Poplatek za habilitační řízení činí 6.000 Kč.

Poplatek za řízení ke jmenování profesorem činí 9.000 Kč.


Akreditace habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem


Ukončená habilitační řízení na PdF UP

Mgr. Michal Růžička, Ph.D.

 • odborný asistent Ústavu speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci
 • obor: Speciální pedagogika
 • habilitační práce: „Longitudinální evaluační studie intervenčních programů pro osoby se závislostí v kontextu speciálněpedagogické andragogiky etopedické. Kognitivně behaviorální aspekty adiktologické problematiky.“
 • odkaz: https://obd.upol.cz/id publ/333172151
 • řízení zahájeno: 6. 9. 2018
 • zahájení řízení před Vědeckou radou PdF UP: 2. 10. 2018
 • konečné rozhodnutí Vědecké rady PdF UP: 4. 12. 2018
 • jmenován docentem: 1. 1. 2019

Mgr. Jiří Kantor, Ph.D.

 • odborný asistent Ústavu speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci
 • obor: Speciální pedagogika
 • habilitační práce: „Společné, rozdílné a jedinečné – na výzkumu založená mapa profesí uměleckých terapií v České republice s akcentem na (speciální) vzdělávací instituce
 • odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333165786
 • řízení zahájeno: 12. 9. 2017
 • zahájení řízení před Vědeckou radou PdF UP: 26. 9. 2017
 • konečné rozhodnutí Vědecké rady PdF UP: 23. 1. 2018
 • jmenován docentem: 1. 2. 2018

PhDr. Dana Kasperová, Ph.D.

 • odborná asistentka Katedry pedagogiky a psychologie FPHaP TU v Liberci
 • obor: Pedagogika
 • habilitační práce: „Československá obec učitelská – v kontextu reformy vzdělávání učitelů (ŠVSP) a reformy školy“
 • odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333166480
 • řízení zahájeno 19. 9. 2017
 • zahájení řízení před Vědeckou radou PdF UP: 1. 12. 2017
 • konečné rozhodnutí Vědecké rady PdF UP: 10. 4. 2018
 • jmenována docentkou: 1. 5. 2018

 

 

Ukončená řízení ke jmenování profesorem na PdF UP


Zahájená habilitační řízení na PdF UP

Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D.

 • odborná asistentka Katedry antropologie a zdravovědy, vedoucí Centra výzkumu zdravého životního stylu PdF UP v Olomouci
 • obor: Pedagogika
 • řízení zahájeno 7. 9. 2018
 • habilitační práce: „Analýza a evaluace kurikula vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví.
 • habilitační přednáška: „Konsenzus či disproporce mezi projektovým a osvojeným kurikulem“ (bude přednesena na zasedání Vědecké rady PdF UP dne 12. 2. 2019)
 • habilitační komise ve složení:
  • předseda:   
   prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D., PdF UP v Olomouci
  • členové:     
   prof. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D., FTVS UK v Praze
   doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D., PdF MU v Brně
   doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD., VŠZ, o.p.s., v Praze
   doc. PaedDr. Vladislav Mužík, Ph.D., PdF MU v Brně  
  • oponenti:
   prof. PaedDr. Jozef Liba, PhD., PdF PU v Prešově
   prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc., PdF MU v Brně
   doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D., PdF UP v Olomouci

PODKLADY [*.zip]

Mgr. Leona Stašová, Ph.D.

 • odborná asistentka Katedry sociální pedagogiky PdF Univerzity Hradec Králové
 • obor: Pedagogika
 • řízení zahájeno 6. 9. 2018
 • habilitační práce: „Proměny výchovného prostředí současné rodiny v pedagogické perspektivě a interdisciplinárním přesahu.“
 • habilitační přednáška: „Odraz společnosti a jejich charakteristik v současné rodinné socializaci a výchově“
 • habilitační komise ve složení:
  • předseda:   
   prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., FF Univerzity Pardubice
  • členové:     
   doc. PhDr. Jana Majerčíková, Ph.D., FHS UTB ve Zlíně
   prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D., PdF MU v Brně
   doc. PhDr. Julius Sekera, CSc., PdF OU v Ostravě
   doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D., PdF UP v Olomouci     
  • oponenti:   
   doc. PhDr. Jaroslav Koťa, FF UK v Praze
   doc. PhDr. Jitka Lorenová, Ph.D., FF UK v Praze
   doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D., PdF UK v Praze

PODKLADY [*.zip]

Mgr. Michal Růžička, Ph.D.

 • odborný asistent Ústavu speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci
 • obor: Speciální pedagogika
 • řízení zahájeno 6. 9. 2018
 • habilitační práce: „Longitudinální evaluační studie intervenčních programů pro osoby se závislostí v kontextu speciálněpedagogické andragogiky etopedické. Kognitivně behaviorální aspekty adiktologické problematiky.“
 • habilitační přednáška: „Specifika uměleckých terapií ve vzdělávacích institucích u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ (bude přednesena na zasedání Vědecké rady PdF UP dne 4. 12. 2018)
 • habilitační komise ve složení:
  • předsedkyně:
   prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc., PdF UP v Olomouci,
  • členové:
   prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD., PdF UK v Bratislavě,
   doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D., PdF MU v Brně,
   doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D., PdF UK v Praze,
   doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D., PdF OU v Ostravě.
  • oponenti:
   prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D., PdF UP v Olomouci,
   doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD., PdF KU v Ružomberku, SR,
   doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., PdF MU v Brně.

PODKLADY [*.pdf]

Mgr. Jiří Kantor, Ph.D.

 • odborný asistent Ústavu speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci
 • obor: Speciální pedagogika
 • řízení zahájeno: 12. 9. 2017
 • habilitační práce: „Společné, rozdílné a jedinečné – na výzkumu založená mapa profesí uměleckých terapií v České republice s akcentem na (speciální) vzdělávací instituce“
 • habilitační přednáška: „Specifika uměleckých terapií ve vzdělávacích institucích u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ (bude přednesena na zasedání Vědecké rady PdF UP dne 23. 1. 2018)
 • habilitační komise ve složení:
  • předseda:
   prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D., PdF UP v Olomouci,
  • členové:
   prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., PdF MU v Brně,
   doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D., PdF UK v Praze,
   doc. PaedDr. Jana Lopúchová, Ph.D., PdF UK v Bratislavě,
   doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc., PdF ZčU v Plzni.
  • oponenti:
   prof. Wolfgang Mastnak, DDDr., Hochschule für Musik und Theater, Mnichov, SRN,
   prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D., PdF UP v Olomouci,
   doc. Mgr. art. Jaroslava Gajdošíková Zeleiová, PhD., PdF TU v Trnavě, SR.

PODKLADY [*.rar]

PhDr. Dana Kasperová, Ph.D.

 • odborná asistentka Katedry pedagogiky a psychologie FPHaP TU v Liberci
 • obor: Pedagogika
 • řízení zahájeno: 19. 9. 2017
 • habilitační práce: „Československá obec učitelská – v kontextu reformy vzdělávání učitelů (ŠVSP) a reformy školy“
 • habilitační přednáška: „Reforma školy a člověka v kontextu Baťova firemního města Zlín“
 • habilitační komise ve složení:
  • předseda:
   prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., FF Univerzity Pardubice,
  • členové:
   prof. Ing. PhDr. Blanka Kudláčová, PhD., PdF TU v Trnavě, SR,
   doc. PhDr. Jaroslav Koťa, FF UK v Praze,
   doc. PhDr. Jiří Zounek, Ph.D., FF MU v Brně,
   doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D., PdF UP v Olomouci.
  • oponenti:
   doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D., PdF UJEP v Ústí nad Labem,
   doc. PhDr. Eduard Lukáč, PhD., FHPV PU v Prešově,
   doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc., FF UK v Praze.

PODKLADY [*.rar]


 

 

Zahájená řízení ke jmenování profesorem na PdF UP