Program Dnů vědy a umění 2024

V průběhu března, dubna a května pravidelně pořádáme Dny vědy a umění, během nichž se můžete aktivně účastnit zajímavých přednášek, workshopů, konferencí i komentovaných prohlídek a performancí.

 

Miloš Zapletal: Hledání „moravské hudby“: od Sušila po Bittovou

Místo: Kaple Božího Těla, Univerzitní 3–5
Datum: 5. března, 9:00–10:30

Přednáška Mgr. Miloše Zapletala, Ph.D. na téma Co to je „moravská hudba“? Jedná se o pojem, který nic reálného neoznačuje, a proto jej můžeme psát pouze v uvozovkách? Nebo se za těmito dvěma slovy skrývá dlouhá, bohatá a jedinečná hudební tradice? A pokud ano, čím se vyznačuje? Má snad nějakou neměnnou podstatu? A týká se tato tradice pouze Moravy? A co je vlastně „Morava“ v hudebně-historickém smyslu? Na tyto otázky budeme hledat odpověď především s ohledem na různé podoby folklorismu a neofolklorismu ve vážné, jazzové, populární a alternativní hudbě od Františka Sušila až po Ivu Bittovou. V souvislosti s tímto tázáním představíme také hlavní zjištění nedávno vydané monografie Leoš Janáček a pozdní obrození na Moravě (Praha: Argo, 2023), která novým způsobem vysvětluje vzestup mladého Janáčka s ohledem na ambice českého obyvatelstva Moravy a různé dobové koncepce „moravské hudby“, jež v některých případech přežily až do dnešních dnů. Určeno široké veřejnosti.

 

V hudbě život Čechů

Místo: učebna 2.14, Univerzitní 3–5
Datum: 5. března, 18:00

Koncert studentů Katedry hudební výchovy PdF UP, který se koná u příležitosti Roku české hudby. Na programu: B. Smetana, A. Dvořák, B. Martinů, L. Janáček, L. Dietrich, J. F. Škroup, T. Hanzlík. Koncert je určen široké veřejnosti.

 

X. Olomoucké speciálněpedagogické dny

Místo: malá aula, velká aula, místnosti ÚSS, Žižkovo nám. 5
Datum: 19.–20. 3. 2024

Tradiční speciálněpedagogická konference, která v sobě letos provázala dvacátou třetí Mezinárodní konferenci k problematice osob se specifickými potřebami, Konferenci mladých vědeckých pracovníků a Dramaterapeutickou konferenci. Hlavní téma konference „Spirála poznání“ v sobě skrývá možnosti prezentace výzkumných teoretických i praktických příspěvků nejenom ze speciální pedagogiky, ale také z dalších příbuzných oborů. Novinky můžeme sledovat v události na sociálních sítích, případně webu konference.

 

Veřejná obhajoba IGA grantů

Místo: velká aula, Žižkovo nám. 5
Datum: 20. března, čas bude upřesněn

Veřejné obhajoby IGA grantů na Pedagogické fakultě UP, během níž řešitelské týmy složené ze studujících a akademiků představí výsledky svých výzkumů realizovaných v uplynulém roce.

 

Skryté signály těla: Odhalíme tajemství fyziologických projevů emocí

Místo: učebna N35, Žižkovo nám. 5
Datum: 20. března, 15:00–16:30

Otevřeme dveře do tajemného světa fyziologických projevů lidského těla. Představíme inovativní zařízení, která odkrývají tajemství emočních procesů člověka. Odhalíme využití biofeedbacku ve váš prospěch. Uvidíte praktickou ukázku využití biofeedbackových zařízení při práci s emocemi. Určeno pro širokou veřejnost.

 

Trendy v logopedii očima studentů

Místo: bude upřesněno, Žižkovo nám. 5
Datum: 1. dubna, čas bude upřesněn

Veřejné představení výsledků odborných výzkumných a aplikačních diplomových prací studentů studijního programu Logopedie.

 

Workshop programu PeaceJam

Místo: 9. dubna 2024,16:45–18:15
Datum: místnost P31, Žižkovo nám. 5

Zveme Vás na workshop programu PeaceJam, kde vám zážitkovou formou představíme možnosti využití metodiky JUNIOŘI pro práci s žáky I. stupně. Zjistíte, jak je možno program integrovat do běžné výuky, jak ho využít pro přirozenou mezipředmětovou propojenost napříč předměty jako je český jazyk, matematika, zeměpis, dějepis, hudební a výtvarná výchova.

Vzdělávácí program je vhodný jako obsah do hodin občanské nauky, do třídnických hodin a pro průřezová témata v oblastech: > osobnostní a sociální výchova > environmentální výchova > multikulturní výchova > výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

 

Den zdraví

Místo: malá aula PdF UP, Žižkovo nám. 5
Datum: 10. dubna, 8:30–16:00

Jubilejní 10. ročník vzdělávací konference Den zdraví na Pedagické fakultě UP v Olomouci je realizován u příležitosti Světového dne zdraví a Dne vzdělanosti. Podtitul letošního ročníku nese název „Prevence – stěžejní aspekt podpory zdraví“. Interaktivní vzdělávací konference přináší aktuální témata v podání předních odborníků s akcentem na jednotlivé úrovně a formy prevence. Rezonovat budou např. témata ve vztahu ke screeningu zhoubných nádorů v ČR; Národnímu programu prevence HIV/AIDS v ČR na období 2023–2027 a projektům prevence HIV/AIDS; Aktivní škole a řešení, jak na pohyb dětí ve školním prostředí či otázkám duševního i sociálního zdraví. Konference je určena pedagogům, studentům a všem zájemcům o zdraví a životní styl. Registrovaní účastníci obdrží osvědčení, program a přihláška budou dostupné na ccv.upol.cz. Akci připravuje Centrum výzkumu zdravého životního stylu a katedra antropologie a zdravovědy ve spolupráci s dalšími pracovišti a organizacemi.

 

Hudebka LIVE

Místo: Kaple Božího Těla, Univerzitní 3–5
Datum: 10. dubna, 18:00

Koncert studentů Katedry hudební výchovy PdF UP, věnovaný nonartificiální hudbě. Na programu jazzové, swingové a rockové skladby, ale také cimbálovka. Určeno široké veřejnosti.

 

Jarní LOGOPEDICKÁ beseda

Místo: bude upřesněno
Datum: 11. dubna, čas bude upřesněn

Beseda s absolventkami UP, logopedkami, beseda o studiu, UP, logopedii a praxi – propojení studia a praxe (přednáška) + volná diskuze a debata, ukázka pomůcek, akce je otevřená pro všechny zájemce o logopedii a pro všechny příznivce logopedie.

 

Koncert univerzitních sborů Visegrad Choral Bridges III

Místo: Červený kostel VKOL
Datum: 13. dubna, čas bude upřesněn

Během koncertu zazní úpravy lidových písní z Maďarska, Polska, Slovenska a Čech. Účinkují univerzitní sbory Éger, Rzeszow, Banská Bystrica a Olomouc (v rámci projektu IVF). Určeno široké veřejnosti.

 

Prezentace zahraničních kolegů z univerzity ve Valencii

Místo: bude upřesněno, Žižkovo nám. 5
Datum: 16. dubna, 12:30–14:00

Kolegové Patricia Martínez León, Jerónimo Méndez a Framcesc Josep Rodrigo seznámí posluchače se vzdělávacím systémem Španělska, konkrétně provincie Valencia. Nabídnuto bude sdílení zkušeností z oblasti didaktiky a modelů výuky na fakultách v programech UMŠ a U1ST. Další oblastí k diskuzi bude oblast výzkumu ve výše uvedených programech a možná spolupráce na projektech.

 

Edukační workshop Škola hrou 2.0

Místo: místnost P33a, Žižkovo nám. 5
Datum: 17. dubna, 14:30–16:00

Edukační workshop "Škola hrou 2.0" zaměřený na digitalizaci ve výuce prozkoumá bezplatné aplikace a webové platformy, které mohou kreativně obohatit výukové prostředí. Účastníci získají přehled o interaktivních aplikacích jako Kahoot, Padlet a Mentimeter a naučí se je efektivně využívat. Kromě toho budou mít možnost vyzkoušet si využití virtuální reality a umělé inteligence jako prostředků pro inovativní pedagogiku. Účelem workshopu je předat účastníkům praktické dovednosti, užitečné rady a inspirativní přístupy k modernímu vzdělávání. Na konferenci si připravím kratší praktickou ukázku, jak lze tyto aplikace využít i v managerském prostředí. Určeno pro pedagogy a studenty PdF UP.

 

Seminář Výzkumné projekty doktorandů Hudební teorie a pedagogika

Místo: místnost 3.42, Univerzitní 3–5
Datum: 18. dubna, 14:00–17:00

Na programu semináře budou prezentace dílčích i komplexnějších výsledků vědeckých a uměleckých projektů, uskutečňovaných v kontextu disertačních prací studentů prezenčního i kombinovaného studia DSP Hudební teorie a pedagogika. Určeno pro studenty DSP, absolventy DSP HTP působící na ZŠ a gymnáziích a zájemce o studium v DSP z řad studentů oborového Mgr. studia.

 

S hudbou spolu

Místo: místnost 2.17, Univerzitní 3–5
Datum: 18. dubna, 15:00–17:30

Workshop je zaměřený na hry a techniky s hudbou, které mohou pedagogové MŠ uplatnit ve své praxi (u dětí předškolního věku a dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ve speciálněpedagogické intervenci nebo v inkluzivním vzdělávání). Budeme se věnovat propojení hudby s pohybem, hudebními nástroji, hlasem i dalšími technikami. To vše s ohledem na individuální potřeby dítěte a podporu vztahu. Získané poznatky mohou pomoci zorientovat se v hudební podpoře dítěte a zařadit jakékoli hudební činnosti přirozeně do režimu dne MŠ. Workshop bude veden prožitkovou formou s ohledem na teoretické a metodické zásady s propojením konceptů muzikoterapie, muzikofiletiky a dalších expresivních přístupů. Předchozí hudební schopnosti a dovednosti pedagogů MŠ/asistentů nejsou nutné! Určeno pro pedagogy MŠ z praxe. Omezená kapacita účastníků.

Přihlášky zasílejte na e-mail lenka.kruzikova@upol.cz.

 

Edukační využití deskových her

Místo: bude upřesněno, Žižkovo náměstí 5
Datum: 23. dubna, 14:00–17:00

Workshop je zaměřen na možnosti edukačního využití deskových her. Na úvod vymezíme základní pojmy a charakterizujeme druhy deskových her a poté se zaměříme na současnou nabídku deskových her s akcentem na jejich využití při rozvoji klíčových kompetencí dětí a dospívajících. Účastníci získají základní orientaci v aktuálně dostupných deskových hrách a budou schopni posoudit edukační potenciál jednotlivých her. Workshop bude zaměřen i na konkrétní metodické postupy, jak deskové hry předkládat dětem a dospívajícím, jak rozvíjet jejich hráčské dovednosti a jak je k hraní motivovat. Ve druhé části workshopu si účastníci v malých skupinkách budou moci vyzkoušet vybrané deskové hry, svůj prožitek z hraní reflektovat a v diskusi se zamyslet nad tím, jaké schopnosti, dovednosti a postoje můžeme prostřednictvím daných her u dětí a dospívajících rozvíjet. Workshop je určen studentům Pedagogické fakulty UP a pedagogům z praxe.

 

Etická výchova jako součást pregraduální přípravy budoucích pedagogů na 1. a 2. stupni ZŠ

Místo: P38b, Žižkovo nám. 5
Datum: 23. dubna, 17:00–18:30

Etická výchova je zařazena do RVP ZV jako doplňující vzdělávací obor a v současné době přináší řadu výzev a příležitostí ve vzdělávání. V rámci našeho workshopu krátce představíme koncept etické výchovy, důležité body, které vedly ke vzniku etické výchovy a popíšeme proces implementace do kurikulárních dokumentů. Součástí workshopu bude také řada praktických ukázek jednotlivých aktivit na vybraná témata etické výchovy, náměty pro vedení tohoto předmětu a možnosti využití etické výchovy v dalších předmětech a činnostech školy.

Kontaktní e-mail na přihlášení na workshop: alzbeta.vankova@upol.cz.

 

Studentská soutěžní konference PdF UP v Olomouci Mozaika poznání

Místo: velká aula PdF UP, Žižkovo náměstí 5
Datum: 30. dubna, 9:00

Pedagogická fakulta UP v Olomouci v akademickém roce 2023/2024 připravuje již 17. ročník studentské soutěžní konference vědecké, odborné a umělecké činnosti pod názvem Mozaika poznání. Hlavním cílem této konference je podporovat talentované a tvořivé studenty a najít mezi nimi perspektivní odborníky v jednotlivých vědních a uměleckých oborech. Kromě vědecké, odborné a umělecké činnosti studentek a studentů je cílem rozvíjet schopnosti a způsobilost pro tyto činnosti. Konference si rovněž klade za cíl zlepšit komunikaci jak mezi studenty navzájem, tak i mezi nimi a vyučujícími fakulty.

Konference je rozdělena do tří sekcí, a to obory učitelské, obory neučitelské a umělecká činnost a tvorba. Uzávěrka přihlášek je 29. února 2024.

Přesný harmonogram soutěžních příspěvků bude zveřejněn nejpozději 14 dní před konáním akce na webu konference https://www.soutez.pdf.upol.cz/.

Na konferenci jsou srdečně zváni všichni studenti i pracovníci Pedagogické fakulty UP v Olomouci.

 

Vhodné zařazení zdravotních a jógových cvičení v předškolním vzdělávání a na 1. stupni ZŠ

Místo: relax v suterénu budovy Pedagogické fakulty, Žižkovo nám. 5
Datum: 30. dubna, 17:00-18:30

Současná moderní doba přináší řadu ulehčení v běžném životě, ale také negativní jevy, které ovlivňují zdravotní stav dětí a následkem toho se zvyšuje výskyt zdravotního oslabení u této věkové skupiny. Za hlavní negativní jevy lze považovat snížení pohybové aktivity, nevhodné pohybové návyky a převažující denní statická zátěž. Jedním z negativních faktorů je zejména dlouhodobé sezení ve školní lavici, doma u plnění domácích úkolů, televize, počítače atd. Na workshopu budou představena pravidla správného sezení a možnosti zařazení vyrovnávacích cvičení při sezení, ukázky jógových cvičení a jejich zařazení do výuky zábavnou formou pro zvýšení flexibility i komplexního posílení a zpevnění těla. Součástí workshopu budou také ukázky a praktický nácvik některých vyrovnávacích a relaxačních cvičení, která je možné zařadit přímo během vyučování.

Kontaktní e-mail na přihlášení na workshop: alzbeta.vankova@upol.cz.

 

Zažít didaktiku

Místo: bude upřesněno, Žižkovo nám. 5
Datum: 2. května, čas bude upřesněn

Zažít didaktiku...aktivity pro studenty bakalářského studia. Zážitkovou didaktikou budou reflektovány didaktické pojmy a řešena didaktická problematika.

 

Prezentace 2 učitelek a 5 žáků ze školy v Zagrebu

Místo: bude upřesněno, Žižkovo nám. 5
Datum: 6. května 2024, 9:30–11:00

Ivona Gornik z univerzity v Zagrebu byla před několika lety na studijním pobytu v rámci programu Erasmus+. Nyní se vrací do Olomouce už se svými žáky jako učitelka. V rámci návštěvy naše katedra hosty přivítá 6. 5. 2024 na katedře (zde se bude hovořit o systému vzdělávání v Chorvatsku, diskuze bude směřovat k environmentální výchově na školách v Chorvatsku a v ČR, jak je zahrnuta do vzdělávání budoucích učitelů UMŠ a U1ST, výměna zkušeností).

Další 2 dny proběhnout v kooperaci s fakultními základními školami – konkrétně ZŠ Komenium a ZŠ a MŠ Bystrovany. V rámci dalších aktivit navštíví Sluňákov, Pevnost poznání, popř. ZOO Kopeček.

 

Nejen o psaní písniček

Místo: šapitó na parkánu Konviktu, Univerzitní 3–5
Datum: 6. května, 16:00

Beseda s písničkářem Michalem Horákem o tvorbě písní, hudebních videoklipů a českém showbyznysu, ale také o studiu na PdF UP či hudební pedagogice. V rámci besedy zazní i některé z Horákových písní v autorově podání. Určeno široké veřejnosti.

 

Celostátní interpretační soutěž pedagogických fakult

Místo: prostory KHV PdF UP, Univerzitní 3–5
Datum: 9.–10. 5. 2024

Celostátní interpretační soutěž studentů pedagogických fakult se koná pravidelně na jedné z kateder hudební výchovy v ČR. V letošním roce ji bude hostit katedra hudební výchovy PdF UP. A to v termínu 9.–10. 5. 2024. Je vypisována v interpretačních oborech hra na klavír, hra na housle, sólový zpěv a komorní soubory a zároveň ve 2 výkonnostních kategoriích pro každý obor. Soutěžní výkony jsou hodnoceny porotami složenými z řad pedagogů jednotlivých kateder hudební výchovy. Soutěž je zakončena koncertem vítězů, který se bude konat 10. 5. 2024 v Kapli Božího Těla Uměleckého centra UP. Soutěž i koncert jsou určeny odborníkům i široké veřejnosti.

 

Možnosti a výzvy AAK v praxi

Místo: velká aula, Žižkovo náměstí 5

Datum: 15. května, 8:30–16:00

Odborná konference s mezinárodní účastí pořádaná ve spolupráci s SPC pro děti a mládež s narušenou komunikační schopností se zaměřením na alternativní a augmentativní komunikaci. Obsahově bude zaměřena na moderní trendy ve využívání systémů AAK ve speciálněpedagogické praxi napříč všemi zapojenými resorty. Konference je určena speciálním pedagogogům, pedagogickým pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, rodičům dětí se zdravotním postižením a studentům souvisejících oborů.

 

Více informací naleznete na webu konference.

 

Májový koncert SKS Ateneo a hosté

Místo: Kaple Božího Těla, Univerzitní 3–5
Datum: 15. května, čas bude upřesněn

Zazní úpravy lidových písní, J. Leavitt: Missa festiva, G. Allegri: Miserere aj. Určeno pro širokou veřejnost.

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)