Dny vědy a umění 2022

Srdečně vás zveme na letošní Dny vědy a umění, které pořádá Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci!

DATUM KONÁNÍ

NÁZEV AKCE / MÍSTO A ČAS KONÁNÍ

GARANT/KA AKCE

21. 3. 2022

Veřejné obhajoby IGA GRANTŮ

Místo a čas konání:

Velká aula PdF

8:30–15:30 hodin

Mgr. Věra Benešová

23. 3. 2022

Divadelní představení:

Divadelní sebereflexe studentů speciální pedagogiky – dramaterapie

Místo a čas konání:

Divadelní sál Uměleckého centra UP (Konvikt)

17:00 hodin

Ústav speciálněpedagogických studií

prof. Milan Valenta

30. 3. 2022

Tělo v obraze

Somaticko-pohybový seminář

S Renou Milgrom

Seminář je zdarma jako doprovodný program Národního kola Bienále figurální tvorby dětí a mládeže, které pořádá Česká sekce INSEA s podporou PdF UP Olomouc.

„V našem společném čase se budeme věnovat tělesnému vnímání. Tělu somatickému, tělu jako subjektu, jako fenoménu. Tělo, které je v obraze, ví, co se v něm děje a z tohoto bodu může reagovat, tvořit, přizpůsobovat se, tvořit vztahy, žít. Co vše působí na naše tělo? Mohu se rozhodovat jak na to reagovat? Dokáže se moje tělo orientovat v prostoru a mohu mu věřit? Co vznikne, když jde moje paže s lehkostí vpřed, nebo když se celé tělo sbalí do klubíčka a čeká, až přijde moment změny? Co způsobuje tu změnu? To jsou otázky, na které není třeba odpovídat verbálně. Odpovědi jsou ukryté v našem těle.“

Workshop vede Rena Milgrom CMA, RSME, DMT, somatická facilitátorka, tanečnice, tanečně-pohybová terapeutka,
zakladatelka studia Dancelab v Praze.

Místo a čas konání:

Divadelní sál Uměleckého centra UP (Konvikt)

9:00–12:00 hodin

Zde se registrujte ve formuláři: https://forms.gle/iUKihChL2EQqgj2U7

Katedra výtvarné výchovy

Mgr. et MgA. Anna Boček Ronovská, Ph.D.

30. 3. 2022

Přednáška a diskuze na téma Figura a tělesnost
s Veronikou Šrek Bromovou

Veronika Šrek Bromová je česká multimediální umělkyně a vysokoškolská pedagožka. Přestože je považována zejména za fotografku, součástí její práce jsou také prostorové instalace, objekty, kresby a performance. Veronika Bromová byla jednou z klíčových postav nových médií 90. let, zejména fotografické postprodukce a digitálně manipulovaného obrazu. Mezi lety 2002–2011 vedla ateliér nových médií na pražské Akademii výtvarných umění a nyní se věnuje tvorbě v obci Střítež u Poličky, kde také pořádá výstavy a další kulturní a vzdělávací akce ve vlastní Galerii Kabinet Chaos. Vedle umělecké a organizační činnosti se věnuje také arteterapii a artefiletice.

Místo a čas konání:

Lektorium, Umělecké centrum UP

14:00–16:00 hodin

Katedra výtvarné výchovy

Mgr. et MgA. Anna Boček Ronovská, Ph.D.

5. 4. 2022

Divadelní představení: Playback theatre (studenti dramaterapie pod vedením doktoranda ÚSS Petra Koska)

Místo a čas konání:

Divadelní sál Uměleckého centra UP (Konvikt)

19:00 hodin

Ústav speciálněpedagogických studií

prof. Milan Valenta

19. 4. 2022

Workshop: Etická výchova jako součást pregraduální přípravy budoucích pedagogů na 1. a 2. stupni ZŠ 

Etická výchova je zařazena do RVP ZV jako doplňující vzdělávací obor a v současné době přináší řadu výzev, jak takový předmět zařadit do dnešního vzdělávacího procesu. V rámci našeho workshopu představíme, kde etická výchova vznikla, jak byla implementována do RVP ZV, jaká jsou její témata, koncept a edukační praxe pedagogů. Součástí workshopu bude také řada praktických ukázek jednotlivých aktivit na vybraná témata etické výchovy, náměty pro vedení tohoto předmětu a možnosti využití etické výchovy v dalších předmětech a činnostech školy.

Z důvodu omezené kapacity workshopu se, prosím, hlaste předem na: alzbeta.vankova@upol.cz

Místo a čas konání:

učebna P39 (Katedra primární a preprimární pedagogiky)

14:00–15:30 hodin

Katedra primární a preprimární pedagogiky 

Mgr. Alžběta Vaňková

19. 4. 2022

Workshop: Ekologická výchova jako součást přípravy budoucích pedagogů v předškolním vzdělávání a na 1. stupně ZŠ 

Každý rok 22. dubna si připomínáme Den Země. Jedná se o celosvětovou událost zaměřenou na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. Ovšem na svou Zemi bychom neměli myslet pouze jeden den v roce, ale měli bychom si každý den připomínat, jak je krásná a zároveň křehká a co bychom pro její ochranu mohli udělat. V rámci workshopu seznámíme účastníky s negativními dopady chování člověka na životní prostředí. Dále uvedeme možnosti a způsoby lepšího chování k planetě, které lze jednoduše zařadit do každodenního života.

Z důvodu omezené kapacity workshopu se, prosím, hlaste předem na: alzbeta.vankova@upol.cz

Místo a čas konání:

učebna P39 (Katedra primární a preprimární pedagogiky)

16:00–17:30 hodin

Katedra primární a preprimární pedagogiky 

Mgr. Michaela Bartošová

20. 4. 2022

Divadelní představení: Divadlo Fórum Augusta Boala

(improvizační představení psycho-sociálního divadelního tvaru studentů magisterského studia speciální pedagogiky – dramaterapie).

Místo a čas konání:

Divadlo Na cucky, Olomouc

19:00 hodin

Ústav speciálněpedagogických studií

prof. Milan Valenta

21. 4. 2022

Workshop: Zdravotní tělesná výchova a její vhodné zařazení v předškolním vzdělávání a na 1. stupni ZŠ 

Současná moderní doba přináší řadu ulehčení v běžném životě, ale také negativní jevy, které ovlivňují zdravotní stav dětí, a následkem toho se zvyšuje výskyt zdravotního oslabení u této věkové skupiny. Za hlavní negativní jevy lze považovat snížení pohybové aktivity, nevhodné pohybové návyky a převažující denní statická zátěž. Jedním z negativních faktorů je zejména dlouhodobé sezení ve školní lavici, doma u plnění domácích úkolů, televize, počítače atd. Workshop představí pravidla správného sezení a možnosti zařazení vyrovnávacích cvičení při sezení. Součástí workshopu budou také ukázky a praktický nácvik některých vyrovnávacích a relaxačních cvičení, která je možné zařadit přímo během vyučování.

Z důvodu omezené kapacity workshopu se, prosím, hlaste předem na: alzbeta.vankova@upol.cz

Místo a čas konání:

učebna P31 (Katedra primární a preprimární pedagogiky)

15:30–17:00 hodin

Katedra primární a preprimární pedagogiky 

Mgr. Alžběta Vaňková

21. 4. 2022

Workshop: Výchova ke zdraví a její zařazení na 1. a 2. stupni ZŠ

Problematika zdraví je nedílnou součástí školního vzdělávání. Výchova ke zdraví by měla prostupovat všemi stupni výchovně-vzdělávacího procesu od mateřských škol po střední školy, samozřejmě s ohledem na věk a rozumové schopnosti žáků. Děti by měly být vedeny k zodpovědnosti nejen za zdraví své, ale i ostatních. V rámci workshopu budou účastníkům představeny ukázky metod, kterými lze dětem představit dílčí témata výchovy ke zdraví a péče o zdraví. Cílem těchto metod je interaktivní vzdělávání, které vede k získávání zdraví podporujících vědomostí, dovedností a zvýšení motivace k rozhodování ve prospěch zdravého životního stylu.

Z důvodu omezené kapacity workshopu se, prosím, hlaste předem na: alzbeta.vankova@upol.cz

Místo a čas konání:

učebna P31 (Katedra primární a preprimární pedagogiky)

17:30–19:00 hodin

Katedra primární a preprimární pedagogiky 

Mgr. Michaela Bartošová

28. 4. 2022

Workshop: Vyrábíme kalimbu

Z důvodu omezené kapacity workshopu se, prosím, hlaste předem na: gabrielacoufalova@centrum.cz.

Místo a čas konání:

Umělecké centrum UP (Konvikt), Katedra výtvarné výchovy, dílna S05, sraz účastníků u vrátnice Uměleckého centra 

15:30–17:30 hodin

Katedra hudební výchovy

Mgr. Gabriela Coufalová, Ph.D.

Mgr. Jaromír Synek, Ph.D.

5. 5. 2022

Workshop: JÁ…HLAS

Hlas je prostředkem vlastního sebevyjádření a seberealizace. Pro pedagogy by měl být improvizačním a podpůrným předpokladem pro kreativní hudební praxi. Proto je důležité svůj hlas pustit, chtít zpívat, mít možnost ovlivnit děti a žáky na jejich cestě ke zdravému, zpěvnému a ohebnému hlasu, který se nebojí přirozeného vokálního projevu.

Workshop nabídne praktické ukázky práce s hlasem, hlasové hry a techniky vokální a hlasové podpory (v pedagogickém kontextu). Účastníci zároveň získají teoretické ukotvení pěveckých dovedností. Na zpívanou…

Cílová skupina: primárně pro obory Učitelství MŠ, Učitelství MŠ a speciální pedagogika, Učitelství 1. stupně, Učitelství 1. stupně a speciální pedagogika a další zájemci.

Místo a čas konání:

Umělecké centrum UP (Konvikt), Katedra hudební výchovy, místnost 112

15:30–17:00 hodin

Katedra hudební výchovy

Mgr. Lenka Kružíková, Ph.D.

4.–6. 5. 2022

Konference Trendy ve vzdělávání

„UČIVO V PROMĚNÁCH ČASU“

Konference s názvem "Trendy ve vzdělávání" je orientována na řešení obecných otázek spojených s osobností učitele, a dále v rámci jednotlivých oborových didaktik (didaktika techniky, informatiky, chemie, výtvarné výchovy, fyziky, hudební výchovy, přírodopisu, geografie, matematiky, cizích jazyků…) na vytvoření interdisciplinárního prostoru pro prezentování řešených problémů, výzkumných výsledků a podnětů pro inovace ve vzdělávací teorii i praxi. Jednotlivé sekce budou tematicky odpovídat oborově-didaktickému zaměření konference. Důraz je kladen na networking a vytváření mezioborových výzkumných týmů. Konference je primárně určena nejen pro pracovníky dlouhodobě bádající v oblasti vzdělávání, ale i začínající vědecké pracovníky (Ph.D. studenty). Vítáni jsou rovněž účastníci působící ve vzdělávací praxi.

Konference TVV 2022 bude letos pořádaná společně s konferencí DIDMATTECH 2022.

Více informací ke stažení ZDE.

V rámci konference se konají workshopy:

Polytechnické vzdělávání na 1. stupni základních škol – tipy a triky pro praktickou výuku

Lektoři: Jiří Dostál a Miroslav Janu

Čas: od 9:30–12:30 hodin
Místo: Katedra technické
a informační výchovy

Zájemci se musí předem zaregistrovat prostřednictvím e-mailu j.dostal@upol.cz.

Informatika s Emilem

Lektor: Hana Bučková

Čas: 9:00–10:30 hodin
Místo: učebna N31
Zájemci se musí předem zaregistrovat prostřednictvím e-mailu hana.buckova@upol.cz.

Katedra technické
a informační výchovy

17. 5. 2022

26. 5. 2022

Poskytnutí první pomoci – praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace

Kurz je zaměřený na praktický nácvik několika variant kardiopulmonální resuscitace (KPR), neboť s nutností poskytnout první pomoc prostřednictvím KPR se můžeme setkat prakticky kdykoli a kdekoli, tedy i na akademické půdě. Účastník si vyzkouší KPR formou nepřímé srdeční masáže a dýchání z úst do úst, KPR formou nepřímé srdeční masáže, KPR formou spolupráce více zachránců, KPR s použitím automatického externího defibrilátoru (AED), KPR s celotělovou figurínou připojenou na tablet.

Z důvodu omezené kapacity workshopu se, prosím, hlaste předem na: petr.zemanek@upol.cz.

Místo a čas konání:

17. 5. 2022 / 9:00–13:00 hodin

26. 5. 2022 / 12:00–16:00 hodin

(učebna LM3)

Oddělení dalšího vzdělávání
a inovací ve výuce

Mgr. Jana Nováková

12.–13. 4. 2022

Trendy v logopedii očima studentů

Malá Aula Pedagogické fakulty

Místo a čas konání:

Malá aula Pedagogické fakulty

od 15:00–15.30 do 19:00 hodin

Přístup pro hybridní sledování a kladení otázek zde.

Heslo a více informací žádejte případně na katerina.vitaskova@upol.cz

Ústav speciálněpedagogických studií

Oddělení logopedie a studií komunikačního procesu

prof. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)