Úvodní slovo

Časopis e-Pedagogium je nezávislý recenzovaný odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice, s ohledem na pedagogiku, speciální pedagogiku, pedagogickou psychologii a didaktiky oborů. Svým obsahem je zaměřen na prezentaci teoretických a přehledových studií, výzkumných sdělení a odborných prací. Redakce vítá všechny rukopisy, které obsahově odpovídají vymezeným oblastem. Časopis vychází čtyřikrát ročně v elektronické formě na webových stránkách Univerzity Palackého v Olomouci, a to ve dvou číslech českých a dvou číslech anglických. V tištěné podobě je vydáván prostřednictvím Vydavatelství UP v Olomouci, které zajišťuje prodej tištěné verze.

Recenzovaný časopis e-PEDAGOGIUM vydává Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci od roku 2001. Jde o čtvrtletník zaměřený na interdisciplinární výzkum v pedagogických vědách vydávaný ve dvou číslech v českém/slovenském jazyce a dvou číslech v jazyce anglickém.

Časopis je zaměřen především na školní a sociální pedagogiku, teorii a filozofii výchovy, speciální pedagogiku, pedagogickou psychologii a oborové didaktiky. Publikovány jsou původní práce českých i zahraničních autorů – teoretické stati, přehledové, metodologické a empirické studie, recenze odborných publikací i kratší odborná sdělení.

Úkolem redakce časopisu je, kromě zajištění požadované kvality otištěných textů, vytvořit odborné veřejnosti platformu pro vědeckou diskusi a sdílení poznatků v oblasti pedagogického výzkumu, a to zejména s interdisciplinárními přesahy do problematiky společenských i přírodních věd.

Časopis je zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR schváleného Radou pro výzkum a vývoj ČR, je evidován a zařazen do databází Index Copernicus™, WorldCat®, ERIH PLUS a EBSCOhost.

Jednotlivá čísla časopisu jsou vydávána v březnu, červnu, září a v prosinci.

Redakční uzávěrky jsou pro čísla vydávaná v českém jazyce 5. ledna a 30. června, pro čísla vydávaná v angličtině pak 31. března a 30. září.

Prohlášení o publikační etice

Kritéria publikační etiky časopisu e-Pedagogium jsou stanovena v souladu s dokumentem Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors Výboru pro publikační etiku (COPE), viz ZDE [*.pdf], plně respektují Etický kodex České pedagogické společnosti (ZDE [*.pdf]) a Etický kodex České asociace pedagogického výzkumu (ZDE).


About e-Pedagogium

The e-Pedagogium journal is an independent reviewed specialist journal for interdisciplinary research in pedagogy, special pedagogy and discipline didactics. Its content is focused on the presentation of theoretical and survey studies, research reports and specialist works. The board of editors welcomes all manuscripts corresponding to the listed areas in their content. The journal is published four times a year in an electronic version on the website of Palacký University, Olomouc, namely two issues in Czech and two issues in English. Its printed version is published and provided by the Palacký University Publishing House.

The peer-reviewed journal e-PEDAGOGIUM has been published by the Faculty of Education, Palacký University, Olomouc since 2001. It is a quarterly focusing on interdisciplinary research in educational sciences published in two issues in the Czech/Slovak language and two issues in the English language.

The journal is focused mainly on school and social education, theory and philosophy of education, special education, pedagogical psychology and subject didactics. Original works by both Czech and foreign authors – theoretical papers, reviews, methodological and empirical studies, reviews of specialist publications as well as short specialist statements are also published.

Besides ensuring the required quality of published texts, the task of the journal editorial board is also creating a platform for scientific discussion and sharing of knowledge in the field of pedagogical research for specialists, namely with interdisciplinary outreach to the area of social and natural sciences.

The journal is listed in the List of Non-impact Peer-Reviewed Journals Published in the Czech Republic Approved by the Research and Development Council of the Czech Republic, is registered and categorized in the Index Copernicus™, WorldCat®, ERIH PLUS and EBSCOhost databases.

Journal issues are published in March, June, September and December.

The deadlines for the issues published in the Czech language are January 5th and June 30th; for the issues published in the English language March 31st and September 30th.

Declaration on publishing ethics

The e-Pedagogium publishing ethics criteria are set out in accordance with the Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors of the Committee for Publication Ethics (COPE), see HERE [*.pdf], fully respecting the Code of Ethics of the Czech Pedagogical Society (HERE [*.pdf]) and the Code of Ethics of the Czech Pedagogical Research Association (HERE).


Pokyny pro autory

Texty, které splňují kritéria teoretických, přehledových, metodologických a empirických studií, zpráv a recenzí, přijímá redakce průběžně. Všechny články zaslané do redakce procházejí recenzním řízením typu double-blind peer review.

U původních rukopisů redakce posuzuje jejich originalitu, vědecký a odborný přínos, použití adekvátní metodologie a práci s domácí a zahraniční literaturou. Autoři také mohou přispět ke zvýšení citačního indexu časopisu, jestliže ve svých textech zohlední práce jiných odborníků, kteří k jejich tématu v časopise již publikovali.

Redakce předpokládá, že autor před odevzdáním textu zajistí jazykovou korekturu článku, v případě anglického článku také jeho kvalitní odborný překlad.

Redakce přijímá texty v tomto rozsahu:

 • Teoretické, přehledové a výzkumné studie do 18 000 znaků, citační norma pouze dle APA.
  • V úvodu textu po nadpisu a jménech autora či autorů je nutno vždy uvést abstrakt a klíčová slova v českém nebo slovenském jazyce a v angličtině.
  • Text je třeba rozčlenit na úvod, hlavní stať s odpovídající hierarchií kapitol a podkapitol v desetinném třídění a závěr.
 • Recenze a sdělení do 5 200 znaků
  • V recenzi se uvádí vždy plná citace recenzované publikace.
 • Krátké zprávy do 3 600 znaků. Zprávy a informace o konání odborných setkání, workshopů, konferencí.
 • Na konci všech textů je třeba uvést kontakt na autora, popř. na autory nebo vedoucího autorského kolektivu.

Instructions for authors

Texts fulfilling criteria for theoretical, review, methodological and empirical papers are continuously received by the editorial office. All papers sent to the editorial office are double-blind peer reviewed.

What is assessed in original papers is their originality, scientific and specialist contribution, application of adequate methodology and work with both Czech and foreign literature. Authors can also contribute to the increase of the journal’s citation index if they take into account works by other specialists who have already published their work in this journal.

The editorial office assumes that authors arrange proofreading of their papers before their submission; good translation in the case of papers in English.

The sizes of accepted papers are as follows:

 • Theoretical, review and research papers up to 18,000 characters, APA as the only citation norm.
  • It is always necessary to give an abstract and key words both in Czech/Slovak and English at the beginning of the text, following the title and the authors’ names.
  • Texts have to be divided into introduction, main part with adequate hierarchy of chapters and subchapters in decimal numbering, and conclusion.
 • Reviews and statements up to 5,200 characters
  • Reviews always have to give the full citations of reviewed publications.
 • Short notices up to 3,600 characters.
  • Notices and information of specialist meetings, workshops, conferences.
 • It is necessary to give contact to the author/s and the leaders of the team of authors at the end.

Technické pokyny

Písmo:Times New Roman
Hlavní nadpis:16 bodů
Nadpis hlavní kapitoly:14 bodů
Nadpis podkapitoly:12 bodů
Vlastní text:12 bodů
Tabulky, schémata, obrázky a grafy je třeba dodávat v odpovídající kvalitě ve formátech xls, tif, gif, pdf, jpg.
Odstavec:zarovnání vlevo
bez odsazení prvního řádku
řádkování 1,5
bez další mezery před nebo za odstavcem

Redakce děkuje všem autorům a recenzentům, kteří se podílejí na zajištění kvalitního obsahu časopisu.

doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.
předseda vědecké rady
PaedDr. Alena Jůvová, Ph.D.
výkonná redaktorka

Technical instructions

Font:Times New Roman
Main title:16 points
Title of the main chapter:14 points
Title of the subchapters:12 points
Text:12 points
Tables, schemes, figures and charts have to be submitted in adequate quality in the xls, tif, gif, pdf, jpg formats.
Paragraph:alignment to left margin
no indentation of the first line
1.5 spacing
no additional spacing before or after paragraphs

The editorial office thanks all the authors and reviewers participating in preparation of the journal content of the highest quality.

doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.
Head of the Scientifical Board
PaedDr. Alena Jůvová, Ph.D.
Executive editor

Vědecká rada/Scientific Board

Předseda vědecké rady/Chairman of Scientifical Board

doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.

Zástupce předsedy vědecké rady/Deputy Chairman of Scientifical Board

prof. PhDr. PaedDr. Martin Žilínek, Ph.D.

Mezinárodní vědecká rada/International Scientific Board

Em. Prof. Dr. Konrad BundschuhLMU München, DE
doc. PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci, CZ
Imron Wakhid Harits, Ph.D.Trunojoyo University Madura, Indonesia
Prof. Des HewittUniversity of Warwick, UK
Patricia HuionUniversity College Leuven-Limburg, BE
Prof. dr hab. Jolanta KarbovniczekAkademia Ignatianum w Krakowie, PL
Dr. Steven KohnValdosta State University, USA
doc. PhDr. Jaroslav KoťaUniverzita Karlova v Praze, CZ
prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.Univerzita Palackého v Olomouci, CZ
doc. PaedDr. Marcela Musilová, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci, CZ
Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci, CZ
Ass. prof. Yan Peng, PhD.Sichuan Normal University Chengdu City, CN
prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci, CZ
Dr. Anna Romagnuolo, PhD.Università della Tuscia, Viterbo, IT
doc. PhDr. Václav Řeřicha, CSc.Univerzita Palackého v Olomouci, CZ
PaedDr. PhDr. Denisa Selická, Ph.D.Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, SK
Doz. Dr. Ulrike StammHumboldt-Universität zu Berlin, DE
PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze, CZ
PhDr. Monika Štrbová, Ph.D.Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, SK
doc. PaedDr. Darina Tarcsiová, CSc.Univerzita Komenského v Bratislave, SK
doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci, CZ
Jonathan WhiteUniversity of Derby, UK
doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD.Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, CZ

Redakce/Editorial Team

Výkonná redaktorka/Executive editor:

PaedDr. Alena Jůvová, Ph.D.
Ústav pedagogiky a sociálních studií
Žižkovo náměstí 5
771 40 Olomouc

e-mail:  e-pedagogium@upol.cz
tel.:  585635144

Redaktoři/Editors:

 • PhDr. Jana Kvintová, Ph.D.
 • PhDr. Jitka Plischke, Ph.D.
 • PhDr. Milan Polák, Ph.D.

Archiv

Čísla vydaná v roce 2018

Čísla vydaná v roce 2017

Čísla vydaná v roce 2016

Čísla vydaná v roce 2015

Čísla vydaná v roce 2014

Čísla vydaná v roce 2013