Věda a výzkum na PdF

Vědecko-výzkumná činnost na PdF UP je soustředěna v širokém spektru edukačních věd, a to jak učitelských, tak neučitelských. Spektrum se rozprostírá od obecné pedagogiky a didaktiky přes různé specializace v pedagogice, např. speciální pedagogiku, sociální pedagogiku aj., až po jednotlivé oborové didaktiky. Vzdělávání budoucích učitelů, formování české edukační reality a rozvoj vzdělávací soustavy České republiky na základě vědeckých důkazů patří k prioritám fakulty. Důraz je kladen na excelenci ve výzkumu, interdisciplinaritu poznání a internacionalizaci bádání.  

Oddělení pro vědu, výzkum a doktorská studia poskytuje podporu akademickým pracovníkům a doktorandům při realizaci externích projektů tuzemských a zahraničních poskytovatelů (TA ČR, GA ČR, MŠMT, ERASMUS, Norské fondy, Visegrad fund a jiné), projektů smluvního výzkumu a taktéž interních grantových schémat – celouniverzitní studentské soutěže IGA (podpora specifického výzkumu doktorandů a akademiků), Grantového fondu děkana ad. Oddělení zajišťuje administraci rigorózního řízení, ve spolupráci s kanceláří děkana pak profesorských a habilitačních řízení a veškerou agendu Vědecké rady PdF UP.  

PdF UP má akreditováno sedm doktorských studijních programů v českém jazyce a tři doktorské studijní programy v anglickém jazyce. Doktorské studium je zaměřeno na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost talentovaných studentů, budoucích akademických pracovníků, a je proto vhodné zejména pro uchazeče, kteří chtějí přispět k rozvoji vědy nebo přemýšlejí o kariéře v akademické sféře. Cílem doktorského studia je připravit vzdělané odborníky schopné samostatné vědecko-výzkumné práce.  

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Dvořáková

Oddělení vědy a výzkumu

Mgr. Kateřina DVOŘÁKOVÁ, DiS.
585635012
Žižkovo nám. 5
místnost: 4.18
rigorózní řízení, Cena děkana PdF UP, Studentská soutěžní konference Mozaika poznání, tvůrčí volno, ediční činnost

Mgr. Emilie PETŘÍKOVÁ
585635009
Žižkovo nám. 5
místnost: 2.22
Vědecká rada PdF UP, habilitační a profesorská řízení

Bc. Veronika PTAČOVSKÁ
585635015
Žižkovo nám. 5
místnost: 4.18
vědeckovýzkumné projekty tuzemských poskytovatelů (GA ČR, TA ČR, MŠMT a jiné), vnitřní granty (Studentská soutěž IGA, Juniorské granty, Grantový fond děkana, interní granty), smluvní výzkum, Publikační fond

Mgr. Věra OUTRATOVÁ
585635017
Žižkovo nám. 5
místnost: 4.40
zahraniční granty


Etická komise

Etická komise hodnotí obecné aspekty etiky ve výzkumu a ochrany důležitých zájmů účastníků výzkumu a dbá na dodržování minimálního etického standardu při vědecko-výzkumné činnosti. Komise se zabývá etickými aspekty výzkumu prováděného na PdF UP.

Etická komise – členové

Norma a dokumenty

Kontaktní osoba: Mgr. Renáta Chalupová

Ediční činnost

Ediční činnost na PdF UP, jež spadá do oblasti hodnocení Ediční komise PdF UP, je vydávání periodického a neperiodického tisku (v klasické tištěné i elektronické podobě) ve Vydavatelství UP. 

Ediční komise – členové

Normy a informace

Publikační činnost

Publikační fond

Před zažádáním o příspěvek z Publikačního fondu si prosím prostudujte Vyhlášení publikačního fondu 2024 a poté vyplňte příslušný formulář níže.

Kontaktní osoba: Bc. Veronika Ptačovská

Odborné časopisy vydávané na PdF UP

e-Pedagogium

Časopis e-Pedagogium je nezávislý recenzovaný odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice, s ohledem na pedagogiku, speciální pedagogiku, pedagogickou psychologii a didaktiky oborů. Svým obsahem je zaměřen na prezentaci teoretických a přehledových studií, výzkumných sdělení a odborných prací. Redakce vítá všechny rukopisy, které obsahově odpovídají vymezeným oblastem. Časopis vychází čtyřikrát ročně v elektronické formě na webových stránkách Univerzity Palackého v Olomouci, a to ve dvou číslech českých a dvou číslech anglických. V tištěné podobě je vydáván prostřednictvím Vydavatelství UP v Olomouci. Prodej tištěné verze zajišťuje redakce časopisu.

Webové stránky časopisu e-Pedagogium

Časopis JTIE

JTIE (Journal of Technology and Information Education) je nezávislý vědecko-odborný časopis, který se zaměřuje na publikování výsledků výzkumných šetření, teoretických studií a odborných prací z oblasti technické výchovy, informační výchovy a příbuzných disciplín. Časopis vychází dvakrát ročně.

Webové stránky časopisu JTIE

Civilia

Civilia: odborná revue pro oborovou didaktiku společenských věd je časopis, v němž jsou publikovány původní studie (teoretické, empirické i přehledové), diskusní příspěvky, zprávy a recenze z oblasti společenských věd (zejména filosofie, etiky, historie a politologie) a také z didaktiky humanitních a společenských věd (aktuální trendy a reflexe oborové didaktiky společenských věd v praxi). Časopis vychází dvakrát ročně, přičemž publikovat na jeho stránkách mají možnost nejen domácí a zahraniční renomovaní autoři, ale prostor je poskytován rovněž studentům doktorského studia.

Webové stránky časopisu Civilia

MAGISTER: reflexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu

Periodikum vzniká za účelem prezentace současného výzkumu v České republice i v zahraničí se zaměřením na primární a preprimární vzdělávání. Chceme umožnit publikovat výsledky původního výzkumu ve specifické oblasti vzdělávací soustavy. Filosofií poslání časopisu je pravidelně shromažďovat informace a konstruovat výsledky empirického zkoumání, jejichž výstupem by měla být analýza návaznosti poznatkové linie.

Časopis je produkován pravidelně 2x ročně (červen / prosinec) za spoluúčasti Katedry primární a preprimární pedagogiky a Katedry psychologie a patopsychologie Pedagogické fakulty UP pod záštitou Univerzity Palackého v Olomouci.

ISSN 1805-7152

Webové stránky časopisu: kpv.upol.cz (připravují se)

Kultura, umění a výchova

Odborné recenzované periodikum. Vychází dvakrát ročně. Zaměřuje se na mezioborovou komunikaci a výměnu poznatků v rozmanitých oblastech společenských věd, které spojuje zájem o kulturu, umění a jejich výchovný potenciál. Časopis má svůj profil také na Facebooku a je otevřen diskusím čtenářů. Vznik časopisu i jeho vydávání financuje projekt Vizuální komunikace - otevřený prostor k výchově a vzdělávání podpořený Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.

Webové stránky časopisu Kultura, umění a výchova

The Elementary Mathematics Education Journal

The Elementary Mathematics Education Journal is a free electronic journal published by the Department of Mathematics Faculty of Education Palacky University in Olomouc which creates an area for discussion of issues in elementary mathematics education theory, innovations and research in education of mathematics teachers at primary and preprimary school levels, current problems and trends in mathematics education, assessment and evaluation in mathematics education, digital technology in mathematics education, psychology in mathematics education and also realized research in mathematics education.
This journal was founded on the initiative of academics and researchers of the Visegrad Four countries, but is open to all experts who deal with this issue.

Webové stránky časopisu EME http://emejournal.upol.cz/

OBD

Evidence publikační činnosti fakulty probíhá v systému OBD, který je dostupný po přihlášení do Portálu UP. Pravidla vkládání výstupů do OBD upravuje směrnice rektora B3-10/6-SR (Evidence publikační činnosti na univerzitě Palackého v Olomouci). 

Identifikátor ORCID ID 

Na základě vnitřní normy R-B-18/01 (Zavedení personálních identifikátorů k určení jednoznačné identifikace původců výsledků vědy a výzkumu na Univerzitě Palackého v Olomouci) je u akademických pracovníků a studentů DSP povinné zřízení osobního identifikátoru ORCID ID a jeho následné uložení do profilu v OBD. Podrobný návod je umístěn na oficiálních stránkách Wiki Univerzity Palackého v Olomouci: https://wiki.upol.cz/upwiki/ORCID.

Kontaktní osoba: Ing. Igor Škarabella; igor.skarabella@upol.cz; tel. +420 585 635 011. 

Tvůrčí volno

Tvůrčí volno je určeno akademickým pracovníkům, kteří  

a) dokončují přípravu k zahájení kvalifikačního řízení (například dokončení habilitační práce či vytvoření předpokladů pro řízení ke jmenování profesorem); 

b) hodlají vytvořit významný vědecký či pedagogický výsledek;  

c) mají záměr vyjet do zahraničí a načerpat tam zkušenosti a poznatky zásadní pro další odborný rozvoj a působení na fakultě. 

Žádost o tvůrčí volno se předkládá v termínu, který je upřesňován ve vyhlášeném výběrovém řízení, a to vždy v květnu a prosinci pro následující semestr akademického roku. 

Dokumenty: 

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Dvořáková, DiS.

Smluvní výzkum

Spolupracujte s PdF UP a využijte jejích výzkumných kapacit pro inovace! 

Komercionalizace vědeckého poznání a přetavení vědeckých poznatků do praxe je důležitou součástí vědecko-výzkumné činnosti fakulty. Smluvním výzkumem rozumíme realizaci vědecko-výzkumných činností jako služby. Jde o tedy o výzkum na zakázku, který vychází ze spolupráce plnící především výzkumné potřeby subjektů aplikační sféry a fakulty. Výzkum se realizuje dle požadavků a potřeb subjektu, který poskytuje na tento výzkum finanční prostředky.  

Smluvní výzkum upravuje Metodický pokyn M - 2/2016 Realizace a evidence smluvního výzkumu na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Kontaktní osoba: Bc. Veronika Ptačovská

 

Oblasti výzkumu 

Antropologie a zdravověda 

 • Sledování somatického stavu a pohybové aktivity dětí a mládeže 
 • Primární prevence a výchova ke zdraví (Olomoucké dny zdraví, Festival zdraví, projekt Zdravá záda, Světový den ústního zdraví, projekt MEZI NÁMI) 
 • Problematika dospělé a stárnoucí populace ve vztahu k životnímu stylu a společensko-ekonomickým podmínkám 
 • Nemoc v sociokulturních souvislostech 
 • Sociokulturní kontext sexuality člověka 
 • Životní styl ve specifických sociálních/kulturních komunitách 
 • Multikulturalismus současné společnosti 
 • Mentoring ke konceptu „Evidence-Based Healthcare“ a „Evidence-Based Education“ 

Biologie, didaktika biologie a paleontologie 

 • Studium biodiverzity a fylogeneze vybraných skupin organismů (např. sinice a řasy, mechorosty, dendrologie, hmyz, ptáci) 
 • Konzervační genetika 
 • Paleontologie a paleoekologie mladšího terciéru (měkkýši a foraminifery) 
 • Didaktika biologie (výzkum kvality výuky přírodopisu a biologie na základních školách a gymnáziích; výzkum učebních úloh v učebnicích a pracovních sešitech přírodopisu) 

Bezpečnost internetové komunikace 

 • Kyberšikana, kyberstalking, kybergrooming, hoax a spam, sexting 
 • Sociální inženýrství v online prostředí 
 • Rizika sdílení osobních údajů v prostředí sociálních sítí 
 • Problematika dezinformací a fake news ve veřejném prostoru a další nebezpečné komunikační jevy 
 • Mediální výchova, mediální gramotnost 

Cizí jazyky 

 • Lingvodidaktická, lingvistická a literárně-kulturní témata z oblasti anglického a německého jazyka, zejména: 
 • Rozvíjení komunikační kompetence v cizím jazyce 
 • Osvojování cizího jazyka, kognitivní lingvistika 
 • Metody výuky cizích jazyků na základních školách, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 • Digitální technologie ve výuce cizích jazyků 
 • Interkulturní kompetence a komunikace 
 • Kompetence učitele cizího jazyka, vzdělávání učitelů cizího jazyka 
 • Úloha výukových materiálů ve výuce cizího jazyka 
 • Překlad jako didaktický nástroj ve výuce cizího jazyka 

Český jazyk a literatura 

Základní oblasti výzkumu: 

 • Jazyk pubescentů a adolescentů v mluvené i psané podobě 
 • Komparativní didaktika mateřského jazyka 
 • Komunikačně-kognitivní paradigma ve výuce mateřského jazyka 
 • Specifika komunikace pubescentů a adolescentů se zaměřením na elektronické formy komunikace (instant messengery, sociální sítě, virtuální prostředí, online hry, online závislostní chování) 
 • Percepce a produkce mediálních komunikátů dětmi 
 • Rozdíly ve vnímání klasických a elektronických textů 
 • Vývojové tendence ve slovní zásobě vybraných sociálních (nebo zájmových, profesních atd.) skupin 
 • Tvořivá responzivní recepce literárního díla 
 • Aktuální literatura pro děti a mládež 

Finanční gramotnost 

 • Finanční gramotnost 
 • Fundraising 
 • Ekonomika a financování vzdělávacích institucí 

Hudební výchova 

 • Učitelství hudební výchovy pro střední a základní školy  
 • Hudební teorie a pedagogika 

Matematika 

 • Matematická gramotnost a pregramotnost žáků a studentů (na různém stupni vzdělávání) 
 • Digitální technologie v matematickém vzdělávání 
 • Digitální gramotnost a informatické myšlení v rámci matematického vzdělávání 
 • Moderní trendy v matematickém vzdělávání 

Primární a preprimární pedagogika 

 • Podpora přechodu dítěte z MŠ do ZŠ a následná podpora jeho rozvoje na 1. stupni ZŠ s akcentem na eliminaci rizik v kontextu zajištění rovných příležitostí ke vzdělávání 
 • Trendy v preprimárním a primárním vzdělávání 
 • Pedagogické a společenské aspekty inkluze 
 • Konstruktivistické pojetí edukačního procesu a osobnostně orientovaný přístup na dítě a žáka 
 • Tvorba a podpora společenství praxe 
 • Problematika reflektivní praxe – využití aspektů profesního učení a kolegiální spolupráce v terciárním vzdělávání a praxi pro zvyšování efektivity edukačního procesu 
 • Čtenářská (pre)gramotnost – stimulování a rozvíjení čtenářské (pre)gramotnosti 
 • Pedagogická diagnostika – rozvoj a posilování diagnostické kompetence učitele a akcent na jeho proaktivní chování – využívání nástrojů pedagogické diagnostiky jako východisko pro konkretizaci cílů v managementu třídy 
 • Pohybové dovednosti – motorika dětí a žáků a primární pohybové dovednosti v kontextu pohybových činností/tělesné výchovy 
 • Přírodovědné vzdělávání – badatelsky orientovaná výuka 
 • Prvopočáteční čtení a psaní – rozvoj předpokladů pro čtení a psaní v návaznosti na diagnostiku školní zralosti a připravenosti zejména v oblasti grafomotoriky a zrakové percepce (úroveň zrakové percepce s využitím Edfeldtova reverzního testu) 
 • Kognitivní a informativní úroveň znalostí žáků o pubertě 
 • Transformace pedagogické komunikace 

Psychologie a patopsychologie 

 • Konformita u děti a adolescentů 
 • Šikana a mobbing na pracovišti – příčiny, důsledky a možnosti řešení  
 • Obligatorní a fakultativní poradenské problémy – možnosti jejich řešení 
 • Relativita diagnostických závěrů – analýza příčin 
 • Přednosti a bariery diagnostické práce učitele – analýza příčin 
 • Psychosociální aspekty akademického fungování – akademická úspěšnost, akademický stres 
 • Problematika hodnot a hodnotové orientace 
 • Životní spokojenost, životní smysluplnost, kvalita života 
 • Problematika stresu a zátěžových situací v edukačním prostředí – včetně vazby na osobnostní proměnné 
 • Rizikové a protektivní faktory zdraví u učitelů v kontextu biopsychosociálního modelu zdraví 
 • Možnosti podpory zdravého životního stylu a psychohygieny 
 • Problematika školní zralosti, školní úspěšnosti žáků základních škol 
 • Problematika ekonomické socializace – návaznost na výuku ve školách 
 • Psychosociální faktory ve vztahu k problematice používání sociální sítí 

Speciální pedagogika 

 • Dramaterapie, expresivní terapie a diagnostika 
 • Interdisciplinární spolupráce speciální pedagogiky s dalšími obory 
 • Kulturně-jazyková specifika a komunikace  
 • Kvalita života osob se zdravotním postižením a osob pečujících 
 • Logopedie, poruchy komunikace, komunikační schopnost  
 • Percepce a představivost u jedinců se zrakovým postižením v kontextu neurověd 
 • Pragmatika komunikace 
 • Raná intervence u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami  
 • Rodina – dítě se zdravotním postižením – výchova a vzdělávání 
 • Speciálněpedagogická andragogika 
 • Speciální pedagogika osob s mentálním postižením, s poruchami chování a emocí, s vícečetným postižením, se sluchovým postižením, se somatickým postižením, se zrakovým postižením  
 • Specifické (vývojové) poruchy učení  
 • Výzkum muzikoterapie v oblasti rozvoje osob se speciálními potřebami 
 • Výzkum edukace osob s narušenou komunikační schopností a dětí se sluchovým postižením 
 • Výzkum inkluze u jedinců se speciálními potřebami 
 • Výzkum specifických parametrů komunikace a odchylek orofaciálních procesů v kontextu logopedické diagnostiky a terapie s využitím kvalitativních, kvantitativních a experimentálních metod 

Společenské vědy 

 • Výchova k občanství 

Technika a informatika 

 • Sdílené dílny pro výuku předmětu Technika, včetně metodického, materiálního a personálního zabezpečení 
 • Poradenství v oblasti zavádění předmětu Technika do škol (ŠVP, vybavení dílny, metodiky...) 

Výtvarná výchova 

Školám a volnočasovým vzdělávacím subjektům nabízíme: 

 • zacílené didaktické poradenství 
 • spolupráci na výstavách dětského výtvarného projevu 
 • odborné publikace z produkce Katedry výtvarné výchovy 

Partnerům z praxe nabízíme: 

 • spolupráci na tvorbě didaktických prostředků 
 • poradenství v oblasti metod a postupů výtvarné a kulturní edukace  
 • kvalitní a kreativní zpracování vizuální podoby didaktických materiálů „na míru“ ilustrátory, grafiky a výtvarníky z katedry 
 • poradenství nebo vzdělávací akce týkající se edukačních aktivit v muzeích a galeriích, případně evaluační výzkumy a analýzy muzejní prezentace 
 • poradenství v oblasti vzdělávacího využití expozic 

Přehled smluvního výzkumu 

 • Avast Software – pro globálního lídra v oblasti digitálního zabezpečení analyzujeme dopad internetových hrozeb na děti a dospělé a připravujeme specializované výukové materiály, jsme partnerem projektu Buď safe online. 
 • O2 Czech Republic – pro telekomunikační firmu analyzujeme rizikové formy komunikace dětí a dospělých v prostřední internetu a odpovědné využívání digitálních technologií, jsme odborným garantem vzdělávacího programu O2 Chytrá škola. 
 • Vodafone, a. s. – pro telekomunikační firmu jsme analyzovali roli rodičů v digitálním světě, jsme partnerem projektu Digitální rodičovství. 
 • Google – pro technického lídra jsme analyzovali rizikové chování českých a slovenských dětí na internetu nebo fenomén hry Minecraft v českém prostředí. 
 • Seznam.cz – pro společnost jsme vytvořili výzkum rizikového chování dětí ve virtuálním prostředí zejména sociálních sítí, výzkum v oblasti rizikových komunikačních jevů v online prostředí a národní výzkum kyberšikany učitelů. 
 • Církevní gymnázium Německého řádu – pro olomoucké gymnázium zajišťujeme vzdělávací potřeby žáků gymnázia a uchazečů o studium, součástí výzkumu jsou testy studijních předpokladů uchazečů. 
 • Vojenská nemocnice Olomouc – pro olomoucké zdravotnické zařízení analyzujeme dramaterapeutické intervence a preference funkčních rolí u klientů se závislostí v institucionální léčbě. 
 • Dlouhodobě spolupracujeme se Sanatoriem Klimkovice. 
 • Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality – pro odbor prevence kriminality realizujeme výzkumně – vzdělávací projekt „Kyberakademie pro pracovníky obcí, obecních policií a dalších cílové skupiny ve školním prostředí na celém území ČR“. 
 • Microsoft CZ/ ROYAL EMMA s.r.o. – pro Microsoft realizujeme vědecký výzkum v oblasti českých škol a AI. 
 • Nadace O2 – pro Nadaci O2 vytváříme odborné texty, kvízy, videa, supervize a propagaci z oblasti online bezpečnosti, dále praktická cvičení, animovaná videa, supervizi webového portálu www.o2chytraskola.cz. 
 • Základní škola INTEGRA Vsetín – pro základní školu realizujeme výzkum ve vztahu ke společnému vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků intaktních na této základní škole.  
 • Českomoravský cement, a. s. – pro společnost realizujeme výzkum v oblasti prostorové distribuce siliciklastických sedimentů v lomu Mokrá. 

Mozaika poznání

 • Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Dvořáková

Cena děkana

Posláním Ceny děkana Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci je podpora významné a mimořádné aktivity studentů všech studijních programů v prezenční i kombinované formě studia.
Cenu uděluje děkan PdF UP za každý akademický rok. Návrhy na udělení Ceny mohou podávat akademičtí pracovníci PdF UP či sami uchazeči do 30. září za právě uplynulý akademický rok.

O cenu se mohou studenti ucházet v následujících oblastech:

a) obory učitelské;

b) obory neučitelské nebo

c) umělecká činnost a tvorba.

 

Písemný návrh na udělení Ceny děkana obsahuje:

a) jméno a příjmení studenta nebo absolventa, bydliště, tel. kontakt, e-mail (soukromý e-mailový kontakt v případě, že se jedná o absolventa v daném akademickém roce);

b) studijní program/obor, který student studuje nebo absolvent řádně ukončil;

c) stručný životopis studenta nebo absolventa;

d) seznam publikovaných vědeckých prací a doklady o výsledcích vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti a

e) zdůvodnění návrhu na udělení Ceny.

 

Návrh se všemi uvedenými náležitostmi se předkládá ve dvou vyhotoveních (listinném a elektronickém). Realizace uměleckého díla se může doložit fotografickým, audiovizuálním, případně jiným záznamem. Práce mohou být vytvořeny individuálně nebo týmově a ideálně by se mělo jednat např. o články publikované v odborných časopisech, monografie, zásadní postery či příspěvky prezentované na konferencích, inovativní umělecká díla apod. Výjimečně mohou být předloženy i mimořádně kvalitní kvalifikační práce či jejich ucelené části.

 

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Dvořáková

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)