Studijní oddělení

Adresa

Studijní oddělení PdF UP

Žižkovo náměstí 5
771 40 Olomouc

Kontakt

585635010
Žižkovo nám. 5
místnost: 2.81

Splnění studijních povinností za akademický rok 2018/2019

 • Mezní termín pro splnění všech studijních povinností za akademický rok 2018/2019 je  5. září 2019.
 • Po splnění svých studijních povinností studenti (nejpozději do 9. září 2019 do 15.00 hod.) doručí na studijní oddělení své studijní referentce Zápisový list A (Portál UP – přihlásit se do Portálu – STAG – Moje studium – Průběh studia – Tisk zápisového listu A pro akademický rok 2018/2019, ZS i LS). Za závazné jsou považovány výsledky evidované v elektronickém systému – Evidence studia (STAG). Vytištěný zápisový list A je student povinen zkontrolovat a stvrdit svým podpisem souhlas s vytištěnými údaji. Před odevzdáním zápisového listu studijní referentce se student v případě nesrovnalostí obrátí na příslušného vyučujícího.
 • Výuka pro akademický  rok 2019/2020 bude zahájena  23. září 2019.
 • Podrobný harmonogram akademického roku Pedagogické fakulty UP 2019/2020.
 • V případě vyčerpání kapacity předmětu je nutno požádat sekretářku příslušné katedry/ústavu  o její  navýšení. Studenti jsou rovněž povinni si zapsat nesplněné povinné předměty v následujícím akademickém roce (tzv. převedené předměty).
 • Studenti absolventských ročníků si zapíší do STAGu v zimním semestru i předměty státních závěrečných zkoušek včetně obhajob kvalifikačních prací (pod zkratkou katedry/ústavu, na které si kvalifikační práci zadali).
 • Upozornění:
  Informace o provozu studijního oddělení Pedagogické fakulty UP v době přijímacího řízení, promocí a hlavních prázdnin jsou zveřejněny na webových stránkách fakulty v sekci Úřední hodiny v období červen – srpen 2019.

Úřední hodiny (mimo období letních prázdnin)

Pondělí----------------13:00 – 15:00
Úterý09:00 – 11:30----------------
Středa09:00 – 11:0014:00 – 15:00
Čtvrtek--------------------------------
Pátek09:00 – 12:00----------------

Úřední hodiny v období 10. červen - 26. srpen 2019

 • pro zobrazení a stažení úředních hodin ve formátu *.doc prosím klikněte na titulek

Formuláře a dokumenty ke stažení

 • pro stažení klikněte ZDE (pouze pro studenty PdF – nutnost přihlášení, použijte doménu up\)

Průběžné informace studentům

Elektronická žádost o uznání splnění studijních předmětů

Univerzita Palackého zavádí pro nastávající akademický rok pro studenty novinku, která zjednodušuje podávání žádosti o uznání předmětu a také zkracuje dobu jejího vyřízení.

Stačí využít elektronické žádosti v aplikaci Studentské žádosti ve STAGu. Postup podání této elektronické žádosti je ZDE [*.pdf].

Výhodou podání této elektronické žádosti je, že není potřeba ručně vypisovat studijní předměty, o jejichž uznání student žádá. V aplikaci je stačí jednoduše označit a pak už jen sledovat stav žádosti.

Podle Čl. 27 Studijního a zkušebního řádu děkan nemůže uznat ty zápočty, kolokvia a zkoušky, které student vykonal v době delší než tři roky před podáním žádosti o uznání.

Podle Čl. 27 Směrnice děkana k provedení Studijního a zkušebního řádu děkan nemůže uznat zkoušku, pokud byla zkouška hodnocena stupněm „E“ nebo „dobře“.

Rovněž tak nelze uznat dle této směrnice státní závěrečnou zkoušku a obhajobu kvalifikační práce.

Podmínkou pro správné formální podání žádosti o uznání splnění studijních povinností nadále zůstává písemná forma žádosti, proto je nutné tuto žádost vytisknout, vlastnoručně podepsat, osobně si zajistit stanovisko garanta předmětu a podat jí na studijním oddělení dané fakulty.

Tištěná verze potvrzení o studiu

Studenti, kteří žádají studijní oddělení o vystavení potvrzení o studiu nebo dosavadní průběh studia, jsou povinni...

Studenti, kteří žádají studijní oddělení o vystavení potvrzení o studiu nebo dosavadní průběh studia, jsou povinni si toto potvrzení vyplnit a vytisknout buď na Portále Informačního systému UP v Olomouci nebo v aplikaci ELF (Elektronické formuláře Univerzity Palackého - https://elf2.upol.cz/). S řádně vyplněným formulářem všech požadovaných údajů, které potvrzení předepisuje, se dostaví student v úřední hodiny na studijní oddělení ke své studijní referentce, která potvrzení opatří razítkem a podpisem. Neúplně vyplněný formulář nebude studentovi potvrzen.

Upozornění: Studentům již nadále nebudou vydávána potvrzení na tiskopisu (A6), který byl volně přístupný u studijního oddělení.

Harmonogram akademického roku

 

Prezenční a kombinované studium


Informace pro studenty

Společné informace pro studenty prezenčního i kombinovaného studia

Prezenční studium Bc. a Mgr. studijních programů

Kombinované studium Bc. a Mgr. studijních programů

Poznámky:

 • konzultačním dnem je pátek

Referát Bc. studijních programů – prezenční i kombinovaná forma


Mgr. Martina Fišerová


Žižkovo nám. 5
místnost: 2.41

Prezenční bakalářské studium

JEDNOOBOROVÉ STUDIUM
PED-SPPedagogika – sociální práce
PED-VSPedagogika – veřejná správa
VT (ZUŠ )Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání
SZPSociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání
UMŠUčitelství pro mateřské školy
EKOLEkologie a ochrana prostředí
NJAENěmčina se zaměřením na aplikovanou ekonomii
MEZIFAKULTNÍ DVOUOBOROVÉ STUDIUM
 • mimo kombinace se Speciální pedagogikou

Kombinované bakalářské studium

JEDNOOBOROVÉ STUDIUM
PED-SPPedagogika – sociální práce
PED-VSPedagogika – veřejná správa
SZPSociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání
UMŠUčitelství pro mateřské školy
EKOLAplikovaná ekologie pro veřejný sektor
UPVOVUčitelství praktického vyučování a odborného výcviku
MEZIFAKULTNÍ DVOUOBOROVÉ STUDIUM
 • mimo kombinace se Speciální pedagogikou
PARALELNÍ FORMA STUDIA
 • dle garantovaných oborů v řádné formě

Mgr. Eva Švubová


Žižkovo nám. 5
místnost: 2.40

Prezenční bakalářské studium

JEDNOOBOROVÉ STUDIUM
SPPDRASpeciální pedagogika - dramaterapie
SPANDRSpeciálně pedagogická andragogika
SPPVSpeciální pedagogika předškolního věku
SPORSpeciální pedagogika - ortokomunikace
SPASpeciální pedagogika - andragogika
SPVYCH Speciální pedagogika - vychovatelství
SPINT Speciální pedagogika - intervence
SPUMŠ Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy
DVOUOBOROVÉ STUDIUM
SPPSpeciální pedagogika v kombinaci
MEZIFAKULTNÍ DVOUOBOROVÉ STUDIUM
 • kombinace se Speciální pedagogikou

Kombinované bakalářské studium

JEDNOOBOROVÉ STUDIUM
SPANDRSpeciálně pedagogická andragogika
SPPEDSpeciální pedagogika pro výchovné pracovníky
SPPVSpeciální pedagogika předškolního věku
SPASpeciální pedagogika - andragogika
SPVYCHSpeciální pedagogika - vychovatelství
SPINTSpeciální pedagogika – intervence
SPUMŠSpeciální pedagogika předškolního věku – učitelství pro mateřské školy
DVOUOBOROVÉ STUDIUM
SPPSpeciální pedagogika v kombinaci
PARALELNÍ FORMA STUDIA
 • dle garantovaných oborů v řádné formě

Petra Špundová


Žižkovo nám. 5
místnost: 2.40

Prezenční bakalářské studium

DVOUOBOROVÉ STUDIUM
ČJLČeský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání v kombinaci
AJAnglický jazyk se zaměřením na vzdělávání v kombinaci
NJNěmecký jazyk se zaměřením na vzdělávání v kombinaci
MVMatematika se zaměřením na vzdělávání v kombinaci
SVSpolečenské vědy se zaměřením na vzdělávání v kombinaci
PR Přírodopis se zaměřením na vzdělávání v kombinaci
EV Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání v kombinaci
ZTVZáklady technických věd a IT pro vzdělávání v kombinaci
IVInformační výchova se zaměřením na vzdělávání v kombinaci
HIVHistorie se zaměřením na vzdělávání v kombinaci
HKHudební kultura se zaměřením na vzdělávání v kombinaci
VT Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání v kombinaci
VZVýchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání v kombinaci
JEDNOOBOROVÉ STUDIUM
VYCH Vychovatelství

Tereza Kypusová


Žižkovo nám. 5
místnost: 3.07

Kombinované bakalářské studium

DVOUOBOROVÉ STUDIUM
AJAnglický jazyk se zaměřením na vzdělávání v kombinaci
ČJLČeský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání v kombinaci
NJNěmecký jazyk se zaměřením na vzdělávání v kombinaci
PRPřírodopis se zaměřením na vzdělávání v kombinaci
SVSpolečenské vědy se zaměřením na vzdělávání v kombinaci
MVMatematika se zaměřením na vzdělávání v kombinaci
IVInformační výchova se zaměřením na vzdělávání v kombinaci
VZVýchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání v kombinaci
ZTVZáklady technických věd a IT pro vzdělávání v kombinaci
JEDNOOBOROVÉ STUDIUM
VYCHVychovatelství
PARALELNÍ FORMA STUDIA
 • dle garantovaných oborů v řádné formě

Referát Mgr. studijních programů – prezenční i kombinovaná forma


Pavlína Liendlová


Žižkovo nám. 5
místnost: 2.39

Prezenční magisterské studium

U1ST Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Prezenční navazující magisterské studium

PED-SPPedagogika - sociální práce
PED-VSPedagogika - veřejná správa
UVYCHŘízení volnočasových aktivit
PREPEDPředškolní pedagogika

Kombinované magisterské studium

U1STUčitelství pro 1. stupeň ZŠ

Kombinované navazující magisterské studium

PED-SPPedagogika – sociální práce
PED-VSPedagogika – veřejná správa
PREPEDPředškolní pedagogika
UPEDUčitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školy
UVYCHŘízení volnočasových aktivit
PARALELNÍ FORMA STUDIA
 • dle garantovaných oborů v řádné formě

Mgr. Marcela Vlčková


Žižkovo nám. 5
místnost: 2.42

Prezenční magisterské studium

JEDNOOBOROVÉ STUDIUM
U1SPNUčitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika

Prezenční navazující magisterské studium

DVOUOBOROVÉ STUDIUM
 • Speciální pedagogika pro 2.stupeň ZŠ a SŠ v kombinaci
 • Učitelství pro 2. st. ZŠ a SŠ v kombinaci
 • Muzejní a galerijní pedagogika v kombinaci
MEZIFAKULTNÍ DVOUOBOROVÉ STUDIUM
 • Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
 • Učitelství pro 2. st. ZŠ a SŠ v kombinaci

Kombinované magisterské studium

U1SPNUčitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika
PARALELNÍ FORMA STUDIA
 • dle garantovaných oborů v řádné formě

Mgr. Magda Řezníčková


Žižkovo nám. 5
místnost: 2.42

Prezenční magisterské studium

LOGOPEDLogopedie

Prezenční navazující magisterské studium

JEDNOOBOROVÉ STUDIUM
UZUŠUčitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy
SPPSSpeciální pedagogika
SPDRASpeciální pedagogika - dramaterapie
SPPORSpeciální pedagogika - poradenství
UOPZŠUčitelství odborných předmětů pro střední zdravotnické školy

Kombinované navazující magisterské studium

JEDNOOBOROVÉ STUDIUM
SPPSSpeciální pedagogika
SPPORSpeciální pedagogika – poradenství
UOPZŠUčitelství odborných předmětů pro střední zdravotnické školy
USZPUčitelství sociálních a zdravovědných předmětů pro střední a vyšší odborné školy
DVOUOBOROVÉ STUDIUM
 • Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ v kombinaci
 • Učitelství pro 2. st. ZŠ a SŠ v kombinaci
 • Muzejní a galerijní pedagogika v kombinaci
MEZIFAKULTNÍ DVOUOBOROVÉ STUDIUM
 • Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
 • Učitelství pro 2. st. ZŠ a SŠ v kombinaci

Rigorózní řízení


Mgr. Emilie Petříková


Žižkovo nám. 5
místnost: 2.83A

 • pro více informací klikněte ZDE

Doktorské studium - Ph. D.


Mgr. Jana Dostálová


Žižkovo nám. 5
místnost: 3.43
Úřední hodiny:
Středa: 9.00-11.00 a 13.00-14.00,
jinak dle domluvy

 • pro více informací klikněte ZDE

Stipendia


Mgr. Emilie Petříková


Žižkovo nám. 5
místnost: 2.83A

Vyplácení stipendií studentům Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se řídí platnými předpisy, zejména pak Stipendijním řádem Univerzity Palackého v Olomouci, resp. Rozhodnutím rektora UP „Stipendium v případech zvláštního zřetele hodných na UP v Olomouci v akademickém roce...“ a Stipendijním řádem Pedagogické fakulty [*.pdf] Univerzity Palackého v Olomouci.

Výplata stipendia probíhá prostřednictvím systému STAG, a to bezhotovostně, převodem na účet. Proto je potřeba, aby student ve STAGu vyplnil v rámci administrace svých osobních údajů číslo bankovního účtu.

Na úrovni Univerzity Palackého

Na úrovni Univerzity Palackého jsou vyplácena tato stipendia:

 • Sociální stipendium, tj. stipendium v případě tíživé sociální situace studenta přiznané podle § 91 odst. 2 písm. d zákona o vysokých školách;
 • Ubytovací stipendium, tj. stipendium přiznané podle § 91 odst. 2 písm. e zákona o vysokých školách;
 • Stipendium v případech zvláštního zřetele hodných, tj. stipendium přiznané podle § 91 odst. 2 písm. e zákona o vysokých školách.

Informace lze získat u referentky rektorátu UP paní Moniky Smitkové ( monika.smitkova@upol.cz,  585631014) a na webové stránce.

Na úrovni Pedagogické fakulty UP

Na úrovni Pedagogické fakulty UP se s okamžitou platností realizuje zejména ustanovení, že řízení o přiznání stipendia se zahajuje na základě studentem podané žádosti.

Tiskopisy:

Na základě „Žádosti“ jsou vyplácena především tato stipendia:

Výjimku tvoří:

 • Doktorská stipendia, jež jsou přiznána ke dni zápisu studenta do doktorského studijního programu, a to bez podání žádosti;
 • Stipendium na podporu studia v ČR – toto stipendium je vypláceno na základě písemné dohody uzavírané mezi přijatým zahraničním studentem a fakultou;
 • Stipendium na podporu studia v zahraničí – toto stipendium je vypláceno na základě písemné dohody uzavírané mezi fakultou a studentem vysílaným na zahraniční pobyt;
 • Mimořádné stipendium - za práci ve prospěch Pedagogické fakulty, resp. její součásti. Řízení k přiznání těchto stipendií se zahajuje na základě návrhu podaného příslušným odpovědným pracovníkem. Tiskopis Návrh na přiznání stipendia [*.doc].
 • Stipendium za tvůrčí výsledky a Stipendium na tvůrčí činnost - za práci v rámci schválených projektů, resp. za výsledky v oblasti studentské vědecké, odborné a umělecké činnosti. Řízení k přiznání těchto stipendií se zahajuje na základě návrhu podaného příslušným odpovědným pracovníkem. Tiskopis Návrh na přiznání stipendia [*.doc].

Motivační stipendium

Podmínky pro motivační stipendium jsou vyhlašovány každoročně v období zahájení přijímacího řízení pro nadcházející akademický rok a jsou platné vždy pouze pro studenty, kteří své studium v tomto akademickém roce zahájili.

Studium zahájené v roce 2015/2016

Motivační program určený studentům bakalářských oborů:

 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (studenti zapsaní na PdF UP ve všech studijních kombinacích);
 • Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (studenti zapsaní na PdF UP pouze v kombinaci s Matematikou, Základy technických věd a informačních technologií, Informační výchovou, Německým jazykem);
 • Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání (studenti zapsaní na PdF UP ve všech studijních kombinacích, s výjimkou kombinace s Informační výchovou);
 • Informační výchova se zaměřením na vzdělávání (studenti zapsaní na PdF UP ve všech studijních kombinacích, s výjimkou kombinace se Základy technických věd a informačních technologií);
 • Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání (studenti zapsaní na PdF UP pouze v kombinaci s Matematikou, Základy technických věd, Informační výchovou, Německým jazykem);
 • Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (studenti zapsaní na PdF UP ve všech studijních kombinacích).

Student, který úspěšně absolvuje 1. ročník a zapíše se do 2. ročníku, obdrží jednorázové stipendium ve výši 3.000 Kč.

Student, který úspěšně absolvuje 2. ročník a zapíše se do 3. ročníku, obdrží jednorázové stipendium ve výši 2.000 Kč.

Motivační program určený studentům navazujících magisterských oborů:

 • Učitelství matematiky pro 2. st. ZŠ (studenti zapsaní na PdF ve všech kombinacích);
 • Učitelství přírodopisu pro 2. st. ZŠ (studenti zapsaní na PdF UP pouze v kombinaci s jedním z těchto oborů: Učitelství matematiky, Učitelství německého jazyka, Učitelství technické a informační výchovy);
 • Učitelství německého jazyka pro 2. st. ZŠ (studenti zapsaní na PdF UP ve všech kombinacích);
 • Učitelství technické a informační výchovy pro SŠ a 2. st. ZŠ (studenti zapsaní na PdF UP ve všech kombinacích).

Student, který úspěšně absolvuje 1. ročník a zapíše se do 2. ročníku, obdrží jednorázové stipendium ve výši 3.500 Kč.

Termín podání žádosti o motivační stipendium: do 25. 10. daného roku.

Termín rozhodnutí o přidělení stipendia, resp. termín výplaty stipendia: do 30. 11.

Studium zahájené v roce 2016/2017

Motivační program určený studentům bakalářských oborů:

 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (studenti zapsaní na PdF UP ve všech studijních kombinacích);
 • Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (studenti zapsaní na PdF UP pouze v kombinaci s Matematikou, Základy technických věd a informačních technologií, Informační výchovou, Německým jazykem);
 • Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání (studenti zapsaní na PdF UP ve všech studijních kombinacích, s výjimkou kombinace s Informační výchovou);
 • Informační výchova se zaměřením na vzdělávání (studenti zapsaní na PdF UP ve všech studijních kombinacích, s výjimkou kombinace se Základy technických věd a informačních technologií);
 • Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání (studenti zapsaní na PdF UP pouze v kombinaci s Matematikou, Základy technických věd, Informační výchovou, Německým jazykem);
 • Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (studenti zapsaní na PdF UP ve všech studijních kombinacích).

Student, který úspěšně absolvuje 1. ročník a zapíše se do 2. ročníku, obdrží jednorázové stipendium ve výši 3.000 Kč.

Student, který úspěšně absolvuje 2. ročník a zapíše se do 3. ročníku, obdrží jednorázové stipendium ve výši 2.000 Kč.

Motivační program určený studentům navazujících magisterských oborů:

 • Učitelství matematiky pro 2. st. ZŠ (studenti zapsaní na PdF ve všech kombinacích);
 • Učitelství přírodopisu pro 2. st. ZŠ (studenti zapsaní na PdF UP pouze v kombinaci s jedním z těchto oborů: Učitelství matematiky, Učitelství německého jazyka, Učitelství technické a informační výchovy);
 • Učitelství německého jazyka pro 2. st. ZŠ (studenti zapsaní na PdF UP ve všech kombinacích);
 • Učitelství technické a informační výchovy pro SŠ a 2. st. ZŠ (studenti zapsaní na PdF UP ve všech kombinacích).

Student, který úspěšně absolvuje 1. ročník a zapíše se do 2. ročníku, obdrží jednorázové stipendium ve výši 3.500 Kč.

Termín podání žádosti o motivační stipendium: do 25. 10. daného roku.

Termín rozhodnutí o přidělení stipendia, resp. termín výplaty stipendia: do 30. 11. daného roku.

Studium zahájené v roce 2017/2018

Motivační program je určen studentům bakalářských oborů:

 • Matematika se zaměřením na vzdělávání v kombinaci se studijními obory (Přírodopis se zaměřením na vzdělávání, Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání, Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání, Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání, Český jazyk se zaměřením na vzdělávání, Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání, Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání, Historie se zaměřením na vzdělávání, Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání, Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání, Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy);
 • Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání v kombinaci se studijními obory (Přírodopis se zaměřením na vzdělávání, Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání, Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání, Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, Matematika se zaměřením na vzdělávání, Český jazyk se zaměřením na vzdělávání);
 • Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání v kombinaci se studijními obory (Přírodopis se zaměřením na vzdělávání, Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání, Matematika se zaměřením na vzdělávání, Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání, Český jazyk se zaměřením na vzdělávání);
 • Přírodopis se zaměřením na vzdělávání v kombinaci se studijními obory (Matematika se zaměřením na vzdělávání, Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání, Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání);
 • Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání (Základy technických věd a informační výchovy pro vzdělávání, Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání, Český jazyk se zaměřením na vzdělávání).

Motivační program zahrnuje jednorázové stipendium za těchto podmínek:

 • Student, který úspěšně absolvuje 1. ročník a zapíše se do 2. ročníku, obdrží jednorázové stipendium ve výši 3.000 Kč.

Motivační stipendium je kategorie prospěchového stipendia a je vypláceno dle podmínek stanovených ve Stipendijním řádu PdF UP v Olomouci. Stipendijní řád je zveřejněn na webových stránkách fakulty.

Motivační program určen studentům navazujících magisterských oborů:

 • Učitelství matematiky pro 2. st. ZŠ v kombinaci se studijními obory (Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. st. ZŠ, Učitelství anglického jazyka 2. st. ZŠ, Učitelství českého jazyka pro 2. st. ZŠ, Učitelství německého jazyka pro 2. st. ZŠ, Učitelství technické a informační výchovy pro SŠ a 2. st. ZŠ, Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ, Učitelství hudební výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ, Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ, Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ, Učitelství dějepisu pro SŠ a 2. stupeň ZŠ, Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy);
 • Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. st. ZŠ (Učitelství matematiky pro 2. st. ZŠ, Učitelství německého jazyka pro 2. st. ZŠ, Učitelství technické a informační výchovy pro SŠ a 2. st. ZŠ);
 • Učitelství německého jazyka pro 2. st. ZŠ (Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. st. ZŠ, Učitelství anglického jazyka 2. st. ZŠ, Učitelství českého jazyka pro 2. st. ZŠ, Učitelství matematiky pro 2. st. ZŠ, Učitelství technické a informační výchovy pro SŠ a 2. st. ZŠ)
 • Učitelství technické a informační výchovy pro SŠ a 2. st. ZŠ (Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. st. ZŠ, Učitelství anglického jazyka 2. st. ZŠ, Učitelství českého jazyka pro 2. st. ZŠ, Učitelství německého jazyka pro 2. st. ZŠ, Učitelství matematiky výchovy pro 2. st. ZŠ).

Motivační program zahrnuje jednorázové stipendium za těchto podmínek:

 • Student, který úspěšně absolvuje 1. ročník a zapíše se do 2. ročníku, obdrží jednorázové stipendium ve výši 3.500 Kč.

Motivační stipendium je kategorie prospěchového stipendia a je vypláceno dle podmínek stanovených ve Stipendijním řádu PdF UP v Olomouci. Stipendijní řád je zveřejněn na webových stránkách fakulty.