Vedení fakulty

Děkan

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.24

Proděkani

proděkanka pro vnější vztahy a inovace
Univerzitní 3, 5
místnost: 4.18

proděkan pro legislativu, organizaci a rozvoj
Žižkovo nám. 5
místnost: 2.14

proděkanka pro studium
Žižkovo nám. 5
místnost: 3.41

proděkanka pro akreditace, praxe a další vzdělávání
Žižkovo nám. 5
místnost: P1.35

proděkan pro vědu, výzkum a doktorská studia
Žižkovo nám. 5
místnost: 3.53

proděkanka pro zahraniční vztahy
Žižkovo nám. 5
místnost: 4.27

Tajemník fakulty

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.23

Akademický senát

Předseda: doc. Mgr. Michal Růžička, Ph.D.
1. místopředsedkyně: Ing. Alena Opletalová, Ph.D.
2. místopředseda:  Mgr. Dominik Voráč

Volby do AS UP a AS PdF UP 2023–2026

Akademický senát Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (AS PdF) vyhlašuje podle článku 3 Volebního řádu AS PdF volby do AS UP a AS PdF na období od 15. 9. 2023 do 15. 5. 2026.

Virtuální volební místnost

Dílčí volební komise:

 • Mgr. Dagmar Pitnerová, Ph.D. (dagmar.pitnerova@upol.cz)
 • Mgr. et Bc. Ivana Grohmann, Ph.D.
 • Bc. Jan Bartošek

Volby děkana/děkanky fakulty 2021

Usnesení AS PDF UP ze dne 22. 9. 2021 o vyhlášení řízení o návrhu na jmenování děkanem/děkankou Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pro funkční období od 1. února 2022 do 31. ledna 2026

Akademický senát Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen „AS PdF UP“) na svém zasedání dne 22. září 2021 zahajuje v souladu s článkem 21 odst. 1 Jednacího řádu AS PdF UP řízení o návrhu na jmenování děkanem/děkankou (dále jen děkan) Pedagogické fakulty UP (dále i jen „PdF UP“) pro funkční období od 1. 2. 2022 do 31. 1. 2026.

Pro účely řízení o návrhu na jmenování děkanem zvolil AS PdF UP ze svých členů komisi ve složení:

doc. Mgr. Michal Růžička, Ph.D.

Mgr. Jaromír Synek, Ph.D.

Mgr. Jan Gregar

Mgr. Eliška Šlesingrová

Komise na svém prvním zasedání provede volbu svého předsedy.

Jednotlivé organizační kroky při volbě kandidáta na funkci děkana PdF UP stanoví harmonogram voleb, který je součástí tohoto usnesení.

Harmonogram voleb

 • Předkládání písemných návrhů kandidátů na funkci děkana PdF UP členem akademické obce PdF UP senátu prostřednictvím Kanceláře AS PdF UP v termínu do 21. října 2021 do 15.00 hodin.
 • Kancelář AS PdF UP postoupí všechny písemné a ve stanoveném termínu obdržené návrhy kandidátů zvolené volební komisi AS PdF UP v termínu do 25. října 2021.
 • Komise ověří, zda návrh splňuje předepsané formální náležitosti a zda navržený kandidát na funkci děkana PdF UP splňuje náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, a to do 4. listopadu 2021 do 12.00 hodin.
 • Komise sestaví abecední seznam kandidátů na funkci děkana PdF UP a zveřejní seznam na Úřední desce PdF UP v termínu do 5. listopadu 2021.
 • Termín pro zveřejnění tezí volebních programů kandidátů  na webovém portálu PdF UP – 16. listopadu 2021.
 • Veřejná prezentace kandidátů na funkci děkana PdF UP a diskuse členů akademické obce PdF UP s kandidáty se uskuteční dne 29. listopadu 2021.
 • Prezentace kandidátů na funkci děkana PdF UP na zasedání AS PdF UP a první, případně druhé a třetí kolo voleb kandidáta na děkana PdF UP – dne 14. prosince 2021.
 • Výsledky voleb a protokol o volbě kandidáta na funkci děkana PdF UP včetně podkladů pro jmenování děkana PdF UP postoupí předseda AS PdF UP rektorovi UP v termínu do 20. prosince 2021.

Pokud se AS PdF UP ani ve třetím kole neusnese, kterého kandidáta navrhne rektorovi UP ke jmenování děkanem PdF UP, bude vyhlášeno opakované řízení o návrhu na jmenování děkanem PdF UP.

 

Nedílnou součástí tohoto usnesení jsou následující přílohy k zápisu z jednání AS PdF UP:

Seznam kandidátů na funkci děkana,děkanky

Veřejná prezentace kandidátky na funkci děkanky PdF UP - odkaz na stream

Opakovaná volba děkana/děkanky PdF UP


Výsledky voleb 2020


Jednání AS PdF UP  

 • Přístup do videokonferenčního jednání AS PdF UP bude automaticky zajištěn oprávněným osobám dle čl. 6 odst. 16 a čl. 10 odst. 2 Jednacího řádu AS UP. Hosté z řad členů akademické obce PdF UP, kteří mají zájem se zúčastnit jednání AS PdF UP prostřednictvím videokonference, se mohou účastnit přes Youtube kanál.
 • pozvánka na jednání AS PdF UP   15. 1. 2024
 • Zasedání AS PdF UP nebude streamované.

Přístup k materiálům pro jednání Akademického senátu PdF UP (pouze pro oprávněné uživatele)

Jednání AS PdF UP - zápisy

Volební a jednací řád AS PdF UP

 • klikněte ZDE

Akademický senát – akademičtí pracovníci

Žižkovo nám. 5
místnost:
ÚSS

Žižkovo nám. 5
místnost: 5.89
ÚCJ

Žižkovo nám. 5
místnost: 5.90
ÚCJ

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.77
ÚSS

Žižkovo nám. 5
místnost: 3.28
KSV

Žižkovo nám. 5
místnost: 3.46
ÚSS

Žižkovo nám. 5
místnost: 3.55
KČJL

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.48
ÚSS

Žižkovo nám. 5
místnost: 1.16
ÚPSS

Žižkovo nám. 5
místnost:
ÚSS

Žižkovo nám. 5
místnost: 4.39
KPS

Žižkovo nám. 5
místnost:
ÚSS

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.72
ÚSS

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.11
ÚSS

Akademický senát – studenti

Bc. Klára Bajtová USV – UAJ (NMgr.) klara.bajtova01@upol.cz  
Bc. Pavel Flekač USV – UAJ (NMgr.) pavel.flekac01@upol.cz 585 613 245
Mgr. et Mgr. Jiří Kameník SPECP (DSP) jiri.kamenik@upol.cz  
Bc. Anna-Marie Konečná USV – UAJ (NMgr.) annamarie.konecna01@upol.cz  
Mgr. Eliška Šlesingrová SPECP (DSP) eliska.slesingrova01@upol.cz  
Mgr. Karolína Tvarůžková SPECP (DSP) karolina.tvaruzkova01@upol.cz  
Mgr. Dominik Voráč CMVV (DSP) dominik.vorac01@upol.cz 585 635 346

Komise AS PdF UP

Ekonomická komise

Předseda:

prof. Mgr. Kamil Kopecký kamil.kopecky@upol.cz

 

členové:

Ing. Alena Opletalová, Ph.D. alena.opletalova@upol.cz

Mgr. Filip Krejčí, Ph.D.  filip.krejci@upol.cz

Mgr. David Nocar, Ph.D. david.nocar@upol.cz

PhDr. Lucia Pastieriková, Ph.D. lucia.pastierikova@upol.cz

Mgr. Veronika Růžičková, Ph.D. veronika.ruzickova@upol.cz

Mgr. Jakub Vávra, Ph.D. jakub.vavra01@upol.cz

PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D. p.kopecek@upol.cz

Mgr. Monika Ptáčková monika.ptackova01@upol.cz

 

Legislativní komise

Předsedkyně:

prof. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.  katerina.vitaskova@upol.cz

 

Členové:

doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D. jiri.langer@upol.cz

prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. jan.michalik@upol.cz

Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D. pavel.neumeister@upol.cz

Mgr. Josef Nevařil, Ph.D. josef.nevaril@upol.cz

JUDr. Zdenka Nováková, Ph.D. zdenka.novakova@upol.cz

Mgr. Jaromír Synek, Ph.D. jaromir.synek@upol.cz

Mgr. Veronika Růžičková, Ph.D. veronika.ruzickova@upol.cz

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. antonin.stanek@upol.cz

Bc. Tomáš Holada tomas.holada01@upol.cz

Bc. Matěj Šerák matej.serak01@upol.cz

 


Kancelář akademického senátu

Žižkovo nám. 5
místnost: 2.45C


Vědecká rada

Materiály pro jednání VR

Zápisy z jednání VR PdF UP

Členové VR PdF UP

 • Seznam členů Vědecké rady PdF UP
  (složení Vědecké rady bylo schváleno v Akademickém senátu PdF UP 16. 3. 2022)

Interní členové

 • doc. Mgr. Martina Cichá, Ph.D.
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Katedra antropologie a zdravovědy
 • doc. PhDr. Radka Dofková, Ph.D.
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Katedra matematiky
 • doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.
  Filozofická fakulta UP v Olomouci, Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie
 • doc. PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D.
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Katedra technické a informační výchovy
 • prof. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D.
  Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci, Katedra aplikovaných pohybových aktivit
 • prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.
  Filozofická fakulta UP v Olomouci, Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie
 • prof. Mgr. Vladimír Havlík
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Katedra výtvarné výchovy
 • doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D.
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Ústav pedagogiky a sociálních studií
 • doc. RNDr. Jitka Laitochová, CSc.
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Katedra matematiky
 • doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D.
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Ústav speciálněpedagogických studií
 • prof. Ing. Ivo Machar, Ph.D.
  Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci, Katedra rozvojových a environmentálních studií
 • prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Ústav speciálněpedagogických studií
 • prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Ústav pedagogiky a sociálních studií
 • doc. PhDr. Irena Plevová, Ph.D.
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Katedra psychologie a patopsychologie
 • doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D.
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Ústav speciálněpedagogických studií
 • doc. PhDr. René Szotkowski, Ph.D.
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Ústav pedagogiky a sociálních studií
 • dr. hab. Konrad Szcześniak
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Ústav cizích jazyků
 • prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Katedra primární a preprimární pedagogiky
 • doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Katedra výtvarné výchovy
 • doc. PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D.
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Katedra českého jazyka a literatury
 • doc. Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D.
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Katedra českého jazyka a literatury
 • prof. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Ústav speciálněpedagogických studií
 • prof. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D.
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Katedra hudební výchovy

Externí členové

 • prof. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.
  Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a psychologie
 • prof. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D.
  Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta sociální práce, Katedra sociální práce
 • prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D. M.Ed.
  Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, Institut výzkumu školního vzdělávání
 • prof. PaedDr. Ľudmila Liptáková, CSc.
  Prešovská univerzita v Prešově, Pedagogická fakulta, Katedra komunikační a literární výchovy
 • prof. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D.
  Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra pedagogiky a psychologie
 • doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA
  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav informatiky
 • prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.
  Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy
 • doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D.
  Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Centrum biologie, geověd a envigogiky
 • prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD.
  Univerzita Komenského v Bratislavě, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky
 • prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc.
  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra matematiky
 • doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
  Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a psychologie
 • prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Kolegium děkana

 • Akademičtí pracovníci:

  • doc. PhDr. Radka Dofková, Ph.D.
  • Mgr. Jan Gregar
  • Mgr. Pavel Krákora, Ph.D.
  • PhDr. Jana Kvintová, Ph.D.
  • prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.
  • PhDr. Dominika Provázková Stolinská, Ph.D.
  • doc. Mgr. Michal Růžička, Ph.D.
  • doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr. Ing.PaeD.IGIP.
  • Mgr. Jana Sladová, Ph.D.
  • PhDr. Tereza Sofková, Ph.D.  
  • doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.
  • doc. PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D
  • Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D.
  • prof. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D.
 • Neakademičtí pracovníci:

  • Ing. Ondřej Kolář
  • Mgr. Libuše Lysáková
 • Studenti:

  • Mgr. MgA. David Bartoš
  • Bc. Vojtěch Jiříček
  • Mgr. et Mgr. Jiří Kameník
  • Mgr. Eliška Šlesingrová
  • Mgr. Michaela Žišková

Komise

Etická komise

Předseda:

 • prof. PaedDr. Milan VALENTA, Ph.D.

Členové:

 • prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.
 • doc. PhDr. Irena Plevová, Ph.D.
 • doc. PhDr. Vlasta Řeřichová, CSc.
 • PhDr. Ivona Dömischová, Ph.D.
 • Mgr. et Mgr. Jan CHRASTINA, Ph.D., LL.M., MBA

Tajemnice:

 • Mgr. Sabina Kubisová

Request for the Statement of the Research Ethics Committee of PdF UP Concerning a Research Project [docx]

Disciplinární komise

Předseda:

 • Ing. Alena OPLETALOVÁ, Ph.D.

Členové – akademičtí pracovníci:

 • prof. Mgr. PaedDr. Jan MICHALÍK, Ph.D.
 • prof. PhDr. Eva ŠMELOVÁ, CSc.
 • JUDr. Zdenka NOVÁKOVÁ, Ph.D.

Členové – studenti:

 • Mgr. Lenka NOSKOVÁ, DILIT
 • Mgr. Kateřina VESELÁ, SPECP
 • Mgr. Dominik VORÁČ, CMVV
 • Tereza VAHALÍKOVÁ, U1SPN

Ediční komise

Předseda:

 • doc. PhDr. Stanislav ŠTĚPÁNÍK, Ph.D.

Členové:

 • Mgr. Gabriela Coufalová, Ph.D.
 • PhDr. Ivona Dömischová, Ph.D.
 • PhDr. Dominika Provázková Stolinská, Ph.D., MBA
 • Mgr. Michaela Pugnerová, Ph.D.
 • doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.

Škodní komise

Předseda:

 • Ing. Ondřej KOLÁŘ

Místopředsedkyně:

 • Ing. Jana SLÁDEČKOVÁ

Členové:

 • prof. Mgr. PaedDr. Jan MICHALÍK, Ph.D.
 • Mgr. Tomáš HUBÁLEK, Ph.D.
 • Ing. Alena OPLETALOVÁ, Ph.D.
 • Mgr. Lucie VÁCHOVÁ, Ph.D.
 • Marie HERVERTOVÁ

Sociální a stipendijní komise

Předseda:

 • prof. Mgr. PaedDr. Jan MICHALÍK, Ph.D., proděkan.

Členové:

 • doc. PhDr. Radka DOFKOVÁ, Ph.D., proděkanka,
 • Mgr. Dagmar PITNEROVÁ, Ph.D., akademický pracovník,
 • Mgr. Zdeňka KOZÁKOVÁ, Ph.D., akademický pracovník,
 • Mgr. Kateřina VESELÁ, studentka DSP,
 • Mgr. Monika ŠINDELKOVÁ, studentka DSP.

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)