e-Pedagogium

Časopis e-Pedagogium je nezávislý recenzovaný odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice, s ohledem na pedagogiku, speciální pedagogiku, pedagogickou psychologii a didaktiky oborů. Svým obsahem je zaměřen na prezentaci teoretických a přehledových studií, výzkumných sdělení a odborných prací. Redakce vítá všechny rukopisy, které obsahově odpovídají vymezeným oblastem. Časopis vychází čtyřikrát ročně v elektronické formě na webových stránkách Univerzity Palackého v Olomouci, a to ve dvou číslech českých a dvou číslech anglických. V tištěné podobě je vydáván prostřednictvím Vydavatelství UP v Olomouci. Prodej tištěné verze zajišťuje redakce časopisu.

Webové stránky časopisu e-Pedagogium


Časopis JTIE

JTIE (Journal of Technology and Information Education) je nezávislý vědecko-odborný časopis, který se zaměřuje na publikování výsledků výzkumných šetření, teoretických studií a odborných prací z oblasti technické výchovy, informační výchovy a příbuzných disciplín. Časopis vychází dvakrát ročně.

Webové stránky časopisu JTIE


Civilia

Civilia: odborná revue pro oborovou didaktiku společenských věd je časopis, v němž jsou publikovány původní studie (teoretické, empirické i přehledové), diskusní příspěvky, zprávy a recenze z oblasti společenských věd (zejména filosofie, etiky, historie a politologie) a také z didaktiky humanitních a společenských věd (aktuální trendy a reflexe oborové didaktiky společenských věd v praxi). Časopis vychází dvakrát ročně, přičemž publikovat na jeho stránkách mají možnost nejen domácí a zahraniční renomovaní autoři, ale prostor je poskytován rovněž studentům doktorského studia.

Webové stránky časopisu Civilia


Journal of Exceptional People

Časopis Journal of Exceptional People vydává Ústav speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci. Je založen na dvouroční periodicitě jak v elektronické, tak tištěné podobě a poskytuje vysokou odbornou garanci publikovaných článků prostřednictvím redakčního a expertního týmu speciálních pedagogů psychologů, terapeutů a dalších odborníků z USA, Finska, Španělska, Slovenska, Maďarska, Číny, Ruska, Polska a dalších zemí. Časopis se zabývá lidmi s výjimečností, tedy např. se zdravotním postižením, ale také s nadáním, talentem nebo speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu edukačních, psychologických, filozofických a sociálně-zdravotních věd či klinických a poradenských přístupů.

Webové stránky časopisu JEP


Jazyk – Literatura – Komunikace

Jazyk – Literatura – Komunikace je recenzovaný časopis v elektronické podobě, který vznikl při Katedře českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty UP v Olomouci. Je koncipován jako otevřený, volně a průběžně doplňovatelný a ovšemže také strukturovaný soubor textů orientovaných na jazyková, literární, uměnovědná a obecně kulturní témata z oblasti humanitních studií.

Časopis má půlroční periodicitu: ze všech postupně nashromážděných příspěvků bude vždy v červnu a listopadu každého kalendářního roku vytvořen korpus časopiseckého vydání tak, aby každé uzavřené číslo obsahovalo pouze texty, které prošly recenzním řízením a byly garantovány redakční radou časopisu.

Webové stránky časopisu Jazyk – Literatura – Komunikace


MAGISTER: reflexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu

Periodikum vzniká za účelem prezentace současného výzkumu v České republice i v zahraničí se zaměřením na primární a preprimární vzdělávání. Chceme umožnit publikovat výsledky původního výzkumu ve specifické oblasti vzdělávací soustavy. Filosofií poslání časopisu je pravidelně shromažďovat informace a konstruovat výsledky empirického zkoumání, jejichž výstupem by měla být analýza návaznosti poznatkové linie.

Časopis je produkován pravidelně 2x ročně (červen / prosinec) za spoluúčasti Katedry primární a preprimární pedagogiky a Katedry psychologie a patopsychologie Pedagogické fakulty UP pod záštitou Univerzity Palackého v Olomouci.

ISSN 1805-7152

Webové stránky časopisu: kpv.upol.cz (připravují se)


Kultura, umění a výchova

Odborné recenzované periodikum. Vychází dvakrát ročně. Zaměřuje se na mezioborovou komunikaci a výměnu poznatků v rozmanitých oblastech společenských věd, které spojuje zájem o kulturu, umění a jejich výchovný potenciál. Časopis má svůj profil také na Facebooku a je otevřen diskusím čtenářů. Vznik časopisu i jeho vydávání financuje projekt Vizuální komunikace - otevřený prostor k výchově a vzdělávání podpořený Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.

Webové stránky časopisu Kultura, umění a výchova