Základní poslání Pedagogické fakulty UP (PdF) spočívá ve vědecké, umělecké a pedagogické činnosti, jež je zaměřena na člověka, jeho výchovu a vzdělávání. Předmětem bádání jsou též oblasti environmentální, biologické, antropologické, informační či technické. Výzkum a vývoj na PdF je orientován na mnoho tradičních i inovovaných okruhů vycházejících z personálních i prostorových možností, obsahových východisek a ze zaměření jednotlivých pracovišť

PdF podporuje zapojení studentů do tzv. specifického výzkumu především aktivitami na jednotlivých pracovištích, k čemuž byli studenti (zejména doktorských studijních programů) vedením fakulty podněcováni a instruováni. Od roku 2010 se studenti zapojují v rámci specifického výzkumu do Studentské grantové soutěže (SGS) a každoročně je řešeno cca 25 projektů v rámci této soutěže.

V roce 2016 byla na PdF UP nově zřízena možnost finanční pobídky z Grantového fondu pro akademické pracovníky Pedagogické fakulty UP. Z tohoto fondu jsou financovány jednoroční projekty. V roce 2016 bylo celkem podpořeno a řešeno 6 projektů, v roce 2017 je řešeno 9 projektů.