu hlasů 

PhDr. Radka Dofková, Ph.D. 

 • odborná asistentka Katedry matematiky PdF UP v Olomouci 
 • obor: Pedagogika 
 • habilitační práce: „Přesvědčení o vlastní efektivitě budoucích učitelů primárního vzdělávání v matematice“ 
 • odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333177945 
 • řízení zahájeno: 15. 4. 2019 
 • zahájení řízení před Vědeckou radou PdF UP: 30. 4. 2019 
 • konečné rozhodnutí Vědecké rady PdF UP: 3. 12. 2019 
 • jmenována docentkou: 1. 1. 2020 

PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. 

 • odborná asistentka Katedry pedagogiky a psychologie PdF JčU v Českých Budějovicích 
 • obor: Pedagogika 
 • habilitační práce: „Začínající učitel: jeho potřeby a uvádění do praxe“ 
 • odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333178176 
 • řízení zahájeno: 28. 1. 2019 
 • zahájení řízení před Vědeckou radou PdF UP: 12. 2. 2019 
 • konečné rozhodnutí Vědecké rady PdF UP: 8. 10. 2019 
 • jmenována docentkou: 1. 11. 2019 

Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D. 

 • odborná asistentka Katedry antropologie a zdravovědy, vedoucí Centra výzkumu zdravého životního stylu PdF UP v Olomouci 
 • obor: Pedagogika 
 • habilitační práce: „Analýza a evaluace kurikula vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví“ 
 • odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333173608 
 • řízení zahájeno: 7. 9. 2018 
 • zahájení řízení před Vědeckou radou PdF UP: 2. 10. 2018 
 • konečné rozhodnutí Vědecké rady PdF UP: 12. 2. 2019 
 • jmenována docentkou: 1. 3. 2019 

PhDr. René Szotkowski, Ph.D. 

 • odborný asistent Ústavu pedagogiky a sociálních studií PdF UP v Olomouci 
 • obor: Pedagogika 
 • habilitační práce: „Sexting a riziková online komunikace v systému všeobecné primární prevence rizikového chování“ 
 • řízení zahájeno: 28. 11. 2019 
 • zahájení řízení před Vědeckou radou PdF UP: 3. 12. 2019 
 • konečné rozhodnutí Vědecké rady PdF UP: 18. 6. 2020 
 • řízení bylo ukončeno rozhodnutím Vědecké rady ke dni 18. 6. 2020; Vědecká rada vzala na vědomí oznámení uchazeče, že ukončuje své habilitační řízení 

PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. 

 • vedoucí Katedry pedagogiky FF UK v Praze 
 • odborný asistent Ústavu pedagogiky a sociálních studií na PdF UP 
 • obor: Pedagogika 
 • habilitační práce: Teorie výchovy mezi filosofií a vědou (k pojmovým a hodnotovým východiskům pedagogiky) 
 • odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333181609 
 • řízení zahájeno: 7. 2. 2020 
 • zahájení řízení před Vědeckou radou PdF UP: 25. 2. 2019 
 • konečné rozhodnutí Vědecké rady PdF UP: 22. 9. 2019 
 • jmenován docentem: 1. 10. 2020 

Řízení ke jmenování profesorem

doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D., MBA

 • docent a vedoucí Katedry speciální pedagogiky PdF OU v Ostravě, docent Katedry sociální pedagogiky PdF OU v Ostravě
 • obor: Pedagogika
 • řízení bylo zahájeno 16. 11. 2021
 • řízení bylo ukončeno ke dni 23. 4. 2024 na základě žádosti uchazeče, již vzala Vědecká rada PdF UP na vědomí

doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. 

 • docent na Katedře českého jazyka a literatury PdF UP v Olomouci, vedoucí Centra prevence rizikové virtuální komunikace 
 • obor: Pedagogika 
 • přednáška: „Aktuální trendy v rizikovém chování dětí v online prostředí“ 
 • komise: 
  • prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D., FF Univerzity Palackého v Olomouci 
  • prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., FF Univerzity Pardubice    
  • prof. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD., FF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře (Slovensko) 
  • prof. RNDr. Josef Molnár, CSc., PdF Univerzity Palackého v Olomouci 
  • prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc., PdF Masarykovy univerzity v Brně 
 • doporučující dopisy zaslali: 
  • prof. María del Pilar Cáceres Reche, Ph.D., Faculty of Science of Education, University of Granada (Španělsko) 
  • prof. dr Valeria Farinazzo Martins, Faculdade de Computação e Informática, Universidade Presbiteriana Mackenzie Sao Paolo (Brazílie) 
  • Dr hab, Artur Fabiś, prof. UP, Pedagogical University in Krakow (Polsko) 
  • Prof. Ing. Jana Burgerová, PhD., PdF Prešovské univerzity v Prešově (Slovensko) 
  • Dr. h. c. prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc., FF Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (Slovensko) 
  • prof. PhDr. Miroslav Chráska, CSc., emeritní profesor PdF Univerzity Palackého v Olomouci 
 • stanovisko hodnotící komise 
 • zahájeno dne: 24. 5. 2022 
 • projednáno Vědeckou radou PdF UP: 6. 12. 2022 
 • projednáno Vědeckou radou UP: 20. 2. 2023 
 • jmenován profesorem: 18. 5. 2023 

doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D. 

 • vedoucí pracovník Katedry pedagogiky a psychologie na Fakultě přírodovědně humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci a docent na Katedře pedagogiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 
 • obor: Pedagogika 
 • Přednáška „Reforma výchovy, reforma společnosti, reforma člověka – aspekty reformně pedagogického hnutí a pedagogický výzkum“ přednesena dne 19. 10. 2021 
 • komise: 
  • prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., Fakulta filozofická Univerzity Pardubice 
  • prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD., Univerzita Trnava 
  • prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D., Masarykova univerzita Brno 
  • prof. RNDr. Josef Molnár, CSc., UP Olomouc 
  • prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., Karlova univerzita Praha 
 • stanovisko hodnotící komise 
 • doporučující dopisy zaslali: 
  • prof. Dr. Dr.h.c. Ehrenhard Skiera, Europa-Universität Flensburg, Německo 
  • prof. Dr. Simoneta Polenghi, Ph.D., Univesita Cattolica del Sacro Cuore Milano, Itálie 
  • prof. Dr. Marcelo Caruso, Humboldt Universität Berlin, Německo 
  • prof. Dr. Marc Cornwall, BA, PhD., University of Southampton, Velká Británie 
  • prof. Dr. Jürgen Oelkers, Universität Zürich, Švýcarsko 
  • prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D., PedF UK v Praze 
 • projednáno před Vědeckou radou PdF UP: 19. 10. 2021 
 • projednáno Vědeckou radou UP: 14. 2. 2022 
 • jmenován profesorem: 7. 6. 2022 

doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. 

 • docent na Katedře speciální pedagogiky Karlovy univerzity v Praze 
 • obor: Speciální pedagogika 
 • řízení zahájeno dne 14. 9. 2020. 
 • zahájení řízení před Vědeckou radou PdF UP dne 1. 12. 2020. 
 • řízení bylo ukončeno usnesením Vědecké rady PdF UP dne 20. 4. 2021 – návrh nezískal potřebnou většinu hlasů; řízení ke jmenování profesorem bylo ukončeno 

doc. dr hab. Anna KLIM-KLIMASZEWSKA 

 • docentka a vedoucí Katedry vzdělávání učitelů, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce, Polská republika 
 • obor: Pedagogika 
 • zahájení řízení před Vědeckou radou PdF UP dne 19. 6. 2019 
 • řízení bylo ukončeno usnesením Vědecké rady PdF UP dne 22. 9. 2020 – návrh nezískal potřebnou většinu hlasů, řízení ke jmenování profesorem bylo zastaveno 

doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D. 

 • docent a ředitel Ústavu pedagogiky a sociálních studií PdF UP v Olomouci 
 • obor: Pedagogika 
 • řízení zahájeno 3. 9. 2019 
 • zahájení řízení před Vědeckou radou PdF UP: 8. 10. 2019 
 • návrh na jmenování profesorem schválen Vědeckou radou PdF UP: 3. 12. 2019 
 • řízení bylo ukončeno usnesením Vědecké rady UP dne 24. 2. 2020 – návrh nezískal potřebnou většinu hlasů, řízení ke jmenování profesorem bylo zastaveno 

doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. 

 • docentka Ústavu speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci 
 • obor: Speciální pedagogika 
 • přednáška „Transformace logopedického náhledu na posuzování verbální a neverbální komunikace v kontextu speciálněpedagogických, inkluzivních a kulturně-jazykových determinantů“ přednesena dne 30. 4. 2019 
 • komise: 
  • prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc., PdF UP v Olomouci 
  • prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD., PdF UK v Bratislavě 
  • prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D., LF UP v Olomouci 
  • prof. dr hab. Adam Stankowski, Politechnika Sląska, Gliwice, PR 
  • prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., PdF MU v Brně 
 • stanovisko hodnotící komise 
 • doporučující dopisy zaslali: 
  • Prof. Ma Pilar Cáceres Reche, Ph.D., Faculty of Sciences of Education, University of Granada, Spain 
  • Prof. Harsha Kathard, Faculty of Health Sciences, Univesrity of Cape Town, South Africa 
  • Prof. PhDr. Viktor Lechta, CSc., Dr.h.c., emeritní profesor PdF UK v Bratislavě, SR 
  • Prof. Dr. Annette Leonhardt, Ludwig-Maximilians-University, Münich, Germany 
 • projednáno před Vědeckou radou PdF UP: 30. 4. 2019 
 • projednáno Vědeckou radou UP: 14. 10. 2019 
 • termín jmenování: 17. 6. 2020 

Více na Úřední deska: Univerzita Palackého v Olomouci (upol.cz) 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)