KOMUNIKACE S REFERENTY STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ

 

Student je povinen při realizaci osobní schůzky na studijním oddělení dodržet následující pravidla:

Před vstupem do místnosti student provede dezinfekci rukou, zakryje ústa a nos rouškou a pracovníkovi fakulty předá Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Po skončení příslušné aktivity je student povinen okamžitě opustit prostory fakulty.


Studijní oddělení

Adresa

Studijní oddělení PdF UP

Žižkovo náměstí 5
779 00 OlomoucSplnění studijních povinností za akademický rok 2020/2021

 • Mezní termín pro splnění všech studijních povinností za akademický rok 2020/2021 je 6. září 2021.
 • Po splnění studijních povinností studenti již nově neodevzdávají (nezasílají) Zápisový list – část A. Za závazné jsou považovány výsledky evidované v elektronickém systému Evidence studia (STAG), kde je student povinen si zkontrolovat jejich správnost. V případě nesrovnalostí se student obrátí na příslušného vyučujícího. Změny, ke kterým dojde po mezním termínu pro splnění studijních povinností, nebudou brány v potaz.
 • Výuka pro akademický rok 2021/2022 pro prezenční studium bude zahájena   20. září 2021. Výuka pro kombinované studium bude zahájena  6. září 2021.
 • Podrobný harmonogram akademického roku Pedagogické fakulty UP 2021/2022 je zveřejněn na PdF-B-21_09_Harmonogram_akademickeho_roku_2021_22_PdF_UP.pdf (upol.cz).
 • V případě vyčerpání kapacity předmětu je nutno požádat sekretářku příslušné katedry/ústavu  o její  navýšení. Studenti jsou rovněž povinni si zapsat nesplněné povinné předměty v následujícím akademickém roce (tzv. převedené předměty).
 • Studenti absolventských ročníků si zapíší do STAGu v zimním semestru i předměty státních závěrečných zkoušek včetně obhajob kvalifikačních prací (pod zkratkou katedry/ústavu, na které si kvalifikační práci zadali).
 • Upozornění:

Informace o provozu studijního oddělení Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v době hlavních prázdnin jsou zveřejněny na webových stránkách fakulty.


Provoz studijního oddělení v době hlavních prázdnin

Přítomnost studentů v prostorách fakulty se řídí aktuálními vládními opatřeními:

covid-19: Pedagogická fakulta UP (upol.cz)

12. 7. 2021 – 16. 7. 2021   pondělí:   9.00 – 11.00     
    středa:   9.00 – 11.00     
19. 7. 2021 – 23. 7. 2021   pondělí:   9.00 – 11.00   
    středa:   9.00 – 11.00   
26. 7. 2021 – 8. 8. 2021       ZAVŘENO (fakulta je uzavřena)
9. 8. 2021 – 13. 8. 2021   pondělí:   9.00 – 11.00     
    středa:   9.00 – 11.00     
16. 8. 2021 – 20. 8. 2021   pondělí:   9.00 – 11.00     
    středa:   9.00 – 11.00     
23. 8. 2021 – 27. 8. 2021      

ZAVŘENO (zápisy 1. ročníků)

30. 8. 2021 – 3. 9. 2021   pondělí:   9.00 – 11.00  
    středa:   9.00 – 11.00  
6. 9. 2021 – 10. 9. 2021      

ZAVŘENO (kontroly stud. povinností, náhradní zápis 1. ročníků)

         

Upozornění studentům:

       Žádáme studenty, aby si v rámci možností vyřídili veškeré studijní záležitosti primárně prostřednictvím e-mailu.

      Mgr. Libuše Lysáková

vedoucí studijního odd. PdF UP  


Formuláře a dokumenty ke stažení

 • pro stažení klikněte ZDE (pouze pro studenty PdF – nutnost přihlášení, použijte doménu up\)

Průběžné informace studentům

Elektronická žádost o uznání splnění studijních předmětů

Univerzita Palackého zavádí pro nastávající akademický rok pro studenty novinku, která zjednodušuje podávání žádosti o uznání předmětu a také zkracuje dobu jejího vyřízení.

Stačí využít elektronické žádosti v aplikaci Studentské žádosti ve STAGu. Postup podání této elektronické žádosti je ZDE [*.pdf].

Výhodou podání této elektronické žádosti je, že není potřeba ručně vypisovat studijní předměty, o jejichž uznání student žádá. V aplikaci je stačí jednoduše označit a pak už jen sledovat stav žádosti.

Podle Čl. 27 Studijního a zkušebního řádu děkan nemůže uznat ty zápočty, kolokvia a zkoušky, které student vykonal v době delší než tři roky před podáním žádosti o uznání.

Podle Čl. 27 Směrnice děkana k provedení Studijního a zkušebního řádu děkan nemůže uznat zkoušku, pokud byla zkouška hodnocena stupněm „E“ nebo „dobře“.

Rovněž tak nelze uznat dle této směrnice státní závěrečnou zkoušku a obhajobu kvalifikační práce.

Podmínkou pro správné formální podání žádosti o uznání splnění studijních povinností nadále zůstává písemná forma žádosti, proto je nutné tuto žádost vytisknout, vlastnoručně podepsat, osobně si zajistit stanovisko garanta předmětu a podat jí na studijním oddělení dané fakulty.

Tištěná verze potvrzení o studiu

Studenti, kteří žádají studijní oddělení o vystavení potvrzení o studiu nebo dosavadní průběh studia, jsou povinni...

Studenti, kteří žádají studijní oddělení o vystavení potvrzení o studiu nebo dosavadní průběh studia, jsou povinni si toto potvrzení vyplnit a vytisknout buď na Portále Informačního systému UP v Olomouci nebo v aplikaci ELF (Elektronické formuláře Univerzity Palackého - https://elf2.upol.cz/). S řádně vyplněným formulářem všech požadovaných údajů, které potvrzení předepisuje, se dostaví student v úřední hodiny na studijní oddělení ke své studijní referentce, která potvrzení opatří razítkem a podpisem. Neúplně vyplněný formulář nebude studentovi potvrzen.

Upozornění: Studentům již nadále nebudou vydávána potvrzení na tiskopisu (A6), který byl volně přístupný u studijního oddělení.

Harmonogram akademického roku

Informace pro studenty

Společné informace pro studenty prezenčního i kombinovaného studia

Prezenční studium Bc. a Mgr. studijních programů

Kombinované studium Bc. a Mgr. studijních programů

Poznámky:

 • konzultačním dnem je pátek

Kontakty

585635010

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.81Referát Bc. studijních programů – prezenční i kombinovaná forma


Mgr. Martina Fišerová


Žižkovo nám. 5
místnost: 2.41


Prezenční bakalářské studium

 • JEDNOOBOROVÉ STUDIUM, 1 STUDIJNÍ PROGRAM

VT (ZUŠ )Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání
SZPSociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání
UMŠUčitelství pro mateřské školy
EKOLEkologie a ochrana prostředí
SPBCSociální pedagogika - specializace Výchova ve volném čase
SPBPSociální pedagogika - specializace Prevence soc. patol. jevů
UPVOVUčitelství praktického vyučování a odborného výcviku

 

 • MEZIFAKULTNÍ DVOUOBOROVÉ STUDIUM, KOMBINACE 2 STUD. PROGRAMŮ
  (mimo kombinace se Speciální pedagogikou)

Kombinované bakalářské studium

SZPSociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání
UMŠUčitelství pro mateřské školy
EKOLAplikovaná ekologie pro veřejný sektor
UPVOVUčitelství praktického vyučování a odborného výcviku
SPBCSociální pedagogika - Výchova ve volném čase
SPBPSociální pedagogika - Prevence soc. patol. jevů

 • MEZIFAKULTNÍ DVOUOBOROVÉ STUDIUM
 • KOMBINACE 2 STUD. PROGRAMŮ
  (mimo kombinace se Speciální pedagogikou)


Mgr. Eva Švubová


Žižkovo nám. 5
místnost: 2.40


Prezenční bakalářské studium

 • JEDNOOBOROVÉ STUDIUM, 1 STUDIJNÍ PROGRAM
SPPDRA Speciální pedagogika - dramaterapie
SPANDR Speciálně pedagogická andragogika
SPANDR Speciální pedagogika - andragogika
SPPV Speciální pedagogika předškolního věku
UMŠSP Učitelství pro mateřské školy a speciální pedagogika
SPA Speciální pedagogika - andragogika
SPVYCH Speciální pedagogika - vychovatelství
SPINT Speciální pedagogika - intervence
SPUMŠ Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro MŠ
SPRV Speciální pedagogika - raný věk
VYSP Vychovatelství a speciální pedagogika
 • DVOUOBOROVÉ STUDIUM, KOMBINACE 2 STUD. PROGRAMŮ
SPP Speciální pedagogika v kombinaci

 

Kombinované bakalářské studium

 • JEDNOOBOROVÉ STUDIUM, 1 STUDIJNÍ PROGRAM
SPANDR Speciálně pedagogická andragogika
SPANDR Speciální pedagogika - andragogika
SPPED Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky
SPPV Speciální pedagogika předškolního věku
SPA Speciální pedagogika - andragogika
UMŠSP Učitelství pro mateřské školy a speciální pedagogika
SPVYCH Speciální pedagogika - vychovatelství
SPINT Speciální pedagogika – intervence
SPUMŠ Speciální pedagogika předškolního věku – učitelství pro mateřské školy
VYSP Vychovatelství a speciální pedagogika
SPRV Speciální pedagogika - raný věk
 • MEZIFAKULTNÍ DVOUOBOROVÉ STUDIUM, KOMBINACE 2 STUD. PROGRAMŮ
  • kombinace se Speciální pedagogikou

Petra Špundová


Žižkovo nám. 5
místnost: 2.40


Prezenční bakalářské studium

DVOUOBOROVÉ STUDIUM, KOMBINACE 2 STUD. PROGRAMŮ

AJ Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
ČJL Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
EV Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání
HIV Historie se zaměřením na vzdělávání
HK Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání
IT Informační technologie se zaměřením na vzdělávání
IV Informační výchova se zaměřením na vzdělávání
MV Matematika se zaměřením na vzdělávání
NJ Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
PR Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
PREV Přírodpis a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání
SV Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání
TEV Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání
VT Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání
VZ Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
ZTV Základy technických věd a IT pro vzdělávání

JEDNOOBOROVÉ STUDIUM, 1 STUDIJNÍ PROGRAM

VYCH Vychovatelství
AJco Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání completus
NJco Něměecký jazyk se zaměřením na vzdělávání completus

Ing. Jiří Janošík


Žižkovo nám. 5
místnost: 2.82


Kombinované bakalářské studium

 • JEDNOOBOROVÉ STUDIUM, 1STUDIJNÍ PROGRAM
VYCH Vychovatelství
AJco Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání completus
NJco Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání completus
 • DVOUOBOROVÉ STUDIUM, KOMBINACE 2 STUD. PROGRAMŮ
AJ Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
ČJL Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
IV Informační výchova se zaměřením na vzdělávání
IT Informační technologie se zaměřením na vzdělávání
MV Matematika se zaměřením na vzdělávání
NJ Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
PR Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
PREV Přírodopis a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání
SPP Speciální pedagogika v kombinaci
SV Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání
TEV Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání
VZ Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
ZTV Základy technických věd a IT pro vzdělávání

Referát Mgr. studijních programů – prezenční i kombinovaná forma


Pavlína Liendlová


Žižkovo nám. 5
místnost: 2.39


Prezenční magisterské studium

 • JEDNOOBOROVÉ STUDIUM, 1 STUDIJNÍ PROGRAM
U1ST Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Prezenční navazující magisterské studium

 • JEDNOOBOROVÉ STUDIUM, 1 STUDIJNÍ PROGRAM
UVYCH, ŘVA Řízení volnočasových aktivit
PREPED Předškolní pedagogika
SPNC Sociální pedagogika specializace - Projektování a managment
SPNP Sociální pedagogika specializace - Výchovné poradenství

Kombinované magisterské studium

 • JEDNOOBOROVÉ STUDIUM, 1 STUDIJNÍ PROGRAM
U1ST Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Kombinované navazující magisterské studium

 • JEDNOOBOROVÉ STUDIUM, 1 STUDIJNÍ PROGRAM
PED-VS Pedagogika – veřejná správa
PREPED Předškolní pedagogika
UPED Učitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školy
UVYCH, ŘVA Řízení volnočasových aktivit
SPNC Sociální pedagogika specializace Projektování a management
SPNP Sociální pedagogika specializace Výchovné poradenství

 


Mgr. Marcela Vlčková


Žižkovo nám. 5
místnost: 2.42


Prezenční magisterské studium

 • JEDNOOBOROVÉ STUDIUM, 1 STUDIJNÍ PROGRAM
U1SPN Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika

Prezenční navazující magisterské studium

 • JEDNOOBOROVÉ STUDIUM, 1 STUDIJNÍ PROGRAM
UAJco Učitelství anglického jazyka pro ZŠ
UNJco Učitelství německého jazyka pro ZŠ
 • DVOUOBOROVÉ STUDIUM
  • Speciální pedagogika pro 2.stupeň ZŠ a SŠ v kombinaci
  • Učitelství pro 2. st. ZŠ a SŠ v kombinaci
  • Muzejní a galerijní pedagogika v kombinaci
 • MEZIFAKULTNÍ DVOUOBOROVÉ STUDIUM
  • Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
  • Učitelství pro 2. st. ZŠ a SŠ v kombinaci

Kombinované magisterské studium

 • JEDNOOBOROVÉ STUDIUM, 1 STUDIJNÍ PROGRAM
U1SPN Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika

 

Kombinované navazující magisterské studium  

 • 1 STUDIJNÍ PROGRAM
MUT Muzikoterapie
UAJco Učitelství anglického jazyka pro ZŠ completus

 


Mgr. Magda Řezníčková


Žižkovo nám. 5
místnost: 2.42


Prezenční magisterské studium

 • JEDNOOBOROVÉ STUDIUM, 1 STUDIJNÍ PROGRAM
LOGOPED, LOGO Logopedie

Prezenční navazující magisterské studium

 • JEDNOOBOROVÉ STUDIUM, 1 STUDIJNÍ PROGRAM
UZUŠ Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ, střední školy a základní umělecké školy
UVVco Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ, střední školy a základní umělecké školy completus
SPDRA, DRAMA Speciální pedagogika - dramaterapie
SPPOR, SPOR Speciální pedagogika - poradenství
UOPZŠ Učitelství odborných předmětů pro střední zdravotnické školy

Kombinované navazující magisterské studium

 • JEDNOOBOROVÉ STUDIUM, 1 STUDIJNÍ PROGRAM
SPPOR, SPOR Speciální pedagogika – poradenství
UOPZŠ Učitelství odborných předmětů pro střední zdravotnické školy
UNJco Učitelství německého jazyka pro ZŠ completus
 • DVOUOBOROVÉ STUDIUM, KOMBINACE 2 STUD. PROGRAMŮ
  • Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ v kombinaci
  • Učitelství pro 2. st. ZŠ a SŠ v kombinaci
  • Muzejní a galerijní pedagogika v kombinaci
  • Edukace v kultuře
 • MEZIFAKULTNÍ DVOUOBOROVÉ STUDIUM, KOMBINACE 2 STUD. PROGRAMŮ
  • Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
  • Učitelství pro 2. st. ZŠ a SŠ v kombinaci

Rigorózní řízení


Lucie Šrammová Nguyenová


Žižkovo nám. 5
místnost: 2.83A


 • pro více informací klikněte ZDE

Doktorské studium - Ph. D.


Mgr. Jana Dostálová


Žižkovo nám. 5
místnost: 3.43

Úřední hodiny:
Středa: 9.00-11.00 a 13.00-14.00,
jinak dle domluvy


 • pro více informací klikněte ZDE

Stipendia


Lucie Šrammová Nguyenová


Žižkovo nám. 5
místnost: 2.83A


Vyplácení stipendií studentům Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se řídí platnými předpisy, zejména pak Stipendijním řádem Univerzity Palackého v Olomouci, resp. Rozhodnutím rektora UP „Stipendium v případech zvláštního zřetele hodných na UP v Olomouci v akademickém roce...“ a Stipendijním řádem Pedagogické fakulty [*.pdf] Univerzity Palackého v Olomouci.

Výplata stipendia probíhá prostřednictvím systému STAG, a to bezhotovostně, převodem na účet. Proto je potřeba, aby student ve STAGu vyplnil v rámci administrace svých osobních údajů číslo bankovního účtu.

Na úrovni Univerzity Palackého

Na úrovni Univerzity Palackého jsou vyplácena tato stipendia:

 • Sociální stipendium, tj. stipendium v případě tíživé sociální situace studenta přiznané podle § 91 odst. 2 písm. d zákona o vysokých školách;
 • Ubytovací stipendium, tj. stipendium přiznané podle § 91 odst. 2 písm. e zákona o vysokých školách;
 • Stipendium v případech zvláštního zřetele hodných, tj. stipendium přiznané podle § 91 odst. 2 písm. e zákona o vysokých školách.

Informace lze získat u referentky rektorátu UP paní Moniky Smitkové ( monika.smitkova@upol.cz,  585631014) a na webové stránce.

Na úrovni Pedagogické fakulty UP

Na úrovni Pedagogické fakulty UP se s okamžitou platností realizuje zejména ustanovení, že řízení o přiznání stipendia se zahajuje na základě studentem podané žádosti.

Tiskopisy:

Na základě „Žádosti“ jsou vyplácena především tato stipendia:

Výjimku tvoří:

 • Doktorská stipendia, jež jsou přiznána ke dni zápisu studenta do doktorského studijního programu, a to bez podání žádosti;
 • Stipendium na podporu studia v ČR – toto stipendium je vypláceno na základě písemné dohody uzavírané mezi přijatým zahraničním studentem a fakultou;
 • Stipendium na podporu studia v zahraničí – toto stipendium je vypláceno na základě písemné dohody uzavírané mezi fakultou a studentem vysílaným na zahraniční pobyt;
 • Mimořádné stipendium - za práci ve prospěch Pedagogické fakulty, resp. její součásti. Řízení k přiznání těchto stipendií se zahajuje na základě návrhu podaného příslušným odpovědným pracovníkem. Tiskopis Návrh na přiznání stipendia [*.docx], Hromadný návrh na přiznání stipendia [*.docx].
 • Stipendium za tvůrčí výsledky a Stipendium na tvůrčí činnost - za práci v rámci schválených projektů, resp. za výsledky v oblasti studentské vědecké, odborné a umělecké činnosti. Řízení k přiznání těchto stipendií se zahajuje na základě návrhu podaného příslušným odpovědným pracovníkem. Tiskopis Návrh na přiznání stipendia [*.docx], Hromadný návrh na přiznání stipendia [*.docx].

Motivační stipendium

Podmínky pro motivační stipendium jsou vyhlašovány každoročně v období zahájení přijímacího řízení pro nadcházející akademický rok a jsou platné vždy pouze pro studenty, kteří své studium v tomto akademickém roce zahájili.

Studium zahájené v roce 2015/2016

Motivační program určený studentům bakalářských oborů:

 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (studenti zapsaní na PdF UP ve všech studijních kombinacích);
 • Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (studenti zapsaní na PdF UP pouze v kombinaci s Matematikou, Základy technických věd a informačních technologií, Informační výchovou, Německým jazykem);
 • Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání (studenti zapsaní na PdF UP ve všech studijních kombinacích, s výjimkou kombinace s Informační výchovou);
 • Informační výchova se zaměřením na vzdělávání (studenti zapsaní na PdF UP ve všech studijních kombinacích, s výjimkou kombinace se Základy technických věd a informačních technologií);
 • Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání (studenti zapsaní na PdF UP pouze v kombinaci s Matematikou, Základy technických věd, Informační výchovou, Německým jazykem);
 • Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (studenti zapsaní na PdF UP ve všech studijních kombinacích).

Student, který úspěšně absolvuje 1. ročník a zapíše se do 2. ročníku, obdrží jednorázové stipendium ve výši 3.000 Kč.

Student, který úspěšně absolvuje 2. ročník a zapíše se do 3. ročníku, obdrží jednorázové stipendium ve výši 2.000 Kč.

Motivační program určený studentům navazujících magisterských oborů:

 • Učitelství matematiky pro 2. st. ZŠ (studenti zapsaní na PdF ve všech kombinacích);
 • Učitelství přírodopisu pro 2. st. ZŠ (studenti zapsaní na PdF UP pouze v kombinaci s jedním z těchto oborů: Učitelství matematiky, Učitelství německého jazyka, Učitelství technické a informační výchovy);
 • Učitelství německého jazyka pro 2. st. ZŠ (studenti zapsaní na PdF UP ve všech kombinacích);
 • Učitelství technické a informační výchovy pro SŠ a 2. st. ZŠ (studenti zapsaní na PdF UP ve všech kombinacích).

Student, který úspěšně absolvuje 1. ročník a zapíše se do 2. ročníku, obdrží jednorázové stipendium ve výši 3.500 Kč.

Termín podání žádosti o motivační stipendium: do 25. 10. daného roku.

Termín rozhodnutí o přidělení stipendia, resp. termín výplaty stipendia: do 30. 11.

Studium zahájené v roce 2016/2017

Motivační program určený studentům bakalářských oborů:

 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (studenti zapsaní na PdF UP ve všech studijních kombinacích);
 • Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (studenti zapsaní na PdF UP pouze v kombinaci s Matematikou, Základy technických věd a informačních technologií, Informační výchovou, Německým jazykem);
 • Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání (studenti zapsaní na PdF UP ve všech studijních kombinacích, s výjimkou kombinace s Informační výchovou);
 • Informační výchova se zaměřením na vzdělávání (studenti zapsaní na PdF UP ve všech studijních kombinacích, s výjimkou kombinace se Základy technických věd a informačních technologií);
 • Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání (studenti zapsaní na PdF UP pouze v kombinaci s Matematikou, Základy technických věd, Informační výchovou, Německým jazykem);
 • Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (studenti zapsaní na PdF UP ve všech studijních kombinacích).

Student, který úspěšně absolvuje 1. ročník a zapíše se do 2. ročníku, obdrží jednorázové stipendium ve výši 3.000 Kč.

Student, který úspěšně absolvuje 2. ročník a zapíše se do 3. ročníku, obdrží jednorázové stipendium ve výši 2.000 Kč.

Motivační program určený studentům navazujících magisterských oborů:

 • Učitelství matematiky pro 2. st. ZŠ (studenti zapsaní na PdF ve všech kombinacích);
 • Učitelství přírodopisu pro 2. st. ZŠ (studenti zapsaní na PdF UP pouze v kombinaci s jedním z těchto oborů: Učitelství matematiky, Učitelství německého jazyka, Učitelství technické a informační výchovy);
 • Učitelství německého jazyka pro 2. st. ZŠ (studenti zapsaní na PdF UP ve všech kombinacích);
 • Učitelství technické a informační výchovy pro SŠ a 2. st. ZŠ (studenti zapsaní na PdF UP ve všech kombinacích).

Student, který úspěšně absolvuje 1. ročník a zapíše se do 2. ročníku, obdrží jednorázové stipendium ve výši 3.500 Kč.

Termín podání žádosti o motivační stipendium: do 25. 10. daného roku.

Termín rozhodnutí o přidělení stipendia, resp. termín výplaty stipendia: do 30. 11. daného roku.

Studium zahájené v roce 2017/2018

Motivační program je určen studentům bakalářských oborů:

 • Matematika se zaměřením na vzdělávání v kombinaci se studijními obory (Přírodopis se zaměřením na vzdělávání, Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání, Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání, Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání, Český jazyk se zaměřením na vzdělávání, Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání, Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání, Historie se zaměřením na vzdělávání, Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání, Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání, Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy);
 • Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání v kombinaci se studijními obory (Přírodopis se zaměřením na vzdělávání, Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání, Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání, Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, Matematika se zaměřením na vzdělávání, Český jazyk se zaměřením na vzdělávání);
 • Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání v kombinaci se studijními obory (Přírodopis se zaměřením na vzdělávání, Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání, Matematika se zaměřením na vzdělávání, Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání, Český jazyk se zaměřením na vzdělávání);
 • Přírodopis se zaměřením na vzdělávání v kombinaci se studijními obory (Matematika se zaměřením na vzdělávání, Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání, Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání);
 • Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání (Základy technických věd a informační výchovy pro vzdělávání, Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání, Český jazyk se zaměřením na vzdělávání).

Motivační program zahrnuje jednorázové stipendium za těchto podmínek:

 • Student, který úspěšně absolvuje 1. ročník a zapíše se do 2. ročníku, obdrží jednorázové stipendium ve výši 3.000 Kč.

Motivační stipendium je kategorie prospěchového stipendia a je vypláceno dle podmínek stanovených ve Stipendijním řádu PdF UP v Olomouci. Stipendijní řád je zveřejněn na webových stránkách fakulty.

Motivační program určen studentům navazujících magisterských oborů:

 • Učitelství matematiky pro 2. st. ZŠ v kombinaci se studijními obory (Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. st. ZŠ, Učitelství anglického jazyka 2. st. ZŠ, Učitelství českého jazyka pro 2. st. ZŠ, Učitelství německého jazyka pro 2. st. ZŠ, Učitelství technické a informační výchovy pro SŠ a 2. st. ZŠ, Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ, Učitelství hudební výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ, Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ, Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ, Učitelství dějepisu pro SŠ a 2. stupeň ZŠ, Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy);
 • Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. st. ZŠ (Učitelství matematiky pro 2. st. ZŠ, Učitelství německého jazyka pro 2. st. ZŠ, Učitelství technické a informační výchovy pro SŠ a 2. st. ZŠ);
 • Učitelství německého jazyka pro 2. st. ZŠ (Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. st. ZŠ, Učitelství anglického jazyka 2. st. ZŠ, Učitelství českého jazyka pro 2. st. ZŠ, Učitelství matematiky pro 2. st. ZŠ, Učitelství technické a informační výchovy pro SŠ a 2. st. ZŠ)
 • Učitelství technické a informační výchovy pro SŠ a 2. st. ZŠ (Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. st. ZŠ, Učitelství anglického jazyka 2. st. ZŠ, Učitelství českého jazyka pro 2. st. ZŠ, Učitelství německého jazyka pro 2. st. ZŠ, Učitelství matematiky výchovy pro 2. st. ZŠ).

Motivační program zahrnuje jednorázové stipendium za těchto podmínek:

 • Student, který úspěšně absolvuje 1. ročník a zapíše se do 2. ročníku, obdrží jednorázové stipendium ve výši 3.500 Kč.

Motivační stipendium je kategorie prospěchového stipendia a je vypláceno dle podmínek stanovených ve Stipendijním řádu PdF UP v Olomouci. Stipendijní řád je zveřejněn na webových stránkách fakulty.