Poplatek za habilitační řízení činí 6.000 Kč.

Poplatek za řízení ke jmenování profesorem činí 9.000 Kč.


Akreditace habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem


Ukončená habilitační řízení

Mgr. Jiří Kantor, Ph.D.

 • odborný asistent Ústavu speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci
 • obor: Speciální pedagogika
 • habilitační práce: „Společné, rozdílné a jedinečné – na výzkumu založená mapa profesí uměleckých terapií v České republice s akcentem na (speciální) vzdělávací instituce
 • řízení zahájeno: 12. 9. 2017
 • zahájení řízení před Vědeckou radou PdF UP: 26. 9. 2017
 • konečné rozhodnutí Vědecké rady PdF UP: 23. 1. 2018
 • jmenován docentem: 1. 2. 2018

Ukončená řízení ke jmenování profesorem

Zahájená habilitační řízení

Mgr. Jiří Kantor, Ph.D.

 • odborný asistent Ústavu speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci
 • obor: Speciální pedagogika
 • řízení zahájeno: 12. 9. 2017
 • habilitační práce: „Společné, rozdílné a jedinečné – na výzkumu založená mapa profesí uměleckých terapií v České republice s akcentem na (speciální) vzdělávací instituce
 • habilitační přednáška: „Specifika uměleckých terapií ve vzdělávacích institucích u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ (bude přednesena na zasedání Vědecké rady PdF UP dne 23. 1. 2018)
 • habilitační komise ve složení:
  • předseda:
   prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D., PdF UP v Olomouci,
  • členové:
   prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., PdF MU v Brně,
   doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D., PdF UK v Praze,
   doc. PaedDr. Jana Lopúchová, Ph.D., PdF UK v Bratislavě,
   doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc., PdF ZčU v Plzni.
  • oponenti:
   prof. Wolfgang Mastnak, DDDr., Hochschule für Musik und Theater, Mnichov, SRN,
   prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D., PdF UP v Olomouci,
   doc. Mgr. art. Jaroslava Gajdošíková Zeleiová, PhD., PdF TU v Trnavě, SR.

PODKLADY [*.rar]

PhDr. Dana Kasperová, Ph.D.

 • odborná asistentka Katedry pedagogiky a psychologie FPHaP TU v Liberci
 • obor: Pedagogika
 • řízení zahájeno: 19. 9. 2017
 • habilitační práce: „Československá obec učitelská – v kontextu reformy vzdělávání učitelů (ŠVSP) a reformy školy
 • habilitační přednáška: „Reforma školy a člověka v kontextu Baťova firemního města Zlín
 • habilitační komise ve složení:
  • předseda:
   prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., FF Univerzity Pardubice,
  • členové:
   prof. Ing. PhDr. Blanka Kudláčová, PhD., PdF TU v Trnavě, SR,
   doc. PhDr. Jaroslav Koťa, FF UK v Praze,
   doc. PhDr. Jiří Zounek, Ph.D., FF MU v Brně,
   doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D., PdF UP v Olomouci.
  • oponenti:
   doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D., PdF UJEP v Ústí nad Labem,
   doc. PhDr. Eduard Lukáč, PhD., FHPV PU v Prešově,
   doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc., FF UK v Praze.

PODKLADY [*.rar]


Zahájená řízení ke jmenování profesorem