Vedení fakulty

Děkanka

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.36


Proděkani

585635330

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.24


585635002,585635444

Univerzitní 3, 5
místnost: 4.18


585635201

Žižkovo nám. 5
místnost: 4.27


585635154

Žižkovo nám. 5
místnost: 1.11


Předseda Akademického senátu PdF UP

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.14


Tajemnice fakulty

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.23


Akademický senát

Předseda: prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.
1. místopředsea: Mgr. Jan Gregar
2. místopředseda:  Mgr. Eliška Šlesingrová

Aktuality AS PdF UP

 • Přístup do videokonferenčního jednání AS PdF UP bude automaticky zajištěn oprávněným osobám dle čl. 6 odst. 16 a čl. 10 odst. 2 Jednacího řádu AS UP. Hosté z řad členů akademické obce PdF UP, kteří mají zájem se zúčastnit jednání AS PdF UP prostřednictvím videokonference, se mohou účastnit přes YouTube kanál.

Volby děkana/děkanky fakulty 2021

Usnesení AS PDF UP ze dne 22. 9. 2021 o vyhlášení řízení o návrhu na jmenování děkanem/děkankou Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pro funkční období od 1. února 2022 do 31. ledna 2026

Akademický senát Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen „AS PdF UP“) na svém zasedání dne 22. září 2021 zahajuje v souladu s článkem 21 odst. 1 Jednacího řádu AS PdF UP řízení o návrhu na jmenování děkanem/děkankou (dále jen děkan) Pedagogické fakulty UP (dále i jen „PdF UP“) pro funkční období od 1. 2. 2022 do 31. 1. 2026.

Pro účely řízení o návrhu na jmenování děkanem zvolil AS PdF UP ze svých členů komisi ve složení:

doc. Mgr. Michal Růžička, Ph.D.

Mgr. Jaromír Synek, Ph.D.,

Mgr. Jan Gregar

Mgr. Eliška Šlesingrová

Komise na svém prvním zasedání provede volbu svého předsedy.

Jednotlivé organizační kroky při volbě kandidáta na funkci děkana PdF UP stanoví harmonogram voleb, který je součástí tohoto usnesení.

Harmongram voleb

 • Předkládání písemných návrhů kandidátů na funkci děkana PdF UP členem akademické obce PdF UP senátu prostřednictvím Kanceláře AS PdF UP v termínu do 21. října 2021 do 15.00 hodin.
 • Kancelář AS PdF UP postoupí všechny písemné a ve stanoveném termínu obdržené návrhy kandidátů zvolené volební komisi AS PdF UP v termínu do 25. října 2021.
 • Komise ověří, zda návrh splňuje předepsané formální náležitosti a zda navržený kandidát na funkci děkana PdF UP splňuje náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, a to do 4. listopadu 2021 do 12.00 hodin.
 • Komise sestaví abecední seznam kandidátů na funkci děkana PdF UP a zveřejní seznam na Úřední desce PdF UP v termínu do 5. listopadu 2021.
 • Termín pro zveřejnění tezí volebních programů kandidátů  na webovém portálu PdF UP – 16. listopadu 2021.
 • Veřejná prezentace kandidátů na funkci děkana PdF UP a diskuse členů akademické obce PdF UP s kandidáty se uskuteční dne 29. listopadu 2021.
 • Prezentace kandidátů na funkci děkana PdF UP na zasedání AS PdF UP a první, případně druhé a třetí kolo voleb kandidáta na děkana PdF UP – dne 14. prosince 2021.
 • Výsledky voleb a protokol o volbě kandidáta na funkci děkana PdF UP včetně podkladů pro jmenování děkana PdF UP postoupí předseda AS PdF UP rektorovi UP v termínu do 20. prosince 2021.

Pokud se AS PdF UP ani ve třetím kole neusnese, kterého kandidáta navrhne rektorovi UP ke jmenování děkanem PdF UP, bude vyhlášeno opakované řízení o návrhu na jmenování děkanem PdF UP.

 

Nedílnou součástí tohoto usnesení jsou následující přílohy k zápisu z jednání AS PdF UP:

Seznam kandidátů na funkci děkana,děkanky

Volební teze - kandidátka prof. L. Ludíková 

Veřejná prezentace kandidátky na funkci děkanky PdF UP - odkaz na stream

 


Výsledky voleb 2020


Jednání AS PdF UP  

Akademický senát – akademičtí pracovníci

Žižkovo nám. 5
místnost: 5.26
ÚCJ

Žižkovo nám. 5
místnost: 3.55
KČJL

Žižkovo nám. 5
místnost: 4.26
KPS

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.48
ÚSS

Purkrabská 2, 4
místnost: 1.18
ÚSS

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.14
ÚSS

Žižkovo nám. 5
místnost: 1.16
ÚPSS

Žižkovo nám. 5
místnost:
ÚSS

Žižkovo nám. 5
místnost: 4.39
KPS

Žižkovo nám. 5
místnost:
ÚSS

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.72
ÚSS

Univerzitní 3, 5
místnost: 2.02
KHV

Žižkovo nám. 5
místnost: 1.36
ÚPSS

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.11
ÚSS

Akademický senát – studenti

Mgr. Zuzana Haiclová           SPP (DSP)

zuzana.haiclova01@upol.cz

 
Marie Hervertová      NJ – ČJ (Bc.)

marie.hervertova01@upol.cz

 
Mgr. Jiří Kameník SPP (DSP) jiri.kamenik01@upol.cz 585635346
Bc. Tomáš Novák AJ-NJ (NMgr.) tomas.novak06@upol.cz  
Mgr. Monika Ptáčková SPP (DSP) monika.ptackova01@upol.cz 585635502
Mgr. Eliška Šlesingrová SPP (DSP)

eliska.slesingrova01@upol.cz

 
Tereza Vahalíková U1ST (Mgr.)

tereza.vahalikova01@upol.cz

 

Kancelář akademického senátu

Žižkovo nám. 5
místnost: 4.28


Vědecká rada

 • Aktuální pozvánka na zasedání vědecké rady ZDE
 • Aktuální pozvánka na habilitační řízení ZDE
 • Aktuální pozvánka na řízení ke jmenování profesorem ZDE 
 • Jednací řád Vědecké rady PdF UP budete přesměrováni na úřední desku PdF UP 

Materiály pro jednání VR

Členové VR PdF

 • Seznam členů Vědecké rady PdF UP
  (složení Vědecké rady bylo schváleno v Akademickém senátu PdF UP 31. 1. 2018 a 7. 3. 2018)

Interní členové

 • doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.
  Filozofická fakulta UP v Olomouci, Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie
 • doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D.
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Ústav pedagogiky a sociálních studií.
 • doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Ústav pedagogiky a sociálních studií.
 • doc. RNDr. Jitka Laitochová, CSc.
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Katedra matematiky.
 • prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Ústav speciálněpedagogických studií.
 • prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Ústav pedagogiky a sociálních studií.
 • doc. PhDr. Irena Plevová, Ph.D.
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Katedra psychologie a patopsychologie.
 • doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D.
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Ústav speciálněpedagogických studií.
 • prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Katedra primární a preprimární pedagogiky.
 • doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Katedra výtvarné výchovy.
 • doc. Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D.
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Katedra českého jazyka a literatury.
 • prof. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D.
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Katedra hudební výchovy.

Externí členové

 • prof. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D.
  Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta sociální práce, Katedra sociální práce.
 • prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D. M.Ed.
  Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, Institut výzkumu školního vzdělávání.
 • doc. PhDr. Jaroslav Koťa
  Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra pedagogiky.
 • prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
  Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Katedra věd o výchově.
 • doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA
  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav informatiky.
 • prof. Mgr. Jindřich Štreit
  Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Institut tvůrčí fotografie.
 • prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD.
  Univerzita Komenského v Bratislavě, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky.
 • prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc.
  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra matematiky.
 • doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
  Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a psychologie.

Zápisy VR PdF


Kolegium děkanky

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.36


585635330

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.24


585635002,585635444

Univerzitní 3, 5
místnost: 4.18


585635201

Žižkovo nám. 5
místnost: 4.27


585635154

Žižkovo nám. 5
místnost: 1.11


585635309

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.14


Žižkovo nám. 5
místnost: 2.23


585635404

Žižkovo nám. 5
místnost: 3.23


Marie HERVERTOVÁ

studentka Bc., NJma – ČJLmi
email: Hervma00@pdf.upol.cz

Komise

Etická komise

Předseda:

prof. PaedDr. Milan VALENTA, Ph.D.

Členové:

doc. PhDr. Irena PLEVOVÁ, Ph.D.

PhDr. Pavla ANDRYSOVÁ, Ph.D.

Disciplinární komise

Předseda:

Ing. Alena OPLETALOVÁ, Ph.D.

Členové – akademičtí pracovníci:

prof. PhDr. Eva ŠMELOVÁ, CSc.

doc. Mgr. Dita FINKOVÁ, Ph.D.

JUDr. Zdenka NOVÁKOVÁ, Ph.D.

Členové – studenti:

Michal KRAFT, Logopedie

Kateřina MARCIÁNOVÁ, Učitelství pro 1. st. ZŠ

Tereza VAHALÍKOVÁ, (U1SPN)

Ediční komise

Předseda:

doc. PhDr. Vojtech REGEC, Ph.D.

Členové:

doc. PhDr. Eva Mária HRDINOVÁ, Ph.D.

PaedDr. Alena JŮVOVÁ, Ph.Dr.

doc. Mgr. Karel PASTOR, Ph.D.

doc. Mgr. Petra ŠOBÁŇOVÁ, Ph.D.