Kontakt a úřední hodiny

Mgr. Jana Dostálová
ved. ref. pro zahraniční styky
tel.: 585635007
email: jana.dostalova@upol.cz

Informace o programu

doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Studium se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a dále vnitřními normami UP a PdF UP.

Studium je podle uvedeného zákona tříleté nebo čtyřleté.

Studium je realizováno v prezenční  a v kombinované  formě. Studentům v prezenční formě  je vypláceno stipendium.

Studium se řádně ukončuje obhajobou disertační práce, jíž předchází státní doktorská zkouška. Student – absolvent tak prokazuje připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem)

Akreditované studijní obory

 • Pedagogika – akreditace platná do 31. 8. 2019 (čtyřleté studium)
  Stručná charakteristika zde
  Podrobné informace o studiu naleznete zde
 • Speciální pedagogika – akreditace platná do 31. 8. 2019 (čtyřleté studium)
  Stručná charakteristika zde
  Podrobné informace o studiu naleznete zde
 • Hudební teorie a pedagogika – akreditace platná do 31. 8. 2019 
  Stručná charakteristika zde
  Podrobné informace o studiu naleznete zde
 • Výtvarná výchova (teorie výtvarné pedagogiky a výtvarné tvorby) - akreditace platná do 31. 8. 2019 (dobíhající tříleté studium)
  V tomto studijním oboru již neprobíhá ani nebude probíhat přijímací řízení.
 • Výtvarná výchova (teorie výtvarné pedagogiky a výtvarné tvorby) - akreditace platná do 31. 8. 2024 (čtyřleté studium)
  Stručná charakteristika zde
  Podrobné informace o studiu naleznete zde
 • Didaktika literatury – akreditace platná do 31. 3. 2020
  Stručná charakteristika zde
  Podrobné informace o studiu naleznete zde
 • Didaktika informatiky - akreditace platná do 31. 8. 2020
  Stručná charakteristika zde
  Podrobné informace o studiu naleznete zde