Nejčastěji kladené otázky uchazeči (FAQ)

 

Kde je možno získat ucelenou nabídku studijních programů Pedagogické fakulty UP?

Nabídka studijních programů, včetně předmětů přijímací zkoušky a předpokládaného počtu přijímaných, je zveřejněna v záložce Uchazeč, Přijímací řízení

a také v Katalogu studijních programů.

 

Kdy a jak se podává přihláška ke studiu?

Přihlášky přijímáme od 1. listopadu 2021 do 15. března 2022 výhradně elektronicky (e-přihláška).

Vybírat můžete z nabídky studijních programů samostatných (jednooborové studium) nebo sdružených, kdy první program je maior (hlavní) a druhý program minor vedlejší). Programy lze volit přímo výběrem z Katalogu studijních programů nebo přímo z e-přihlášky.

Ideálně doporučujeme nenechávat podání přihlášky na poslední chvíli. 

 

Jaká je výše administrativního poplatku?

Za každou elektronickou podanou přihlášku je stanoven administrativní poplatek ve výši 690,- Kč. Poplatek lze uhradit různými platebními metodami (on-line kartou, QRCodem apod.).

Každá přihláška má pro platbu vygenerován svůj unikátní variabilní symbol. Při případném přepisování tohoto kódu je nutno dbát zvýšené opatrnosti. V případě chybného zadání symbolu nebude platba spárována s přihláškou a nebude převedena do přijímacího řízení.

 

Kolik přihlášek mohu podat? 

Počet přihlášek není omezen. Přihlášky je možné podávat na prezenční (denní) formu studia nebo na kombinovanou (dálkovou) formu studia. Na každou formu musí být podána samostatná přihláška. V rámci jedné přihlášky se přihlašujete na samostatný studijní program či na sdružené studium.

 

Mohu podat přihlášku či zaplatit poplatek po termínu?

Databáze elektronické přihlášky bude uzavřena dnem 15. března 2022 a přihlášky již nebude možno přijímat. Rovněž tak administrativní poplatek musí být uhrazen nejpozději do 15. března 2022.

 

Zohledňujete výsledky u maturitní zkoušky?

Výsledky u maturitní zkoušky se nezohledňují. Podmínkou přijetí na bakalářské a magisterské studium je ukončené středoškolské vzdělání, v případě navazujícího magisterského studia ukončené vysokoškolské vzdělání v kterémkoliv typu studijního programu.

 

Kdy a jak se budou konat přijímací zkoušky?

Písemné přijímací zkoušky na bakalářské, magisterské a navazující magisterské studijní programy se uskuteční ve dnech 28. – 29. května 2022, náhradní termín je stanoven na 31. 5. 2022.

Talentové zkoušky na vybrané studijní programy se uskuteční ve dnech 21. – 22. května 2022.

Ústní zkoušky na vybrané studijní programy se budou konat ve dnech 3., 6. a 7. června 2022.

 

Jakým způsobem se dozvím o termínu konání přijímací zkoušky? Budou rozesílány pozvánky?

Pozvánky k přijímacímu řízení budou k dispozici ke stažení prostřednictvím aplikace Elektronické přihlášky (Dokumenty) nejpozději 14 dní před datem konání přijímací zkoušky. Tento způsob distribuce pozvánek nahrazuje klasický způsob rozesílání pozvánek prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.  Termín, na který je uchazeč pozván, se pro něj stává závazný.

 

Zajímá mě, zda máte někde na webových stránkách vyvěšeny Testy studijních předpokladů (TSP) k přijímacím zkouškám z minulých let?

TSP i oborové testy např. z AJ jsou zveřejněny na webových strankách fakulty, jsou součástí Zprávy o přijímacím řízení za loňský rok. V příštím roce bude struktura TSP pozměněna.

TSP se bude skládat ze tří částí (subtestů), zaměřených na oblasti:

  • úroveň stanovených psychických funkcí,
  • úroveň matematické gramotnosti a logického uvažování,
  • úroveň čtenářské gramotnosti.

Více o TSP zde.

Další požadavky a předměty přijímací zkoušky budou konkretizovány na webových stránkách UP v Katalogu studijních programů.

 

Uznáváte SCIO testy?

Fakulta má připraveny vlastní TSP, výsledky SCIO testů nezapočítává.

 

Je možné přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky?

Přijímací zkoušky lze prominout pouze na programy, kde počet přihlášek výrazně nepřekročí kapacitu programu. 

 

Je možnost konat přijímací zkoušky v náhradním termínu?

Náhradní termín je stanoven pouze pro písemné přijímací zkoušky, a to 31. května 2022.

 

Nabízí PdF UP přípravné kurzy k přijímacím zkouškám?

Pedagogická fakulta UP přípravné kurzy nenabízí.

 

Jaký byl počet přihlášených a přijatých uchazečů v minulém akademickém roce?

Podrobnou statistiku počtu přihlášených uchazečů a počtu přijatých studentů je možné dohledat 

v Závěrečné zprávě o přijímacím řízení na úřední desce PdF.

 

Hlásím se na více studijních programů, budu konat přijímací zkoušku vícekrát?

Pokud je vypsána totožná přijímací zkouška u více studijních programů, uchazeč koná přijímací zkoušku jen jednou a výsledky se započtou do všech variant, na které si uchazeč podal přihlášku.

 

Mohu v průběhu studia přestoupit?

Přestupy nemají oporu v zákoně o VŠ, tudíž nejsou možné. Jedinou možností změny programu nebo formy studia je podat si novou přihlášku a úspěšně projít přijímacím řízením. Po případném zápisu 

do nového studia lze požádat o uznání splnění ekvivalentních předmětů.

 

Kdy a jak často se koná výuka kombinovaného studia?

Kontaktní výuka v kombinované formě studia (tzv. konzultace) probíhá obvykle v blocích, konaných v pátek – zpravidla 2x měsíčně. Z důvodu zajištění maximálního komfortu pro vybrané skupiny studentů, může být část výuky realizována v blocích pátek-sobota, maximálně však 3x za semestr. 

 

Co to je sdružené studium, co znamená maior/minor

Ve sdružených studijních programech studujete dva studijní programy najednou. Maior studijní program je pak hlavní studovaný program, jehož součástí je vždy vypracování závěrečné kvalifikační práce. K němu si vybíráte “přidružujete“ vedlejší studijní program minor. Typické je toto studium pro bakalářské studijní programy „se zaměřením na vzdělávání“, které jsou předpokladem pro následné navazující magisterské studium učitelsky zaměřené studium.

 

Mohu v průběhu studia zaměnit maior program za minor program?

Ne. Program lze změnit pouze za předpokladu konání nového přijímacího řízení.

 

Kde najdu studijní plány jednotlivých programů, segmenty, bloky a předměty?

Vše je možné dohledat na Portále UPOL.

Rovněž tak je možno nahlédnout do tzv. Seznamu přednášek, který je zveřejněn v sekci Student

Seznam přednášek – prezenční studium

Seznam přednášek – kombinované studium.

 

Jak je to s poplatky za studium, kde najdu bližší informace?

Veškeré informace o poplatcích za studium najdete na webových stránkách Rektorátu.

Poplatky řeší rektorátní Oddělení pro studium UP. Se žádostí o informace se prosím obracejte na vedoucí studijního oddělení UP, paní Moniku Smitkovou. Kontakty a bližší informace najdete na webových stránkách

 

Kde mohu absolvovat Kurz pedagogické propedeutiky pro navazující magisterské studium?

Kurz Pedagogické propedeutiky doplňuje vědomosti z pedagogické, psychologické a speciálně-pedagogické oblasti z cílem zkvalitnit pedagogickou způsobilost účastníků kurzu. Jeho absolvování je povinen uchazeč doložit při zápisu do studia vybraných studijních programů (viz programy v Katalogu studijních programů). Kurz zajišťuje Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UP. Více informací získáte na stránkách Centra Celoživotního vzdělávání.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)