Aktuální výzvy

V případě zájmu o konkrétní výzvu je potřeba na oddělení vědy a výzkumu dodat vyplněný Projektový záměr. 

Tuzemští poskytovatelé 

Tuzemské výzvy: informace u Bc. Veroniky Ptačovské 

Zahraniční poskytovatelé 

Zahraniční výzvy: informace u Mgr. Věry Outratové

Na platformě Funding & tender opportunities naleznete výzvy a partnery pro poslední tři poskytovatele. 

Přehled řešených projektů na PdF UP

Aktuálně řešené projekty 

Reg. číslo + název grantu: 22-24782S – Kritická edice korespondence Bohuslava Martinů. Druhá část. Rodině, Franku Rybkovi a Karlu Šebánkovi 
Poskytovatel/Program: Grantová agentura ČR 
Řešitel: prof. Mgr. MgA. Vít ZOUHAR, Ph.D. 
Pracoviště PdF UP: Katedra hudební výchovy 
Období řešení: 2022–2024 

Reg. číslo + název grantu: 23-05494S – Artikulační poruchy – distorze hlásek u českých dětí: využití akustické, artikulační a percepční analýzy v logopedii 
Poskytovatel/Program: Grantová agentura ČR 
Spoluřešitelka: prof. Mgr. Kateřina VITÁSKOVÁ, Ph.D. 
Pracoviště PdF UP: Ústav speciálněpedagogických studií 
Období řešení: 2023–2025 

Přehled projektů Studentské grantové soutěže IGA 03/2023–02/2024: 

ČÍSLO 

ŘEŠITEL 

PRACOVIŠTĚ 

NÁZEV PROJEKTU 

IGA_PdF_2023_001 

Mgr. Klára Barancová, DiS.  

ÚPS  

Integrovaná tematická výuka na primární škole 

IGA_PdF_2023_002 

Mgr. et Mgr. Monika Stříteská  

ÚPS 

Specifika realizace prevence rizikového chování na 2. stupni ZŠ před a po pandemii covid-19 

IGA_PdF_2023_003 

doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.  

ÚPS 

Analýza potřeb základních škol v kontextu uplatnění sociálních pedagogů ve školním prostředí 

IGA_PdF_2023_004 

Mgr. Michaela Žišková  

ÚPS 

Analýza motivačních prostředků, metod a forem výuky čtenářské gramotnosti žáků primární školy v Irsku 

IGA_PdF_2023_005 

Mgr. Magdalena Svozilová  

ÚSS 

Využití umění ve speciálněpedagogickém kontextu 

IGA_PdF_2023_007 

MgA. Simonetta Hladká 

KHV 

Komparácia percepčných špecifík žiakov stredného staršieho školského veku a edukačných stratégií v oblasti tzv. vážnej hudby a hudby jazzového okruhu vo vzťahu k faktoru typu hudobnosti, veku, rodu a regiónu 

IGA_PdF_2023_009 

Mgr. Denisa Daříčková  

KVV 

Zpřístupňování kulturního dědictví v prostředí formálního a neformálního vzdělávání 

IGA_PdF_2023_010 

Mgr. Jiří Vaško  

KMT 

Matematická gramotnost v kontextu digitálních kompetencí 

IGA_PdF_2023_011 

Mgr. Pavel Krákora, Ph.D.  

KSV 

Proměny koncepce společenskovědního vzdělávání v ČR po roce 1992 (Příspěvek ke 100. výročí zavedení výuky občanské nauky v Československu) 

IGA_PdF_2023_012 

Mgr. Anna Strnadová 

ÚSS 

Spokojenost rodičů dětí se zdravotním postižením využívajících ranou intervenci 

IGA_PdF_2023_013 

prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.  

ÚSS 

Intervenční aktivity v oblasti expresivních přístupů 

IGA_PdF_2023_014 

Mgr. Mgr. BcA. Marie Bajnarová, Ph.D.  

ÚPS 

KOMPARACE PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE A NORSKU: DĚTSKÁ HRA A DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE 

IGA_PdF_2023_015 

Mgr. Monika Šindelková 

KČJ  

Tzv. netradiční metody ve výuce českého jazyka 

IGA_PdF_2023_016 

doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D.  

KPP 

Osobnostní připravenost budoucího učitele primární školy k edukaci o pubertě v České republice, Chorvatsku a ve Švédsku 

IGA_PdF_2023_017 

Mgr. Adéla Hanáková, Ph.D.  

ÚSS 

Sebepojetí v kontextu osob s narušenou komunikační schopností a omezením hybnosti 

IGA_PdF_2023_019 

prof. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.  

ÚSS 

Výzkum fatických, artikulačních, fonačních, pragmaticko-jazykových a kognitivně-jazykových aspektů komunikačních poruch v logopedickém náhledu 

IGA_PdF_2023_020 

Mgr. Jitka Králová 

KVV 

Alternativní vystavování uměleckých děl ve veřejném prostoru v procesu výtvarného vzdělávání 

IGA_PdF_2023_021 

Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D. 

ÚSS 

Výzkum inkluze u jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami a problémovým chováním s ohledem na specifické intervence 

IGA_PdF_2023_022 

JUDr. Mgr. Helena Mičková 

ÚPS 

Vybraná rizika sociálních sítí v kontextu ohrožení soukromí žáků sdílením 

IGA_PdF_2023_023 

doc. Mgr. Jiří Kantor, Ph.D.  

ÚSS 

Efektivita nízkofrekvenčního zvuku a hudby na stres, fyziologické a hlasové funkce u běžné populace 

IGA_PdF_2023_024 

Mgr. Veronika Růžičková, Ph.D.  

ÚSS 

Psychoterapie a umělecké terapie – syntéza vědeckých důkazů z kvantitativních i kvalitativních studií 

IGA_PdF_2023_025 

Mgr. et Mgr. Anna Boček Ronovská, Ph.D. 

KVV 

Integrace současných trendů vizuálního umění do umělecké edukace 

IGA_PdF_2023_026 

Mgr. et Mgr. Kateřina Mesdag 

KVV 

Výtvarná výchova a výzvy mezipředmětové integrace v kontextu proměn základního vzdělávání 

IGA_PdF_2023_027 

Mgr. Martina Tumová 

ÚSS 

Lexikálně-sémantická organizace v českém znakovém jazyce a v českém jazyce 

IGA_PdF_2023_028 

doc. PhDr. Irena Plevová, Ph.D.  

KPS 

Vybraná témata psychologického výzkumu z oblasti pedagogické psychologie 

Přehled aktuálně řešených projektů Grantového fondu děkana a Interního grantu děkana:

ČÍSLO 

NÁZEV PROJEKTU 

ŘEŠITEL 

PRACOVIŠTĚ 

OD 

DO 

GF_PdF_2021_01 

Historie, současnost a perspektivy didaktické – kurikulární teorie a praxe 

Mgr. Eva Dvořáková Kaněčková, Ph.D. 

ÚPS 

03/2021 

06/2024 

GFD_PdF_2023_01 

Výzkum vlivu alternativních metod výuky matematiky na rozvoj úrovně informatického myšlení a příbuzných výpočetních konceptů u žáků základních škol 

Mgr. Lucie Bryndová                     

KTIV 

03/2023 

12/2024 

GFD_PdF_2023_02 

Žité zkušenosti se vzděláváním z pohledu studentů Univerzity Palackého v Olomouci, kteří mají speciální vzdělávací potřeby – kvalitativní studie na základě van Manenovy metodiky 

Mgr. Bc. Ivana Grohmann, DiS., Ph.D.  

ÚSS 

03/2023 

12/2024 

GFD_PdF_2023_03 

Rozvoj klíčových kompetencí prostřednictvím využívání didaktických prostředků učitele technické výchovy – učitel 21 

PaedDr. Ing. Daniel Kučerka, Ph.D., ING-PAED IGIP, EUR ING    

KTIV 

03/2023 

12/2024 

GFD_PdF_2023_04 

Komparace učitelů a žáků se zdravotním postižením v běžném a speciálním vzdělávání 

Mgr. Petra Kurková, Ph.D.          

KAZ 

03/2023 

12/2024 

GFD_PdF_2023_05 

Engramy při osvojování formulaického jazyka 

Dr hab. Konrad Szcześniak          

ÚCJ 

03/2023 

12/2024 

GFD_PdF_2023_06 

Studium biodiverzity přírodnin na různých úrovních (populační genetika, biosystematika fauny a flóry, rozmanitost fosilní fauny) a využití ve výuce přírodopisu 

doc. RNDr. Radim Jan Vašut, Ph.D. / Mgr. Jitka Kopecká, Ph.D. 

KPŘ 

03/2023 

12/2024 

GFD_PdF_2024_01 

Subjektivní teorie technické tvořivosti učitelů primární školy 

PhDr. Pavlína Částková, Ph.D. 

KTIV 

01/2024 

12/2025 

GFD_PdF_2024_02 

Sestavení a verifikace monotematického souboru textů s tematikou šoa 

Mgr. Milan Mašát, Ph.D., MBA 

KČJL 

01/2024 

12/2025 

 

VaV_PdF_2022_04 

 

Strukturní, morfologické a tlakové změny na chodidle v kontextu posturální stability u studentů se zrakovým a sluchovým postižením 

RNDr. Kristína Tománková, Ph.D. 

KAZ 

10/2024 

09/2024  

Přehled řešených projektů 2021–2023

ZAHRANIČNÍ POSKYTOVATELÉ

Aktuálně řešené projekty 

Visegrad 

dr. Babická – Resilience approach in cross-cultural training of future teachers in Ukraine and V4 countries – The National University of Ostroh Academy – Ukrajina – 01/10/2022 – 31/03/2024 

Erasmus+ KA220-SCH – Cooperation partnerships in school 

dr. Jůvová – Active Citizen Compass – Piter Jelles lmpulse and the Netherlands National Agency Erasmus+ Education & Truining (Stichting Nuffic) – Nizozemí – 1. 9. 2023 – 31. 8. 2026 (36 měsíců)  

Erasmus+ KA220-HED – Cooperation partnerships in higher education 

dr. Jůvová – Environmental and outdoor education working methods (ECOSTYLE) – AKADEMIA BIALSKA NAUK STOSOWANYCH IM. JANA PAWŁA II – Polsko – 1. 11. 2023 – 31.  10.2024 (12 měsíců) 

Erasmus+ PI-ALL-INNO – Partnerships for Innovation – Alliances 

dr. Jůvová – Pedagogical Alliance for XR Technologies in (Teacher) Education (PAX) – UNIVERSITAET MUENSTER – Německo – 1. 4. 2024 – 31. 3. 2027 (36 měsíců) 

Erasmus+ Partnership for Excellence – Teacher Academies 

dr. Jeřábková – Meta-Scientific Literacies in the (Mis-)Information Age (SciLMi) – UNIVERSITAET INNSBRUCK – Rakousko – 1. 6. 2023 – 31. 5. 2026 (36 měsíců) 

dr. Koribská – Digital Academy in Teaching Practice for a Seamless Transition from pre-Service to in-Service (DigitalTA) – Fundación Universidad Europea del Atlántico – Španělsko – 1. 6. 2022 – 31. 5. 2025

Přehled řešených projektů 2021–2023

Normy a formuláře

Projektový záměr

Postup podání Projektového záměru na PdF UP: 

 1. Vyplněný a podepsaný formulář Projektového záměru je potřeba odevzdat před sepsáním projektové žádosti na oddělení vědy a výzkumu, kancelář 4.18, nebo zaslat scan na e-mail: veronika.ptacovska@upol.cz.
  Po schválení bude předáno příslušné referentce VaV:
 2. Po schválení návrhu je nutná konzultace na personálním oddělení s Mgr. Kateřinou Lindnerovou. Nastavený finanční rámec osobních nákladů bude závazný. 
 3. Před finalizací je nutno projekt předložit včetně finančního plánu na oddělení VaV příslušné referentce. 
 4. Navrhovatelé projektu jsou povinni dodržovat stanovené termíny (fakultní i univerzitní) pro předkládání projektových záměrů, předkládání projektů k odsouhlasení a k podpisu. 
 5. Pokud je třeba stanovisko Etické komise PdF, prosím obraťte se na tajemnici komise Mgr. Renátu Chalupovou.  

Studentská soutěž IGA 

 • Aktuální informace a formuláře naleznete na stránkách Projektového servisu UP zde
 • Směrnice rektora B3-13/7-SR-ÚZ06: Zásady studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci (6. úplné znění) 
 • Výzva: 15. ročník studentské grantové soutěže na UP – harmonogram a podmínky ZDE
 • Pro podání žádosti o změny v projektu prosím využijte tento formulář.
 • Referentka soutěže: Bc. Veronika Ptačovská, veronika.ptacovska@upol.cz, +420 585 635 015

Grantový fond děkana

Juniorské granty UP

Aktuální informace a formuláře naleznete na stránkách Projektového servisu UP zde.

 • Směrnice rektora R-B-22-10-ÚZ02: Zásady soutěže o udělení Juniorského grantu Univerzity Palackého v Olomouci (2. úplné znění)
 • Výzva: 4. ročník soutěže o udělení Juniorského grantu UP v Olomouci – harmonogram a podmínky ZDE

Referentka soutěže: Bc. Veronika Ptačovská, veronika.ptacovska@upol.cz, +420 585 635 015

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)